วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เคมี
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830206021 นางสาวกฤติมา    สุขเจริญ
2 5830206030 นางสาวกัญญารัตน์    สุขสมใจสมาน
3 5830206048 นางสาวกันยารัตน์    จงบริบูรณ์
4 5830206056 นางสาวกัลยทรรศน์    รักดี
5 5830206081 นายกิตติศักดิ์    สานุสันต์
6 5830206099 นางสาวกิติยา    นารี
7 5830206102 นางสาวจันทร์จิรา    ประกอบทรัพย์
8 5830206129 นางสาวจิณณภัส    ศิลปะ
9 5830206137 นางสาวชญาดา    หอมหวล
10 5830206145 นางสาวชฎาพร    วงศ์สามารถ
11 5830206153 นายชนัชญ์    ธะนะ
12 5830206161 นางสาวชนิกานต์    บุญญานุพงศ์
13 5830206170 นางสาวชนิภรณ์    สูนขุนทด
14 5830206188 นางสาวญาณิศา    ชินวงค์
15 5830206200 นายณภัทร    สินธุเสก
16 5830206218 นายณัฐกานต์    แสนเสนา
17 5830206226 นางสาวณัฐชยา    มีปัญญา
18 5830206242 นางสาวณัฐธิดา    อุดมวรภัณฑ์
19 5830206269 นางสาวดารุณี    ถิ่นทวี
20 5830206277 นางสาวทิพานันท์    เทพสุวรรณ
21 5830206285 นางสาวธนพร    พิมพ์สุวรรณ์
22 5830206307 นางสาวธนิษฐา    ศรีโสดา
23 5830206315 นางสาวธัญญรัตน์    พิพัฒน์ธนาเมธา
24 5830206323 นางสาวนฤมล    สังข์เจริญ
25 5830206331 นางสาวนัซรียา    สันหละ
26 5830206340 นางสาวนันธภัทร    สุนทรนนท์
27 5830206358 นางสาวนุชนารถ    เด็ดขาด
28 5830206366 นางสาวบัวทอง    มูลดับ
29 5830206374 นางสาวบุญประภา    นพเก้า
30 5830206382 นางสาวบุษกร    ธเนศตระกูล
31 5830206391 นางสาวเบญจภรณ์    สุทธิสถิตย์
32 5830206404 นางสาวปพิชญา    ธนาบุญฤทธิ์
33 5830206412 นางสาวปรตี    จารมัย
34 5830206439 นางสาวปรียานุช    ปรุงศักดิ์
35 5830206455 นางสาวพรประภา    สุทธิสถิตย์
36 5830206463 นางสาวพิชญาภรณ์    ขันผง
37 5830206471 นายพิเชฐ    สุขประเสริฐ
38 5830206480 นางสาวพิริยา    กระต่ายทอง
39 5830206498 นางสาวเมยาวรรณ    หิรัญประสาทกุล
40 5830206501 นางสาวรัตติการณ์    คลังนุ่ม
41 5830206510 นางสาววนัสนันท์    สุดสาย
42 5830206544 นางสาววศินี    ทวีปัญญายศ
43 5830206552 นางสาววาศิณีย์    อินทะมนต์
44 5830206561 นายวิทวัส    ปราณนคร
45 5830206609 นายสุขวิช    ตันเจริญ
46 5830206641 นางสาวสุวรีย์    สองแก้ว
47 5830206650 นายเสฏฐวุฒิ    อุปฮาต
48 5830206676 นายอภิรักษ์    สมบัตร์
49 5830206684 นางสาวอรทัย    ไชยชนะ
50 5830206706 นางสาวอริสา    แป้นโต
51 5830206714 นางสาวอักษราภัค    ยศตะ