วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830100371 นางสาวธนภรณ์    วัชโรบล
2 5830106019 นายกนกพล    เศรษฐจารุรักษ์
3 5830106027 นางสาวกนกอร    รัตนกร
4 5830106035 นางสาวกมลวรรณ    ปั้นสุขสวัสดิ์
5 5830106043 นางสาวกรกนก    วิเศษดำรง
6 5830106051 นายก่อการ    โชคศิริขวัญ
7 5830106060 นางสาวกัณติยา    ภูชฎาภิรมย์
8 5830106078 นางสาวกันติชา    เจริญ
9 5830106086 นางสาวกาญจนา    สำรวย
10 5830106094 นางสาวกาญจนาพร    จันทโฆษ
11 5830106108 นางสาวกานติมา    แพทย์รังษี
12 5830106116 นายกิตติโชค    คำยิ่ง
13 5830106132 นางสาวเกวลิน    นวลพลับ
14 5830106141 นายคชาพล    อุปพงศ์
15 5830106159 นางสาวจิดาภา    ธนธรรมสิริ
16 5830106167 นางสาวจิตติมา    มาเพชร
17 5830106175 นายจิรัฎฐ์    ปรีชาประเสริฐกิจ
18 5830106183 นางสาวจิราภา    ยวนหลี
19 5830106191 นางสาวจุฑาพร    เล็กวงศ์
20 5830106230 นายชยากร    จำปาเงิน
21 5830106248 นางสาวกัลย์สุดา    แซ่ลิ้ม
22 5830106256 นางสาวชุลีรัช    รัชชันดิษฐ์
23 5830106272 นางสาวฐิตาภา    ตากาบุตร
24 5830106281 นางสาวฐิตินันท์    คูเจริญ
25 5830106302 นายณัชชา    สุขสโมสร
26 5830106311 นางสาวณัฎฐพร    แสงสกุล
27 5830106329 นางสาวณัฏฐา    จันทร์งาม
28 5830106337 นางสาวณัฐกานต์    มณีนพ
29 5830106345 นายณัฐชนน    กลิ่นแจ่ม
30 5830106361 นางสาวณัฐญา    หวังชม
31 5830106370 นางสาวณัฐธิดา    แพรงาม
32 5830106388 นางสาวณัฐริกา    มโนรส
33 5830106396 นางสาวณัฐริกา    ลูกอินทร์
34 5830106400 นางสาวณัฐรินทร์    สดากร
35 5830106418 นางสาวณัฐวดี    สมทุ่ง
36 5830106426 นางสาวณัฐวรา    คำนวน
37 5830106434 นางสาวณัฐศิมา    ซูเลมาน
38 5830106442 นางสาวถิรดา    กำลังกาศ
39 5830106451 นายทรงพล    ไตรธรรม
40 5830106469 นายทศพล    โพธิ์สุข
41 5830106477 นางสาวธนพร    คุ้มคลองโยง
42 5830106515 นางสาวธนิสรา    คำปิน
43 5830106523 นางสาวธวัลพร    ทองเนื้อแปด
44 5830106531 นางสาวธัญมน    พันต่วน
45 5830106558 นางสาวนงนภัส    อุดแก้ว
46 5830106566 นางสาวนิชาดา    ทิมรัตน์
47 5830106574 นายปกรณ์    ชุณหพงศ์พิเชฐ
48 5830106582 นางสาวปณิธี    เหล่าสุบุญ
49 5830106591 นางสาวปรียนันท์    อยู่บุญ
50 5830106604 นางสาวปวันรัตน์    คล้ายสุวรรณ์
51 5830106612 นางสาวปวีณา    ชัยณรงค์
52 5830106639 นางสาวปิ่นปินัทธ์    ธนัชญาอิศม์เดช
53 5830106647 นางสาวปุณยวีร์    ก๋งอุบล
54 5830106655 นางสาวอมรภัค    เมฆนิ่ม
55 5830106663 นายพรเทพ    มณีใส
