วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830160021 น.ส.กมลชนก    พูลพนัง
2 5830160030 นายกันตพงศ์    ไม้เนียม
3 5830160048 น.ส.กาญจน์ชิตา    โพธิ์ทอง
4 5830160072 น.ส.จรรยา    รัศมีจันทร์
5 5830160081 น.ส.จันทร์จิรา    ปานขลิบ
6 5830160145 น.ส.ชลธิชา    ศรีสุรินทร์
7 5830160161 น.ส.ชุติมณฑน์    ตันศิริ
8 5830160196 น.ส.ญานิการ์    สุวรรณพรม
9 5830160200 น.ส.ฐิตาพร    สุดถนอม
10 5830160218 น.ส.ฐิตาภา    สมบูรณ์
11 5830160226 น.ส.ณัฏฐิกา    สุทธิพงษ์เกษตร
12 5830160251 น.ส.ณัฐชา    แซ่เจี่ย
13 5830160269 น.ส.ณัฐธนกร    ภู่ระย้า
14 5830160285 นายณัฐภูมิ    พื้นพรหม
15 5830160293 น.ส.ดลญลักษณ์    ปะตังถาโต
16 5830160307 น.ส.ตวงรัตน์    อุ่ยตระกูล
17 5830160315 น.ส.ถนอมขวัญ    ลิ้มฮวย
18 5830160323 นายธนกฤต    เจริญเพชรนาค
19 5830160331 น.ส.ธนภรณ์    โกทา
20 5830160340 นายธนภัทร    โอภัทรกุล
21 5830160358 นายธนวิชญ์    อนุศิริ
22 5830160366 นางสาวธมลวรรณ    ประชุมพรชัย
23 5830160374 น.ส.ธัญญารัตน์    จั่นเพ็ช
24 5830160382 นางสาวนนทกร    ขวัญเมือง
25 5830160391 น.ส.นพพร    จันทสุรวงศ์
26 5830160412 น.ส.นันทพร    เกิดโภคี
27 5830160421 น.ส.นิชธาวัลย์    หอมเกตุ
28 5830160439 น.ส.บุญญิสา    รตาภิรักษ์กูร
29 5830160447 นายปธิกร    ชมยงค์
30 5830160463 น.ส.ปพิชญา    ถาวรสาร
31 5830160471 น.ส.ประภาศิริ    บุญกระพือ
32 5830160480 นายปวริศ    ว่องไพกุล
33 5830160528 น.ส.พรรณทิยา    ตุลพันธ์
34 5830160536 นายพัชรพล    พูลช่วย
35 5830160544 น.ส.พิชญานิน    นาคเอม
36 5830160561 น.ส.กุลญภัส    อุรุเอกโอฬาร
37 5830160609 นายภูริณัฐ    กลั่นกำเนิด
38 5830160617 น.ส.มนิศรา    บุญวงศ์
39 5830160625 น.ส.โยทะกานต์    ใจเย็น
40 5830160641 น.ส.รักษิณา    ไทรงาม
41 5830160650 น.ส.รัชฎาพร    คำอุไร
42 5830160676 น.ส.วันวิสา    โอ่งเคลือบ
43 5830160684 นายวัลลพ    พัฒแช่ม
44 5830160692 น.ส.วิราพรรณ    มะโนสนีย์
45 5830160714 น.ส.ศิรดา    มิตรเปรียญ
46 5830160722 น.ส.ศิรภัสสร    วัชรานุเคราะห์
47 5830160731 น.ส.ศิลป์ศุภา    บุญลา
48 5830160749 น.ส.สไบทอง    วิภูศิริ
49 5830160757 น.ส.สรณ์สิริ    กล่ำกลัด
50 5830160765 นายสุรพัชร์    พ่วงแผน
51 5830160773 นายสุรพัศ    ธรรมกร่าง
52 5830160790 น.ส.อภิญญา    ใจเที่ยง
53 5830160811 น.ส.อรทัย    ใสเมืองยอง
54 5830160820 น.ส.อริสรา    ธนภาวัฒน์
55 5830160846 นายอานนท์    ชื่นช่วย
56 5830160854 นายอิสรโรจน์    จิตรเกาะ
57 5830160862 น.ส.ณปณต    วังซ้าย
58 5830160871 น.ส.ณัฐติกาญจน์    สิงห์ถม
59 5830160889 นายบริพัตร    ศรีวิวรรธนกุล
60 5830160901 นายภควัตร    หวังมุทิตากุล
61 5830160919 น.ส.สุพัชรภรณ์    มะกล่ำศรี
62 5830160927 น.ส.อาทิตยา    การุณ
63 5830160935 นายทศพล    จิตตะเสนีย์