วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การบัญชีบริหาร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830100746 นางสาววณัฐชิยา    รวยสำราญ
2 5830100908 นางสาวสโรชา    ลอยถาดทอง
3 5830110024 นางสาวกมลชนก    ชาติสุวรรณ
4 5830110032 นางสาวกมลวรรณ    ก๋งพยา
5 5830110041 นางสาวกมลวรรณ    แช่มชื่น
6 5830110067 นางสาวกัญญาพัชร    หวังวิชา
7 5830110075 นางสาวกัญญารัตน์    ทึกทา
8 5830110083 นางสาวกันตพร    วงศ์สวนนท์
9 5830110091 นางสาวกาญจนา    สื่อกลาง
10 5830110105 นางสาวกานต์พิชชา    อารยะ
11 5830110113 นางสาวกิ่งกาญจน์    เปรมมานะ
12 5830110121 นางสาวเกศรินทร์    เกตุศีระ
13 5830110130 นางสาวขนิษฐา    สืบสกุลพงษ์
14 5830110148 นายจิรกฤต    วงศ์สุพรรณ
15 5830110156 นายจีรยุทธ    สมบูรณ์ดี
16 5830110164 นายจีรวัฒน์    มงคลวิทยากุล
17 5830110172 นางสาวฉันทพิชญา    ชูโรจน์
18 5830110181 นางสาวชฎิลภัสสร    อภิรมย์สุขสันต์
19 5830110199 นางสาวชนิกานต์    บุญธรรม
20 5830110202 นางสาวชนิดา    กระจ่างยุทธ
21 5830110211 นางสาวชนิสรา    กิจเจริญถาวรชัย
22 5830110229 นางสาวชยาภรณ์    สุวรรณกิจ
23 5830110237 นางสาวชลิตา    มิตรขำ
24 5830110253 นางสาวชีวาพร    เดชคำภู
25 5830110270 นางสาวฐิติทิพย์    ขันธเขต
26 5830110288 นางสาวฐิติพร    นาคทับ
27 5830110296 นางสาวฐิติมน    เมนะสินธุ์
28 5830110300 นายณัชพล    เชาวฤทธิ์
29 5830110318 นายธีทัต    หิรัญจรัสพิวัฒน์
30 5830110334 นางสาวณัฐกานต์    พันธ์ขันธ์
31 5830110342 นางสาวณัฐชยา    แม่นดี
32 5830110351 นางสาวณัฐชยา    วงศ์โห้
33 5830110369 นายณัฐดนัย    บุณยประเสริฐ
34 5830110377 นางสาวณัฐนรี    วิภาสธวัช
35 5830110385 นางสาวณัฐราภรณ์    สุวรรณพันธ์
36 5830110393 นางสาวดวงกมล    จันทคราม
37 5830110407 นางสาวถุงเพชร    ทิมเปีย
38 5830110415 นายทวีวัฒน์    วิสุทธิชัย
39 5830110423 นางสาวทัตชญา    ช่วยสงค์
40 5830110431 นางสาวธนกาญจน์    ตุละยากรณ์
41 5830110440 นางสาวธนภรณ์    จิตติชานนท์
42 5830110466 นายธนัช    สีลา
43 5830110474 นางสาวธันยะพร    จันทร์เกตุ
44 5830110482 นางสาวธิดารัตน์    วีระนันท์
45 5830110491 นางสาวธิติมา    เดชบุญญาภิชาติ
46 5830110504 นายธีรดนย์    ผลบุญ
47 5830110521 นางสาวนรัฎฐา    เทียนทอง
48 5830110547 นางสาวนลิตตา    บำรุงวัด
49 5830110555 นางสาวนัฏมน    อินบุญส่ง
50 5830110563 นางสาวนัฐกานต์    กาลมูล
51 5830110571 นางสาวนันท์นภัส    อมรศิริเรืองกุล
52 5830110580 นางสาวนิพพิทา    ศิริปุณย์
53 5830110598 นางสาวเนตรชนก    สุวรรณเวียง
