วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830250021 นางสาวกฤษฎิ์สุภางค์    เเก้วชิงดวง
2 5830250055 นางสาวกัญญาพัชร    ธิสาร
3 5830250063 นายกันต์พงษ์    อู่สิริมณีชัย
4 5830250071 นายกิตติภัฎ    บัณฑิตไทย
5 5830250136 นายชัชวินทร์    หาทอน
6 5830250144 นายชาญชัย    ชุ่มบัวทอง
7 5830250152 นายชานนท์    เนตรทอง
8 5830250161 นายฐิติพงศ์    ศรลิขิต
9 5830250179 นายณธีพัฒน์    ทองทวีสิริกุล
10 5830250187 นายณราวุฒิ    วิเศษชลธาร
11 5830250195 นางสาวณัฐชยา    ขำเลิศ
12 5830250225 นายดุลยวัต    ศรีเล็ก
13 5830250233 นายธนกฤต    แจ่มใส
14 5830250241 นางสาวธัญรดี    สุวรรณทอง
15 5830250250 นายนพรุจ    ดอกไม้แก้ว
16 5830250268 นายนเรศ    งามเสถียร
17 5830250276 นางสาวนิติพร    สุขเกิด
18 5830250306 นายพงศ์พันธ์    สวนช่วย
19 5830250314 นายพชร    สิงห์แก้ว
20 5830250349 นางสาวพิชญ์ปภานัน    กัลยา
21 5830250357 นายภัคพล    ครุอำโพธิ์
22 5830250373 นายยศวริศ    เกิดแก้ว
23 5830250381 นายยุทธชัย    คำโต
24 5830250411 นายวิเชษฐ์    ชาญชัยสวัสดิ์
25 5830250438 นายศิวกร    ลายประดิษฐ์
26 5830250446 นายศุภกิตติ์    เกียรติก้องคีรี
27 5830250462 นายสรวิชญ์    รัศมีเจริญธรรม
28 5830250489 นายสิวะภาคย์    สการันต์
29 5830250497 นายอดิศร    ขำแก้ว