วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830208016 น.ส.กมลวรรณ    ชัยสงคราม
2 5830208024 นายกรณ์    ไกรทิพย์บดี
3 5830208032 น.ส.กรรณิกา    กล่อมแก้ว
4 5830208041 น.ส.กรรวี    พงศกรกุลชาติ
5 5830208059 นายกฤษณะ    ทิศทะษะ
6 5830208067 นายเจษฎา    มาบุรี
7 5830208075 นายชัยวัฒน์    ปรีชากรรม
8 5830208083 นายชาคริต    อาลีมีน
9 5830208091 น.ส.ฐิติพร    กังพิศดาร
10 5830208105 นายทรงบุญ    อรรถปัญญาพร
11 5830208121 น.ส.ธัญจิรา    พวงทอง
12 5830208130 น.ส.นพร    วิสาสะ
13 5830208199 น.ส.ปภาวรินท์    นาคประดับ
14 5830208211 นายปรัชชา    เปรมประเสริฐ
15 5830208229 น.ส.ปริชญา    วงศาสนธิ์
16 5830208237 น.ส.ปริญญา    สุดสัมฤทธิ์
17 5830208261 น.ส.พรนิภา    รัตนถาวรชัย
18 5830208270 น.ส.พิชชาพร    แก่นพุฒ
19 5830208296 นายพุทธนันท์    ต้องสุวรรณ
20 5830208300 น.ส.เพ็ญศิริ    ทัศเกษร
21 5830208326 น.ส.มัญชุสา    เปียแก้ว
22 5830208334 น.ส.ยศราวดี    ใจเฉื่อย
23 5830208342 น.ส.ยุภาภรณ์    โสมรักษ์
24 5830208351 น.ส.วารุณี    มิ่งมงคล
25 5830208377 น.ส.สิรินภา    วะราสิน
26 5830208385 นางสาวสิริพรรณ    สุวรรณะ
27 5830208393 น.ส.โสภา    พันธุ์นาค
28 5830208407 น.ส.อภิสรา    โคมเดือน
29 5830208415 น.ส.อรวรรณ    อ่วมทร
30 5830208423 น.ส.อัมริตา    อาภาศรีทองสกุล