วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830300044 นายกฤตพร    จันทร์เพ็ง
2 5830300079 นายกิตติพงษ์    ฤกษ์ประดับ
3 5830300117 นายจิรายุทธ์    เต็งตระกูลพานิช
4 5830300125 นายจีรพัฒน์    ศรีพุ่มเงิน
5 5830300133 นายฉัตรชัย    อินทรอักษร
6 5830300141 นายชโนวัจน์    ธนศักดิ์สกุล
7 5830300168 นายเชฏฐมาส    ริยาพันธ์
8 5830300176 นายฐานพัฒน์    จิลลาวัณย์
9 5830300184 นางสาวฐาปนี    ศรเดช
10 5830300192 นางสาวฐิติยา    หงส์เลิศสกุล
11 5830300206 นายณัฐกิตติ์    จริตรัมย์
12 5830300222 นางสาวณัฐนรีย์    นิมสุวรรณ์
13 5830300265 นางสาวต้นฝ้าย    เดชะคุปต์
14 5830300273 นางสาวตรีกานต์    ดิสสนะ
15 5830300281 นายถาปนา    ปันกอ
16 5830300290 นางสาวทรรศมล    เมฆมุสิก
17 5830300303 นายทัศน์พล    พลายเสน
18 5830300311 นายเทพพิทักษ์    บุตรไธสง
19 5830300346 นายธนภูมิ    ปัญญาสกุลวงศ์
20 5830300371 นายธนวินท์    วัฒนากูล
21 5830300397 นายธนิศร์    ศรีดุสิตานนท์
22 5830300427 นายธวัชชัย    บุญช่วย
23 5830300443 นายธีระพงษ์    ผารุธรรม
24 5830300451 นางสาวนพรัตน์    ทองถนอม
25 5830300460 นายนพรุจ    กรสิทธิกุล
26 5830300478 นายนพรุจ    เหมภมร
27 5830300494 นายนมัสวี    มีครองแบ่ง
28 5830300508 นายนรากร    เคนวงษ์
29 5830300516 นายนราธร    ดนตรีเจริญ
30 5830300524 นายนลธวัช    บุญมา
31 5830300575 นายปภาณ    ชวนะรานนท์
32 5830300583 นางสาวปภาภรณ์    จันทร์บาง
33 5830300591 นายปรัชญา    แสนโคตร
34 5830300605 นายปวริศ    เทพแจ่มใจ
35 5830300613 นางสาวปิยธิดา    สาคร
36 5830300621 นายไผท    ลอออรรถพงศ์
37 5830300630 นายพงศธร    คำมนตรี
38 5830300648 นางสาวพรรณพิลาศ    ชัยเสวิกุล
39 5830300656 นางสาวพัชรินทร์    กระจ่างแจ่ม
40 5830300664 นายพัฒน์ภูมินันท์    ศรีสม
41 5830300672 นายพันธวัฒน์    พรมชาติ
42 5830300699 นายพีรณัฐ    บุบผา
43 5830300729 นายพีระพล    ชื่นม่วง
44 5830300737 นางสาวเพ็ญนภา    สะมะแอ
45 5830300745 นายภวัต    ศรีสามารถ
46 5830300753 นายภัทรพล    ฮวดเฮง
47 5830300761 นายภัทรภณ    เต็งเก้าประเสริฐ
48 5830300788 นายภูมิพัฒน์    อภิชาเรืองโรจน์
49 5830300796 นายรชานนท์    โคมลอย
50 5830300800 นายรัชชานนท์    อุดมสุข
51 5830300818 นายราชภัฏ    อ่อนดี
52 5830300826 นายวชิรวิทย์    หลักคำ
53 5830300834 นายวรรณิต    บัวลอย
54 5830300842 นายศรัณย์    สง่าแสง
55 5830300851 นายศิรวัชร    อิศรเดช
56 5830300877 นายศุภวิชญ์    ว่องสินไพบูลย์
57 5830300893 นายสมรักษ์    ศิริประภากรณ์
58 5830300907 นายสักการ    วังอินทร์
59 5830300931 นายสุจินดา    เฉลิมสีมา
60 5830300940 นายสุทธิพงศ์    รังสีธรรมกุล
61 5830300974 นายอนุกูล    ชำนาญพันธ์
62 5830300991 นางสาวอริญชยา    จุลคง
63 5830301016 นายอานนท์    ภูชำราบ
64 5830301024 นายอานันท์    อรุณสกุลวงศ์
65 5830301032 นายอิทธิโชติ    องค์ศรีตระกูล