วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การเงินและการลงทุน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830150018 นางสาวกนกรัตน์    ถวิลรักษ์
2 5830150026 นางสาวกมลธร    ผาเจริญ
3 5830150034 นางสาวกรรณิการ์    สุณาวงค์
4 5830150077 นางสาวกัญญารัตน์    ดีแจ่ม
5 5830150107 นางสาวกาญจนาพร    พูนสวัสดิ์
6 5830150115 นางสาวกิ่งแก้ว    เสือหล้า
7 5830150131 นางสาวโกสิรินทร์    หรั่งดารา
8 5830150158 นางสาวจนัสธร    วงศ์สว่าง
9 5830150166 นางสาวจรีวรรณ    จำนงจิต
10 5830150174 นางสาวจิรัชญา    อุปชิต
11 5830150182 นางสาวจุฑาทิพย์    โพชวัฒน์
12 5830150191 นางสาวจุฑามาศ    ชัยวิเศษ
13 5830150204 นายจุลเทพ    ราศีวิสุทธิ์
14 5830150221 นายชนินทร์    ทวิมาตราธรรม
15 5830150239 นางสาวชมพูนุท    เพิ่มพูล
16 5830150247 นายชัยพร    ภัทรกิตติชาญ
17 5830150263 นางสาวไซน่า    ชมภูนุช
18 5830150280 นางสาวฐิติรัตน์    แสงสุบรรณ์
19 5830150298 นายณภัทร    วงษ์บุตรรอด
20 5830150310 นายณัชพล    สวนจันทร์
21 5830150336 นางสาวณัฐพร    ละออ
22 5830150344 นางสาวณัฐภรณ์    กลิ่นเจริญ
23 5830150352 นางสาวณัฐมน    ฉินสิน
24 5830150361 นางสาวณิชกานต์    ดวงมณี
25 5830150379 นางสาวณิชาภัทร    ไวยวุฒิ
26 5830150387 นางสาวณิรัชตชา    ผลอรรถ
27 5830150395 นางสาวตวงรัตน์    เกษนคร
28 5830150409 นางสาวทัพวรรณ    สุระเสน
29 5830150417 นางสาวธัญลักษณ์    ชูสง่า
30 5830150425 นางสาวธาริณี    วารเสถียร
31 5830150433 นายธิติทร    ม่วงอ่อน
32 5830150441 นางสาวธีรนาฐ    ชนะพล
33 5830150468 นางสาวนภสร    สุทัยบำรุง
34 5830150484 นางสาวนันทิชา    แซ่ลี้
35 5830150492 นางสาวนิภาธร    อัมพวันวงศ์
36 5830150506 นางสาวนิศานาถ    พิริยะภัค
37 5830150522 นายปภังกร    พงษ์พานิช
38 5830150531 นายปรัชญา    ช้างพลายงาม
39 5830150549 นางสาวปรียาภรณ์    จันทร์ศิริ
40 5830150557 นางสาวปัณฑิตา    มูฮำหมัด
41 5830150565 นางสาวปาจรีย์    เทพหนู
42 5830150581 นางสาวปาลิสา    กาบแก้ว
43 5830150590 นางสาวปิดารัตน์    นวลอนันต์
44 5830150603 นางสาวปิยนุช    เสมาทัต
45 5830150611 นายพงษ์ศิริ    พิกุล
46 5830150638 นางสาวพรชนัน    พลเทพ
47 5830150654 นางสาวพรทิพย์    จินดาประกาย
48 5830150671 นางสาวพรพรรณ    ปณิธานสุวรรณ
49 5830150689 นางสาวพัชรา    หนูตะพงศ์
50 5830150697 นางสาวพัชราพรรณ    ดวงศรี
51 5830150719 นางสาวพิมพ์นภัส    โกพลรัตน์
52 5830150727 นางสาวภัทราพร    คงบัณฑิต
53 5830150735 นางสาวมณีรัตน์    สิทธิวัง
54 5830150743 นายยุทธนันท์    วงค์จันทร์
55 5830150760 นางสาววรรณธนา    ดวงทา
56 5830150778 นายวสุรัตน์    ต่อสิริกุลชัย
57 5830150808 นางสาวศรสวรรค์    ตั้งอารมณ์
58 5830150816 นายศรัญยู    แก้วธรรมมา
59 5830150832 นางสาวศิริวิภา    ผลจำปา
60 5830150841 นายศิริวุฒิ    ใจซื่อ
61 5830150859 นายศุภกร    ยอแซฟ
62 5830150883 นายสิริมงคล    สิงห์รุณ
63 5830150891 นายสุทธิชัย    โมฬี
64 5830150905 นางสาวสุทธิดา    วงศ์สวัสดิ์
65 5830150913 นางสาวสุธินี    ไทรสังขเจติยกุล
66 5830150921 นางสาวสุนิษา    เพชรพิชัย
67 5830150930 นางสาวสุพิชญา    โศจิพิสุทธิ์
68 5830150948 นายสุภาณุวงศ์    ด้วงทิพย์
69 5830150956 นางสาวสุภาพร    ภูมิประพันธ์กุล
70 5830150964 นางสาวสุภาพร    รัตนะวัน
71 5830150972 นางสาวสุภาวรรณ    ชมสุรินทร์
72 5830150981 นางสาวสุวิมล    ภัทรจิรพานิช
73 5830151006 นางสาวหนึ่งฤทัย    เส็งประชา
74 5830151014 นายอดิเทพ    สุขโสภณ
75 5830151022 นายอธิษฐ์    สุขรื่น
76 5830151031 นายอภิสิทธิ์    บุญเฟื่อง
77 5830151049 นางสาวอาภาศรี    สารภาค
78 5830151057 นางสาวอิศราพร    อนันต์
79 5830160102 นายจุติพัฒน์    ปิติมานะอารี
80 5830160111 นางสาวชนาธินาถ    สุขสัน
81 5830160234 นางสาวณัฐกาญจน์    วัฒนพิมล
82 5830160455 นายปพน    ใจกิจสุวรรณ
83 5830160595 นางสาวภัทราภรณ์    ทองจอก
84 5830160897 นายปวิช    แกล้วกล้า
85 5830162831 นายวีรวัฒน์    เมืองสนธิ์