วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : ธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830156016 นางสาวกนกวรรณ    แก้วสวัสดิ์
2 5830156024 นางสาวกรกฎ    ทวีสารบุรุษ
3 5830156041 นางสาวกวินธิดา    มิตรารมย์
4 5830156059 นายกันตพงศ์    สุระวิโรจน์
5 5830156067 นางสาวกาญจนา    ยืนยง
6 5830156083 นางสาวกานต์รวี    ทรายทอง
7 5830156091 นางสาวกุลนิภา    แซ่หลี
8 5830156105 นางสาวเกศษราพร    เชษฐ์รัมย์
9 5830156113 นางสาวขวัญชณก    ผูกไมตรี
10 5830156121 นางสาวคีต์ตวัน    ตะยะบุตร
11 5830156130 นางสาวพรไพลิน    จิตศิริ
12 5830156148 นางสาวจริยา    ศรีซุย
13 5830156156 นางสาวจินตปาตี    ทองคำชู
14 5830156164 นายจิรายุทธ    อภิรักษ์นิยม
15 5830156172 นายจุลเดช    ประกอบแก้ว
16 5830156199 นางสาวชญาน์นันท์    นิธิโรจนรัตติกร
17 5830156211 นางสาวชุติกาญจน์    ยนต์จอหอ
18 5830156253 นางสาวณิชกานต์    จิตต์สำเริง
19 5830156261 นางสาวดลยา    ฉายแสง
20 5830156270 นางสาวดวงพร    ยะอนันต์
21 5830156288 นางสาวตฤณภรณ์    พิมพ์รัตน์
22 5830156296 นางสาวทวินันท์    เทพรังสิมันต์กุล
23 5830156334 นายธรรมรัตน์    มากโฉม
24 5830156342 นายธีรดนย์    สุโขพล
25 5830156351 นายนคร    ทองชิว
26 5830156369 นางสาวนัฐริกา    วัชรวรธิษศ์
27 5830156385 นางสาวน้ำอ้อย    ภูพันนา
28 5830156393 นางสาวนิรชา    ลี้สุวรรณ
29 5830156407 นางสาวนิโลบล    วิศิษฏ์พงศ์
30 5830156415 นางสาวบุณยวีร์    กาญจนจงกล
31 5830156423 นางสาวบุษยมาส    จันทนเสวี
32 5830156431 นางสาวเบญจพร    แซ่จิว
33 5830156458 นางสาวปณิดา    เชียงบาล
34 5830156466 นางสาวปนัสยา    ด่านโพธิวัฒน์
35 5830156482 นางสาวปัณณิตา    แม้นศรี
36 5830156491 นางสาวปารมี    มติธรรม
37 5830156504 นายปิยพนธ์    จิรสุทธิสาร
38 5830156521 นางสาวพนาทิพย์    ทาประเสริฐ
39 5830156539 นางสาวพิชามญชุ์    ภาณุวัฒนปัญญา
40 5830156547 นางสาวภัทร์ทราภรณ์    พาคำตา
41 5830156555 นางสาวภัทรวดี    ฑูรย์ภานุประพันธ์
42 5830156580 นางสาวรมณี    สาระไชย
43 5830156610 นางสาวลูกหมี    อภิวันทนันท์
44 5830156628 นายวทัญญู    บุญเสริมสุข
45 5830156636 นางสาววรณัน    นุ่มฤทธิ์
46 5830156644 นางสาววรรณลดา    ม่วงสีทอง
47 5830156652 นางสาววรรณวิลาส    นาฎสุวรรณ์
48 5830156661 นายวรัญชิต    รอดถนอม
49 5830156695 นางสาววัชราภรณ์    โสภณ
50 5830156709 นางสาววิชญาพร    ด่านวิริยะกุล
51 5830156717 นายวิทวัส    ตันบุตร
52 5830156725 นางสาววิมลสิริ    ชูเอน
53 5830156741 นายศรุฒ    ศุขบุญมาก
54 5830156776 นางสาวศิวัตรา    จตุรวิทย์กุล
55 5830156806 นางสาวสิริรดา    แสงสุวรรณ
56 5830156814 นางสาวสุกัญญา    พาชอบ
57 5830156822 นางสาวสุดาทิพย์    วิภาวนิช
58 5830156865 นางสาวสุภิยดา    เดชศักดิพล
59 5830156873 นางสาวสุวรรณา    อดุลย์
60 5830156881 นางสาวโสมอุษา    แซ่คู่
61 5830156890 นางสาวหทัยภัทร    วัลลานนท์
62 5830156903 นางสาวหนึ่งฤทัย    คงเสมา
63 5830156920 นางสาวอภิญญา    ห่อเพชร
64 5830156938 นางสาวอรชา    วงษ์ยาปาน
65 5830156946 นางสาวอโรชา    จันรา
66 5830156954 นางสาวอัจฉริยา    รัตนา
67 5830156962 นางสาวจิรชยา    ศิริกระจ่าง
68 5830156971 นางสาวจิรัชญา    ชูวงษ์
69 5830156989 นางสาวณัฎธนิช    สิวะสุธรรม
70 5830156997 นายธนโชติ    ไชยสรณะ
71 5830157004 นางสาวเบญจวรรณ    จำปาดะ
72 5830157012 นายพลภัทร    พลกรรณ์
73 5830157021 นางสาวเพชรรัตน์    บุญเพ็ชรัตน์
74 5830157039 นายวัทธิกร    เจริญลาภ
75 5830157047 นางสาวอภิญญา    คงแย้ม