วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เคมี
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830206021 น.ส.กฤติมา    สุขเจริญ
2 5830206030 น.ส.กัญญารัตน์    สุขสมใจสมาน
3 5830206048 น.ส.กันยารัตน์    จงบริบูรณ์
4 5830206056 น.ส.กัลยทรรศน์    รักดี
5 5830206081 นายกิตติศักดิ์    สานุสันต์
6 5830206099 น.ส.กิติยา    นารี
7 5830206102 น.ส.จันทร์จิรา    ประกอบทรัพย์
8 5830206129 น.ส.จิณณภัส    ศิลปะ
9 5830206137 น.ส.ชญาดา    หอมหวล
10 5830206145 น.ส.ชฎาพร    วงศ์สามารถ
11 5830206153 นายชนัชญ์    ธะนะ
12 5830206161 น.ส.ชนิกานต์    บุญญานุพงศ์
13 5830206170 น.ส.ชนิภรณ์    สูนขุนทด
14 5830206188 น.ส.ญาณิศา    ชินวงค์
15 5830206200 นายณภัทร    สินธุเสก
16 5830206218 นายณัฐกานต์    แสนเสนา
17 5830206226 น.ส.ณัฐชยา    มีปัญญา
18 5830206242 น.ส.ณัฐธิดา    อุดมวรภัณฑ์
19 5830206269 น.ส.ดารุณี    ถิ่นทวี
20 5830206277 น.ส.ทิพานันท์    เทพสุวรรณ
21 5830206285 น.ส.ธนพร    พิมพ์สุวรรณ์
22 5830206307 น.ส.ธนิษฐา    ศรีโสดา
23 5830206315 น.ส.ธัญญรัตน์    พิพัฒน์ธนาเมธา
24 5830206323 น.ส.นฤมล    สังข์เจริญ
25 5830206331 น.ส.นัซรียา    สันหละ
26 5830206340 น.ส.นันธภัทร    สุนทรนนท์
27 5830206358 น.ส.นุชนารถ    เด็ดขาด
28 5830206366 น.ส.บัวทอง    มูลดับ
29 5830206374 น.ส.บุญประภา    นพเก้า
30 5830206382 น.ส.บุษกร    ธเนศตระกูล
31 5830206391 น.ส.เบญจภรณ์    สุทธิสถิตย์
32 5830206404 น.ส.ปพิชญา    ธนาบุญฤทธิ์
33 5830206412 น.ส.ปรตี    จารมัย
34 5830206421 น.ส.ปรางค์วดี    วิจิตร
35 5830206439 น.ส.ปรียานุช    ปรุงศักดิ์
36 5830206455 น.ส.พรประภา    สุทธิสถิตย์
37 5830206463 น.ส.พิชญาภรณ์    ขันผง
38 5830206471 นายพิเชฐ    สุขประเสริฐ
39 5830206480 น.ส.พิริยา    กระต่ายทอง
40 5830206498 น.ส.เมยาวรรณ    หิรัญประสาทกุล
41 5830206501 น.ส.รัตติการณ์    คลังนุ่ม
42 5830206510 น.ส.วนัสนันท์    สุดสาย
43 5830206544 นางสาววศินี    ทวีปัญญายศ
44 5830206552 น.ส.วาศิณีย์    อินทะมนต์
45 5830206561 นายวิทวัส    ปราณนคร
46 5830206609 นายสุขวิช    ตันเจริญ
47 5830206641 น.ส.สุวรีย์    สองแก้ว
48 5830206650 นายเสฏฐวุฒิ    อุปฮาต
49 5830206676 นายอภิรักษ์    สมบัตร์
50 5830206684 น.ส.อรทัย    ไชยชนะ
51 5830206706 น.ส.อริสา    แป้นโต
52 5830206714 น.ส.อักษราภัค    ยศตะ