วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830200015 นางสาวกนกรัตน์    บำรุงวัตร
2 5830200040 นางสาวกัญญาณัฐ    ซุ่นกลาง
3 5830200058 นางสาวกัญญาภัค    กาญจนาคมานันท์
4 5830200066 นางสาวกาญจนา    กาญจนโอฬารศิริ
5 5830200074 นางสาวกานต์ชนก    จันทร์สำราญกุล
6 5830200082 นายกิตติศักดิ์    จันทร์คง
7 5830200091 นายไกวัล    เฮียงฮะ
8 5830200104 นายคณบดี    ไพรพงษ์
9 5830200112 นายจักรกฤษณ์    ผานาค
10 5830200121 นางสาวจิตสุภา    ปานปิ่น
11 5830200147 นายไชยพล    วามะกัน
12 5830200155 นายณัฎฐชัย    ชัยวิริยะ
13 5830200163 นายณัฐธัญ    อรัญคีรี
14 5830200171 นางสาวณัฐนรี    กิจประเสริฐผล
15 5830200180 นางสาวณัฐริกา    ฤทธิกร
16 5830200198 นายดิศรณ์    เงินเรืองโรจน์
17 5830200228 นายธนวัฒน์    ธนมหามงคล
18 5830200236 นายธัชพล    องอาจณรงค์
19 5830200244 นางสาวธัญชนก    เชิดชม
20 5830200252 นายธำรงค์    ชัยวิชิต
21 5830200261 นายธีรภัทร    นิลแย้ม
22 5830200279 นางสาวธุมวดี    ณ สงขลา
23 5830200287 นายนพดล    ทองตระกูล
24 5830200295 นายนพดล    โอภาสสมุทรชัย
25 5830200309 นางสาวนพรัตน์    รัตนทรายแก้ว
26 5830200317 นายนภัส    ใจแน่น
27 5830200341 นางสาวปณิดา    พิทักษานนท์กุล
28 5830200350 นางสาวปภาวรินท์    รักษาศิลป์
29 5830200368 นางสาวปานแก้วตา    ศรีคำ
30 5830200384 นางสาวพัชรา    อิ่มสุข
31 5830200392 นายพันธวิศ    เฉลิมผา
32 5830200406 นางสาวพิชชาสินี    ทะแพงพันธ์
33 5830200414 นางสาวพิชญาภา    แก้วพฤกษ์
34 5830200422 นางสาวพิมพ์ศิริ    โชติกะมงคล
35 5830200431 นายพุฒิเมธ    ปรัชญกุล
36 5830200457 นายไพน์พยนต์    สุขเจริญ
37 5830200465 นายไพรัช    พานิชกุล
38 5830200503 นางสาวมยุรา    สิงห์สวัสดิ์
39 5830200511 นางสาวมุกศิรินทร์    ภิระบรรณ์
40 5830200520 นายเมธัส    หงษ์สมุทร
41 5830200538 นางสาวรัชนีวรรณ    คำแหง
42 5830200546 นางสาวรุ่งนภา    เทศรุ่งเรือง
43 5830200554 นายลัทธพล    รอดระหงษ์
44 5830200562 นางสาววรชา    แสนวงค์
45 5830200597 นางสาววิไลวรรณ    อัครวงษ์
46 5830200601 นายศราวุฒิ    หวานเสนาะ
47 5830200619 นางสาวศศิธร    ใจเป็นใหญ่
48 5830200627 นายศักติกานท์    อารยวัฒนาพงษ์
49 5830200635 นายศุภกร    อินทวัฒน์
50 5830200643 นางสาวศุภนิดา    มณีวงศ์
51 5830200660 นายสรวิศ    สมเขาใหญ่
52 5830200678 นายสรัล    ธนากูล
53 5830200686 นายสหรัฐ    กระจายศรี
54 5830200708 นางสาวอรปรีญา    โมลานิล
55 5830200724 นางสาวอังคณารักษ์    สุนทรพงศ์
56 5830200741 นางสาวอัจฉริยา    สุนทรพงศ์
57 5830200759 นายอาธิป    ดีอำไพ