วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830112019 นางสาวกนกวรรณ    ตั้งอรุณรัศมี
2 5830112027 นางสาวภัคมัล    สุขเสมอ
3 5830112035 นางสาวกรกนก    กลิ่นสุคนธ์
4 5830112043 นางสาวกรกนก    สารีรัตน์
5 5830112051 นายกวิน    ชินวงค์
6 5830112060 นางสาวกัญญารัตน์    เพ็ชรทอง
7 5830112078 นางสาวกัญญารัตน์    หงษ์สมศรี
8 5830112086 นายกันตชัย    แซ่อึ้ง
9 5830112094 นางสาวกัลยารัตน์    จันทร์เดียว
10 5830112116 นางสาวกิจรี    ดีปราศัย
11 5830112124 นางสาวเกศสรินทร์    โศภิตพงศ์
12 5830112132 นางสาวขวัญชนก    บัวงาม
13 5830112141 นางสาวจนิษฐา    รัตนศรี
14 5830112159 นางสาวชนิสรา    เลิศจตุพร
15 5830112167 นางสาวจิดาภา    จินะวงศ์
16 5830112175 นายจิรภัทร    ถนอมสัมพันธ์
17 5830112183 นายจิรายุ    เจริญมหาดไทย
18 5830112191 นางสาวจีราวรรณ    เมืองน้อย
19 5830112205 นางสาวเจนจิรา    เทียนทอง
20 5830112213 นางสาวเจอรัลดีน    คลีโอคลีโอ นาจวน
21 5830112230 นายฉัตรธพล    นพเก้า
22 5830112248 นางสาวชญานุตม์    หล่อเจริญ
23 5830112256 นายชนกันต์    จันทนะกนิษฐ
24 5830112264 นางสาวชนนิกานต์    พงศ์สมบูรณ์สุข
25 5830112272 นางสาวชนาพร    ศิริเลิศ
26 5830112281 นางสาวชนิกานต์    ฟองเขียว
27 5830112299 นางสาวชรินรัตน์    อโลภะตานนท์
28 5830112345 นางสาวชินีนาถ    ม่วงเชียง
29 5830112353 นางสาวชุติมา    บุญมี
30 5830112361 นางสาวฐิตญาภรณ์    หวลจิตต์
31 5830112370 นางสาวฐิติกานต์    ผลห้า
32 5830112388 นางสาวณภาภรณ์    วงษ์ธานี
33 5830112396 นายณัชรพงศ์    โชคธนสุกาญจน์
34 5830112400 นายณัฐพล    พิกุลเงิน
35 5830112418 นางสาวณิชาภัทร    สาระโภค
36 5830112426 นายดลฤทธิ์    ซึ้งเสรีธรรม
37 5830112434 นางสาวดวงกมล    บุญลีวัฒนา
38 5830112442 นายดิษย์ธวัช    ขุนศักดา
39 5830112451 นางสาวเทพธิดา    อุนาพรหม
40 5830112469 นายธนกฤต    ชินเชิดพงศ์
41 5830112477 นางสาวธนภร    ใจเพียร
42 5830112485 นายธราดล    โล่ลา
43 5830112493 นายธัชพล    ต่วนศิลกิจ
44 5830112507 นางสาวธัญชนก    ผุดผาด
45 5830112515 นางสาวธัญทรัพย์    สิทธิสอน
46 5830112523 นางสาวธิติพร    จิตติมาจารุวัชร์
47 5830112531 นายธีรภัทร    แซ่เชี่ย
48 5830112540 นางสาวนนท์นภัส    จาตุจิรานนท์
49 5830112558 นางสาวนพมาศ    ศิริปรุ
50 5830112566 นางสาวนภัสสร    บอขุนทด
51 5830112574 นางสาวนฤภร    เนื่องละออ
52 5830112582 นางสาวนฤมล    วิจิตรไพศาล
53 5830112591 นางสาวนันทิชา    อินโต
54 5830112604 นายนิธิศ    ตันศิริสุข
