วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830158019 นางสาวกฤติยา    โฆษิตอัมพรนิธิ
2 5830158027 นางสาวกัญจนา    บุญญรักษ์
3 5830158035 นางสาวกัญญาณัฐ    ควรชม
4 5830158043 นางสาวกาญจนา    ปะกิระณะ
5 5830158051 นางสาวกิตติกา    ฦาชา
6 5830158078 นางสาวจิตตรา    เอี่ยมฉิม
7 5830158086 นางสาวจิรภิญญา    เนตรสว่าง
8 5830158094 นายจิระพงษ์    จันทร์แวว
9 5830158108 นางสาวแจ่มสุรีย์    ตั้งพันธ์
10 5830158116 นายชญานนท์    ขันคำ
11 5830158124 นางสาวชฎาภา    จักษุวิจิตรกร
12 5830158132 นางสาวชลธิชา    ศรีทอนชิน
13 5830158167 นางสาวชุดารัตน์    หอมดวง
14 5830158175 นางสาวโชติมณี    วชิรศรีสุนทรา
15 5830158183 นางสาวญาณิกา    ศรีสุวรรณ
16 5830158191 นางสาวญาณิศา    ศรีผ่อง
17 5830158205 นางสาวญาณี    นราวิชิต
18 5830158213 นางสาวฐิตาภา    คำภิระอินน
19 5830158221 นายณัฐชนน    ปาลกะวงศ์
20 5830158248 นางสาวณัฐณิชา    กีรติชีวิน
21 5830158256 นายณัฐดนัย    ศรีภิรมย์
22 5830158264 นายณัฐภัทร    อุดม
23 5830158272 นางสาวณัฐมนต์    อินอ่ำ
24 5830158281 นางสาวณัฐวิภา    รัศมีพงศ์
25 5830158299 นายณัฐวุฒิ    ตีพัดดี
26 5830158311 นางสาวธนวรรณ    สุขายะ
27 5830158329 นางสาวธัญชนก    สิงห์บูรณ์
28 5830158337 นางสาวธันย์นิชา    ธาดาพูนพิพัฒน์
29 5830158353 นางสาวธิดารัตน์    อภิชุติเมธ
30 5830158361 นางสาวธิติพร    อาจนวลรัตน์
31 5830158388 นายนราธิป    จิตรามาส
32 5830158396 นางสาวนริศรา    สุขสวัสดิ์
33 5830158400 นางสาวนวรัตน์    ยอดสำอาง
34 5830158418 นายนัฐพล    คนิวรานนท์
35 5830158426 นางสาวนัทจรินทร์    ทองเจริญ
36 5830158434 นางสาวบุญญิสา    ก้านทอง
37 5830158442 นางสาวบุญฑริกา    บุญเฉื่อย
38 5830158451 นายปริญญา    ล่องสุวรรณ
39 5830158469 นางสาวปารมี    แม้นเมฆ
40 5830158507 นายพรรษวุฒิ    ภู่เจริญ
41 5830158515 นางสาวพรสุดา    โอชารส
42 5830158523 นายพลวัฒน์    สุนทวงศ์
43 5830158531 นางสาวพัชร์อริญ    สุวรรณทับ
44 5830158540 นางสาวพัชรีวรรณ    สุนทอง
45 5830158558 นางสาวพัณณิตา    ช่วยชัย
46 5830158566 นางสาวพัณณิตา    อากาศสุภา
47 5830158574 นางสาวพิชชาภา    แสงทิ้ง
48 5830158582 นางสาวพิมพ์ชนก    พงศวัชร์รังษี
49 5830158604 นางสาวเพชรพิมาล    ลาวิลาศ
50 5830158612 นางสาวภคินี    เก้าอุดม
51 5830158621 นางสาวมันตรินี    ลักคนาศิริ
52 5830158639 นางสาวมินตรา    แสงโชติ
53 5830158647 นางสาวยศสิริ    หมันเตะ
54 5830158663 นายวทัญญู    ปราบณรงค์
55 5830158671 นางสาววนัสนันท์    ทวิบุตร
56 5830158680 นายวรากร    บุญเกิดลาภ
57 5830158698 นางสาววโรชา    สุขสุทอง
58 5830158701 นางสาววิจิตตรา    ใจแก้ว
59 5830158710 นางสาวศรสวรรค์    แสงสวัสดิ์
60 5830158728 นางสาวศศิวิมล    อภัยกุญชร
61 5830158736 นางสาวศิรประภา    ยอดไชย
62 5830158752 นางสาวศุจินธร    เอิบอิ่ม
63 5830158761 นายสกายส์    ห้อยไธสง
64 5830158779 นางสาวสกาวพร    สุวรรณอำไพ
65 5830158795 นางสาวสิรดา    สิงหกัมพล
66 5830158809 นางสาวสิริลักษณ์    อ้วนนาแวง
67 5830158817 นางสาวสุกฤตา    สีวะรมย์
68 5830158825 นางสาวสุกัญญา    นกน้อย
69 5830158833 นางสาวสุดารัตน์    นุชเวช
70 5830158841 นางสาวสุทิตา    ฤกษ์สังเกตุ
71 5830158850 นางสาวสุภชา    หรุ่นขำ
72 5830158868 นางสาวสุวนันท์    เหล่ากอ
73 5830158892 นางสาวอรุณา    ฟักแก้ว
74 5830158922 นางสาวอารียา    เบ้ามีศรี
75 5830158949 นางสาวธัญพิชชา    ยศแก้ว