วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการ (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830152011 น.ส.กนกภรณ์    เมฆฉาย
2 5830152029 น.ส.กมลวรรณ    พุทธรักษา
3 5830152037 นายกษิดิศ    ตาสระคู
4 5830152045 น.ส.กัญจนพร    เอ็นดู
5 5830152053 น.ส.กัญญารัก    บุตรรักษ์
6 5830152061 น.ส.กาญจนา    เทศศิริ
7 5830152088 นายจักรภัทร    เหล่าเกรียงไกร
8 5830152100 น.ส.เจนจิรา    อนันตกูล
9 5830152118 น.ส.ชนาภา    บุญมา
10 5830152126 น.ส.ชนิตา    พุ่มแฟง
11 5830152142 น.ส.ชลิตา    แสนจันทร์
12 5830152151 นายชัยรัตน์    มณีนุตร์
13 5830152169 นายชาคริต    วงษ์รักษา
14 5830152177 น.ส.ชุดา    วงค์จำปา
15 5830152185 นายชุติพนธ์    ชูเลม็ด
16 5830152207 นายฐานันดร    วงษ์กวน
17 5830152223 น.ส.ฑิตาพร    ฉิมชาติ
18 5830152231 นายณรงค์ชัย    กุหลาบอ่ำ
19 5830152258 น.ส.ณัฏฐณิชา    อยู่ดี
20 5830152266 น.ส.ณัฐกมล    จิตรโอฬาร
21 5830152291 น.ส.ณัฐนารี    อินทร์พิทักษ์
22 5830152304 นายณัฐภัทร    มาตเจือ
23 5830152312 นายณัฐิวุฒิ    มณีช่วง
24 5830152321 นายทัชธวัช    มณีรัตน์
25 5830152339 นายธนกฤต    จำนงค์ภักดี
26 5830152355 น.ส.ธนภรณ์    พาทีทิน
27 5830152371 นายธนวิชญ์    ลิ่มพิพิธสุวรรณ
28 5830152380 นายธนศร    สุขใจเจริญพร
29 5830152398 นายธนากร    ปัญจาคะ
30 5830152401 นายธนาสิทธิ์    ธาราพรรค์
31 5830152444 น.ส.นัฐกาญจน์    อัมรินทร์
32 5830152452 นายนิติธร    ใจกิจสุวรรณ
33 5830152461 น.ส.นิษารัตน์    ฮุยสรวง
34 5830152479 น.ส.เนตรนารี    ขวัญทอง
35 5830152487 น.ส.บุณฑรีก์    เหลืองเลิศวันชัย
36 5830152509 น.ส.ประอรรัตน์    พูลผลกิติธนกุล
37 5830152517 น.ส.ปัญชลี    มิตรขุนทด
38 5830152525 น.ส.ปัณรสา    เอี่ยมละออง
39 5830152533 น.ส.ปาจรีย์    ราชพิบูลย์
40 5830152541 น.ส.ปาลิดา    ทิมกระจ่าง
41 5830152576 น.ส.พรกัลยา    แสงอุดม
42 5830152584 น.ส.พรรณกาญจน์    บรรพต
43 5830152592 น.ส.พรรณปพร    คำสามาน
44 5830152606 น.ส.พัชราภรณ์    จิตรเอื้อกุล
45 5830152622 น.ส.พิชญาภา    โชคชัยนิรันดร์
46 5830152631 น.ส.พิมพ์ภัทร    พจนศิลป
47 5830152649 นายพีรณัฐ    อ่อนเรือง
48 5830152657 นายภควัชร    สหพงศภัค
49 5830152673 น.ส.ภัทราพร    แสงแก้ว
50 5830152681 นายภานุพงษ์    บุตรศรี
51 5830152711 น.ส.มนันท์ญา    เดชขนาด
52 5830152720 น.ส.มาริษา    วานิช
53 5830152746 น.ส.มุขสุดา    ยังผ่อง
54 5830152771 น.ส.ลัดดาวัลย์    พูนพิพัฒน์
55 5830152789 น.ส.วชิราภรณ์    กานต์ดา
56 5830152827 น.ส.วราภรณ์    อินเนตร
57 5830152835 น.ส.วรินทิรา    บัวจันทร์
58 5830152851 น.ส.วิชุดา    สุวรรณศรี
59 5830152860 นายวิทยา    สุขกรี
60 5830152894 นายศตพล    นาคูณ
61 5830152908 น.ส.ศศิธร    พลที
62 5830152916 นายศิรศักดิ์    ตวงอุดมทรัพย์
63 5830152924 นายศิวกานต์    นิยมวิทย์
64 5830152932 น.ส.ศุภาวรรณ    บุญเกิด
65 5830152941 น.ส.สมัชญา    หนองใหญ่
66 5830152959 นายสรยุทธ์    นาคสกุล
67 5830152983 น.ส.สริตา    กิจเหิม
68 5830152991 นายสุกัลป์    นิเทศนพกุล
69 5830153017 น.ส.สุภารัตน์    ดำคำ
70 5830153025 น.ส.เสาวลักษณ์    จันทร์ทอน
71 5830153041 น.ส.หทัยชนก    ประพันธ์ทรัพย์
72 5830153050 น.ส.หนึ่งฤทัย    กังวาลสิงหนาท
73 5830153068 น.ส.อภิชญา    จุลสุคนธ์
74 5830158345 นายธารินทร์    รอดเกิด
75 5830160056 น.ส.เกศนี    โคกครุฑ
76 5830160137 น.ส.ชนิตา    สิมิวณิชย์
77 5830160153 น.ส.ชลธิชา    อนุรักษ์มนตรี
78 5830160170 น.ส.ชุติมา    สว่างศรี
79 5830160404 นายนัฐพงศ์    วัฒนโกศล
80 5830160587 น.ส.ภัทรลหงส์    วัฒนภาเกษม
81 5830160633 น.ส.รดิศา    อรุณฉาย
82 5830160803 นางสาวอรณัฐ    ชื่นสกุล
83 5830160838 น.ส.อัญสิริ    อรรถประวิทย์