วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830158019 น.ส.กฤติยา    โฆษิตอัมพรนิธิ
2 5830158027 น.ส.กัญจนา    บุญญรักษ์
3 5830158035 น.ส.กัญญาณัฐ    ควรชม
4 5830158043 น.ส.กาญจนา    ปะกิระณะ
5 5830158051 น.ส.กิตติกา    ฦาชา
6 5830158078 น.ส.จิตตรา    เอี่ยมฉิม
7 5830158086 น.ส.จิรภิญญา    เนตรสว่าง
8 5830158094 นายจิระพงษ์    จันทร์แวว
9 5830158108 น.ส.แจ่มสุรีย์    ตั้งพันธ์
10 5830158116 นายชญานนท์    ขันคำ
11 5830158124 น.ส.ชฎาภา    จักษุวิจิตรกร
12 5830158132 น.ส.ชลธิชา    ศรีทอนชิน
13 5830158167 น.ส.ชุดารัตน์    หอมดวง
14 5830158175 น.ส.โชติมณี    วชิรศรีสุนทรา
15 5830158183 น.ส.ญาณิกา    ศรีสุวรรณ
16 5830158191 น.ส.ญาณิศา    ศรีผ่อง
17 5830158205 น.ส.ญาณี    นราวิชิต
18 5830158213 น.ส.ฐิตาภา    คำภิระอินน
19 5830158221 นายณัฐชนน    ปาลกะวงศ์
20 5830158248 น.ส.ณัฐณิชา    กีรติชีวิน
21 5830158256 นายณัฐดนัย    ศรีภิรมย์
22 5830158264 นายณัฐภัทร    อุดม
23 5830158272 น.ส.ณัฐมนต์    อินอ่ำ
24 5830158281 น.ส.ณัฐวิภา    รัศมีพงศ์
25 5830158299 นายณัฐวุฒิ    ตีพัดดี
26 5830158311 น.ส.ธนวรรณ    สุขายะ
27 5830158329 น.ส.ธัญชนก    สิงห์บูรณ์
28 5830158337 น.ส.ธันย์นิชา    ธาดาพูนพิพัฒน์
29 5830158353 น.ส.ธิดารัตน์    อภิชุติเมธ
30 5830158361 น.ส.ธิติพร    อาจนวลรัตน์
31 5830158388 นายนราธิป    จิตรามาส
32 5830158396 น.ส.นริศรา    สุขสวัสดิ์
33 5830158400 น.ส.นวรัตน์    ยอดสำอาง
34 5830158418 นายนัฐพล    คนิวรานนท์
35 5830158426 นางสาวนัทจรินทร์    ทองเจริญ
36 5830158434 น.ส.บุญญิสา    ก้านทอง
37 5830158442 น.ส.บุญฑริกา    บุญเฉื่อย
38 5830158451 นายปริญญา    ล่องสุวรรณ
39 5830158469 น.ส.ปารมี    แม้นเมฆ
40 5830158507 นายพรรษวุฒิ    ภู่เจริญ
41 5830158515 น.ส.พรสุดา    โอชารส
42 5830158523 นายพลวัฒน์    สุนทวงศ์
43 5830158531 น.ส.พัชร์อริญ    สุวรรณทับ
44 5830158540 น.ส.พัชรีวรรณ    สุนทอง
45 5830158558 น.ส.พัณณิตา    ช่วยชัย
46 5830158566 น.ส.พัณณิตา    อากาศสุภา
47 5830158574 น.ส.พิชชาภา    แสงทิ้ง
48 5830158582 น.ส.พิมพ์ชนก    พงศวัชร์รังษี
49 5830158604 น.ส.เพชรพิมาล    ลาวิลาศ
50 5830158612 น.ส.ภคินี    เก้าอุดม
51 5830158621 น.ส.มันตรินี    ลักคนาศิริ
52 5830158639 น.ส.มินตรา    แสงโชติ
53 5830158647 น.ส.ยศสิริ    หมันเตะ
54 5830158663 นายวทัญญู    ปราบณรงค์
55 5830158671 น.ส.วนัสนันท์    ทวิบุตร
56 5830158680 นายวรากร    บุญเกิดลาภ
57 5830158698 น.ส.วโรชา    สุขสุทอง
58 5830158701 น.ส.วิจิตตรา    ใจแก้ว
59 5830158710 น.ส.ศรสวรรค์    แสงสวัสดิ์
60 5830158728 น.ส.ศศิวิมล    อภัยกุญชร
61 5830158736 น.ส.ศิรประภา    ยอดไชย
62 5830158752 น.ส.ศุจินธร    เอิบอิ่ม
63 5830158761 นายสกายส์    ห้อยไธสง
64 5830158779 น.ส.สกาวพร    สุวรรณอำไพ
65 5830158795 น.ส.สิรดา    สิงหกัมพล
66 5830158809 น.ส.สิริลักษณ์    อ้วนนาแวง
67 5830158817 น.ส.สุกฤตา    สีวะรมย์
68 5830158825 น.ส.สุกัญญา    นกน้อย
69 5830158833 น.ส.สุดารัตน์    นุชเวช
70 5830158841 น.ส.สุทิตา    ฤกษ์สังเกตุ
71 5830158850 น.ส.สุภชา    หรุ่นขำ
72 5830158868 น.ส.สุวนันท์    เหล่ากอ
73 5830158892 น.ส.อรุณา    ฟักแก้ว
74 5830158922 น.ส.อารียา    เบ้ามีศรี
75 5830158949 น.ส.ธัญพิชชา    ยศแก้ว