วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830100371 น.ส.ธนภรณ์    วัชโรบล
2 5830106019 นายกนกพล    เศรษฐจารุรักษ์
3 5830106027 น.ส.กนกอร    รัตนกร
4 5830106035 น.ส.กมลวรรณ    ปั้นสุขสวัสดิ์
5 5830106043 น.ส.กรกนก    วิเศษดำรง
6 5830106051 นายก่อการ    โชคศิริขวัญ
7 5830106060 น.ส.กัณติยา    ภูชฎาภิรมย์
8 5830106078 น.ส.กันติชา    เจริญ
9 5830106086 น.ส.กาญจนา    สำรวย
10 5830106094 น.ส.กาญจนาพร    จันทโฆษ
11 5830106108 น.ส.กานติมา    แพทย์รังษี
12 5830106116 นายกิตติโชค    คำยิ่ง
13 5830106132 น.ส.เกวลิน    นวลพลับ
14 5830106141 นายคชาพล    อุปพงศ์
15 5830106159 น.ส.จิดาภา    ธนธรรมสิริ
16 5830106167 น.ส.จิตติมา    มาเพชร
17 5830106175 นายจิรัฎฐ์    ปรีชาประเสริฐกิจ
18 5830106183 น.ส.จิราภา    ยวนหลี
19 5830106191 น.ส.จุฑาพร    เล็กวงศ์
20 5830106230 นายชยากร    จำปาเงิน
21 5830106248 นางสาวกัลย์สุดา    แซ่ลิ้ม
22 5830106256 นางสาวชุลีรัช    รัชชันดิษฐ์
23 5830106272 น.ส.ฐิตาภา    ตากาบุตร
24 5830106281 น.ส.ฐิตินันท์    คูเจริญ
25 5830106302 นายณัชชา    สุขสโมสร
26 5830106311 น.ส.ณัฎฐพร    แสงสกุล
27 5830106329 น.ส.ณัฏฐา    จันทร์งาม
28 5830106337 น.ส.ณัฐกานต์    มณีนพ
29 5830106345 นายณัฐชนน    กลิ่นแจ่ม
30 5830106361 น.ส.ณัฐญา    หวังชม
31 5830106370 น.ส.ณัฐธิดา    แพรงาม
32 5830106388 น.ส.ณัฐริกา    มโนรส
33 5830106396 น.ส.ณัฐริกา    ลูกอินทร์
34 5830106400 น.ส.ณัฐรินทร์    สดากร
35 5830106418 น.ส.ณัฐวดี    สมทุ่ง
36 5830106426 น.ส.ณัฐวรา    คำนวน
37 5830106434 น.ส.ณัฐศิมา    ซูเลมาน
38 5830106442 น.ส.ถิรดา    กำลังกาศ
39 5830106451 นายทรงพล    ไตรธรรม
40 5830106469 นายทศพล    โพธิ์สุข
41 5830106477 น.ส.ธนพร    คุ้มคลองโยง
42 5830106515 น.ส.ธนิสรา    คำปิน
43 5830106523 น.ส.ธวัลพร    ทองเนื้อแปด
44 5830106531 น.ส.ธัญมน    พันต่วน
45 5830106558 น.ส.นงนภัส    อุดแก้ว
46 5830106566 น.ส.นิชาดา    ทิมรัตน์
47 5830106574 นายปกรณ์    ชุณหพงศ์พิเชฐ
48 5830106582 น.ส.ปณิธี    เหล่าสุบุญ
49 5830106591 น.ส.ปรียนันท์    อยู่บุญ
50 5830106604 น.ส.ปวันรัตน์    คล้ายสุวรรณ์
51 5830106612 น.ส.ปวีณา    ชัยณรงค์
52 5830106639 น.ส.ปิ่นปินัทธ์    ธนัชญาอิศม์เดช
53 5830106647 น.ส.ปุณยวีร์    ก๋งอุบล
54 5830106655 นางสาวอมรภัค    เมฆนิ่ม
55 5830106663 นายพรเทพ    มณีใส
