วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830202026 นายกฤตกวินท์    นิลพันธุ์
2 5830202034 น.ส.กวิสรา    เอื้อเฟื้อ
3 5830202042 น.ส.กษิษฐา    ละอองทอง
4 5830202051 น.ส.กัญญาณัฐ    นิ่มอนุสสรณ์กุล
5 5830202085 น.ส.เกศราพร    หงษ์ศรี
6 5830202093 น.ส.เกษมศรี    อันโน
7 5830202107 นายเกษมศักดิ์    สีจันทร์
8 5830202123 น.ส.แก้วกาญจน์    ชนะภัย
9 5830202131 น.ส.ขนิษฐา    มูลจันทร์
10 5830202140 น.ส.จริยพร    สนิทขำ
11 5830202174 นายจิรายุส    เกตวิจิตร
12 5830202182 น.ส.จุฑารัตน์    จันเทา
13 5830202191 น.ส.เจนจิรา    เปลี่ยนชุ่ม
14 5830202212 น.ส.ชัชชญา    เงินเมย
15 5830202221 นายชาตรี    ไพรินพาณิช
16 5830202239 น.ส.ญาณิศา    โสภา
17 5830202247 น.ส.ณยฎา    สายสอาด
18 5830202263 นางสาวณัฐฐวรรณ    กลิ่นขจร
19 5830202271 น.ส.ณัฐทริกาญจน์    วงษ์เจริญ
20 5830202280 น.ส.ณัฐนรี    เฟื่องฟู
21 5830202298 น.ส.ณัฐนิกา    สมฤทธิ์
22 5830202310 น.ส.ดลนภา    สุวรรณจินดา
23 5830202336 นายเดชวิมล    พันธ์ชนะ
24 5830202344 น.ส.ตติญา    ศรีอินทร์
25 5830202352 นายธนภัทร    ศรีเวียง
26 5830202361 น.ส.ธัญกมล    กันตะนันท์
27 5830202379 น.ส.นพัตสรรค์    สายพรหม
28 5830202387 น.ส.นันท์นภัส    จันทร์กระจ่าง
29 5830202409 น.ส.ปฏิมาภรณ์    ก่ำทอง
30 5830202417 นายปรัชญาวุฒิ    ศิริสุทธิ์
31 5830202425 นายพงศกร    การมิตรี
32 5830202433 น.ส.พชรวรรณ    พรมวรณ์
33 5830202441 น.ส.พิชามญชุ์    นาวินอุดมทรัพย์
34 5830202468 นายภสิษฐ์    สมฤทธิ์จินดา
35 5830202484 นางสาวภัทร์นรินท์    อุทัยเลิศ
36 5830202492 นางสาวภัทรวดี    ทับเนียม
37 5830202506 นายภัทราวุธ    ใจดี
38 5830202522 น.ส.มนัสลิล    ปิ่นกุล
39 5830202531 น.ส.เยาวลักษณ์    ศุภกิจดำรง
40 5830202549 นายวัชรพงศ์    ไพศาลธรรม
41 5830202557 นายไวทยา    มุติกา
42 5830202565 น.ส.ศภิสรา    วิเชียรปักษา
43 5830202590 นายศิวกร    รังสิโย
44 5830202603 น.ส.ศีรณา    คะเชนกูล
45 5830202611 น.ส.ศุภานัน    สุกวรรณวิทย์
46 5830202646 น.ส.สุจิตรา    มั่งคั่ง
47 5830202654 นางสาวอภิญญา    สิทธิพันธ์
48 5830202662 นายอมรฤทธิ์    ตะปะสา
49 5830202671 น.ส.อริษา    ซอเฮง
50 5830202689 นายอัคคณัฐ    รัตน์วงศ์เวช
51 5830202697 น.ส.อัญชลี    หาญแท้
52 5830202701 น.ส.อารยา    กันทำ
53 5830202719 นายเอกพล    อุปพันธ์เสฏฐี
54 5830202727 น.ส.ไอริณ    แป้นจันทร์