วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830306018 นายกฤติธี    กุลละกุละ
2 5830306034 น.ส.กอบกาญจน์    จารุศะศิ
3 5830306042 นายกิตติพงศ์    หนุนดี
4 5830306069 นายไกรวิน    มาศิริ
5 5830306077 น.ส.จิดาภา    ดีเทียน
6 5830306085 นายจิตต์ทัศน์    อัครธิติพงศ์
7 5830306093 นายจิรวัฒน์    มนัสทรงธรรม
8 5830306107 น.ส.จิรารัตน์    ยอดสวาท
9 5830306115 น.ส.ชญานิน    ถนอมวงค์
10 5830306123 น.ส.ชลดา    โพธิสุนทร
11 5830306158 นายณภัทร    ปฐมปัทมะ
12 5830306166 น.ส.ณัฏฐณิชา    มาตวังแสง
13 5830306174 นายณัฏฐพัชร์    พงษ์วิมลพรรณ
14 5830306182 นายณัฐกิตต์    พิทักษ์บูรพา
15 5830306191 น.ส.ณัฐณิชา    เอกประเสริฐ
16 5830306204 นายณัฐปคัลภ์    สมบัตินุชบัว
17 5830306212 น.ส.ดนชิดา    บุญเรือน
18 5830306221 น.ส.ธัญชนก    อภิชนบัญชา
19 5830306239 นายธาวิน    แปงคำ
20 5830306247 นายธีรธรรม    โหราศาสตร์
21 5830306255 น.ส.นภสร    บุบผาชาติ
22 5830306280 น.ส.นัทธมน    ดวงประเสริฐ
23 5830306298 น.ส.นิตยลัภย์    เฮงทวีทรัพย์สิริ
24 5830306301 น.ส.นิรัชพร    ปานเจิม
25 5830306310 น.ส.นุกภาพร    สีใสธรรม
26 5830306336 น.ส.เบญจรัตน์    ทองเพชร
27 5830306344 น.ส.เบญจวรรณ    วงเวียน
28 5830306352 นายปฏิญญา    โคมหอม
29 5830306387 นายปัณณวิชญ์    กังวาฬไกรไพศาล
30 5830306409 น.ส.ปิยธิดา    ทองแป้น
31 5830306417 น.ส.ปิยะธิดา    อ่อนภักดี
32 5830306425 นายปิยังกูร    โชคอนันต์ตระกูล
33 5830306433 น.ส.ปุญพรรณ    กุลกรม
34 5830306441 น.ส.ปุณยวีร์    เลี่ยมพิพัฒน์
35 5830306450 นายเผด็จการ    ยิ้มเยื้อน
36 5830306476 นายพงศธร    ล้ำจุมจัง
37 5830306492 นายพนธ์พัทธ์    ผดุงศิลป์ไพโรจน์
38 5830306506 น.ส.พรพิรัฐ    รื่นอารมย์
39 5830306514 นายพัชรพล    โพกิลา
40 5830306531 นายพิษณุ    สุจริตธรรม
41 5830306549 นายภูธิป    ตนะวิไชย
42 5830306557 น.ส.มณฑิตา    เลิศดี
43 5830306565 นายยศธร    ธนบดี
44 5830306573 น.ส.รพีพรรณ    สว่างจิตต์
45 5830306603 นายวงศธร    แก้วรุ่งเรือง
46 5830306611 น.ส.วชิราภรณ์    ยินดี
47 5830306620 นายวรพล    อมรชีวิน
48 5830306638 น.ส.วรรณศิริ    อรุณชัยรัตน์
49 5830306646 น.ส.วรัญญา    เอมอร
50 5830306654 น.ส.วลัญชณัฐ    พุ่มสุข
51 5830306662 นายวิทวัส    กลิ่นสุคนธ์
52 5830306671 น.ส.วิมลทิพย์    พุทธตรัส
53 5830306689 นายวีรภัทร    ดอกจันทร์
54 5830306697 น.ส.ศิรประภา    ขุนมธุรส
55 5830306701 น.ส.ศุทธินี    ปัทมะนาวิน
56 5830306719 น.ส.ศุภรดา    ศิลปศาสตร์
57 5830306727 น.ส.ศุภสิริ    เพชรชนะ
58 5830306735 น.ส.ศุภางค์    วัชรปัญจมาศ
59 5830306743 น.ส.ศุภิสรา    รงค์ชนะ
60 5830306751 นายสรศักดิ์    คงรอด
61 5830306760 นายสิทธิพร    บุญสิงห์
62 5830306778 นายสิทธิศักดิ์    บุญเรือง
63 5830306794 น.ส.สุชาวดี    เอี่ยมดี
64 5830306816 นายสุทธิชาติ    ชิวปรีชา
65 5830306824 น.ส.สุทธิมนต์พร    เชาวน์ชัยวงศ์
66 5830306832 น.ส.สุธิกานต์    หนูด้วง
67 5830306841 น.ส.สุภัสสรา    ชาญหัตถกิจ
68 5830306859 น.ส.สุรัชฎาภรณ์    เนื่องไชยยศ
69 5830306867 น.ส.สุวณีย์    เพียรกล้า
70 5830306875 น.ส.สุวพิชญ์    ขาวนวล
71 5830306883 นายแสงชัย    แสงฉาย
72 5830306891 นายอนรรฆ    พัชรศรีไพศาล
73 5830306905 นายอนันต์    พรคนึง
74 5830306913 น.ส.อัสมาอ์    ฆ้องวงศ์
75 5830306921 น.ส.อุนนดา    มานะธัญญา
76 5830306948 นายฮาริส    บูรณวนิช