56 5830106671 นางสาวพลอยไพลิน    พวงจันทร์
57 5830106680 นางสาวพัชราภรณ์    นิวัฒน์
58 5830106701 นางสาวพัณณ์ชิตา    แสนทวีสุข
59 5830106710 นางสาวพิชญา    เอียวงษ์
60 5830106728 นางสาวพิมพ์ไท    พิมพ์ศิริ
61 5830106736 นางสาวเพชรลัดดา    แซ่อึ้ง
62 5830106744 นางสาวภัทราพร    บุญมาลา
63 5830106752 นางสาวภัทราภรณ์    เกิดฤทธิ์
64 5830106779 นางสาวภูริชญา    เจียมตระกูล
65 5830106787 นางสาวมณฑิตา    พิมพาภรณ์
66 5830106795 นางสาวมนัสนันท์    ชลศิริพงษ์
67 5830106809 นางสาวมลธิชา    พิทักษ์เสาวภาพ
68 5830106817 นางสาวมิรัญญา    เครือเสน
69 5830106825 นางสาวยมลภัทร    วังเย็นนิยม
70 5830106833 นางสาวรัตนา    มีสุข
71 5830106841 นางสาวรัตมนี    ศรีเจริญ
72 5830106850 นางสาวรุ่งตะวัน    บาลชื่น
73 5830106868 นางสาวลดารัตน์    เพชรมาก
74 5830106876 นายวงศธร    อิ่มกมล
75 5830106884 นางสาววรรณกมล    ศรีเมืองแก้ว
76 5830106892 นางสาววราภรณ์    ทองโสม
77 5830106906 นายวริทธิธร    ตรีวรพันธุ์
78 5830106914 นางสาววรินธร    จินตโกศล
79 5830106922 นางสาววริษา    วรพุฒิ
80 5830106931 นางสาววิชญาดา    ศุภกิจอมร
81 5830106949 นางสาววิริยาภรณ์    เซ็นคำพา
82 5830106957 นายศรัณญ์    ธนาพร
83 5830106965 นางสาวศิริรัตน์    โตสำลี
84 5830106973 นางสาวศิริลักษณ์    จันทร์ทำ
85 5830106981 นางสาวศุภร    เกลียวทิพย์
86 5830106990 นายสรศักย์    ล้ำบริสุทธิ์
87 5830107007 นางสาวสิราวรรณ    เมืองบรรจง
88 5830107015 นางสาวสุชาวดี    จุแดง
89 5830107023 นางสาวสุดาพร    รอดภัย
90 5830107031 นางสาวสุดารัตน์    เสาสูง
91 5830107040 นางสาวสุพรรษา    เพราะบุญ
92 5830107066 นางสาวสุพิชญา    จาริยะพงศ์สกุล
93 5830107074 นางสาวหนึ่งฤทัย    จุลวรรณา
94 5830107082 นางสาวอชิรญา    ธนูมาศ
95 5830107091 นางสาวอทิตยา    เติมนอก
96 5830107104 นายอภิวัฒน์    รัตตรัตน์
97 5830107139 นางสาวอารียา    มุขมณีย์
98 5830107147 นางสาวกวีนา    สังฆกิจ
99 5830107155 นางสาวจิรวดี    ขันธประโยชน์
100 5830107163 นางสาวพิมพ์นารา    ยมภักดี
101 5830107171 นางสาวณัฐณิชา    ทองสุข
102 5830107180 นางสาวดาราวรรณ    ไกรราช
103 5830107198 นางสาวปรียาภรณ์    จรดี
104 5830107201 นายปันนุพงษ์    ปัญญาปุญญรัตน์
105 5830107210 นางสาวปาลิกา    บุญทรัพย์
106 5830107228 นายปีเตอร์    วอเด็น
107 5830107236 นางสาวพรรณกาญจน์    กตัญญู
108 5830107244 นางสาววิภาวี    กิ้มเฉี้ยง
109 5830107252 นางสาวสุจิรา    สิริเชี่ยวสกุล
110 5830107261 นางสาวศรุตา    ดีสอน