วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830302012 นางสาวกมลทิพย์    เพชรศรี
2 5830302039 นายกรวิชญ์    โชติเจริญนาน
3 5830302047 นายกฤษฎา    เวฬุดิตถ์
4 5830302055 นายกฤษณพล    นารี
5 5830302063 นายกฤษณะ    หาศาสตร์ศรี
6 5830302071 นายกฤษณะรัตน์    แทนทด
7 5830302080 นายกฤษดา    สระทองทา
8 5830302098 นายกาญจนศักดิ์    โพธิ์เผือก
9 5830302101 นายกิตติคุณ    คงสิบ
10 5830302110 นายกิตติภาคย์    วชิระ
11 5830302128 นายกิตติวินท์    ศรีมหรรณ์
12 5830302136 นายกีรติ    ฉัตรศตายุ
13 5830302152 นายจิรวัฒน์    สุกอร่ามเจริญ
14 5830302161 นายเจษฎา    มาตยาคุณ
15 5830302179 นายเจษฎา    พิทักษิณ
16 5830302187 นายชลกร    กุลเตชะมาภรณ์
17 5830302195 นายฐิตินัฏฐ์    นราคมปัญญาวัฒน์
18 5830302209 นายณัฐ    ตัณฑสุวรรณ
19 5830302217 นางสาวณัฐณิชา    บ่อแก้ว
20 5830302225 นายณัฐนนท์    ขุนทอง
21 5830302233 นายทรรศนะ    โชติชื่น
22 5830302250 นายทัตเทพ    วุฒิเฟย
23 5830302268 นายทัตพงศ์    แก้วอร่ามศรี
24 5830302276 นายธนกร    ปานกิจเจริญ
25 5830302284 นายธนกฤต    ระวังงาน
26 5830302292 นายธนกฤต    สินทะเกิด
27 5830302306 นายธนกิจ    ทะหมุน
28 5830302322 นายธนพล    เกิดวิเศษสิงห์
29 5830302331 นายธนพล    บุญธรรม
30 5830302349 นายธนวัฒน์    พงศ์ศิริถาวร
31 5830302357 นายธนสิทธิ์    ประสิทธิ์เขตกิจ
32 5830302365 นายธนากร    ข้ามสาม
33 5830302373 นายธาดาพงษ์    บุญมา
34 5830302381 นายธิษณ์รเมช    พานิชการ
35 5830302390 นายนพรัตน์    นิยมไทย
36 5830302403 นายนราธิป    ชัยสายัณห์
37 5830302411 นายนิธิศรุต    พงษ์ศรี
38 5830302420 นายปฏิภัทร    ภัยเนียม
39 5830302438 นายปฏิภาณ    ปานเล็ก
40 5830302446 นายปภาวิน    ปิ่นทองพันธุ์
41 5830302454 นายปิยชนน์    นาคสวัสดิ์
42 5830302462 นายปิยะบุตร    ถนอมเกียรติ
43 5830302471 นายพงศกร    เอกสินชล
44 5830302489 นายพชร    พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
45 5830302497 นางสาวพรรณวดี    แวนาแว
46 5830302519 นายพศวัต    วสุวิทย์
47 5830302527 นางสาวพิชญาภา    ชูวัฒนวิทย์
48 5830302535 นายพีรรัฐ    วิกาหะ
49 5830302543 นายไพฑูรย์    เพชรชูพงศ์
50 5830302560 นายภิเษก    ไชยชนะ
51 5830302578 นายภูมิธีระ    ปลอดภัย
52 5830302586 นายภูมิพัชร    เริงพิทักษ์
53 5830302594 นายภูมิภัทร์    คงเกตุ
54 5830302608 นายเมลวิน สแตนลีย์    วีระสกุล
55 5830302616 นายรชฏพงศ์    ลี้ทวีสุข
56 5830302624 นายรชต    ถิระเลิศพานิชย์
57 5830302632 นายรัชชานนท์    เผือกพิพัฒน์
58 5830302641 นายรัฐบาล    ยิ้มเยื้อน
59 5830302659 นางสาวรินทร์ลภัส    ทัพพ์ดิเรกลาภ
60 5830302683 นายวสุพล    ปัญจรัตน์
61 5830302691 นายวันปิยะ    รัตนวิจิตร
62 5830302705 นายศรัณย์    สองห้อง
63 5830302713 นายศรัณย์พงษ์    ประภาวุฒิพงศ์
64 5830302721 นางสาวศิรภัสสร    สรรพชัย
65 5830302730 นางสาวศิริพรรณ    อินทนาม
66 5830302748 นายศิวกร    แก่นจันทร์
67 5830302756 นางสาวศิศิรา    ใจมั่น
68 5830302772 นายศุภพงศ์    พาเขียว
69 5830302799 นายสนธยา    สาอาจ
70 5830302802 นายสิทธิพจน์    ไกลกลิ่น
71 5830302811 นายสินทรัพย์    ภู่ดำรงค์
72 5830302829 นายสิปปภาส    โยมา
73 5830302837 นายสิรวิชญ์    ดุสดีภักดิ์
74 5830302845 นายสุกฤษฎิ์    หงษ์ษา
75 5830302870 นายอภิวัฒน์    ลิภา
76 5830302896 นางสาวอวิกา    รัศมี
77 5830302900 นายอัษฎา    ชัยพิบูลย์
78 5830302918 นายอุศมาน    คุ้มบ้าน