วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830308011 นายกนต์ธร    จันทร์ลาม
2 5830308029 นายกรณ์ดนัย    สุวรรณรุ่งโรจน์
3 5830308037 นายกิตติ    บุญบูรณะกิจ
4 5830308045 นายกิตติพศ    เอี่ยมวสันต์
5 5830308061 นางสาวขวัญฤทัย    ลิ้มเจริญ
6 5830308070 นายจักนริน    ไชยรบ
7 5830308088 นายจักรพงษ์    คิวเจริญ
8 5830308096 นายจักรพันธ์    อินทนาม
9 5830308100 นายจิณณวัตร    เพ็งวันพุฒ
10 5830308118 นางสาวจิดาภา    งามขำ
11 5830308126 นายจิรายุ    ศรีกรณ์
12 5830308134 นายจีรทีปต์    ศานติศิรา
13 5830308142 นายเจษฎากร    แตงรอด
14 5830308151 นายเฉลิมเกียรติ    ทองเนื้อห้า
15 5830308169 นางสาวชณัฏภัคน์    สุดโสม
16 5830308185 นายชิษณุพงศ์    นาคน้อย
17 5830308207 นางสาวณัฐนิชา    สัตย์ธรรม
18 5830308215 นายณัฐพล    สำเร็จรัมย์
19 5830308223 นายณัฐพล    อิ่นคำ
20 5830308258 นายธนพร    จาดฤทธิ์
21 5830308266 นายธนรัตน์    ปัทมรัตน์
22 5830308274 นายธนัช    มีศรี
23 5830308291 นางสาวนภาพร    กุลไทย
24 5830308304 นายนัฐวีน์    ก้องมณีรัตน์
25 5830308312 นายนาวิน    ปิ่นล่ม
26 5830308321 นายนุกูล    ทัศนพิมล
27 5830308339 นางสาวเบญจมาพร    ฐานะรัตน์
28 5830308347 นายปิยะนนท์    แจ่มจันทร์
29 5830308371 นายพงศกร    วงศ์อาทิตย์
30 5830308380 นายพงศ์พิสุทธิ์    เมธะพันธุ์
31 5830308398 นายพงษ์ฐกร    สุนทรเวชพงษ์
32 5830308401 นายพงษ์ศักดิ์    บำรุงศิริ
33 5830308410 นางสาวพัสฝน    ในจิต
34 5830308428 นางสาวพิตตินันท์    ศุภกิจจานันท์
35 5830308436 นางสาวพีรยา    เกษรวัฒนา
36 5830308444 นายพีรวัส    วุฒิรัตนรักษ์
37 5830308452 นายภาคภูมิ    ตุลยนิษกะ
38 5830308461 นายภาณุพงษ์    กุระคาน
39 5830308487 นางสาวมธุกร    เกษากิจ
40 5830308495 นายเมธา    จรูญศรี
41 5830308509 นายรัฐสภา    พรจำศิล
42 5830308517 นางสาววราลักษณ์    ขวัญดี
43 5830308533 นายสกรรจ์    สุวินัย
44 5830308541 นายสกล    ทาหอม
45 5830308550 นายสสิษฐ์    ปิ่นแก้ว
46 5830308568 นายสิรวิชญ์    นิรันราย
47 5830308576 นายสิริราช    เพ็งแจ่ม
48 5830308584 นางสาวสุดารัตน์    ดิษฐ์ขำ
49 5830308592 นางสาวสุธินี    พรหมเอียด
50 5830308606 นายสุธีรภัทร์    นาคครื้น
51 5830308649 นายอนุสันต์    วะรินทร์
52 5830308665 นายอัครพนธ์    ฉิมกุล