วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการ (ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830152011 นางสาวกนกภรณ์    เมฆฉาย
2 5830152029 นางสาวกมลวรรณ    พุทธรักษา
3 5830152037 นายกษิดิศ    ตาสระคู
4 5830152045 นางสาวกัญจนพร    เอ็นดู
5 5830152053 นางสาวกัญญารัก    บุตรรักษ์
6 5830152061 นางสาวกาญจนา    เทศศิริ
7 5830152088 นายจักรภัทร    เหล่าเกรียงไกร
8 5830152100 นางสาวเจนจิรา    อนันตกูล
9 5830152118 นางสาวชนาภา    บุญมา
10 5830152126 นางสาวชนิตา    พุ่มแฟง
11 5830152142 นางสาวชลิตา    แสนจันทร์
12 5830152151 นายชัยรัตน์    มณีนุตร์
13 5830152169 นายชาคริต    วงษ์รักษา
14 5830152177 นางสาวชุดา    วงค์จำปา
15 5830152185 นายชุติพนธ์    ชูเลม็ด
16 5830152207 นายฐานันดร    วงษ์กวน
17 5830152223 นางสาวฑิตาพร    ฉิมชาติ
18 5830152231 นายณรงค์ชัย    กุหลาบอ่ำ
19 5830152258 นางสาวณัฏฐณิชา    อยู่ดี
20 5830152266 นางสาวณัฐกมล    จิตรโอฬาร
21 5830152291 นางสาวณัฐนารี    อินทร์พิทักษ์
22 5830152304 นายณัฐภัทร    มาตเจือ
23 5830152321 นายทัชธวัช    มณีรัตน์
24 5830152339 นายธนกฤต    จำนงค์ภักดี
25 5830152355 นางสาวธนภรณ์    พาทีทิน
26 5830152371 นายธนวิชญ์    ลิ่มพิพิธสุวรรณ
27 5830152380 นายธนศร    สุขใจเจริญพร
28 5830152398 นายธนากร    ปัญจาคะ
29 5830152401 นายธนาสิทธิ์    ธาราพรรค์
30 5830152444 นางสาวนัฐกาญจน์    อัมรินทร์
31 5830152452 นายนิติธร    ใจกิจสุวรรณ
32 5830152461 นางสาวนิษารัตน์    ฮุยสรวง
33 5830152479 นางสาวเนตรนารี    ขวัญทอง
34 5830152487 นางสาวบุณฑรีก์    เหลืองเลิศวันชัย
35 5830152509 นางสาวประอรรัตน์    พูลผลกิติธนกุล
36 5830152517 นางสาวปัญชลี    มิตรขุนทด
37 5830152525 นางสาวปัณรสา    เอี่ยมละออง
38 5830152533 นางสาวปาจรีย์    ราชพิบูลย์
39 5830152584 นางสาวพรรณกาญจน์    บรรพต
40 5830152592 นางสาวพรรณปพร    คำสามาน
41 5830152606 นางสาวพัชราภรณ์    จิตรเอื้อกุล
42 5830152622 นางสาวพิชญาภา    โชคชัยนิรันดร์
43 5830152631 นางสาวพิมพ์ภัทร    พจนศิลป
44 5830152649 นายพีรณัฐ    อ่อนเรือง
45 5830152657 นายภควัชร    สหพงศภัค
46 5830152673 นางสาวภัทราพร    แสงแก้ว
47 5830152681 นายภานุพงษ์    บุตรศรี
48 5830152711 นางสาวมนันท์ญา    เดชขนาด
49 5830152720 นางสาวมาริษา    วานิช
50 5830152746 นางสาวมุขสุดา    ยังผ่อง
51 5830152771 นางสาวลัดดาวัลย์    พูนพิพัฒน์
52 5830152789 นางสาววชิราภรณ์    กานต์ดา
53 5830152827 นางสาววราภรณ์    อินเนตร
54 5830152835 นางสาววรินทิรา    บัวจันทร์
55 5830152851 นางสาววิชุดา    สุวรรณศรี
56 5830152860 นายวิทยา    สุขกรี
57 5830152894 นายศตพล    นาคูณ
58 5830152908 นางสาวศศิธร    พลที
59 5830152916 นายศิรศักดิ์    ตวงอุดมทรัพย์
60 5830152924 นายศิวกานต์    นิยมวิทย์
61 5830152932 นางสาวศุภาวรรณ    บุญเกิด
62 5830152941 นางสาวสมัชญา    หนองใหญ่
63 5830152959 นายสรยุทธ์    นาคสกุล
64 5830152983 นางสาวสริตา    กิจเหิม
65 5830152991 นายสุกัลป์    นิเทศนพกุล
66 5830153017 นางสาวสุภารัตน์    ดำคำ
67 5830153025 นางสาวเสาวลักษณ์    จันทร์ทอน
68 5830153041 นางสาวหทัยชนก    ประพันธ์ทรัพย์
69 5830153050 นางสาวหนึ่งฤทัย    กังวาลสิงหนาท
70 5830153068 นางสาวอภิชญา    จุลสุคนธ์
71 5830158345 นายธารินทร์    รอดเกิด
72 5830160056 นางสาวเกศนี    โคกครุฑ
73 5830160137 นางสาวชนิตา    สิมิวณิชย์
74 5830160153 นางสาวชลธิชา    อนุรักษ์มนตรี
75 5830160170 นางสาวชุติมา    สว่างศรี
76 5830160404 นายนัฐพงศ์    วัฒนโกศล
77 5830160587 นางสาวภัทรลหงส์    วัฒนภาเกษม
78 5830160633 นางสาวรดิศา    อรุณฉาย
79 5830160803 นางสาวอรณัฐ    ชื่นสกุล
80 5830160838 นางสาวอัญสิริ    อรรถประวิทย์