วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830210011 น.ส.กมลฉัตร    อยู่ฉ่าง
2 5830210029 น.ส.กาญจนาพร    พงษ์นะเรศ
3 5830210037 นางสาวเกวลิน    ศรีสุโข
4 5830210045 น.ส.ขนิษฐา    เกตุการณ์
5 5830210053 น.ส.คณัศวรรณ    มากสุข
6 5830210070 น.ส.จิตรฤทัย    พงษ์ณรงค์
7 5830210088 น.ส.จินตนา    แถวนาชุม
8 5830210100 น.ส.จุฑามาศ    จิตตารมย์
9 5830210118 น.ส.จุฑารัตน์    พุทธชาติ
10 5830210142 น.ส.ชุติกาญจน์    นาคนพคุณ
11 5830210151 น.ส.ฐิติรัตน์    ยิ่งชล
12 5830210169 นายณัฏฐ์ปวินท์    ชลรัตนกุล
13 5830210177 น.ส.ณัฐทรียา    พุดสมญา
14 5830210185 นายณัฐพงศ์    พงศ์อนิวรรตน์
15 5830210193 นายณัฐพงษ์    สอิ้งทอง
16 5830210207 น.ส.ณัฐริกา    ละอองศิริวงศ์
17 5830210215 น.ส.เดือนเพ็ญ    ทองเหง้า
18 5830210223 น.ส.ทิฆัมพร    สมพิลา
19 5830210231 น.ส.ทิพยสุคนธ์    เครือเนตร
20 5830210240 นายธนกร    ชื่นวิทยา
21 5830210258 น.ส.ธนัชพร    ขุนชำนาญ
22 5830210266 น.ส.ธัญญา    คุ้มระบาย
23 5830210291 น.ส.นวพร    พวงบู่
24 5830210304 น.ส.บัณฑิตา    เม่งบุตร
25 5830210312 น.ส.บุณฑริก    วันสุข
26 5830210321 น.ส.บุรินทร์    พงศ์เศรษฐศิริ
27 5830210347 นายประมุข    กิจประเสริฐ
28 5830210355 น.ส.ปิยะฉัตร    อันชูฤทธิ์
29 5830210363 น.ส.ปิยะภรณ์    วรรณสินธ์
30 5830210371 น.ส.ปูรียะ    จีนโห้
31 5830210401 น.ส.พรรณพนัช    เตียวฉิ้ม
32 5830210410 น.ส.พัชรวรี    พีธรากร
33 5830210428 น.ส.พัชรา    จันทร์อำพล
34 5830210436 น.ส.แพรพรรณ    ยุ่นประยงค์
35 5830210444 น.ส.ภัทรนรี    ไตรยสุทธิ์
36 5830210487 น.ส.มนันยา    ชรัสเสถียร
37 5830210495 น.ส.มนัสวี    ประยูรเทพ
38 5830210509 นายรัชชานนท์    เหลืองห่อ
39 5830210525 น.ส.รุจิพร    วงษ์ศรี
40 5830210533 น.ส.รุจิราภรณ์    บุญประสิทธิ์
41 5830210541 น.ส.วรดา    ช่างเกวียน
42 5830210568 น.ส.วราลี    พุธเจริญ
43 5830210576 น.ส.วาธินี    เกตุทอง
44 5830210584 น.ส.วิชุนัน    แย้มละมัย
45 5830210606 น.ส.ศศิวิมล    ภิรมย์ทอง
46 5830210614 น.ส.ศิรินทร์    จีนโห้
47 5830210631 นายศุภกิตติ์    แก้วรอด
48 5830210657 น.ส.สวรรยา    เพชรประไพ
49 5830210665 นายสัจจะ    อักษร
50 5830210681 น.ส.สิริอาภา    ฟ้าคุ้ม
51 5830210711 น.ส.สุพัตรา    อ่างทอง
52 5830210738 น.ส.สุวภัทร    คงมี
53 5830210746 น.ส.อภิสรา    มาลี
54 5830210754 น.ส.อภิสรา    สุทินทอง
55 5830210762 น.ส.อริสา    ทองนวล
56 5830210771 น.ส.อารีรัตน์    บุญตา