วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830200015 น.ส.กนกรัตน์    บำรุงวัตร
2 5830200040 น.ส.กัญญาณัฐ    ซุ่นกลาง
3 5830200058 น.ส.กัญญาภัค    กาญจนาคมานันท์
4 5830200066 น.ส.กาญจนา    กาญจนโอฬารศิริ
5 5830200074 น.ส.กานต์ชนก    จันทร์สำราญกุล
6 5830200082 นายกิตติศักดิ์    จันทร์คง
7 5830200091 นายไกวัล    เฮียงฮะ
8 5830200104 นายคณบดี    ไพรพงษ์
9 5830200112 นายจักรกฤษณ์    ผานาค
10 5830200121 น.ส.จิตสุภา    ปานปิ่น
11 5830200147 นายไชยพล    วามะกัน
12 5830200155 นายณัฎฐชัย    ชัยวิริยะ
13 5830200163 นายณัฐธัญ    อรัญคีรี
14 5830200171 น.ส.ณัฐนรี    กิจประเสริฐผล
15 5830200180 นางสาวณัฐริกา    ฤทธิกร
16 5830200198 นายดิศรณ์    เงินเรืองโรจน์
17 5830200210 น.ส.ธนพร    เกตุยั่งยืนวงศ์
18 5830200228 นายธนวัฒน์    ธนมหามงคล
19 5830200236 นายธัชพล    องอาจณรงค์
20 5830200244 น.ส.ธัญชนก    เชิดชม
21 5830200252 นายธำรงค์    ชัยวิชิต
22 5830200261 นายธีรภัทร    นิลแย้ม
23 5830200279 น.ส.ธุมวดี    ณ สงขลา
24 5830200287 นายนพดล    ทองตระกูล
25 5830200295 นายนพดล    โอภาสสมุทรชัย
26 5830200309 น.ส.นพรัตน์    รัตนทรายแก้ว
27 5830200317 นายนภัส    ใจแน่น
28 5830200341 น.ส.ปณิดา    พิทักษานนท์กุล
29 5830200350 นางสาวปภาวรินท์    รักษาศิลป์
30 5830200368 น.ส.ปานแก้วตา    ศรีคำ
31 5830200384 น.ส.พัชรา    อิ่มสุข
32 5830200392 นายพันธวิศ    เฉลิมผา
33 5830200406 น.ส.พิชชาสินี    ทะแพงพันธ์
34 5830200414 น.ส.พิชญาภา    แก้วพฤกษ์
35 5830200422 น.ส.พิมพ์ศิริ    โชติกะมงคล
36 5830200431 นายพุฒิเมธ    ปรัชญกุล
37 5830200457 นายไพน์พยนต์    สุขเจริญ
38 5830200465 นายไพรัช    พานิชกุล
39 5830200490 น.ส.มนทิราลัย    ไกรวิทย์อนุสรณ์
40 5830200503 น.ส.มยุรา    สิงห์สวัสดิ์
41 5830200511 น.ส.มุกศิรินทร์    ภิระบรรณ์
42 5830200520 นายเมธัส    หงษ์สมุทร
43 5830200538 น.ส.รัชนีวรรณ    คำแหง
44 5830200546 น.ส.รุ่งนภา    เทศรุ่งเรือง
45 5830200554 นายลัทธพล    รอดระหงษ์
46 5830200562 น.ส.วรชา    แสนวงค์
47 5830200597 น.ส.วิไลวรรณ    อัครวงษ์
48 5830200601 นายศราวุฒิ    หวานเสนาะ
49 5830200619 น.ส.ศศิธร    ใจเป็นใหญ่
50 5830200627 นายศักติกานท์    อารยวัฒนาพงษ์
51 5830200635 นายศุภกร    อินทวัฒน์
52 5830200643 นางสาวศุภนิดา    มณีวงศ์
53 5830200660 นายสรวิศ    สมเขาใหญ่
54 5830200678 นายสรัล    ธนากูล
55 5830200686 นายสหรัฐ    กระจายศรี
56 5830200708 นางสาวอรปรีญา    โมลานิล
57 5830200724 น.ส.อังคณารักษ์    สุนทรพงศ์
58 5830200741 น.ส.อัจฉริยา    สุนทรพงศ์
59 5830200759 นายอาธิป    ดีอำไพ