วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การเงินและการลงทุน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830150018 น.ส.กนกรัตน์    ถวิลรักษ์
2 5830150026 น.ส.กมลธร    ผาเจริญ
3 5830150034 น.ส.กรรณิการ์    สุณาวงค์
4 5830150077 นางสาวกัญญารัตน์    ดีแจ่ม
5 5830150107 น.ส.กาญจนาพร    พูนสวัสดิ์
6 5830150115 น.ส.กิ่งแก้ว    เสือหล้า
7 5830150131 น.ส.โกสิรินทร์    หรั่งดารา
8 5830150158 น.ส.จนัสธร    วงศ์สว่าง
9 5830150166 น.ส.จรีวรรณ    จำนงจิต
10 5830150174 น.ส.จิรัชญา    อุปชิต
11 5830150182 น.ส.จุฑาทิพย์    โพชวัฒน์
12 5830150191 น.ส.จุฑามาศ    ชัยวิเศษ
13 5830150204 นายจุลเทพ    ราศีวิสุทธิ์
14 5830150221 นายชนินทร์    ทวิมาตราธรรม
15 5830150239 น.ส.ชมพูนุท    เพิ่มพูล
16 5830150247 นายชัยพร    ภัทรกิตติชาญ
17 5830150263 น.ส.ไซน่า    ชมภูนุช
18 5830150280 น.ส.ฐิติรัตน์    แสงสุบรรณ์
19 5830150298 นายณภัทร    วงษ์บุตรรอด
20 5830150310 นายณัชพล    สวนจันทร์
21 5830150336 น.ส.ณัฐพร    ละออ
22 5830150344 น.ส.ณัฐภรณ์    กลิ่นเจริญ
23 5830150352 น.ส.ณัฐมน    ฉินสิน
24 5830150361 น.ส.ณิชกานต์    ดวงมณี
25 5830150379 น.ส.ณิชาภัทร    ไวยวุฒิ
26 5830150387 น.ส.ณิรัชตชา    ผลอรรถ
27 5830150395 น.ส.ตวงรัตน์    เกษนคร
28 5830150409 น.ส.ทัพวรรณ    สุระเสน
29 5830150417 น.ส.ธัญลักษณ์    ชูสง่า
30 5830150425 น.ส.ธาริณี    วารเสถียร
31 5830150433 นายธิติทร    ม่วงอ่อน
32 5830150441 น.ส.ธีรนาฐ    ชนะพล
33 5830150468 น.ส.นภสร    สุทัยบำรุง
34 5830150484 น.ส.นันทิชา    แซ่ลี้
35 5830150492 น.ส.นิภาธร    อัมพวันวงศ์
36 5830150506 น.ส.นิศานาถ    พิริยะภัค
37 5830150522 นายปภังกร    พงษ์พานิช
38 5830150531 นายปรัชญา    ช้างพลายงาม
39 5830150549 น.ส.ปรียาภรณ์    จันทร์ศิริ
40 5830150557 น.ส.ปัณฑิตา    มูฮำหมัด
41 5830150565 น.ส.ปาจรีย์    เทพหนู
42 5830150581 น.ส.ปาลิสา    กาบแก้ว
43 5830150590 น.ส.ปิดารัตน์    นวลอนันต์
44 5830150603 น.ส.ปิยนุช    เสมาทัต
45 5830150611 นายพงษ์ศิริ    พิกุล
46 5830150638 น.ส.พรชนัน    พลเทพ
47 5830150646 น.ส.พรรณณิดา    รัถยาดิลก
48 5830150654 น.ส.พรทิพย์    จินดาประกาย
49 5830150671 น.ส.พรพรรณ    ปณิธานสุวรรณ
50 5830150689 น.ส.พัชรา    หนูตะพงศ์
51 5830150697 น.ส.พัชราพรรณ    ดวงศรี
52 5830150719 น.ส.พิมพ์นภัส    โกพลรัตน์
53 5830150727 น.ส.ภัทราพร    คงบัณฑิต
54 5830150735 น.ส.มณีรัตน์    สิทธิวัง
55 5830150743 นายยุทธนันท์    วงค์จันทร์
56 5830150760 น.ส.วรรณธนา    ดวงทา
57 5830150778 นายวสุรัตน์    ต่อสิริกุลชัย
58 5830150808 น.ส.ศรสวรรค์    ตั้งอารมณ์
59 5830150816 นายศรัญยู    แก้วธรรมมา
60 5830150832 น.ส.ศิริวิภา    ผลจำปา
61 5830150841 นายศิริวุฒิ    ใจซื่อ
62 5830150859 นายศุภกร    ยอแซฟ
63 5830150883 นายสิริมงคล    สิงห์รุณ
64 5830150891 นายสุทธิชัย    โมฬี
65 5830150913 น.ส.สุธินี    ไทรสังขเจติยกุล
66 5830150921 น.ส.สุนิษา    เพชรพิชัย
67 5830150930 น.ส.สุพิชญา    โศจิพิสุทธิ์
68 5830150948 นายสุภาณุวงศ์    ด้วงทิพย์
69 5830150956 น.ส.สุภาพร    ภูมิประพันธ์กุล
70 5830150964 น.ส.สุภาพร    รัตนะวัน
71 5830150972 น.ส.สุภาวรรณ    ชมสุรินทร์
72 5830150981 น.ส.สุวิมล    ภัทรจิรพานิช
73 5830151006 น.ส.หนึ่งฤทัย    เส็งประชา
74 5830151014 นายอดิเทพ    สุขโสภณ
75 5830151022 นายอธิษฐ์    สุขรื่น
76 5830151031 นายอภิสิทธิ์    บุญเฟื่อง
77 5830151049 น.ส.อาภาศรี    สารภาค
78 5830151057 น.ส.อิศราพร    อนันต์
79 5830160102 นายจุติพัฒน์    ปิติมานะอารี
80 5830160111 น.ส.ชนาธินาถ    สุขสัน
81 5830160234 น.ส.ณัฐกาญจน์    วัฒนพิมล
82 5830160455 นายปพน    ใจกิจสุวรรณ
83 5830160595 น.ส.ภัทราภรณ์    ทองจอก
84 5830160897 นายปวิช    แกล้วกล้า
85 5830162831 นายวีรวัฒน์    เมืองสนธิ์