วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830304015 นายกรกช    อนุสุทธิ์
2 5830304023 นายกฤตภาส    สายหยุด
3 5830304031 นายกฤติพงศ์    สืบค้า
4 5830304040 นายกฤษณพงศ์    ตรีเดชา
5 5830304058 น.ส.กาญจนาพร    สุระสิทธิ์
6 5830304066 น.ส.กุลธิดา    สรเดช
7 5830304082 นายคณิศร    บุญแน่น
8 5830304104 นายจักรเพชร    ฝ่ายจิตชอบ
9 5830304147 นายเจตพล    สมโสภณ
10 5830304171 น.ส.เจนจิรา    กลิ่นหอม
11 5830304198 นายชคัทพล    วีระอนันตวัฒน์
12 5830304201 นายชนาธิป    เขียวคำรพ
13 5830304210 นายชรัต    รื่นอารมย์
14 5830304228 น.ส.ชลธิชา    สกุลโรจนธโร
15 5830304236 นายชัชวัล    เผื่อนสุข
16 5830304261 น.ส.ชุติกาญจน์    เสนานันท์
17 5830304279 นายชุติพนธ์    นิติรุ่งเรืองกุล
18 5830304287 นายเชษฐ์ณิฤทธิ์    บูรณะศรีศักดิ์
19 5830304295 นายไชยพัฒน์    สวัสดิ์ผล
20 5830304309 นายฐิติพันธ์    จงศิริ
21 5830304333 นายณัฐกิตต์    วรรณไพบูลย์
22 5830304368 น.ส.ณัฐพิมาล์    ยังดี
23 5830304392 นายต่อลาภ    แดงมูล
24 5830304414 นายทิวทัศน์    สุรเจริญการย์
25 5830304422 นายทิวัตถ์    เขียวเจริญ
26 5830304431 นายสุวิทชญา    จารุสังวร
27 5830304465 นายธีระวิชญ์    เพิ่มดี
28 5830304473 นายนพรัตน์    ทิมปุ้ย
29 5830304481 น.ส.นฤมล    เอี่ยมศิริ
30 5830304490 น.ส.นฤมาตร    เพิ่มพูล
31 5830304503 นายนิธิพัชญ์    เพ็ชรพัฒน์
32 5830304511 นายนิธิวัฒน์    ประทุมเหมือน
33 5830304520 น.ส.นิรชา    กล้าสุคนธ์
34 5830304546 น.ส.เนตรนภา    ไตรสาคร
35 5830304554 นายเนติพงศ์    จิรภิวงศ์
36 5830304562 นายเนติพงษ์    ณุวงษ์ศรี
37 5830304571 นายเนติพงษ์    ภูฆัง
38 5830304589 น.ส.บงกช    เล็บครุฑ
39 5830304597 น.ส.บุษยา    กลาทอง
40 5830304601 น.ส.เบญจลักษณ์    โสโพธิ์
41 5830304619 นายปฏิภาณ    รุจิเรข
42 5830304627 นายปฏิภาณ    เลิศพัฒนพันธุ์
43 5830304635 นายปรัตถ์    ผลบุญเรือง
44 5830304643 นายปริญญา    สิทธิ์ตรานนท์
45 5830304651 น.ส.ปรีญาภรณ์    ศรีปะโค
46 5830304660 นายปัณณวัฒน์    จอมใจ
47 5830304678 น.ส.ปานตะวัน    คำนิมิตร
48 5830304686 น.ส.ปาริฉัตร    ตุ่มเจริญ
49 5830304694 น.ส.ปารียา    ดีหลาย
50 5830304708 นายปิยพงศ์    บุญหนุน
51 5830304716 นายปิยวัฒน์    ทองอินทร์
52 5830304724 น.ส.พนัสนันท์    ศิริคำภู
53 5830304732 นายพัฒณพล    ว่องสารกิจ
54 5830304741 นายพิชชากร    สุริโย
55 5830304767 นายพิศิษฐ์    เรืองเกษมพงศ์
56 5830304775 นายเพชรวิทย์    อิ่มประไพ
57 5830304791 นายภาคภูมิ    จงสวัสดิ์
58 5830304805 นายภานุเดช    ทองธรรมชาติ
59 5830304813 นายภูริณัฐ    ศรีวิบูลย์
60 5830304830 นายเมธาวิน    บรรพโต
61 5830304848 น.ส.โยทะกา    กายขุนทด
62 5830304856 น.ส.รวิภา    พรมวงษ์
63 5830304864 นายฤทธิเกียรติ    มาเอียด
64 5830304872 นายวณัฐพงศ์    เหมือนบิดา
65 5830304881 นายวรเมธ    หุ่นดี
66 5830304899 นายวันเฉลิม    มณีโชติ
67 5830304902 นายวิชญ์พล    พรหมบุตร
68 5830304911 น.ส.วิลาวัณย์    พรพนานุรักษ์
69 5830304929 นายวิวัฒน์    คุ้มภัย
70 5830304937 นายวิศรุต    เรืองศิริ
71 5830304945 นายวีราพัชร์    เอื้อวิบูลธนัต
72 5830304953 น.ส.เวณิกา    รอดลันดา
73 5830304988 น.ส.ศศินา    เสมาทอง
74 5830305011 นายศุภรัตน์    วิศวกรสกาว
75 5830305020 น.ส.ศุภลักษณ์    บุสภาค
76 5830305038 นายสหภัทร์    ทองเมือง
77 5830305054 นายสหรัฐ    มัธยัสถ์
78 5830305062 นายสิทธิพล    ศุภจิตธนานันท์
79 5830305089 น.ส.สิริภัสร์    อนุกูล
80 5830305097 น.ส.สุดปรารถนา    งิ้วงาม
81 5830305119 นายเสฏฐวุฒิ    คำแสง
82 5830305127 นายเสถียรพงษ์    ชาติสุขศิริเดช
83 5830305135 นายอดิศร    ตั้งหลัก
84 5830305143 นายอธิภัทร    ธัญญ์สิน
85 5830305151 นายอภิวัฒน์    มุขวัฒน์
86 5830305160 น.ส.อริสา    แก้วสวน
87 5830305178 น.ส.อัจฉรา    เภาวฤทธิ์
88 5830305186 นายอัษฎา    รุ่งเสรีรัช
89 5830305194 น.ส.อาทิตยา    สายัณห์