วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การตลาด
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830104016 น.ส.กชพรรณ    สังขานวม
2 5830104024 น.ส.กนกวรรณ    มูลลิสาร
3 5830104032 น.ส.กมลชนก    แทนรินทร์
4 5830104041 น.ส.กรวรรณ    จูทิม
5 5830104059 น.ส.กฤตชญา    จารีวาสิน
6 5830104075 นายกันตพงศ์    จิตอภิรักษ์
7 5830104083 น.ส.กัลยรัตน์    เชาวน์สินธุ์
8 5830104091 น.ส.กัลยรัตน์    หวังธนสุนทร
9 5830104105 น.ส.เกณิกา    มิ่งมณี
10 5830104113 น.ส.เกตุกมล    นาวงษ์
11 5830104121 นายเกริกเกียรติ    ทรรศนีย์กุลกิจ
12 5830104148 นายจักรวาล    สุรรักษ์
13 5830104156 น.ส.จิรภิญญา    ศรีชัย
14 5830104164 น.ส.จิราพร    นาคะ
15 5830104172 น.ส.จิราภรณ์    แก้วหนองตอ
16 5830104181 น.ส.เจนจิรา    พบเกาะ
17 5830104211 น.ส.ชัญญา    ศรีหาตา
18 5830104229 นายเชาวน์สกุล    ศรีสง่า
19 5830104237 น.ส.ญาณิศา    อิทธิไมย์ยะ
20 5830104261 นางสาวณัฐชยา    เพชรหมื่นไวย
21 5830104270 น.ส.ณัฐนรี    ไวยวุฒิ
22 5830104288 น.ส.ณัฐนิชา    ชูมี
23 5830104296 นายณัฐพล    สุขผล
24 5830104300 น.ส.ณัฐวดี    ใจประสพ
25 5830104318 น.ส.ดวงชนก    ผาณิตสุคนธ์
26 5830104326 น.ส.ดวงพร    นากปาน
27 5830104342 น.ส.ธันย์ชนก    อภิชิตวงศ์นุชิต
28 5830104351 น.ส.ธันยมัย    บุญยาศวิน
29 5830104369 น.ส.ธียารัก    จุฑามณี
30 5830104385 น.ส.นรีกานต์    ใจมั่น
31 5830104393 น.ส.นิลาวัณย์    วิชัยดิษฐ์
32 5830104407 น.ส.นิศารัตน์    ขัดมัน
33 5830104415 น.ส.นีรชา    มาวิน
34 5830104431 น.ส.เบญจรัตน์    ปรางยะพันธ์
35 5830104440 น.ส.เบญจวรรณ    จอมพงษ์
36 5830104458 น.ส.ปริญาณี    บุญชะโด
37 5830104474 น.ส.ปวีณา    ศรีพระจันทร์
38 5830104482 น.ส.ปัณชนิตย์    จันทร์สุวรรณรัตน์
39 5830104491 น.ส.ปิยาภรณ์    อาทิตย์
40 5830104504 นายพชรพล    พรหมบังเกิด
41 5830104521 นายพัชระ    สุขเกิดกิจพิบูลย์
42 5830104539 น.ส.พัทธวรรณ    ผ่องบุรุษ
43 5830104555 นายภัคพล    จันทร์มี
44 5830104563 น.ส.ภัศรา    ธีรสุรศาศวัต
45 5830104571 น.ส.ภิกษุณี    หวังสวัสดิ์
46 5830104580 นายภิญโญ    หอยสังข์
47 5830104598 น.ส.มณีรัตน์    รุดบุญ
48 5830104601 น.ส.มาริสา    ด่านรัตนสุนทร
49 5830104610 นางสาวรวีพร    คล้ามทิม
50 5830104644 น.ส.วรรณศิชล    เอื้อสุขชัยกูล
51 5830104652 นายวรศักดิ์    พิทักษ์มวลชน
52 5830104661 นายวริทธิ์    วัชรรุจิ
53 5830104679 น.ส.วรินดา    ผดุงพันธ์
54 5830104687 นายวรุตม์    จิตราม
55 5830104695 นายวัชรพล    โพธิ์คำ
56 5830104709 น.ส.วัชรากร    เปรมเดช
57 5830104717 น.ส.ศศิวรรณ    อ่อนเหลือ
58 5830104733 น.ส.ศุภลักษณ์    ปัญญาวชิรญาณ
59 5830104741 น.ส.สรัลดา    เอี่ยมหร่าย
60 5830104750 น.ส.สาธิตา    กลิ่นหอม
61 5830104768 นายสิรวิชญ์    เสถียรุจิกานนท์
62 5830104776 นายสุกฤษฎิ์    โลหิตานนท์
63 5830104792 น.ส.สุชาวลี    ชนะภัย
64 5830104806 น.ส.สุทัตตา    เถียนติธรรม
65 5830104814 น.ส.สุธิดา    ปัญญาขัน
66 5830104849 นายเสฏฐนันท์    ตันติสกุลธรรม
67 5830104857 น.ส.หทัยกานต์    ภูคำ
68 5830104865 น.ส.อภิชญา    แก้วศรีนนท์
69 5830104873 น.ส.อภิญญา    หลิน
70 5830104881 นายอภิสิทธิ์    เทพวงศ์
71 5830104890 น.ส.อรกานต์    สถาพรพิริยะเดช
72 5830104903 น.ส.อังคณา    ข่ายสุวรรณ์
73 5830104911 น.ส.อารายา    ยิ้มเจริญ
74 5830104938 น.ส.อุบลรัตน์    สาลีพัฒนา
75 5830104946 นายกันตพงศ์    ซุ่นห้อง
76 5830300923 น.ส.สิริมา    เพิ่มพูล