วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การตลาด (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830154030 นายก้องภพ    ตั้งแก้ว
2 5830154056 น.ส.กันต์กนิษฐ์    แจ้งยอดสุข
3 5830154072 น.ส.กัลยรัตน์    ศรีคต
4 5830154099 น.ส.กิตติวรา    เยี่ยมผา
5 5830154102 น.ส.กุลนิษฐ์    ทักษ์ธนิกกุล
6 5830154111 นางสาวเกตน์สิรี    กำลังแรง
7 5830154129 น.ส.เกวลี    เอี่ยมน้อย
8 5830154137 น.ส.ขนิษฐา    ฉิมพาลี
9 5830154145 น.ส.ขวัญฤดี    ศรีบุรินทร์
10 5830154153 นายจิรพัส    หวานเพ็ชร
11 5830154161 น.ส.จิรารัตน์    อินต๊ะ
12 5830154170 นายเจตดิลก    อินปัน
13 5830154188 นายฉัตรชัย    โชติภูมิเจริญกาล
14 5830154196 น.ส.ชญานิษฐ์    จีนนาพัฒ
15 5830154200 น.ส.ชนัญญา    โอภาสรุจิรา
16 5830154226 นายชยานันต์    อภิไธยนนท์
17 5830154234 น.ส.ชลธิชา    ม่วงเชย
18 5830154242 นายชัยณรงค์    สมะพันธุ
19 5830154269 น.ส.ชุติมา    จันทร์ภู่
20 5830154285 น.ส.ณัฐกฤตา    เจริญทรัพย์มณี
21 5830154307 นายณัฐพล    แซ่เตียว
22 5830154315 น.ส.ณัฐภรณ์    ยี่สุ่นแก้ว
23 5830154323 น.ส.ณัฐมน    จุลทรัพย์
24 5830154366 น.ส.ธนพร    ท่าหิน
25 5830154374 น.ส.ธันยา    ทัพธานี
26 5830154412 นายนัฐวัช    อุ่นผาง
27 5830154421 นายนัทธพงศ์    หลิมไชยกุล
28 5830154439 น.ส.นันทรส    วงษ์ประยูร
29 5830154447 นายนิพิฐพนธ์    กามูณี
30 5830154471 น.ส.ปารณีย์    วรรธธนาพงศ์
31 5830154480 นางสาวปิยธิดา    จงขจรพงศ์
32 5830154498 นายพงศกร    อึ้งบุญชู
33 5830154528 น.ส.แพท    จิตติอร่ามกูล
34 5830154536 นายภาณุเดช    เลี่ยงฮะ
35 5830154544 นายภานุวัฒน์    พุทธรักษา
36 5830154552 น.ส.มนัสชนก    อาจจันทร์
37 5830154579 น.ส.ยุวดี    ศรีไสย์
38 5830154587 น.ส.รวินดา    มหาทำนุโชค
39 5830154595 น.ส.ฤทัยรัตน์    ไชยงาม
40 5830154617 น.ส.วนาลี    ถิ่นหาณวงษ์
41 5830154625 น.ส.วรัญญา    บูรณะ
42 5830154668 น.ส.วิชชุตา    พุทธศิริ
43 5830154676 นายวิศรุต    แสงบุญช่วงวิทย์
44 5830154684 น.ส.ศรุตา    ศิโรรัตน์
45 5830154692 น.ส.ศศินิภา    สีวงษา
46 5830154706 น.ส.ศศิวิมล    บรรณวงษา
47 5830154722 นายศุภกร    แพงดี
48 5830154731 น.ส.ศุภนิดา    จิตเสนาะ
49 5830154749 นายศุภวิชญ์    จันทร์ศรี
50 5830154757 น.ส.ศุภิสรา    ไม่คร้ามศึก
51 5830154790 น.ส.สุดารัตน์    เพ็ชร์มณี
52 5830154811 น.ส.สุพรรณิการ์    พงษ์ธานี
53 5830154820 น.ส.หนึ่งฤทัย    สุขสะอาด
54 5830154838 น.ส.หยาดรุ้ง    กังสนันท์
55 5830154854 นายอภิสิทธิ์    อยู่คงศักดิ์
56 5830154871 น.ส.อรุณี    สมรูป