วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830162016 น.ส.กนกพร    กิจอภินันท์
2 5830162024 น.ส.กมลทิพย์    เทหะสุวรรณรัตน์
3 5830162032 น.ส.กัญญาพัชร    เสือใหญ่
4 5830162041 น.ส.กาญจนา    คงตุก
5 5830162059 น.ส.กาญจนานันท์    แสงหิรัญ
6 5830162075 นายเกียรติคุณ    ประดิษฐ์
7 5830162083 น.ส.คณิศร    วุฒิศุภศิริ
8 5830162091 น.ส.จันทร์จิรา    ภูนาเพ็ชร
9 5830162113 น.ส.จิตรทิวา    ถินจำลอง
10 5830162121 นายเจตพล    ทับเคลียว
11 5830162130 น.ส.ชนาพร    โพธินามทอง
12 5830162148 น.ส.ชนิสรา    คลิ้งคล้าย
13 5830162164 น.ส.โชติกานต์    ทองระอา
14 5830162172 นายฐิติ    อยู่สุข
15 5830162181 น.ส.ฐิติดิษฐา    ประดิษฐ์
16 5830162202 น.ส.ณัฐริกา    มาศจรัส
17 5830162245 น.ส.ณัฐวิมล    ธีรชุติมานันท์
18 5830162253 นายณัฐสิทธิ์    อนันตริยกุล
19 5830162261 น.ส.ณิชา    มาลาทอง
20 5830162270 น.ส.ณิชาภัทร    เต็มสงสัย
21 5830162288 น.ส.เตชินี    วุฒิเทียร
22 5830162300 น.ส.ธนัชพร    คุณาสันติวรกุล
23 5830162318 น.ส.ธนัทกัญญ์    สุวรรณเมนะ
24 5830162326 นายธนากร    โชติณภาลัย
25 5830162334 นายธรรมธัช    นิลพัฒน์
26 5830162342 น.ส.ธัญภัส    ลีเตชานนท์
27 5830162351 นายธิษนันท์    อัจฉริยะประสิทธิ์
28 5830162369 น.ส.นิสรีน    โต๊ะมิ
29 5830162377 น.ส.บุษกร    แสงทอง
30 5830162385 น.ส.ปภัสณัฐ    บุญณะทอง
31 5830162393 นายประสพสุข    เหลืองอ่อน
32 5830162415 น.ส.ปัณชญา    เต็มราม
33 5830162431 น.ส.ปิยธิดา    อัมพร
34 5830162440 นายปิยพัทธ์    เยาว์วัฒนานุกุุล
35 5830162458 น.ส.ปิยะพร    โพธิ์ทอง
36 5830162466 นายพชรพล    วงศ์วิทูไท
37 5830162474 น.ส.พรหมพร    พรหมสุวรรณ์
38 5830162482 น.ส.พัฒนียา    รวิพลไพศาล
39 5830162491 น.ส.พัทธวรรณ    เกื้อเม่ง
40 5830162504 นายพัสกร    โรงแสง
41 5830162512 นายพิสิษฐ์    อุดมวงค์ยนต์
42 5830162539 นายพีรวัส    สินธุเจริญ
43 5830162547 นายพุฒิกร    โพธิ์กิ่ง
44 5830162571 น.ส.ภัณฑิลา    ภัทรจามร
45 5830162580 นายภาณุเมศวร์    วชิรเศรษฐหิรัญ
46 5830162598 นายภาณุสรณ์    สังข์วิเศษ
47 5830162636 น.ส.มนต์นภา    สุขสวัสดิ์
48 5830162644 น.ส.มาลีวัลย์    บุญเป็ง
49 5830162652 นายยุทธศักดิ์    เกียรติศักดิ์วณิช
50 5830162661 น.ส.เยาวภา    ชิณศรี
51 5830162679 น.ส.เยาวลักษณ์    ศรีทอง
52 5830162695 น.ส.รัตติกาล    จันทะคาร
53 5830162709 น.ส.รัศมิ์ลภัส    อิงคนินันท์
54 5830162717 นายรัษฐ์ภูมิ    สิริภัทรธนากูล
55 5830162733 น.ส.วนิดา    แซ่เอี๊ยก
56 5830162741 นายวรโชติ    เหลืองอ่อน
57 5830162768 น.ส.วรนุช    วชิรวิทยากร
58 5830162776 นายวรยุทธ    เสือจุ้ย
59 5830162784 นายวรินทร์    ไชยริปู
60 5830162792 น.ส.วสุนันท์    ภู่ระหงษ์
61 5830162806 นายวิทวัช    ชุมโชติ
62 5830162814 น.ส.วิริยาภรณ์    ตันวงษ์
63 5830162822 นายวิศรุต    กุลบุตร
64 5830162849 นายวีระวัฒน์    ทรัพย์ทรงคุณ
65 5830162857 น.ส.ศศิธร    บริสุทธิ์
66 5830162865 น.ส.ศศิวิมล    ขำอาจ
67 5830162873 น.ส.ศิรดา    มิโคทะ
68 5830162890 นายศุภณัฐ    พันธุ์นิล
69 5830162911 น.ส.สิตานัน    รื่นภาคเวก
70 5830162920 นางสาวสิริกุล    โพคัง
71 5830162946 น.ส.สุพรรณษา    คงศีล
72 5830162954 น.ส.สุพรรณษา    ชาวคอนไชย
73 5830162962 น.ส.สุภาพร    บุญมี
74 5830162971 น.ส.สุวภัทร    สุทธิวงศ์
75 5830162989 น.ส.สุษมา    รัชนิพนธ์
76 5830162997 น.ส.หทัยชนก    ผ่องใส
77 5830163004 นายอธิวัฒน์    วสุโชคภิรมย์กุล
78 5830163021 นายอนันท์    สุวรรณพิทักษ์
79 5830163039 น.ส.อรญาณี    น้อยศรี
80 5830163071 นายอัษฎายุธ    เมืองจันทร์
81 5830163080 น.ส.อารีย์รัตน์    วิชาชัย
82 5830163098 น.ส.ไอยวรรณ    ขยันดี
83 5830163110 น.ส.ณิดาพร    หอมสมบัติ
84 5830163128 น.ส.นนทินี    ภัทรธัญญา
85 5830163144 น.ส.สุทัตตา    สงวนศิลป์
86 5830163152 น.ส.อัญชลี    อาจวิชัย