วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830306018 นายกฤติธี    กุลละกุละ
2 5830306034 นางสาวกอบกาญจน์    จารุศะศิ
3 5830306042 นายกิตติพงศ์    หนุนดี
4 5830306069 นายไกรวิน    มาศิริ
5 5830306077 นางสาวจิดาภา    ดีเทียน
6 5830306085 นายจิตต์ทัศน์    อัครธิติพงศ์
7 5830306093 นายจิรวัฒน์    มนัสทรงธรรม
8 5830306107 นางสาวจิรารัตน์    ยอดสวาท
9 5830306115 นางสาวชญานิน    ถนอมวงค์
10 5830306123 นางสาวชลดา    โพธิสุนทร
11 5830306158 นายณภัทร    ปฐมปัทมะ
12 5830306166 นางสาวณัฏฐณิชา    มาตวังแสง
13 5830306174 นายณัฏฐพัชร์    พงษ์วิมลพรรณ
14 5830306182 นายณัฐกิตต์    พิทักษ์บูรพา
15 5830306191 นางสาวณัฐณิชา    เอกประเสริฐ
16 5830306204 นายณัฐปคัลภ์    สมบัตินุชบัว
17 5830306212 นางสาวดนชิดา    บุญเรือน
18 5830306221 นางสาวธัญชนก    อภิชนบัญชา
19 5830306239 นายธาวิน    แปงคำ
20 5830306247 นายธีรธรรม    โหราศาสตร์
21 5830306255 นางสาวนภสร    บุบผาชาติ
22 5830306280 นางสาวนัทธมน    ดวงประเสริฐ
23 5830306298 นางสาวนิตยลัภย์    เฮงทวีทรัพย์สิริ
24 5830306301 นางสาวนิรัชพร    ปานเจิม
25 5830306310 นางสาวนุกภาพร    สีใสธรรม
26 5830306336 นางสาวเบญจรัตน์    ทองเพชร
27 5830306344 นางสาวเบญจวรรณ    วงเวียน
28 5830306352 นายปฏิญญา    โคมหอม
29 5830306387 นายปัณณวิชญ์    กังวาฬไกรไพศาล
30 5830306409 นางสาวปิยธิดา    ทองแป้น
31 5830306417 นางสาวปิยะธิดา    อ่อนภักดี
32 5830306425 นายปิยังกูร    โชคอนันต์ตระกูล
33 5830306433 นางสาวปุญพรรณ    กุลกรม
34 5830306441 นางสาวปุณยวีร์    เลี่ยมพิพัฒน์
35 5830306450 นายเผด็จการ    ยิ้มเยื้อน
36 5830306476 นายพงศธร    ล้ำจุมจัง
37 5830306492 นายพนธ์พัทธ์    ผดุงศิลป์ไพโรจน์
38 5830306506 นางสาวพรพิรัฐ    รื่นอารมย์
39 5830306514 นายพัชรพล    โพกิลา
40 5830306531 นายพิษณุ    สุจริตธรรม
41 5830306549 นายภูธิป    ตนะวิไชย
42 5830306557 นางสาวมณฑิตา    เลิศดี
43 5830306565 นายยศธร    ธนบดี
44 5830306573 นางสาวรพีพรรณ    สว่างจิตต์
45 5830306603 นายวงศธร    แก้วรุ่งเรือง
46 5830306611 นางสาววชิราภรณ์    ยินดี
47 5830306620 นายวรพล    อมรชีวิน
48 5830306638 นางสาววรรณศิริ    อรุณชัยรัตน์
49 5830306646 นางสาววรัญญา    เอมอร
50 5830306654 นางสาววลัญชณัฐ    พุ่มสุข
51 5830306662 นายวิทวัส    กลิ่นสุคนธ์
52 5830306671 นางสาววิมลทิพย์    พุทธตรัส
53 5830306689 นายวีรภัทร    ดอกจันทร์
54 5830306697 นางสาวศิรประภา    ขุนมธุรส
55 5830306701 นางสาวศุทธินี    ปัทมะนาวิน
56 5830306719 นางสาวศุภรดา    ศิลปศาสตร์
57 5830306727 นางสาวศุภสิริ    เพชรชนะ
58 5830306735 นางสาวศุภางค์    วัชรปัญจมาศ
59 5830306743 นางสาวศุภิสรา    รงค์ชนะ
60 5830306751 นายสรศักดิ์    คงรอด
61 5830306760 นายสิทธิพร    บุญสิงห์
62 5830306778 นายสิทธิศักดิ์    บุญเรือง
63 5830306794 นางสาวสุชาวดี    เอี่ยมดี
64 5830306816 นายสุทธิชาติ    ชิวปรีชา
65 5830306824 นางสาวสุทธิมนต์พร    เชาวน์ชัยวงศ์
66 5830306832 นางสาวสุธิกานต์    หนูด้วง
67 5830306841 นางสาวสุภัสสรา    ชาญหัตถกิจ
68 5830306859 นางสาวสุรัชฎาภรณ์    เนื่องไชยยศ
69 5830306867 นางสาวสุวณีย์    เพียรกล้า
70 5830306875 นางสาวสุวพิชญ์    ขาวนวล
71 5830306883 นายแสงชัย    แสงฉาย
72 5830306891 นายอนรรฆ    พัชรศรีไพศาล
73 5830306905 นายอนันต์    พรคนึง
74 5830306913 นางสาวอัสมาอ์    ฆ้องวงศ์
75 5830306921 นางสาวอุนนดา    มานะธัญญา
76 5830306948 นายฮาริส    บูรณวนิช