56 5830106671 น.ส.พลอยไพลิน    พวงจันทร์
57 5830106680 น.ส.พัชราภรณ์    นิวัฒน์
58 5830106701 น.ส.พัณณ์ชิตา    แสนทวีสุข
59 5830106710 น.ส.พิชญา    เอียวงษ์
60 5830106728 น.ส.พิมพ์ไท    พิมพ์ศิริ
61 5830106736 น.ส.เพชรลัดดา    แซ่อึ้ง
62 5830106744 น.ส.ภัทราพร    บุญมาลา
63 5830106752 น.ส.ภัทราภรณ์    เกิดฤทธิ์
64 5830106779 น.ส.ภูริชญา    เจียมตระกูล
65 5830106787 น.ส.มณฑิตา    พิมพาภรณ์
66 5830106795 น.ส.มนัสนันท์    ชลศิริพงษ์
67 5830106809 น.ส.มลธิชา    พิทักษ์เสาวภาพ
68 5830106817 น.ส.มิรัญญา    เครือเสน
69 5830106825 น.ส.ยมลภัทร    วังเย็นนิยม
70 5830106833 น.ส.รัตนา    มีสุข
71 5830106841 น.ส.รัตมนี    ศรีเจริญ
72 5830106850 น.ส.รุ่งตะวัน    บาลชื่น
73 5830106868 น.ส.ลดารัตน์    เพชรมาก
74 5830106876 นายวงศธร    อิ่มกมล
75 5830106884 น.ส.วรรณกมล    ศรีเมืองแก้ว
76 5830106892 น.ส.วราภรณ์    ทองโสม
77 5830106906 นายวริทธิธร    ตรีวรพันธุ์
78 5830106914 น.ส.วรินธร    จินตโกศล
79 5830106922 น.ส.วริษา    วรพุฒิ
80 5830106931 น.ส.วิชญาดา    ศุภกิจอมร
81 5830106949 น.ส.วิริยาภรณ์    เซ็นคำพา
82 5830106957 นายศรัณญ์    ธนาพร
83 5830106965 น.ส.ศิริรัตน์    โตสำลี
84 5830106973 น.ส.ศิริลักษณ์    จันทร์ทำ
85 5830106981 น.ส.ศุภร    เกลียวทิพย์
86 5830106990 นายสรศักย์    ล้ำบริสุทธิ์
87 5830107007 น.ส.สิราวรรณ    เมืองบรรจง
88 5830107015 น.ส.สุชาวดี    จุแดง
89 5830107023 นางสาวสุดาพร    รอดภัย
90 5830107031 น.ส.สุดารัตน์    เสาสูง
91 5830107040 น.ส.สุพรรษา    เพราะบุญ
92 5830107066 น.ส.สุพิชญา    จาริยะพงศ์สกุล
93 5830107074 น.ส.หนึ่งฤทัย    จุลวรรณา
94 5830107082 น.ส.อชิรญา    ธนูมาศ
95 5830107091 น.ส.อทิตยา    เติมนอก
96 5830107104 นายอภิวัฒน์    รัตตรัตน์
97 5830107139 น.ส.อารียา    มุขมณีย์
98 5830107147 น.ส.กวีนา    สังฆกิจ
99 5830107155 น.ส.จิรวดี    ขันธประโยชน์
100 5830107163 นางสาวพิมพ์นารา    ยมภักดี
101 5830107171 น.ส.ณัฐณิชา    ทองสุข
102 5830107180 น.ส.ดาราวรรณ    ไกรราช
103 5830107198 น.ส.ปรียาภรณ์    จรดี
104 5830107201 นายปันนุพงษ์    ปัญญาปุญญรัตน์
105 5830107210 น.ส.ปาลิกา    บุญทรัพย์
106 5830107228 นายปีเตอร์    วอเด็น
107 5830107236 น.ส.พรรณกาญจน์    กตัญญู
108 5830107244 น.ส.วิภาวี    กิ้มเฉี้ยง
109 5830107252 น.ส.สุจิรา    สิริเชี่ยวสกุล
110 5830107261 น.ส.ศรุตา    ดีสอน