วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การเงินและการลงทุน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830100011 นางสาวกชกร    พุ่มเงิน
2 5830100029 นางสาวกนกพรรณ    เข็มทอง
3 5830100037 นางสาวกมลวรรณ    วรเมฆปัญญา
4 5830100045 นางสาวกรกช    มีแก้วน้อย
5 5830100053 นางสาวกัญญารัตน์    ศรีวรรณหลอด
6 5830100061 นางสาวกัญญาวีร์    อัษฎมงคลพันธ์
7 5830100070 นางสาวกัลยรักษ์    วรกุลพาณิชย์
8 5830100088 นางสาวกาญจนา    ศิริ
9 5830100100 นายกีรติ    คงสุพรศักดิ์
10 5830100126 นายคณิน    ปานเพชร
11 5830100134 นายคณิศร    รอบรู้
12 5830100142 นายคมสัน    สายธนู
13 5830100151 นางสาวคัทลียา    กุ้ยประเสริฐ
14 5830100169 นางสาวคิสุตา    ตาบุญถึง
15 5830100185 นางสาวจิราพรรณ    นพสมบูรณ์
16 5830100193 นางสาวจิราภรณ์    นวลวิลัย
17 5830100207 นางสาวจีราภัส    วันกุมภา
18 5830100215 นางสาวฉัฐสรวง    ยิ่งเจริญนาน
19 5830100231 นางสาวชนันญา    ตันติวิวัฒน์
20 5830100240 นายชยังกูร    สิทธิประเวช
21 5830100258 นางสาวชลธิชา    ผึ้งถนอม
22 5830100266 นางสาวชลลดา    สุขประเสริฐ
23 5830100274 นางสาวฐิตาพร    พงษ์วัฒนกุล
24 5830100291 นางสาวณัชชา    เทิมแพงพันธุ์
25 5830100304 นางสาวณัฏฐนิช    เฮงพัฒนา
26 5830100312 นางสาวณัฐณิชา    จิรสถิตพรพงศ์
27 5830100347 นางสาวณัฐวรรณ    สุขสถาน
28 5830100355 นางสาวทับทิม    มิ่งชัย
29 5830100380 นายธนภัทร    สงวนรัมย์
30 5830100398 นางสาวธนัชพร    ทองสุทธิ
31 5830100401 นายธัชกร    ธนรังสีกุล
32 5830100428 นางสาวธิติยา    ชูชื่นมานะกิจ
33 5830100436 นางสาวธุวพร    บุญฤทธิผล
34 5830100444 นายนนทณัฐ    บัวศรี
35 5830100452 นางสาวนพวรรณ    บำเพ็ญผล
36 5830100461 นางสาวนภัสวรรณ    สุชนก
37 5830100479 นางสาวนรกมล    ปลูกรักษ์
38 5830100487 นางสาวนรดา    มาสถิตย์
39 5830100495 นางสาวนลิตา    ปานชื่น
40 5830100509 นางสาวนัทริกา    บุญวิเศษ
41 5830100517 นางสาวกวินรัตน์    ฉัตรวดีพรหิรัญ
42 5830100525 นางสาวนิรชา    จันลา
43 5830100533 นางสาวนิสา    บำรุง
44 5830100541 นายบดินทร์    แสนสุขสกุลชล
45 5830100550 นายปฏิพล    เกิดสินธุ์
46 5830100568 นางสาวปสุตา    ยิ่งประเสริฐ
47 5830100576 นางสาวปานประดับ    แก้วบุญเรือง
48 5830100584 นางสาวปิยาภรณ์    ทองจับ
49 5830100592 นายปุญวัฒน์    แก้วประดิษฐ
50 5830100606 นายพงศกร    เพียรผดุงสิทธิ์
51 5830100614 นางสาวพรไพลิน    อาจดวงดี
52 5830100622 นายพลพจน์    ตัณฑลีละชาติ
53 5830100631 นางสาวพิมพ์ชนก    บางทับ
54 5830100649 นางสาวพิมพ์ชนก    สวัสดิ์
55 5830100665 นางสาวพีรญา    มั่นใจ
56 5830100673 นางสาวไพลิน    หลิมศิริวงษ์
57 5830100681 นางสาวภัณฑิรา    นางแล
58 5830100690 นางสาวภัทรดา    ทิวาพรมงคล
59 5830100703 นางสาวภาวิณี    ขนุนก้อน
60 5830100711 นางสาวรัตติยา    วันทะมาศ
61 5830100720 นางสาวรินรดา    เลิศวิราม
62 5830100738 นางสาวลดาภรณ์    บาตดี
63 5830100754 นายวรพล    บวรเสถียรโชติ
64 5830100762 นางสาววรรณภา    ธีระเริงฤทธิ์
65 5830100771 นางสาววรรณวิสา    ยนทิม
66 5830100789 นางสาววรัญญา    นิยมวานิชา
67 5830100797 นางสาววราภรณ์    ผลาผล
68 5830100801 นายวันฉัตร    เหลืองพวงทอง
69 5830100819 นางสาววาสนา    ประสาร
70 5830100827 นางสาวศศิชา    เอี่ยมวิริยะพงษ์
71 5830100835 นางสาวศศิมล    จงยิ่งศิริ
72 5830100843 นางสาวศิรารัตน์    ใบศรี
73 5830100851 นางสาวศิริพร    คล้ายสุวรรณ์
74 5830100860 นางสาวศิริพร    พันธ์ประชา
75 5830100878 นางสาวศิริมาศ    ราชวงค์
76 5830100886 นายสถิตโชค    พิชัย
77 5830100894 นางสาวสร้อยสิรินทร์    ธีระประเสริฐโสภณ
78 5830100916 นายสิรวิชญ์    ชาญกิจการค้า
79 5830100924 นางสาวสุดารัตน์    ขัติยะ
80 5830100932 นางสาวสุพิชชา    เพ็งขจร
81 5830100941 นางสาวเสาวลักษณ์    คันธรัตน์
82 5830100967 นายอภิสิทธิ์    กลิ่นสุคนธ์
83 5830100975 นายอภิสิทธิ์    ใจภักดี
84 5830100983 นางสาวอรณีวรรณ    จันทร์ประทักษ์
85 5830100991 นางสาวอัจฉรา    ธนะรัมย์
86 5830101009 นางสาวอัญชนา    แพทย์เจริญ
87 5830101017 นายอิศรา    ไชยวรรณ์
88 5830101025 นางสาวอุสิชา    สันติมัค
89 5830108461 นางสาวนิศารัตน์    อุ่นเสนีย์