วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830304015 นายกรกช    อนุสุทธิ์
2 5830304023 นายกฤตภาส    สายหยุด
3 5830304031 นายกฤติพงศ์    สืบค้า
4 5830304040 นายกฤษณพงศ์    ตรีเดชา
5 5830304058 นางสาวกาญจนาพร    สุระสิทธิ์
6 5830304066 นางสาวกุลธิดา    สรเดช
7 5830304082 นายคณิศร    บุญแน่น
8 5830304104 นายจักรเพชร    ฝ่ายจิตชอบ
9 5830304147 นายเจตพล    สมโสภณ
10 5830304171 นางสาวเจนจิรา    กลิ่นหอม
11 5830304198 นายชคัทพล    วีระอนันตวัฒน์
12 5830304201 นายชนาธิป    เขียวคำรพ
13 5830304210 นายชรัต    รื่นอารมย์
14 5830304228 นางสาวชลธิชา    สกุลโรจนธโร
15 5830304236 นายชัชวัล    เผื่อนสุข
16 5830304261 นางสาวชุติกาญจน์    เสนานันท์
17 5830304279 นายชุติพนธ์    นิติรุ่งเรืองกุล
18 5830304295 นายไชยพัฒน์    สวัสดิ์ผล
19 5830304309 นายฐิติพันธ์    จงศิริ
20 5830304333 นายณัฐกิตต์    วรรณไพบูลย์
21 5830304368 นางสาวณัฐพิมาล์    ยังดี
22 5830304392 นายต่อลาภ    แดงมูล
23 5830304414 นายทิวทัศน์    สุรเจริญการย์
24 5830304422 นายทิวัตถ์    เขียวเจริญ
25 5830304431 นายสุวิทชญา    จารุสังวร
26 5830304465 นายธีระวิชญ์    เพิ่มดี
27 5830304473 นายนพรัตน์    ทิมปุ้ย
28 5830304481 นางสาวนฤมล    เอี่ยมศิริ
29 5830304490 นางสาวนฤมาตร    เพิ่มพูล
30 5830304503 นายนิธิพัชญ์    เพ็ชรพัฒน์
31 5830304511 นายนิธิวัฒน์    ประทุมเหมือน
32 5830304520 นางสาวนิรชา    กล้าสุคนธ์
33 5830304546 นางสาวเนตรนภา    ไตรสาคร
34 5830304554 นายเนติพงศ์    จิรภิวงศ์
35 5830304562 นายเนติพงษ์    ณุวงษ์ศรี
36 5830304571 นายเนติพงษ์    ภูฆัง
37 5830304589 นางสาวบงกช    เล็บครุฑ
38 5830304597 นางสาวบุษยา    กลาทอง
39 5830304601 นางสาวเบญจลักษณ์    โสโพธิ์
40 5830304619 นายปฏิภาณ    รุจิเรข
41 5830304627 นายปฏิภาณ    เลิศพัฒนพันธุ์
42 5830304635 นายปรัตถ์    ผลบุญเรือง
43 5830304643 นายปริญญา    สิทธิ์ตรานนท์
44 5830304651 นางสาวปรีญาภรณ์    ศรีปะโค
45 5830304660 นายปัณณวัฒน์    จอมใจ
46 5830304678 นางสาวปานตะวัน    คำนิมิตร
47 5830304686 นางสาวปาริฉัตร    ตุ่มเจริญ
48 5830304694 นางสาวปารียา    ดีหลาย
49 5830304708 นายปิยพงศ์    บุญหนุน
50 5830304716 นายปิยวัฒน์    ทองอินทร์
51 5830304724 นางสาวพนัสนันท์    ศิริคำภู
52 5830304732 นายพัฒณพล    ว่องสารกิจ
53 5830304741 นายพิชชากร    สุริโย
54 5830304767 นายพิศิษฐ์    เรืองเกษมพงศ์
55 5830304775 นายเพชรวิทย์    อิ่มประไพ
56 5830304791 นายภาคภูมิ    จงสวัสดิ์
57 5830304805 นายภานุเดช    ทองธรรมชาติ
58 5830304813 นายภูริณัฐ    ศรีวิบูลย์
59 5830304830 นายเมธาวิน    บรรพโต
60 5830304848 นางสาวโยทะกา    กายขุนทด
61 5830304856 นางสาวรวิภา    พรมวงษ์
62 5830304864 นายฤทธิเกียรติ    มาเอียด
63 5830304872 นายวณัฐพงศ์    เหมือนบิดา
64 5830304881 นายวรเมธ    หุ่นดี
65 5830304899 นายวันเฉลิม    มณีโชติ
66 5830304902 นายวิชญ์พล    พรหมบุตร
67 5830304911 นางสาววิลาวัณย์    พรพนานุรักษ์
68 5830304929 นายวิวัฒน์    คุ้มภัย
69 5830304937 นายวิศรุต    เรืองศิริ
70 5830304945 นายวีราพัชร์    เอื้อวิบูลธนัต
71 5830304953 นางสาวเวณิกา    รอดลันดา
72 5830304988 นางสาวศศินา    เสมาทอง
73 5830305011 นายศุภรัตน์    วิศวกรสกาว
74 5830305038 นายสหภัทร์    ทองเมือง
75 5830305054 นายสหรัฐ    มัธยัสถ์
76 5830305062 นายสิทธิพล    ศุภจิตธนานันท์
77 5830305097 นางสาวสุดปรารถนา    งิ้วงาม
78 5830305119 นายเสฏฐวุฒิ    คำแสง
79 5830305127 นายเสถียรพงษ์    ชาติสุขศิริเดช
80 5830305135 นายอดิศร    ตั้งหลัก
81 5830305143 นายอธิภัทร    ธัญญ์สิน
82 5830305151 นายอภิวัฒน์    มุขวัฒน์
83 5830305160 นางสาวอริสา    แก้วสวน
84 5830305178 นางสาวอัจฉรา    เภาวฤทธิ์
85 5830305186 นายอัษฎา    รุ่งเสรีรัช
86 5830305194 นางสาวอาทิตยา    สายัณห์