วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830202026 นายกฤตกวินท์    นิลพันธุ์
2 5830202034 นางสาวกวิสรา    เอื้อเฟื้อ
3 5830202042 นางสาวกษิษฐา    ละอองทอง
4 5830202051 นางสาวกัญญาณัฐ    นิ่มอนุสสรณ์กุล
5 5830202085 นางสาวเกศราพร    หงษ์ศรี
6 5830202093 นางสาวเกษมศรี    อันโน
7 5830202107 นายเกษมศักดิ์    สีจันทร์
8 5830202123 นางสาวแก้วกาญจน์    ชนะภัย
9 5830202131 นางสาวขนิษฐา    มูลจันทร์
10 5830202140 นางสาวจริยพร    สนิทขำ
11 5830202174 นายจิรายุส    เกตวิจิตร
12 5830202182 นางสาวจุฑารัตน์    จันเทา
13 5830202191 นางสาวเจนจิรา    เปลี่ยนชุ่ม
14 5830202212 นางสาวชัชชญา    เงินเมย
15 5830202221 นายชาตรี    ไพรินพาณิช
16 5830202239 นางสาวญาณิศา    โสภา
17 5830202247 นางสาวณยฎา    สายสอาด
18 5830202263 นางสาวณัฐฐวรรณ    กลิ่นขจร
19 5830202271 นางสาวณัฐทริกาญจน์    วงษ์เจริญ
20 5830202280 นางสาวณัฐนรี    เฟื่องฟู
21 5830202298 นางสาวณัฐนิกา    สมฤทธิ์
22 5830202310 นางสาวดลนภา    สุวรรณจินดา
23 5830202336 นายเดชวิมล    พันธ์ชนะ
24 5830202344 นางสาวตติญา    ศรีอินทร์
25 5830202352 นายธนภัทร    ศรีเวียง
26 5830202361 นางสาวธัญกมล    กันตะนันท์
27 5830202379 นางสาวนพัตสรรค์    สายพรหม
28 5830202387 นางสาวนันท์นภัส    จันทร์กระจ่าง
29 5830202409 นางสาวปฏิมาภรณ์    ก่ำทอง
30 5830202417 นายปรัชญาวุฒิ    ศิริสุทธิ์
31 5830202425 นายพงศกร    การมิตรี
32 5830202433 นางสาวพชรวรรณ    พรมวรณ์
33 5830202441 นางสาวพิชามญชุ์    นาวินอุดมทรัพย์
34 5830202468 นายภสิษฐ์    สมฤทธิ์จินดา
35 5830202484 นางสาวภัทร์นรินท์    อุทัยเลิศ
36 5830202492 นางสาวภัทรวดี    ทับเนียม
37 5830202506 นายภัทราวุธ    ใจดี
38 5830202522 นางสาวมนัสลิล    ปิ่นกุล
39 5830202531 นางสาวเยาวลักษณ์    ศุภกิจดำรง
40 5830202549 นายวัชรพงศ์    ไพศาลธรรม
41 5830202557 นายไวทยา    มุติกา
42 5830202565 นางสาวศภิสรา    วิเชียรปักษา
43 5830202590 นายศิวกร    รังสิโย
44 5830202603 นางสาวศีรณา    คะเชนกูล
45 5830202611 นางสาวศุภานัน    สุกวรรณวิทย์
46 5830202646 นางสาวสุจิตรา    มั่งคั่ง
47 5830202654 นางสาวอภิญญา    สิทธิพันธ์
48 5830202662 นายอมรฤทธิ์    ตะปะสา
49 5830202671 นางสาวอริษา    ซอเฮง
50 5830202689 นายอัคคณัฐ    รัตน์วงศ์เวช
51 5830202697 นางสาวอัญชลี    หาญแท้
52 5830202701 นางสาวอารยา    กันทำ
53 5830202719 นายเอกพล    อุปพันธ์เสฏฐี
54 5830202727 นางสาวไอริณ    แป้นจันทร์