วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830360039 นายกฤตพณ    พรหมคีรี
2 5830360047 นายกฤษณวงศ์    พรหมศร
3 5830360055 นายกษิภัท    สายทอง
4 5830360063 นายก้องภพ    อินทุลักษณ์
5 5830360071 นายกาณพิชญ์    สุขโต
6 5830360080 นายกิตติทัต    ชัยพรสุไพศาล
7 5830360110 นายจักรภัทร    เตียวสุรัตน์กุล
8 5830360179 นายฐากูล    ประทีปะผลิน
9 5830360209 นายณัฐธัญ    อยู่คะเชนทร์
10 5830360233 นายณัฐวัฒน์    พิภพพรชัย
11 5830360241 นายทศพล    กุลประยงค์
12 5830360268 นายธนกร    คงภิรมย์ชื่น
13 5830360276 นายธนกานต์    ดอกอัญชัญ
14 5830360284 นายธนชาติ    นาคมอญ
15 5830360292 นายธนพนธ์    ครุฑใจกล้า
16 5830360306 นายธนพัต    หิตะจารีย์
17 5830360314 นายธนภูมิ    หวังเจ๊ะ
18 5830360322 นายธนากร    พันพูรักษ์
19 5830360349 นายธีรพร    เจริญผ่อง
20 5830360357 นายธีรวัฒน์    ชาวบล
21 5830360373 นางสาวนัสสิมา    เชาว์ชนะกิจ
22 5830360381 นางสาวเบญญาภา    แซ่เฮง
23 5830360390 นางสาวปณิชา    ผลช้างชาวนา
24 5830360403 นายปริเมธ    อยู่สุข
25 5830360420 นายพงศ์พิสุทธิ์    แก้วแสน
26 5830360438 นายพัทธ์ดนัย    สิทธิโชคสกุลชัย
27 5830360454 นายพีระวัฒน์    สัจจวรพัจน์
28 5830360462 นายฟูรกอน    ผาติวรากร
29 5830360519 นางสาวมิ่งขวัญ    อนุสิฏฐกุล
30 5830360551 นายวสันต์ชัย    ศรีมูล
31 5830360560 นายวัฒนภัทร    คำวรรณาบูลย์
32 5830360578 นายวันชัย    ศักดิ์ภิรมย์
33 5830360586 นายวิทวิทย์    จงสุขไว
34 5830360594 นางสาววิทิตยา    แก้วเกิด
35 5830360608 นายวุฒิชัย    เจียรอุดมทรัพย์
36 5830360624 นางสาวศรุตา    เพ็งกลัด
37 5830360632 นางสาวศศิภา    ซื่อตรง
38 5830360641 นายศิรภพ    ปานดำรง
39 5830360659 นายศิวกร    วงศ์มูล
40 5830360675 นายสรัล    อนุมาตย์
41 5830360691 นายสิทธา    สารสิงห์
42 5830360705 นางสาวเสาวลักษณ์    แสนตลาด
43 5830360730 นายอลัน    หะไร