วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830208016 นางสาวกมลวรรณ    ชัยสงคราม
2 5830208024 นายกรณ์    ไกรทิพย์บดี
3 5830208032 นางสาวกรรณิกา    กล่อมแก้ว
4 5830208041 นางสาวกรรวี    พงศกรกุลชาติ
5 5830208059 นายกฤษณะ    ทิศทะษะ
6 5830208067 นายเจษฎา    มาบุรี
7 5830208075 นายชัยวัฒน์    ปรีชากรรม
8 5830208083 นายชาคริต    อาลีมีน
9 5830208091 นางสาวฐิติพร    กังพิศดาร
10 5830208105 นายทรงบุญ    อรรถปัญญาพร
11 5830208121 นางสาวธัญจิรา    พวงทอง
12 5830208130 นางสาวนพร    วิสาสะ
13 5830208199 นางสาวปภาวรินท์    นาคประดับ
14 5830208211 นายปรัชชา    เปรมประเสริฐ
15 5830208229 นางสาวปริชญา    วงศาสนธิ์
16 5830208237 นางสาวปริญญา    สุดสัมฤทธิ์
17 5830208261 นางสาวพรนิภา    รัตนถาวรชัย
18 5830208270 นางสาวพิชชาพร    แก่นพุฒ
19 5830208296 นายพุทธนันท์    ต้องสุวรรณ
20 5830208300 นางสาวเพ็ญศิริ    ทัศเกษร
21 5830208326 นางสาวมัญชุสา    เปียแก้ว
22 5830208334 นางสาวยศราวดี    ใจเฉื่อย
23 5830208342 นางสาวยุภาภรณ์    โสมรักษ์
24 5830208351 นางสาววารุณี    มิ่งมงคล
25 5830208377 นางสาวสิรินภา    วะราสิน
26 5830208385 นางสาวสิริพรรณ    สุวรรณะ
27 5830208393 นางสาวโสภา    พันธุ์นาค
28 5830208407 นางสาวอภิสรา    โคมเดือน
29 5830208415 นางสาวอรวรรณ    อ่วมทร
30 5830208423 นางสาวอัมริตา    อาภาศรีทองสกุล