วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : ธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830156016 น.ส.กนกวรรณ    แก้วสวัสดิ์
2 5830156024 น.ส.กรกฎ    ทวีสารบุรุษ
3 5830156041 น.ส.กวินธิดา    มิตรารมย์
4 5830156059 นายกันตพงศ์    สุระวิโรจน์
5 5830156067 น.ส.กาญจนา    ยืนยง
6 5830156075 น.ส.กานต์ชนก    นักร้อง
7 5830156083 น.ส.กานต์รวี    ทรายทอง
8 5830156091 น.ส.กุลนิภา    แซ่หลี
9 5830156105 น.ส.เกศษราพร    เชษฐ์รัมย์
10 5830156113 นางสาวขวัญชณก    ผูกไมตรี
11 5830156121 น.ส.คีต์ตวัน    ตะยะบุตร
12 5830156130 นางสาวพรไพลิน    จิตศิริ
13 5830156148 น.ส.จริยา    ศรีซุย
14 5830156156 น.ส.จินตปาตี    ทองคำชู
15 5830156164 นายจิรายุทธ    อภิรักษ์นิยม
16 5830156172 นายจุลเดช    ประกอบแก้ว
17 5830156199 น.ส.ชญาน์นันท์    นิธิโรจนรัตติกร
18 5830156211 น.ส.ชุติกาญจน์    ยนต์จอหอ
19 5830156253 น.ส.ณิชกานต์    จิตต์สำเริง
20 5830156261 น.ส.ดลยา    ฉายแสง
21 5830156270 น.ส.ดวงพร    ยะอนันต์
22 5830156288 น.ส.ตฤณภรณ์    พิมพ์รัตน์
23 5830156296 น.ส.ทวินันท์    เทพรังสิมันต์กุล
24 5830156334 นายธรรมรัตน์    มากโฉม
25 5830156342 นายธีรดนย์    สุโขพล
26 5830156351 นายนคร    ทองชิว
27 5830156369 นางสาวนัฐริกา    วัชรวรธิษศ์
28 5830156385 น.ส.น้ำอ้อย    ภูพันนา
29 5830156393 น.ส.นิรชา    ลี้สุวรรณ
30 5830156407 น.ส.นิโลบล    วิศิษฏ์พงศ์
31 5830156415 น.ส.บุณยวีร์    กาญจนจงกล
32 5830156423 น.ส.บุษยมาส    จันทนเสวี
33 5830156431 น.ส.เบญจพร    แซ่จิว
34 5830156440 นายปฎิภาณ    แสงแก้ว
35 5830156458 น.ส.ปณิดา    เชียงบาล
36 5830156466 น.ส.ปนัสยา    ด่านโพธิวัฒน์
37 5830156482 น.ส.ปัณณิตา    แม้นศรี
38 5830156491 น.ส.ปารมี    มติธรรม
39 5830156504 นายปิยพนธ์    จิรสุทธิสาร
40 5830156521 น.ส.พนาทิพย์    ทาประเสริฐ
41 5830156539 น.ส.พิชามญชุ์    ภาณุวัฒนปัญญา
42 5830156547 น.ส.ภัทร์ทราภรณ์    พาคำตา
43 5830156555 น.ส.ภัทรวดี    ฑูรย์ภานุประพันธ์
44 5830156580 น.ส.รมณี    สาระไชย
45 5830156610 น.ส.ลูกหมี    อภิวันทนันท์
46 5830156628 นายวทัญญู    บุญเสริมสุข
47 5830156636 น.ส.วรณัน    นุ่มฤทธิ์
48 5830156644 น.ส.วรรณลดา    ม่วงสีทอง
49 5830156652 น.ส.วรรณวิลาส    นาฎสุวรรณ์
50 5830156661 นายวรัญชิต    รอดถนอม
51 5830156695 น.ส.วัชราภรณ์    โสภณ
52 5830156709 น.ส.วิชญาพร    ด่านวิริยะกุล
53 5830156717 นายวิทวัส    ตันบุตร
54 5830156725 น.ส.วิมลสิริ    ชูเอน
55 5830156741 นายศรุฒ    ศุขบุญมาก
56 5830156750 น.ส.ศิตา    นาคเกษม
57 5830156776 น.ส.ศิวัตรา    จตุรวิทย์กุล
58 5830156806 น.ส.สิริรดา    แสงสุวรรณ
59 5830156814 น.ส.สุกัญญา    พาชอบ
60 5830156822 น.ส.สุดาทิพย์    วิภาวนิช
61 5830156865 น.ส.สุภิยดา    เดชศักดิพล
62 5830156873 น.ส.สุวรรณา    อดุลย์
63 5830156881 น.ส.โสมอุษา    แซ่คู่
64 5830156890 น.ส.หทัยภัทร    วัลลานนท์
65 5830156903 น.ส.หนึ่งฤทัย    คงเสมา
66 5830156920 น.ส.อภิญญา    ห่อเพชร
67 5830156938 น.ส.อรชา    วงษ์ยาปาน
68 5830156946 น.ส.อโรชา    จันรา
69 5830156954 น.ส.อัจฉริยา    รัตนา
70 5830156962 น.ส.จิรชยา    ศิริกระจ่าง
71 5830156971 น.ส.จิรัชญา    ชูวงษ์
72 5830156989 น.ส.ณัฎธนิช    สิวะสุธรรม
73 5830156997 นายธนโชติ    ไชยสรณะ
74 5830157004 น.ส.เบญจวรรณ    จำปาดะ
75 5830157012 นายพลภัทร    พลกรรณ์
76 5830157021 น.ส.เพชรรัตน์    บุญเพ็ชรัตน์
77 5830157039 นายวัทธิกร    เจริญลาภ
78 5830157047 น.ส.อภิญญา    คงแย้ม