วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830108011 นางสาวกชกร    รอดกุล
2 5830108020 นายกรภัทร์    อุรุเอกโอฬาร
3 5830108038 นางสาวกสิณา    จันทร์ประสาทพร
4 5830108046 นางสาวกัณฑิญาภรณ์    คุ้มไทย
5 5830108054 นางสาวกัลย์ธีรา    จุ้ยสาย
6 5830108062 นางสาวกัลยาณี    กานดา
7 5830108071 นางสาวกิ่งกาญจน์    ชูวงศ์
8 5830108089 นางสาวกิตติมา    บุญผ่อง
9 5830108097 นางสาวคณนา    เรืองสาตรา
10 5830108119 นางสาวเจนจิรา    ประสาตร์
11 5830108127 นางสาวฉัตรสุดา    แตงอ่อน
12 5830108135 นางสาวชฎาพร    ภู่เล็ก
13 5830108143 นางสาวชนากานต์    มุ่งขันติวงศากุล
14 5830108151 นางสาวชนิตา    เจนนุวัตร
15 5830108160 นางสาวชมัยพร    ธิพึง
16 5830108186 นางสาวชลิตา    สุพรรณจนาภพ
17 5830108208 นางสาวโชติกา    ปองบุญ
18 5830108216 นางสาวญาณิกา    กล่อมอินทร์
19 5830108224 นางสาวญาสุมินทร์    ขลังธรรมเนียม
20 5830108232 นางสาวฐานิตา    แสงสว่าง
21 5830108241 นางสาวฐาปนีย์    ไวทยะโชติ
22 5830108259 นางสาวณัฏฐณิตา    ใจทัศน์กุล
23 5830108267 นางสาวณัฏฐา    ภู่ทอง
24 5830108275 นางสาวณัฐนรี    ท้าวน้อย
25 5830108291 นายณัฐภูมิ    นิลดี
26 5830108313 นางสาวณัฐริกา    มังคะโชติ
27 5830108321 นางสาวทิภาพร    สิงห์เจือ
28 5830108330 นางสาวธนพร    จิตรบรรเทา
29 5830108372 นางสาวธนิดา    ยอดจันทร์
30 5830108381 นางสาวธัญญรัตน์    ยนสุวรรณ์
31 5830108399 นางสาวธชย    สำลี
32 5830108402 นางสาวธันยธร    จิตต์ภักดี
33 5830108411 นางสาวนนทิยา    เขียวพรม
34 5830108429 นายนพชัย    ทองห่อ
35 5830108437 นางสาวนภสร    ถาวรพงศ์พันธ์
36 5830108445 นางสาวนัฐชา    แย้มเฉลียว
37 5830108453 นายนิติธร    วรบุตร
38 5830108470 นางสาวบัณฑิตา    ประเทศา
39 5830108500 นางสาวบุษกร    ตันยา
40 5830108518 นางสาวปณิตา    แจ่มรัศมี
41 5830108526 นางสาวปณิตา    ปริยะ
42 5830108542 นางสาวปวิมล    ศรีใหม่
43 5830108551 นางสาวปวีณา    ดอกไม้ทอง
44 5830108569 นางสาวปัทมพร    กุลประยงค์
45 5830108577 นางสาวปาณิศา    สุวรรณพานิช
46 5830108585 นางสาวปาริตา    วงเดือน
47 5830108593 นางสาวปาลิตา    สุขสวัสดิ์
48 5830108607 นางสาวปิยะดา    มารุ่งเรือง
49 5830108615 นางสาวพนิตตา    ทองพันชั่ง
50 5830108623 นายพัชรพล    ภู่ย้อย
51 5830108631 นางสาวพัชราภรณ์    เผือกฉุย
52 5830108640 นางสาวพิชชาภา    ผลทอง
53 5830108658 นางสาวพิชญ์สินี    คุ้มอักษร
54 5830108674 นางสาวเพียงตะวัน    สามารถ
55 5830108691 นางสาวภัทรา    โลมา
56 5830108704 นางสาวมณฑิตา    ศรีจินไตย
57 5830108712 นางสาวมธุรส    ทรัพย์เจริญ
58 5830108739 นางสาวรัตติยาภร    ทามัน
59 5830108747 นางสาววรรณศิริ    ลาภยิ่ง
60 5830108755 นางสาววริษฐา    มีเพ็ชร์ดี
61 5830108763 นางสาววเรศสรา    ประกอบมูล
62 5830108780 นางสาววารุณี    ชุมภูวร
63 5830108798 นางสาววิภัสสร    สรณานุสรณ์
64 5830108801 นางสาววิสสุตา    คชาอนันต์
65 5830108828 นางสาวศศิธร    หรดี
66 5830108836 นายศิวกร    แสงสุรศักดิ์
67 5830108844 นางสาวศุภรัสมิ์    จิรวงศ์ชัยเดช
68 5830108852 นายสรกฤษณ์    อ่อนฉ่ำ
69 5830108861 นางสาวสายธาร    ลีพรมานะพงศ์
70 5830108879 นางสาวสิดาพร    ศิริเพิ่มพูล
71 5830108887 นางสาวสุทธิกานต์    ขาววิมล
72 5830108895 นางสาวสุนัทดา    พรหมศรี
73 5830108917 นางสาวสุภัคจิต    สิทธิพร
74 5830108925 นางสาวหทัยชนก    ยศรุ่งเรือง
75 5830108933 นางสาวอทิตยา    ท้วมเอี่ยม
76 5830108950 นางสาวอภิญญา    ทรัพย์พิศาล
77 5830108968 นางสาวอรวรรณ    ดีหมั่น
78 5830108992 นางสาวอัลทิมา    หนองบัว
79 5830109000 นายอานนท์    เชื้อเงิน
80 5830109026 นางสาวอิษยา    ผดุงจิระพันธทิพ
81 5830109034 นางสาวณัฐชญา    ลือชา
82 5830109042 นางสาวผาณิตา    ทองมี