วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830162016 นางสาวกนกพร    กิจอภินันท์
2 5830162024 นางสาวกมลทิพย์    เทหะสุวรรณรัตน์
3 5830162032 นางสาวกัญญาพัชร    เสือใหญ่
4 5830162041 นางสาวกาญจนา    คงตุก
5 5830162059 นางสาวกาญจนานันท์    แสงหิรัญ
6 5830162075 นายเกียรติคุณ    ประดิษฐ์
7 5830162083 นางสาวคณิศร    วุฒิศุภศิริ
8 5830162091 นางสาวจันทร์จิรา    ภูนาเพ็ชร
9 5830162113 นางสาวจิตรทิวา    ถินจำลอง
10 5830162121 นายเจตพล    ทับเคลียว
11 5830162130 นางสาวชนาพร    โพธินามทอง
12 5830162148 นางสาวชนิสรา    คลิ้งคล้าย
13 5830162164 นางสาวโชติกานต์    ทองระอา
14 5830162172 นายฐิติ    อยู่สุข
15 5830162181 นางสาวฐิติดิษฐา    ประดิษฐ์
16 5830162202 นางสาวณัฐริกา    มาศจรัส
17 5830162245 นางสาวณัฐวิมล    ธีรชุติมานันท์
18 5830162253 นายณัฐสิทธิ์    อนันตริยกุล
19 5830162261 นางสาวณิชา    มาลาทอง
20 5830162270 นางสาวณิชาภัทร    เต็มสงสัย
21 5830162288 นางสาวเตชินี    วุฒิเทียร
22 5830162300 นางสาวธนัชพร    คุณาสันติวรกุล
23 5830162318 นางสาวธนัทกัญญ์    สุวรรณเมนะ
24 5830162326 นายธนากร    โชติณภาลัย
25 5830162334 นายธรรมธัช    นิลพัฒน์
26 5830162342 นางสาวธัญภัส    ลีเตชานนท์
27 5830162351 นายธิษนันท์    อัจฉริยะประสิทธิ์
28 5830162369 นางสาวนิสรีน    โต๊ะมิ
29 5830162377 นางสาวบุษกร    แสงทอง
30 5830162385 นางสาวปภัสณัฐ    บุญณะทอง
31 5830162393 นายประสพสุข    เหลืองอ่อน
32 5830162415 นางสาวปัณชญา    เต็มราม
33 5830162431 นางสาวปิยธิดา    อัมพร
34 5830162440 นายปิยพัทธ์    เยาว์วัฒนานุกุุล
35 5830162458 นางสาวปิยะพร    โพธิ์ทอง
36 5830162466 นายพชรพล    วงศ์วิทูไท
37 5830162474 นางสาวพรหมพร    พรหมสุวรรณ์
38 5830162491 นางสาวพัทธวรรณ    เกื้อเม่ง
39 5830162504 นายพัสกร    โรงแสง
40 5830162512 นายพิสิษฐ์    อุดมวงค์ยนต์
41 5830162539 นายพีรวัส    สินธุเจริญ
42 5830162547 นายพุฒิกร    โพธิ์กิ่ง
43 5830162571 นางสาวภัณฑิลา    ภัทรจามร
44 5830162580 นายภาณุเมศวร์    วชิรเศรษฐหิรัญ
45 5830162598 นายภาณุสรณ์    สังข์วิเศษ
46 5830162636 นางสาวมนต์นภา    สุขสวัสดิ์
47 5830162644 นางสาวมาลีวัลย์    บุญเป็ง
48 5830162652 นายยุทธศักดิ์    เกียรติศักดิ์วณิช
49 5830162661 นางสาวเยาวภา    ชิณศรี
50 5830162679 นางสาวเยาวลักษณ์    ศรีทอง
51 5830162695 นางสาวรัตติกาล    จันทะคาร
52 5830162709 นางสาวรัศมิ์ลภัส    อิงคนินันท์
53 5830162717 นายรัษฐ์ภูมิ    สิริภัทรธนากูล
54 5830162733 นางสาววนิดา    แซ่เอี๊ยก
55 5830162741 นายวรโชติ    เหลืองอ่อน
56 5830162768 นางสาววรนุช    วชิรวิทยากร
57 5830162776 นายวรยุทธ    เสือจุ้ย
58 5830162784 นายวรินทร์    ไชยริปู
59 5830162792 นางสาววสุนันท์    ภู่ระหงษ์
60 5830162806 นายวิทวัช    ชุมโชติ
61 5830162814 นางสาววิริยาภรณ์    ตันวงษ์
62 5830162822 นายวิศรุต    กุลบุตร
63 5830162849 นายวีระวัฒน์    ทรัพย์ทรงคุณ
64 5830162857 นางสาวศศิธร    บริสุทธิ์
65 5830162865 นางสาวศศิวิมล    ขำอาจ
66 5830162873 นางสาวศิรดา    มิโคทะ
67 5830162881 นางสาวศิรประภา    เพียรเจริญ
68 5830162890 นายศุภณัฐ    พันธุ์นิล
69 5830162911 นางสาวสิตานัน    รื่นภาคเวก
70 5830162920 นางสาวสิริกุล    โพคัง
71 5830162946 นางสาวสุพรรณษา    คงศีล
72 5830162954 นางสาวสุพรรณษา    ชาวคอนไชย
73 5830162962 นางสาวสุภาพร    บุญมี
74 5830162971 นางสาวสุวภัทร    สุทธิวงศ์
75 5830162989 นางสาวสุษมา    รัชนิพนธ์
76 5830162997 นางสาวหทัยชนก    ผ่องใส
77 5830163004 นายอธิวัฒน์    วสุโชคภิรมย์กุล
78 5830163021 นายอนันท์    สุวรรณพิทักษ์
79 5830163039 นางสาวอรญาณี    น้อยศรี
80 5830163071 นายอัษฎายุธ    เมืองจันทร์
81 5830163080 นางสาวอารีย์รัตน์    วิชาชัย
82 5830163098 นางสาวไอยวรรณ    ขยันดี
83 5830163110 นางสาวณิดาพร    หอมสมบัติ
84 5830163128 นางสาวนนทินี    ภัทรธัญญา
85 5830163144 นางสาวสุทัตตา    สงวนศิลป์
86 5830163152 นางสาวอัญชลี    อาจวิชัย