การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 21180100 ต่อ 8038 , 8043 (อาคารใหม่ อาคารระพีสาคริก)