วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830112019 น.ส.กนกวรรณ    ตั้งอรุณรัศมี
2 5830112027 นางสาวภัคมัล    สุขเสมอ
3 5830112035 น.ส.กรกนก    กลิ่นสุคนธ์
4 5830112043 น.ส.กรกนก    สารีรัตน์
5 5830112051 นายกวิน    ชินวงค์
6 5830112060 น.ส.กัญญารัตน์    เพ็ชรทอง
7 5830112078 น.ส.กัญญารัตน์    หงษ์สมศรี
8 5830112086 นายกันตชัย    แซ่อึ้ง
9 5830112094 น.ส.กัลยารัตน์    จันทร์เดียว
10 5830112116 น.ส.กิจรี    ดีปราศัย
11 5830112124 น.ส.เกศสรินทร์    โศภิตพงศ์
12 5830112132 น.ส.ขวัญชนก    บัวงาม
13 5830112141 น.ส.จนิษฐา    รัตนศรี
14 5830112159 น.ส.ชนิสรา    เลิศจตุพร
15 5830112167 น.ส.จิดาภา    จินะวงศ์
16 5830112175 นายจิรภัทร    ถนอมสัมพันธ์
17 5830112183 นายจิรายุ    เจริญมหาดไทย
18 5830112191 น.ส.จีราวรรณ    เมืองน้อย
19 5830112205 น.ส.เจนจิรา    เทียนทอง
20 5830112213 น.ส.เจอรัลดีน    คลีโอคลีโอ นาจวน
21 5830112230 นายฉัตรธพล    นพเก้า
22 5830112248 น.ส.ชญานุตม์    หล่อเจริญ
23 5830112256 นายชนกันต์    จันทนะกนิษฐ
24 5830112264 น.ส.ชนนิกานต์    พงศ์สมบูรณ์สุข
25 5830112272 น.ส.ชนาพร    ศิริเลิศ
26 5830112281 น.ส.ชนิกานต์    ฟองเขียว
27 5830112299 น.ส.ชรินรัตน์    อโลภะตานนท์
28 5830112345 นางสาวชินีนาถ    ม่วงเชียง
29 5830112353 น.ส.ชุติมา    บุญมี
30 5830112361 น.ส.ฐิตญาภรณ์    หวลจิตต์
31 5830112370 น.ส.ฐิติกานต์    ผลห้า
32 5830112388 น.ส.ณภาภรณ์    วงษ์ธานี
33 5830112396 นายณัชรพงศ์    โชคธนสุกาญจน์
34 5830112400 นายณัฐพล    พิกุลเงิน
35 5830112418 น.ส.ณิชาภัทร    สาระโภค
36 5830112426 นายดลฤทธิ์    ซึ้งเสรีธรรม
37 5830112434 น.ส.ดวงกมล    บุญลีวัฒนา
38 5830112442 นายดิษย์ธวัช    ขุนศักดา
39 5830112451 น.ส.เทพธิดา    อุนาพรหม
40 5830112469 นายธนกฤต    ชินเชิดพงศ์
41 5830112477 น.ส.ธนภร    ใจเพียร
42 5830112485 นายธราดล    โล่ลา
43 5830112493 นายธัชพล    ต่วนศิลกิจ
44 5830112507 น.ส.ธัญชนก    ผุดผาด
45 5830112515 น.ส.ธัญทรัพย์    สิทธิสอน
46 5830112523 นางสาวธิติพร    จิตติมาจารุวัชร์
47 5830112531 นายธีรภัทร    แซ่เชี่ย
48 5830112540 น.ส.นนท์นภัส    จาตุจิรานนท์
49 5830112558 น.ส.นพมาศ    ศิริปรุ
50 5830112566 น.ส.นภัสสร    บอขุนทด
51 5830112574 น.ส.นฤภร    เนื่องละออ
52 5830112582 น.ส.นฤมล    วิจิตรไพศาล
53 5830112591 น.ส.นันทิชา    อินโต
54 5830112604 นายนิธิศ    ตันศิริสุข
