วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การบัญชีบริหาร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830100746 น.ส.วณัฐชิยา    รวยสำราญ
2 5830100908 น.ส.สโรชา    ลอยถาดทอง
3 5830110024 น.ส.กมลชนก    ชาติสุวรรณ
4 5830110032 น.ส.กมลวรรณ    ก๋งพยา
5 5830110041 น.ส.กมลวรรณ    แช่มชื่น
6 5830110067 น.ส.กัญญาพัชร    หวังวิชา
7 5830110075 น.ส.กัญญารัตน์    ทึกทา
8 5830110083 น.ส.กันตพร    วงศ์สวนนท์
9 5830110091 น.ส.กาญจนา    สื่อกลาง
10 5830110105 น.ส.กานต์พิชชา    อารยะ
11 5830110113 น.ส.กิ่งกาญจน์    เปรมมานะ
12 5830110121 น.ส.เกศรินทร์    เกตุศีระ
13 5830110130 น.ส.ขนิษฐา    สืบสกุลพงษ์
14 5830110148 นายจิรกฤต    วงศ์สุพรรณ
15 5830110156 นายจีรยุทธ    สมบูรณ์ดี
16 5830110164 นายจีรวัฒน์    มงคลวิทยากุล
17 5830110172 นางสาวฉันทพิชญา    ชูโรจน์
18 5830110181 น.ส.ชฎิลภัสสร    อภิรมย์สุขสันต์
19 5830110199 น.ส.ชนิกานต์    บุญธรรม
20 5830110202 น.ส.ชนิดา    กระจ่างยุทธ
21 5830110211 น.ส.ชนิสรา    กิจเจริญถาวรชัย
22 5830110229 น.ส.ชยาภรณ์    สุวรรณกิจ
23 5830110237 น.ส.ชลิตา    มิตรขำ
24 5830110253 น.ส.ชีวาพร    เดชคำภู
25 5830110261 น.ส.ญาภา    รังสิมันตุ์วงศ์
26 5830110270 น.ส.ฐิติทิพย์    ขันธเขต
27 5830110288 น.ส.ฐิติพร    นาคทับ
28 5830110296 น.ส.ฐิติมน    เมนะสินธุ์
29 5830110300 นายณัชพล    เชาวฤทธิ์
30 5830110318 นายธีทัต    หิรัญจรัสพิวัฒน์
31 5830110334 น.ส.ณัฐกานต์    พันธ์ขันธ์
32 5830110342 น.ส.ณัฐชยา    แม่นดี
33 5830110351 น.ส.ณัฐชยา    วงศ์โห้
34 5830110369 นายณัฐดนัย    บุณยประเสริฐ
35 5830110377 น.ส.ณัฐนรี    วิภาสธวัช
36 5830110385 น.ส.ณัฐราภรณ์    สุวรรณพันธ์
37 5830110393 น.ส.ดวงกมล    จันทคราม
38 5830110407 น.ส.ถุงเพชร    ทิมเปีย
39 5830110415 นายทวีวัฒน์    วิสุทธิชัย
40 5830110423 น.ส.ทัตชญา    ช่วยสงค์
41 5830110431 น.ส.ธนกาญจน์    ตุละยากรณ์
42 5830110440 น.ส.ธนภรณ์    จิตติชานนท์
43 5830110466 นายธนัช    สีลา
44 5830110474 น.ส.ธันยะพร    จันทร์เกตุ
45 5830110482 น.ส.ธิดารัตน์    วีระนันท์
46 5830110491 น.ส.ธิติมา    เดชบุญญาภิชาติ
47 5830110504 นายธีรดนย์    ผลบุญ
48 5830110521 น.ส.นรัฎฐา    เทียนทอง
49 5830110547 น.ส.นลิตตา    บำรุงวัด
50 5830110555 น.ส.นัฏมน    อินบุญส่ง
51 5830110563 น.ส.นัฐกานต์    กาลมูล
52 5830110571 น.ส.นันท์นภัส    อมรศิริเรืองกุล
53 5830110580 นางสาวนิพพิทา    ศิริปุณย์
