วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การตลาด (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830154030 นายก้องภพ    ตั้งแก้ว
2 5830154056 นางสาวกันต์กนิษฐ์    แจ้งยอดสุข
3 5830154072 นางสาวกัลยรัตน์    ศรีคต
4 5830154099 นางสาวกิตติวรา    เยี่ยมผา
5 5830154102 นางสาวกุลนิษฐ์    ทักษ์ธนิกกุล
6 5830154111 นางสาวเกตน์สิรี    กำลังแรง
7 5830154129 นางสาวเกวลี    เอี่ยมน้อย
8 5830154137 นางสาวขนิษฐา    ฉิมพาลี
9 5830154145 นางสาวขวัญฤดี    ศรีบุรินทร์
10 5830154153 นายจิรพัส    หวานเพ็ชร
11 5830154161 นางสาวจิรารัตน์    อินต๊ะ
12 5830154170 นายเจตดิลก    อินปัน
13 5830154188 นายฉัตรชัย    โชติภูมิเจริญกาล
14 5830154196 นางสาวชญานิษฐ์    จีนนาพัฒ
15 5830154200 นางสาวชนัญญา    โอภาสรุจิรา
16 5830154226 นายชยานันต์    อภิไธยนนท์
17 5830154234 นางสาวชลธิชา    ม่วงเชย
18 5830154242 นายชัยณรงค์    สมะพันธุ
19 5830154269 นางสาวชุติมา    จันทร์ภู่
20 5830154285 นางสาวณัฐกฤตา    เจริญทรัพย์มณี
21 5830154307 นายณัฐพล    แซ่เตียว
22 5830154315 นางสาวณัฐภรณ์    ยี่สุ่นแก้ว
23 5830154323 นางสาวณัฐมน    จุลทรัพย์
24 5830154366 นางสาวธนพร    ท่าหิน
25 5830154374 นางสาวธันยา    ทัพธานี
26 5830154412 นายนัฐวัช    อุ่นผาง
27 5830154421 นายนัทธพงศ์    หลิมไชยกุล
28 5830154439 นางสาวนันทรส    วงษ์ประยูร
29 5830154447 นายนิพิฐพนธ์    กามูณี
30 5830154471 นางสาวปารณีย์    วรรธธนาพงศ์
31 5830154480 นางสาวปิยธิดา    จงขจรพงศ์
32 5830154498 นายพงศกร    อึ้งบุญชู
33 5830154528 นางสาวแพท    จิตติอร่ามกูล
34 5830154536 นายภาณุเดช    เลี่ยงฮะ
35 5830154544 นายภานุวัฒน์    พุทธรักษา
36 5830154552 นางสาวมนัสชนก    อาจจันทร์
37 5830154579 นางสาวยุวดี    ศรีไสย์
38 5830154587 นางสาวรวินดา    มหาทำนุโชค
39 5830154595 นางสาวฤทัยรัตน์    ไชยงาม
40 5830154617 นางสาววนาลี    ถิ่นหาณวงษ์
41 5830154625 นางสาววรัญญา    บูรณะ
42 5830154668 นางสาววิชชุตา    พุทธศิริ
43 5830154676 นายวิศรุต    แสงบุญช่วงวิทย์
44 5830154684 นางสาวศรุตา    ศิโรรัตน์
45 5830154692 นางสาวศศินิภา    สีวงษา
46 5830154706 นางสาวศศิวิมล    บรรณวงษา
47 5830154722 นายศุภกร    แพงดี
48 5830154731 นางสาวศุภนิดา    จิตเสนาะ
49 5830154749 นายศุภวิชญ์    จันทร์ศรี
50 5830154757 นางสาวศุภิสรา    ไม่คร้ามศึก
51 5830154790 นางสาวสุดารัตน์    เพ็ชร์มณี
52 5830154811 นางสาวสุพรรณิการ์    พงษ์ธานี
53 5830154820 นางสาวหนึ่งฤทัย    สุขสะอาด
54 5830154838 นางสาวหยาดรุ้ง    กังสนันท์
55 5830154854 นายอภิสิทธิ์    อยู่คงศักดิ์
56 5830154871 นางสาวอรุณี    สมรูป