55 5830112612 น.ส.เบญญาภา    ชัยลังกา
56 5830112621 นายปฐมพงศ์    รัตนกุล
57 5830112639 น.ส.ปภัสณัฐ    ฉลาดพร้อม
58 5830112647 น.ส.ปราญชลี    สุขสง่า
59 5830112655 น.ส.ปรียานุช    จำเพาะ
60 5830112663 น.ส.ปลิตา    เมธาพฤทธิ์
61 5830112671 น.ส.ปวันรัตน์    เขยะตา
62 5830112680 น.ส.พชรพร    ทองรอด
63 5830112698 น.ส.พนิษฐา    คุดพูล
64 5830112701 น.ส.พรพันธ์    คำนันท์
65 5830112710 น.ส.พัชริดา    จำนงค์ลักษณ์
66 5830112728 น.ส.พัชรินทร์    ชูเชิด
67 5830112744 น.ส.พัทธนันท์    คงผดุง
68 5830112752 น.ส.พิทยารัตน์    สีตา
69 5830112761 นายพิษณุนาถ    เจียรศิลปดำรง
70 5830112779 นายพุฒิพร    ดุสิตงามมงคล
71 5830112787 น.ส.พูนสุข    สิงห์ไพศาล
72 5830112795 น.ส.เพชรรัตน์    โนกัน
73 5830112809 น.ส.มนัสนันท์    คชพัฒน์ทรัพย์
74 5830112817 น.ส.มัลลิกา    ปทุมสิทธิ์
75 5830112825 น.ส.รัชนีกร    เที่ยงสาย
76 5830112833 น.ส.รุ่งทิวา    สุขเสนีย์
77 5830112841 น.ส.รุจิภา    คงเหลือ
78 5830112850 น.ส.ฤดีวรรณ    แก้วศรีเกษม
79 5830112868 น.ส.ลภัสชวินท์    วงค์ทาเหลือง
80 5830112876 น.ส.วรรณพร    ชะชา
81 5830112884 น.ส.วรรณอร    คชสาร
82 5830112892 นายวศิน    วงศาขจรกิจ
83 5830112906 นายวสพล    แก้วกาหลง
84 5830112914 น.ส.วาสนา    คงกระพันธุ์
85 5830112931 น.ส.ศันสนีย์    นาที
86 5830112949 น.ส.ศิโรรัตน์    ศิริสุขเจริญพร
87 5830112957 นายสราวุฒิ    กิตติศักดิ์พร
88 5830112973 นายสัณหณัฐ    พงศาวณิชย์
89 5830112981 น.ส.สายธาร    รัตนมาลาไชย
90 5830112990 นายสิทธิพร    เสวกพันธ์
91 5830113015 น.ส.สุกัญญา    สาแก้ว
92 5830113023 น.ส.สุทธิดา    มากเอียด
93 5830113031 น.ส.สุธินี    กันนิ่ม
94 5830113040 น.ส.สุธินี    สะมีละ
95 5830113058 น.ส.สุภณิดา    เกินดี
96 5830113074 น.ส.อนัญญา    ทองสุก
97 5830113082 น.ส.อรณิชา    ผลาหาญ
98 5830113104 นายอัษฎาวุฒิ    สังข์แดง
99 5830113112 น.ส.อารียา    เกษมสันตินาวิน
100 5830113121 นายอินทนนท์    ตนซื่อ
101 5830113139 น.ส.เอื้อการย์    พรหมถาวร
102 5830113147 น.ส.ชนกชนม์    เมืองจันทบุรี
103 5830113155 น.ส.ธัญญรัตน์    จันทร์คำ
104 5830113163 นายปฏิภาณ    ภูวสิทธินันท์
105 5830113180 นายภูษณ    เอกนรพันธ์
106 5830113198 น.ส.มัลลิกา    พูลพิพัฒน์
107 5830113201 นางสาววรารัตน์    บูระประทีป
108 5830113210 น.ส.สมลพรรณ    แซ่ลิ่ม
109 5830113228 นายหฤษฎ์    สมณช้างเผือก
110 5830113244 นายศิวกร    แก้วใส