วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830252015 น.ส.กัญจริยา    ดีล้อม
2 5830252031 น.ส.กาญจน์มนัส    บุตรวงศ์
3 5830252040 น.ส.กาญจนา    เพชรรุณ
4 5830252058 น.ส.กานต์ชนก    กุลจิตติเวที
5 5830252074 นายกิตติภัทร    ตันประคองสุข
6 5830252082 นายกิตติศักดิ์    กุลสวัสดิ์
7 5830252104 นายจักรกฤษณ์    สีม่วง
8 5830252121 น.ส.จีรนุช    หาปัญญา
9 5830252139 น.ส.จีลาวัณย์    วงษ์มณี
10 5830252147 น.ส.ชนม์ธิดา    สุทธิสิงหนาท
11 5830252155 น.ส.ชนัฎนิปัทม์    พิเศษไพศาล
12 5830252171 นายชลชัย    วงษ์ประดิษฐ์
13 5830252180 น.ส.ชลีกร    เรืองวรกิจ
14 5830252201 นายชิษณุพงษ์    แต้มประสิทธิ์
15 5830252228 น.ส.ฏิฐิมา    คำสมวงษา
16 5830252236 นายฐิติโชติ    ฉ่ำช่วง
17 5830252244 น.ส.ณฐพร    เมฆมัว
18 5830252252 นายณธีภัสร์    นิธิธัญญ์ไตรเดช
19 5830252261 นายณภัทร    มนสิการ
20 5830252279 นายณัฐพงศ์    เจียรเจริญกุล
21 5830252287 น.ส.ตรีดารา    รัตนะรัต
22 5830252317 น.ส.ธัญชนก    โพธิ์ปั้น
23 5830252325 นางสาวธีรตา    พันจันทร์
24 5830252392 น.ส.ปานตะวัน    พุทธสุวรรณ
25 5830252406 นายพงศกร    เพ็ญสุข
26 5830252414 นายพชรพล    เจริญธรรม
27 5830252422 นายพชรพล    ปุญญาวิวัฒน์
28 5830252431 น.ส.พรรณพนัช    สุทธิยุทธ์
29 5830252449 นายพิมาน    รัตนโชติ
30 5830252457 นายไพรสัณฑ์    ดารบุษป์กุล
31 5830252473 นายภูมิ    พัฒนแช่ม
32 5830252481 นายภูริวัฒน์    จิระพงษธร
33 5830252503 นายวรชัย    เศษวงค์
34 5830252520 น.ส.วริศรา    ธรรมประดิษฐ
35 5830252538 นายวสุพล    บุรณะกิจ
36 5830252546 นายวิชญ์ภาส    บุปผเวส
37 5830252554 นายวิศรุต    แสงทอง
38 5830252601 นายสิรภัทร    เฮงเจริญสุวรรณ
39 5830252619 น.ส.สุชิดา    ทางาม
40 5830252635 น.ส.อชิรญา    มานะยิ่ง
41 5830252651 น.ส.อภิญญา    ราชวงษ์
42 5830252660 นายอภิรัฐ    เกิดพิน
43 5830252678 นายอภิสิทธิ์    จินดาอินทร
44 5830252686 นายอภิสิทธิ์    อินทร์ประเสริฐ
45 5830252694 น.ส.จิรนันท์    อินทลักษณ์