วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830204011 นายกมล    บุญนิธิดิลก
2 5830204045 นายกันตชาติ    บำเพ็ญทาน
3 5830204053 นายคณิน    ฐิติประวัติ
4 5830204061 น.ส.จตุพร    บุญล้ำ
5 5830204070 น.ส.จารวี    วิชญาศิริ
6 5830204088 นายจิรายุส    เกราะแก้ว
7 5830204096 นายฉัตรชัย    โตวังจร
8 5830204100 น.ส.ชญาพร    เพ็งแพง
9 5830204118 น.ส.ชนกานต์    นิธิจิรวัฒน์
10 5830204126 นายชาญณรงค์    เจษฎาภาณุกุล
11 5830204134 น.ส.ชุติกาญจน์    ปรีงาม
12 5830204142 น.ส.ชุตินันท์    คำแพง
13 5830204169 น.ส.ณัฐชุกร    สุวิทยานุรักษ์
14 5830204177 น.ส.ณัฐวดี    สงแจ้ง
15 5830204185 น.ส.ดลนภา    นิลทสุข
16 5830204193 น.ส.ทิฆัมพร    พานิช
17 5830204223 น.ส.นริศรา    ภารา
18 5830204231 น.ส.นฤชยา    บุญเรือง
19 5830204258 น.ส.นัทธมน    พรหมศิริเดช
20 5830204266 นายนิกร    ด้วงเคน
21 5830204274 น.ส.บุษราภรณ์    วัสวาณิชย์
22 5830204282 น.ส.เบญจธันวา    จารุอินทร์
23 5830204291 นายปฏิวิทย์    ทับทวี
24 5830204304 น.ส.ปภัสสร    สุวรรณลาภ
25 5830204312 น.ส.ประภากร    โต๊ะยี
26 5830204321 นายปรัชญา    วิลัย
27 5830204339 น.ส.ปรียาภรณ์    ฟองสมุทร์
28 5830204347 น.ส.ปวริศา    บุญเพ็ชร์
29 5830204363 น.ส.ปิยะธิดา    สวนเล็ก
30 5830204371 น.ส.พชรพรรณ    ศิลปศร
31 5830204380 น.ส.พลอยไพริน    นุสณฑ์
32 5830204410 น.ส.มินตรา    ทับทิม
33 5830204428 น.ส.รัตติรส    ศิริมาก
34 5830204436 น.ส.ลลิตา    พงษาธิการ
35 5830204444 น.ส.ลลิตา    อัศวดำรงกุล
36 5830204452 น.ส.วรัญญา    วทัญญุตากวิน
37 5830204461 น.ส.วารินญา    สุถาลา
38 5830204479 น.ส.วิไลภรณ์    แซ่ลี้
39 5830204487 น.ส.สิริลักษณ์    งามเสงี่ยม
40 5830204495 น.ส.สุธิดา    คงวัน
41 5830204509 น.ส.สุพรรณวจี    ต่างใจ
42 5830204517 น.ส.สุภานัน    มูลเมืองคำ
43 5830204533 น.ส.อินทิรา    พลพิทักษ์