วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830252015 นางสาวกัญจริยา    ดีล้อม
2 5830252031 นางสาวกาญจน์มนัส    บุตรวงศ์
3 5830252040 นางสาวกาญจนา    เพชรรุณ
4 5830252058 นางสาวกานต์ชนก    กุลจิตติเวที
5 5830252074 นายกิตติภัทร    ตันประคองสุข
6 5830252082 นายกิตติศักดิ์    กุลสวัสดิ์
7 5830252121 นางสาวจีรนุช    หาปัญญา
8 5830252139 นางสาวจีลาวัณย์    วงษ์มณี
9 5830252147 นางสาวชนม์ธิดา    สุทธิสิงหนาท
10 5830252155 นางสาวชนัฎนิปัทม์    พิเศษไพศาล
11 5830252171 นายชลชัย    วงษ์ประดิษฐ์
12 5830252180 นางสาวชลีกร    เรืองวรกิจ
13 5830252201 นายชิษณุพงษ์    แต้มประสิทธิ์
14 5830252228 นางสาวฏิฐิมา    คำสมวงษา
15 5830252236 นายฐิติโชติ    ฉ่ำช่วง
16 5830252244 นางสาวณฐพร    เมฆมัว
17 5830252252 นายณธีภัสร์    นิธิธัญญ์ไตรเดช
18 5830252261 นายณภัทร    มนสิการ
19 5830252279 นายณัฐพงศ์    เจียรเจริญกุล
20 5830252287 นางสาวตรีดารา    รัตนะรัต
21 5830252317 นางสาวธัญชนก    โพธิ์ปั้น
22 5830252325 นางสาวธีรตา    พันจันทร์
23 5830252392 นางสาวปานตะวัน    พุทธสุวรรณ
24 5830252406 นายพงศกร    เพ็ญสุข
25 5830252414 นายพชรพล    เจริญธรรม
26 5830252422 นายพชรพล    ปุญญาวิวัฒน์
27 5830252431 นางสาวพรรณพนัช    สุทธิยุทธ์
28 5830252449 นายพิมาน    รัตนโชติ
29 5830252457 นายไพรสัณฑ์    ดารบุษป์กุล
30 5830252473 นายภูมิ    พัฒนแช่ม
31 5830252481 นายภูริวัฒน์    จิระพงษธร
32 5830252503 นายวรชัย    เศษวงค์
33 5830252520 นางสาววริศรา    ธรรมประดิษฐ
34 5830252538 นายวสุพล    บุรณะกิจ
35 5830252546 นายวิชญ์ภาส    บุปผเวส
36 5830252554 นายวิศรุต    แสงทอง
37 5830252601 นายสิรภัทร    เฮงเจริญสุวรรณ
38 5830252619 นางสาวสุชิดา    ทางาม
39 5830252635 นางสาวอชิรญา    มานะยิ่ง
40 5830252651 นางสาวอภิญญา    ราชวงษ์
41 5830252660 นายอภิรัฐ    เกิดพิน
42 5830252678 นายอภิสิทธิ์    จินดาอินทร
43 5830252686 นายอภิสิทธิ์    อินทร์ประเสริฐ
44 5830252694 นางสาวจิรนันท์    อินทลักษณ์