วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830210011 นางสาวกมลฉัตร    อยู่ฉ่าง
2 5830210029 นางสาวกาญจนาพร    พงษ์นะเรศ
3 5830210037 นางสาวเกวลิน    ศรีสุโข
4 5830210045 นางสาวขนิษฐา    เกตุการณ์
5 5830210053 นางสาวคณัศวรรณ    มากสุข
6 5830210070 นางสาวจิตรฤทัย    พงษ์ณรงค์
7 5830210088 นางสาวจินตนา    แถวนาชุม
8 5830210100 นางสาวจุฑามาศ    จิตตารมย์
9 5830210118 นางสาวจุฑารัตน์    พุทธชาติ
10 5830210142 นางสาวชุติกาญจน์    นาคนพคุณ
11 5830210151 นางสาวฐิติรัตน์    ยิ่งชล
12 5830210169 นายณัฏฐ์ปวินท์    ชลรัตนกุล
13 5830210177 นางสาวณัฐทรียา    พุดสมญา
14 5830210185 นายณัฐพงศ์    พงศ์อนิวรรตน์
15 5830210193 นายณัฐพงษ์    สอิ้งทอง
16 5830210207 นางสาวณัฐริกา    ละอองศิริวงศ์
17 5830210215 นางสาวเดือนเพ็ญ    ทองเหง้า
18 5830210223 นางสาวทิฆัมพร    สมพิลา
19 5830210231 นางสาวทิพยสุคนธ์    เครือเนตร
20 5830210240 นายธนกร    ชื่นวิทยา
21 5830210258 นางสาวธนัชพร    ขุนชำนาญ
22 5830210266 นางสาวธัญญา    คุ้มระบาย
23 5830210291 นางสาวนวพร    พวงบู่
24 5830210304 นางสาวบัณฑิตา    เม่งบุตร
25 5830210312 นางสาวบุณฑริก    วันสุข
26 5830210321 นางสาวบุรินทร์    พงศ์เศรษฐศิริ
27 5830210347 นายประมุข    กิจประเสริฐ
28 5830210355 นางสาวปิยะฉัตร    อันชูฤทธิ์
29 5830210363 นางสาวปิยะภรณ์    วรรณสินธ์
30 5830210371 นางสาวปูรียะ    จีนโห้
31 5830210401 นางสาวพรรณพนัช    เตียวฉิ้ม
32 5830210410 นางสาวพัชรวรี    พีธรากร
33 5830210428 นางสาวพัชรา    จันทร์อำพล
34 5830210436 นางสาวแพรพรรณ    ยุ่นประยงค์
35 5830210444 นางสาวภัทรนรี    ไตรยสุทธิ์
36 5830210487 นางสาวมนันยา    ชรัสเสถียร
37 5830210495 นางสาวมนัสวี    ประยูรเทพ
38 5830210509 นายรัชชานนท์    เหลืองห่อ
39 5830210525 นางสาวรุจิพร    วงษ์ศรี
40 5830210533 นางสาวรุจิราภรณ์    บุญประสิทธิ์
41 5830210541 นางสาววรดา    ช่างเกวียน
42 5830210568 นางสาววราลี    พุธเจริญ
43 5830210576 นางสาววาธินี    เกตุทอง
44 5830210584 นางสาววิชุนัน    แย้มละมัย
45 5830210606 นางสาวศศิวิมล    ภิรมย์ทอง
46 5830210614 นางสาวศิรินทร์    จีนโห้
47 5830210631 นายศุภกิตติ์    แก้วรอด
48 5830210657 นางสาวสวรรยา    เพชรประไพ
49 5830210665 นายสัจจะ    อักษร
50 5830210681 นางสาวสิริอาภา    ฟ้าคุ้ม
51 5830210711 นางสาวสุพัตรา    อ่างทอง
52 5830210738 นางสาวสุวภัทร    คงมี
53 5830210746 นางสาวอภิสรา    มาลี
54 5830210754 นางสาวอภิสรา    สุทินทอง
55 5830210762 นางสาวอริสา    ทองนวล
56 5830210771 นางสาวอารีรัตน์    บุญตา