วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830204011 นายกมล    บุญนิธิดิลก
2 5830204045 นายกันตชาติ    บำเพ็ญทาน
3 5830204053 นายคณิน    ฐิติประวัติ
4 5830204061 นางสาวจตุพร    บุญล้ำ
5 5830204070 นางสาวจารวี    วิชญาศิริ
6 5830204088 นายจิรายุส    เกราะแก้ว
7 5830204096 นายฉัตรชัย    โตวังจร
8 5830204100 นางสาวชญาพร    เพ็งแพง
9 5830204118 นางสาวชนกานต์    นิธิจิรวัฒน์
10 5830204126 นายชาญณรงค์    เจษฎาภาณุกุล
11 5830204134 นางสาวชุติกาญจน์    ปรีงาม
12 5830204142 นางสาวชุตินันท์    คำแพง
13 5830204169 นางสาวณัฐชุกร    สุวิทยานุรักษ์
14 5830204177 นางสาวณัฐวดี    สงแจ้ง
15 5830204185 นางสาวดลนภา    นิลทสุข
16 5830204193 นางสาวทิฆัมพร    พานิช
17 5830204223 นางสาวนริศรา    ภารา
18 5830204231 นางสาวนฤชยา    บุญเรือง
19 5830204258 นางสาวนัทธมน    พรหมศิริเดช
20 5830204266 นายนิกร    ด้วงเคน
21 5830204274 นางสาวบุษราภรณ์    วัสวาณิชย์
22 5830204282 นางสาวเบญจธันวา    จารุอินทร์
23 5830204291 นายปฏิวิทย์    ทับทวี
24 5830204304 นางสาวปภัสสร    สุวรรณลาภ
25 5830204312 นางสาวประภากร    โต๊ะยี
26 5830204321 นายปรัชญา    วิลัย
27 5830204339 นางสาวปรียาภรณ์    ฟองสมุทร์
28 5830204347 นางสาวปวริศา    บุญเพ็ชร์
29 5830204363 นางสาวปิยะธิดา    สวนเล็ก
30 5830204371 นางสาวพชรพรรณ    ศิลปศร
31 5830204380 นางสาวพลอยไพริน    นุสณฑ์
32 5830204410 นางสาวมินตรา    ทับทิม
33 5830204428 นางสาวรัตติรส    ศิริมาก
34 5830204436 นางสาวลลิตา    พงษาธิการ
35 5830204444 นางสาวลลิตา    อัศวดำรงกุล
36 5830204452 นางสาววรัญญา    วทัญญุตากวิน
37 5830204461 นางสาววารินญา    สุถาลา
38 5830204479 นางสาววิไลภรณ์    แซ่ลี้
39 5830204487 นางสาวสิริลักษณ์    งามเสงี่ยม
40 5830204495 นางสาวสุธิดา    คงวัน
41 5830204509 นางสาวสุพรรณวจี    ต่างใจ
42 5830204517 นางสาวสุภานัน    มูลเมืองคำ
43 5830204533 นางสาวอินทิรา    พลพิทักษ์