54 5830110598 น.ส.เนตรชนก    สุวรรณเวียง
55 5830110601 น.ส.เบญญาภา    ภู่เทศ
56 5830110610 นายปฏิภัทธ์    สุกใส
57 5830110636 น.ส.ปาริชาติ    บริสุทธิ์
58 5830110644 น.ส.ปาริชาติ    อยู่คง
59 5830110652 น.ส.ปาลิตา    ชลอำไพ
60 5830110661 นายพงศกร    วุฒิเทียนทอง
61 5830110679 นายพงศธร    จริตเพ็ชร
62 5830110687 น.ส.พนิชนารถ    จ๋ายเจริญ
63 5830110695 น.ส.พรปวีณ์    ตรีสุริยบุตร
64 5830110709 น.ส.พรพิมล    กาศเจริญ
65 5830110717 น.ส.พลอยสิริ    โพธินำแสง
66 5830110725 น.ส.พัชรพร    บุญพิมพ์
67 5830110741 น.ส.พัชรี    ทองเหลือง
68 5830110750 น.ส.พิชชานันท์    เหมหงษา
69 5830110768 น.ส.พิชญะ    ประจักษ์วิมล
70 5830110776 น.ส.พิชญานิน    รอบคอบ
71 5830110784 น.ส.พินทุอร    วงษ์ไทย
72 5830110792 น.ส.พิมพลอย    ฉิมมณี
73 5830110806 นายพุฒิพงศ์    โสธนะ
74 5830110814 น.ส.เพ็ญเพชร    ชนะชัย
75 5830110822 นายภคพงศ์    เครืออ้น
76 5830110831 น.ส.ภัทรจิรา    ประสมบุญ
77 5830110849 นายภาสวิชญ์    ไชยสรรกิจ
78 5830110857 น.ส.ภูษณิศา    หอมเจริญ
79 5830110865 น.ส.มินตรา    สอนบุตร
80 5830110873 น.ส.รัชดา    ไชยตะมาตย์
81 5830110881 นางสาวลภาวัน    วนาสันติพงศ์
82 5830110903 น.ส.วริยา    เล็กคำ
83 5830110911 น.ส.วลัยรักษ์    พรหมสุวรรณ
84 5830110920 น.ส.วลัยลักษณ์    ใกล้ชิด
85 5830110938 น.ส.วัลคุ์วดี    ชูกำแพง
86 5830110954 น.ส.ศรวณีย์    เกษมวัฒนาวงศ์
87 5830110962 น.ส.ศศิวิมล    กุลมัย
88 5830110971 น.ส.ศุภักษร    คงเจริญ
89 5830110989 น.ส.สกุลรัตน์    โภคพิพัฒน์
90 5830110997 น.ส.สิตาพร    ม่วงสี
91 5830111004 น.ส.สิรินดา    ลำทา
92 5830111012 น.ส.สิริยากร    กองสุข
93 5830111021 นายเสฎฐวุฒิ    ณ นคร
94 5830111039 นายโสภณัฐ    พรมสุทธิพันธ์
95 5830111047 น.ส.อภิชนา    เตชถาวโรดม
96 5830111055 น.ส.อภิสรา    อังคณาสิริกุล
97 5830111071 น.ส.อัจฉรา    ศรีสวัสดิ์
98 5830111080 น.ส.อารยา    แก้วบุญเรือง
99 5830111098 น.ส.อินทิรา    สุขกรม
100 5830111101 นายเอกพัฒน์    ม่วงปรางค์
101 5830111128 น.ส.ธัญธร    หิรัญเพชรรัตน์
102 5830111136 น.ส.บัณพร    จี้กังวาฬ
103 5830111144 น.ส.บุษกร    งามทรัพย์พงศ์
104 5830111152 น.ส.ปวีณ์นุช    ตรีเวชวินิจ
105 5830111161 น.ส.ภาพิมล    วัฒนศรีมงคล
106 5830111179 น.ส.มาลินี    ภู่ภัสสร
107 5830111187 น.ส.เมทินี    หนูอินทร์
108 5830111195 น.ส.รุจรดา    ศักดิ์สงวน
109 5830111209 น.ส.ลดาวัลย์    จินดาพล
110 5830111217 น.ส.ศิริพร    บำรุงศรี