วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830108011 น.ส.กชกร    รอดกุล
2 5830108020 นายกรภัทร์    อุรุเอกโอฬาร
3 5830108038 น.ส.กสิณา    จันทร์ประสาทพร
4 5830108046 น.ส.กัณฑิญาภรณ์    คุ้มไทย
5 5830108054 น.ส.กัลย์ธีรา    จุ้ยสาย
6 5830108062 น.ส.กัลยาณี    กานดา
7 5830108071 น.ส.กิ่งกาญจน์    ชูวงศ์
8 5830108089 น.ส.กิตติมา    บุญผ่อง
9 5830108097 น.ส.คณนา    เรืองสาตรา
10 5830108119 น.ส.เจนจิรา    ประสาตร์
11 5830108127 น.ส.ฉัตรสุดา    แตงอ่อน
12 5830108135 น.ส.ชฎาพร    ภู่เล็ก
13 5830108143 น.ส.ชนากานต์    มุ่งขันติวงศากุล
14 5830108151 น.ส.ชนิตา    เจนนุวัตร
15 5830108160 น.ส.ชมัยพร    ธิพึง
16 5830108186 น.ส.ชลิตา    สุพรรณจนาภพ
17 5830108208 น.ส.โชติกา    ปองบุญ
18 5830108216 น.ส.ญาณิกา    กล่อมอินทร์
19 5830108224 น.ส.ญาสุมินทร์    ขลังธรรมเนียม
20 5830108232 น.ส.ฐานิตา    แสงสว่าง
21 5830108241 น.ส.ฐาปนีย์    ไวทยะโชติ
22 5830108259 น.ส.ณัฏฐณิตา    ใจทัศน์กุล
23 5830108267 น.ส.ณัฏฐา    ภู่ทอง
24 5830108275 น.ส.ณัฐนรี    ท้าวน้อย
25 5830108291 นายณัฐภูมิ    นิลดี
26 5830108313 น.ส.ณัฐริกา    มังคะโชติ
27 5830108321 น.ส.ทิภาพร    สิงห์เจือ
28 5830108330 น.ส.ธนพร    จิตรบรรเทา
29 5830108372 น.ส.ธนิดา    ยอดจันทร์
30 5830108381 น.ส.ธัญญรัตน์    ยนสุวรรณ์
31 5830108399 นางสาวธชย    สำลี
32 5830108402 น.ส.ธันยธร    จิตต์ภักดี
33 5830108411 น.ส.นนทิยา    เขียวพรม
34 5830108429 นายนพชัย    ทองห่อ
35 5830108437 น.ส.นภสร    ถาวรพงศ์พันธ์
36 5830108445 น.ส.นัฐชา    แย้มเฉลียว
37 5830108453 นายนิติธร    วรบุตร
38 5830108470 น.ส.บัณฑิตา    ประเทศา
39 5830108500 น.ส.บุษกร    ตันยา
40 5830108518 น.ส.ปณิตา    แจ่มรัศมี
41 5830108526 น.ส.ปณิตา    ปริยะ
42 5830108542 น.ส.ปวิมล    ศรีใหม่
43 5830108551 น.ส.ปวีณา    ดอกไม้ทอง
44 5830108569 น.ส.ปัทมพร    กุลประยงค์
45 5830108577 น.ส.ปาณิศา    สุวรรณพานิช
46 5830108585 น.ส.ปาริตา    วงเดือน
47 5830108593 น.ส.ปาลิตา    สุขสวัสดิ์
48 5830108607 น.ส.ปิยะดา    มารุ่งเรือง
49 5830108615 น.ส.พนิตตา    ทองพันชั่ง
50 5830108623 นายพัชรพล    ภู่ย้อย
51 5830108631 น.ส.พัชราภรณ์    เผือกฉุย
52 5830108640 น.ส.พิชชาภา    ผลทอง
53 5830108658 น.ส.พิชญ์สินี    คุ้มอักษร
54 5830108674 น.ส.เพียงตะวัน    สามารถ
55 5830108691 น.ส.ภัทรา    โลมา
56 5830108704 น.ส.มณฑิตา    ศรีจินไตย
57 5830108712 น.ส.มธุรส    ทรัพย์เจริญ
58 5830108739 น.ส.รัตติยาภร    ทามัน
59 5830108747 น.ส.วรรณศิริ    ลาภยิ่ง
60 5830108755 น.ส.วริษฐา    มีเพ็ชร์ดี
61 5830108763 น.ส.วเรศสรา    ประกอบมูล
62 5830108780 น.ส.วารุณี    ชุมภูวร
63 5830108798 น.ส.วิภัสสร    สรณานุสรณ์
64 5830108801 น.ส.วิสสุตา    คชาอนันต์
65 5830108828 น.ส.ศศิธร    หรดี
66 5830108836 นายศิวกร    แสงสุรศักดิ์
67 5830108844 น.ส.ศุภรัสมิ์    จิรวงศ์ชัยเดช
68 5830108852 นายสรกฤษณ์    อ่อนฉ่ำ
69 5830108861 น.ส.สายธาร    ลีพรมานะพงศ์
70 5830108879 น.ส.สิดาพร    ศิริเพิ่มพูล
71 5830108887 นางสาวสุทธิกานต์    ขาววิมล
72 5830108895 น.ส.สุนัทดา    พรหมศรี
73 5830108917 น.ส.สุภัคจิต    สิทธิพร
74 5830108925 น.ส.หทัยชนก    ยศรุ่งเรือง
75 5830108933 น.ส.อทิตยา    ท้วมเอี่ยม
76 5830108950 น.ส.อภิญญา    ทรัพย์พิศาล
77 5830108968 น.ส.อรวรรณ    ดีหมั่น
78 5830108992 น.ส.อัลทิมา    หนองบัว
79 5830109000 นายอานนท์    เชื้อเงิน
80 5830109026 น.ส.อิษยา    ผดุงจิระพันธทิพ
81 5830109034 น.ส.ณัฐชญา    ลือชา
82 5830109042 น.ส.ผาณิตา    ทองมี