54 5830110601 นางสาวเบญญาภา    ภู่เทศ
55 5830110610 นายปฏิภัทธ์    สุกใส
56 5830110636 นางสาวปาริชาติ    บริสุทธิ์
57 5830110644 นางสาวปาริชาติ    อยู่คง
58 5830110652 นางสาวปาลิตา    ชลอำไพ
59 5830110661 นายพงศกร    วุฒิเทียนทอง
60 5830110679 นายพงศธร    จริตเพ็ชร
61 5830110687 นางสาวพนิชนารถ    จ๋ายเจริญ
62 5830110695 นางสาวพรปวีณ์    ตรีสุริยบุตร
63 5830110709 นางสาวพรพิมล    กาศเจริญ
64 5830110717 นางสาวพลอยสิริ    โพธินำแสง
65 5830110725 นางสาวพัชรพร    บุญพิมพ์
66 5830110741 นางสาวพัชรี    ทองเหลือง
67 5830110750 นางสาวพิชชานันท์    เหมหงษา
68 5830110768 นางสาวพิชญะ    ประจักษ์วิมล
69 5830110776 นางสาวพิชญานิน    รอบคอบ
70 5830110784 นางสาวพินทุอร    วงษ์ไทย
71 5830110792 นางสาวพิมพลอย    ฉิมมณี
72 5830110806 นายพุฒิพงศ์    โสธนะ
73 5830110814 นางสาวเพ็ญเพชร    ชนะชัย
74 5830110822 นายภคพงศ์    เครืออ้น
75 5830110831 นางสาวภัทรจิรา    ประสมบุญ
76 5830110849 นายภาสวิชญ์    ไชยสรรกิจ
77 5830110857 นางสาวภูษณิศา    หอมเจริญ
78 5830110865 นางสาวมินตรา    สอนบุตร
79 5830110873 นางสาวรัชดา    ไชยตะมาตย์
80 5830110881 นางสาวลภาวัน    วนาสันติพงศ์
81 5830110903 นางสาววริยา    เล็กคำ
82 5830110911 นางสาววลัยรักษ์    พรหมสุวรรณ
83 5830110920 นางสาววลัยลักษณ์    ใกล้ชิด
84 5830110938 นางสาววัลคุ์วดี    ชูกำแพง
85 5830110954 นางสาวศรวณีย์    เกษมวัฒนาวงศ์
86 5830110962 นางสาวศศิวิมล    กุลมัย
87 5830110971 นางสาวศุภักษร    คงเจริญ
88 5830110989 นางสาวสกุลรัตน์    โภคพิพัฒน์
89 5830110997 นางสาวสิตาพร    ม่วงสี
90 5830111004 นางสาวสิรินดา    ลำทา
91 5830111012 นางสาวสิริยากร    กองสุข
92 5830111021 นายเสฎฐวุฒิ    ณ นคร
93 5830111039 นายโสภณัฐ    พรมสุทธิพันธ์
94 5830111047 นางสาวอภิชนา    เตชถาวโรดม
95 5830111055 นางสาวอภิสรา    อังคณาสิริกุล
96 5830111071 นางสาวอัจฉรา    ศรีสวัสดิ์
97 5830111080 นางสาวอารยา    แก้วบุญเรือง
98 5830111098 นางสาวอินทิรา    สุขกรม
99 5830111101 นายเอกพัฒน์    ม่วงปรางค์
100 5830111128 นางสาวธัญธร    หิรัญเพชรรัตน์
101 5830111136 นางสาวบัณพร    จี้กังวาฬ
102 5830111144 นางสาวบุษกร    งามทรัพย์พงศ์
103 5830111152 นางสาวปวีณ์นุช    ตรีเวชวินิจ
104 5830111161 นางสาวภาพิมล    วัฒนศรีมงคล
105 5830111179 นางสาวมาลินี    ภู่ภัสสร
106 5830111187 นางสาวเมทินี    หนูอินทร์
107 5830111195 นางสาวรุจรดา    ศักดิ์สงวน
108 5830111209 นางสาวลดาวัลย์    จินดาพล
109 5830111217 นางสาวศิริพร    บำรุงศรี