วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830160021 นางสาวกมลชนก    พูลพนัง
2 5830160030 นายกันตพงศ์    ไม้เนียม
3 5830160048 นางสาวกาญจน์ชิตา    โพธิ์ทอง
4 5830160072 นางสาวจรรยา    รัศมีจันทร์
5 5830160081 นางสาวจันทร์จิรา    ปานขลิบ
6 5830160145 นางสาวชลธิชา    ศรีสุรินทร์
7 5830160161 นางสาวชุติมณฑน์    ตันศิริ
8 5830160196 นางสาวญานิการ์    สุวรรณพรม
9 5830160200 นางสาวฐิตาพร    สุดถนอม
10 5830160218 นางสาวฐิตาภา    สมบูรณ์
11 5830160226 นางสาวณัฏฐิกา    สุทธิพงษ์เกษตร
12 5830160251 นางสาวณัฐชา    แซ่เจี่ย
13 5830160269 นางสาวณัฐธนกร    ภู่ระย้า
14 5830160285 นายณัฐภูมิ    พื้นพรหม
15 5830160293 นางสาวดลญลักษณ์    ปะตังถาโต
16 5830160307 นางสาวตวงรัตน์    อุ่ยตระกูล
17 5830160315 นางสาวถนอมขวัญ    ลิ้มฮวย
18 5830160323 นายธนกฤต    เจริญเพชรนาค
19 5830160331 นางสาวธนภรณ์    โกทา
20 5830160340 นายธนภัทร    โอภัทรกุล
21 5830160358 นายธนวิชญ์    อนุศิริ
22 5830160366 นางสาวธมลวรรณ    ประชุมพรชัย
23 5830160374 นางสาวธัญญารัตน์    จั่นเพ็ช
24 5830160382 นางสาวนนทกร    ขวัญเมือง
25 5830160391 นางสาวนพพร    จันทสุรวงศ์
26 5830160412 นางสาวนันทพร    เกิดโภคี
27 5830160421 นางสาวนิชธาวัลย์    หอมเกตุ
28 5830160439 นางสาวบุญญิสา    รตาภิรักษ์กูร
29 5830160447 นายปธิกร    ชมยงค์
30 5830160463 นางสาวปพิชญา    ถาวรสาร
31 5830160471 นางสาวประภาศิริ    บุญกระพือ
32 5830160480 นายปวริศ    ว่องไพกุล
33 5830160528 นางสาวพรรณทิยา    ตุลพันธ์
34 5830160536 นายพัชรพล    พูลช่วย
35 5830160544 นางสาวพิชญานิน    นาคเอม
36 5830160561 นางสาวกุลญภัส    อุรุเอกโอฬาร
37 5830160617 นางสาวมนิศรา    บุญวงศ์
38 5830160625 นางสาวโยทะกานต์    ใจเย็น
39 5830160641 นางสาวรักษิณา    ไทรงาม
40 5830160650 นางสาวรัชฎาพร    คำอุไร
41 5830160676 นางสาววันวิสา    โอ่งเคลือบ
42 5830160684 นายวัลลพ    พัฒแช่ม
43 5830160692 นางสาววิราพรรณ    มะโนสนีย์
44 5830160714 นางสาวศิรดา    มิตรเปรียญ
45 5830160722 นางสาวศิรภัสสร    วัชรานุเคราะห์
46 5830160731 นางสาวศิลป์ศุภา    บุญลา
47 5830160749 นางสาวสไบทอง    วิภูศิริ
48 5830160757 นางสาวสรณ์สิริ    กล่ำกลัด
49 5830160765 นายสุรพัชร์    พ่วงแผน
50 5830160773 นายสุรพัศ    ธรรมกร่าง
51 5830160790 นางสาวอภิญญา    ใจเที่ยง
52 5830160811 นางสาวอรทัย    ใสเมืองยอง
53 5830160820 นางสาวอริสรา    ธนภาวัฒน์
54 5830160846 นายอานนท์    ชื่นช่วย
55 5830160854 นายอิสรโรจน์    จิตรเกาะ
56 5830160862 นางสาวณปณต    วังซ้าย
57 5830160871 นางสาวณัฐติกาญจน์    สิงห์ถม
58 5830160889 นายบริพัตร    ศรีวิวรรธนกุล
59 5830160901 นายภควัตร    หวังมุทิตากุล
60 5830160919 นางสาวสุพัชรภรณ์    มะกล่ำศรี
61 5830160927 นางสาวอาทิตยา    การุณ
62 5830160935 นายทศพล    จิตตะเสนีย์