55 5830112612 นางสาวเบญญาภา    ชัยลังกา
56 5830112621 นายปฐมพงศ์    รัตนกุล
57 5830112639 นางสาวปภัสณัฐ    ฉลาดพร้อม
58 5830112647 นางสาวปราญชลี    สุขสง่า
59 5830112655 นางสาวปรียานุช    จำเพาะ
60 5830112663 นางสาวปลิตา    เมธาพฤทธิ์
61 5830112671 นางสาวปวันรัตน์    เขยะตา
62 5830112680 นางสาวพชรพร    ทองรอด
63 5830112698 นางสาวพนิษฐา    คุดพูล
64 5830112701 นางสาวพรพันธ์    คำนันท์
65 5830112710 นางสาวพัชริดา    จำนงค์ลักษณ์
66 5830112728 นางสาวพัชรินทร์    ชูเชิด
67 5830112744 นางสาวพัทธนันท์    คงผดุง
68 5830112752 นางสาวพิทยารัตน์    สีตา
69 5830112761 นายพิษณุนาถ    เจียรศิลปดำรง
70 5830112779 นายพุฒิพร    ดุสิตงามมงคล
71 5830112787 นางสาวพูนสุข    สิงห์ไพศาล
72 5830112795 นางสาวเพชรรัตน์    โนกัน
73 5830112817 นางสาวมัลลิกา    ปทุมสิทธิ์
74 5830112825 นางสาวรัชนีกร    เที่ยงสาย
75 5830112833 นางสาวรุ่งทิวา    สุขเสนีย์
76 5830112841 นางสาวรุจิภา    คงเหลือ
77 5830112850 นางสาวฤดีวรรณ    แก้วศรีเกษม
78 5830112868 นางสาวลภัสชวินท์    วงค์ทาเหลือง
79 5830112876 นางสาววรรณพร    ชะชา
80 5830112884 นางสาววรรณอร    คชสาร
81 5830112892 นายวศิน    วงศาขจรกิจ
82 5830112906 นายวสพล    แก้วกาหลง
83 5830112914 นางสาววาสนา    คงกระพันธุ์
84 5830112931 นางสาวศันสนีย์    นาที
85 5830112949 นางสาวศิโรรัตน์    ศิริสุขเจริญพร
86 5830112957 นายสราวุฒิ    กิตติศักดิ์พร
87 5830112973 นายสัณหณัฐ    พงศาวณิชย์
88 5830112981 นางสาวสายธาร    รัตนมาลาไชย
89 5830112990 นายสิทธิพร    เสวกพันธ์
90 5830113015 นางสาวสุกัญญา    สาแก้ว
91 5830113023 นางสาวสุทธิดา    มากเอียด
92 5830113031 นางสาวสุธินี    กันนิ่ม
93 5830113040 นางสาวสุธินี    สะมีละ
94 5830113058 นางสาวสุภณิดา    เกินดี
95 5830113074 นางสาวอนัญญา    ทองสุก
96 5830113082 นางสาวอรณิชา    ผลาหาญ
97 5830113104 นายอัษฎาวุฒิ    สังข์แดง
98 5830113112 นางสาวอารียา    เกษมสันตินาวิน
99 5830113121 นายอินทนนท์    ตนซื่อ
100 5830113139 นางสาวเอื้อการย์    พรหมถาวร
101 5830113147 นางสาวชนกชนม์    เมืองจันทบุรี
102 5830113155 นางสาวธัญญรัตน์    จันทร์คำ
103 5830113163 นายปฏิภาณ    ภูวสิทธินันท์
104 5830113180 นายภูษณ    เอกนรพันธ์
105 5830113198 นางสาวมัลลิกา    พูลพิพัฒน์
106 5830113201 นางสาววรารัตน์    บูระประทีป
107 5830113210 นางสาวสมลพรรณ    แซ่ลิ่ม
108 5830113228 นายหฤษฎ์    สมณช้างเผือก
109 5830113244 นายศิวกร    แก้วใส