วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การเงินและการลงทุน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830100011 น.ส.กชกร    พุ่มเงิน
2 5830100029 น.ส.กนกพรรณ    เข็มทอง
3 5830100037 น.ส.กมลวรรณ    วรเมฆปัญญา
4 5830100045 น.ส.กรกช    มีแก้วน้อย
5 5830100053 น.ส.กัญญารัตน์    ศรีวรรณหลอด
6 5830100061 น.ส.กัญญาวีร์    อัษฎมงคลพันธ์
7 5830100070 น.ส.กัลยรักษ์    วรกุลพาณิชย์
8 5830100088 น.ส.กาญจนา    ศิริ
9 5830100100 นายกีรติ    คงสุพรศักดิ์
10 5830100126 นายคณิน    ปานเพชร
11 5830100134 นายคณิศร    รอบรู้
12 5830100142 นายคมสัน    สายธนู
13 5830100151 น.ส.คัทลียา    กุ้ยประเสริฐ
14 5830100169 น.ส.คิสุตา    ตาบุญถึง
15 5830100185 น.ส.จิราพรรณ    นพสมบูรณ์
16 5830100193 น.ส.จิราภรณ์    นวลวิลัย
17 5830100207 น.ส.จีราภัส    วันกุมภา
18 5830100215 น.ส.ฉัฐสรวง    ยิ่งเจริญนาน
19 5830100231 น.ส.ชนันญา    ตันติวิวัฒน์
20 5830100240 นายชยังกูร    สิทธิประเวช
21 5830100258 น.ส.ชลธิชา    ผึ้งถนอม
22 5830100266 น.ส.ชลลดา    สุขประเสริฐ
23 5830100274 น.ส.ฐิตาพร    พงษ์วัฒนกุล
24 5830100291 น.ส.ณัชชา    เทิมแพงพันธุ์
25 5830100304 น.ส.ณัฏฐนิช    เฮงพัฒนา
26 5830100312 น.ส.ณัฐณิชา    จิรสถิตพรพงศ์
27 5830100347 น.ส.ณัฐวรรณ    สุขสถาน
28 5830100355 น.ส.ทับทิม    มิ่งชัย
29 5830100380 นายธนภัทร    สงวนรัมย์
30 5830100398 น.ส.ธนัชพร    ทองสุทธิ
31 5830100401 นายธัชกร    ธนรังสีกุล
32 5830100428 น.ส.ธิติยา    ชูชื่นมานะกิจ
33 5830100436 น.ส.ธุวพร    บุญฤทธิผล
34 5830100444 นายนนทณัฐ    บัวศรี
35 5830100452 น.ส.นพวรรณ    บำเพ็ญผล
36 5830100461 น.ส.นภัสวรรณ    สุชนก
37 5830100479 น.ส.นรกมล    ปลูกรักษ์
38 5830100487 น.ส.นรดา    มาสถิตย์
39 5830100495 น.ส.นลิตา    ปานชื่น
40 5830100509 น.ส.นัทริกา    บุญวิเศษ
41 5830100517 น.ส.กวินรัตน์    ฉัตรวดีพรหิรัญ
42 5830100525 น.ส.นิรชา    จันลา
43 5830100533 น.ส.นิสา    บำรุง
44 5830100541 นายบดินทร์    แสนสุขสกุลชล
45 5830100550 นายปฏิพล    เกิดสินธุ์
46 5830100568 นางสาวปสุตา    ยิ่งประเสริฐ
47 5830100576 น.ส.ปานประดับ    แก้วบุญเรือง
48 5830100584 น.ส.ปิยาภรณ์    ทองจับ
49 5830100592 นายปุญวัฒน์    แก้วประดิษฐ
50 5830100606 นายพงศกร    เพียรผดุงสิทธิ์
51 5830100614 น.ส.พรไพลิน    อาจดวงดี
52 5830100622 นายพลพจน์    ตัณฑลีละชาติ
53 5830100631 น.ส.พิมพ์ชนก    บางทับ
54 5830100649 น.ส.พิมพ์ชนก    สวัสดิ์
55 5830100665 น.ส.พีรญา    มั่นใจ
56 5830100673 น.ส.ไพลิน    หลิมศิริวงษ์
57 5830100681 น.ส.ภัณฑิรา    นางแล
58 5830100690 น.ส.ภัทรดา    ทิวาพรมงคล
59 5830100703 น.ส.ภาวิณี    ขนุนก้อน
60 5830100711 น.ส.รัตติยา    วันทะมาศ
61 5830100720 น.ส.รินรดา    เลิศวิราม
62 5830100738 น.ส.ลดาภรณ์    บาตดี
63 5830100754 นายวรพล    บวรเสถียรโชติ
64 5830100762 น.ส.วรรณภา    ธีระเริงฤทธิ์
65 5830100771 น.ส.วรรณวิสา    ยนทิม
66 5830100789 น.ส.วรัญญา    นิยมวานิชา
67 5830100797 น.ส.วราภรณ์    ผลาผล
68 5830100801 นายวันฉัตร    เหลืองพวงทอง
69 5830100819 น.ส.วาสนา    ประสาร
70 5830100827 น.ส.ศศิชา    เอี่ยมวิริยะพงษ์
71 5830100835 น.ส.ศศิมล    จงยิ่งศิริ
72 5830100843 น.ส.ศิรารัตน์    ใบศรี
73 5830100851 น.ส.ศิริพร    คล้ายสุวรรณ์
74 5830100860 น.ส.ศิริพร    พันธ์ประชา
75 5830100878 น.ส.ศิริมาศ    ราชวงค์
76 5830100886 นายสถิตโชค    พิชัย
77 5830100894 น.ส.สร้อยสิรินทร์    ธีระประเสริฐโสภณ
78 5830100916 นายสิรวิชญ์    ชาญกิจการค้า
79 5830100924 น.ส.สุดารัตน์    ขัติยะ
80 5830100932 น.ส.สุพิชชา    เพ็งขจร
81 5830100941 น.ส.เสาวลักษณ์    คันธรัตน์
82 5830100967 นายอภิสิทธิ์    กลิ่นสุคนธ์
83 5830100975 นายอภิสิทธิ์    ใจภักดี
84 5830100983 น.ส.อรณีวรรณ    จันทร์ประทักษ์
85 5830100991 น.ส.อัจฉรา    ธนะรัมย์
86 5830101009 น.ส.อัญชนา    แพทย์เจริญ
87 5830101017 นายอิศรา    ไชยวรรณ์
88 5830101025 น.ส.อุสิชา    สันติมัค
89 5830108461 น.ส.นิศารัตน์    อุ่นเสนีย์