วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การตลาด
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830104016 นางสาวกชพรรณ    สังขานวม
2 5830104024 นางสาวกนกวรรณ    มูลลิสาร
3 5830104032 นางสาวกมลชนก    แทนรินทร์
4 5830104041 นางสาวกรวรรณ    จูทิม
5 5830104059 นางสาวกฤตชญา    จารีวาสิน
6 5830104075 นายกันตพงศ์    จิตอภิรักษ์
7 5830104083 นางสาวกัลยรัตน์    เชาวน์สินธุ์
8 5830104091 นางสาวกัลยรัตน์    หวังธนสุนทร
9 5830104105 นางสาวเกณิกา    มิ่งมณี
10 5830104113 นางสาวเกตุกมล    นาวงษ์
11 5830104121 นายเกริกเกียรติ    ทรรศนีย์กุลกิจ
12 5830104148 นายจักรวาล    สุรรักษ์
13 5830104156 นางสาวจิรภิญญา    ศรีชัย
14 5830104164 นางสาวจิราพร    นาคะ
15 5830104172 นางสาวจิราภรณ์    แก้วหนองตอ
16 5830104181 นางสาวเจนจิรา    พบเกาะ
17 5830104211 นางสาวชัญญา    ศรีหาตา
18 5830104229 นายเชาวน์สกุล    ศรีสง่า
19 5830104237 นางสาวญาณิศา    อิทธิไมย์ยะ
20 5830104261 นางสาวณัฐชยา    เพชรหมื่นไวย
21 5830104270 นางสาวณัฐนรี    ไวยวุฒิ
22 5830104288 นางสาวณัฐนิชา    ชูมี
23 5830104296 นายณัฐพล    สุขผล
24 5830104300 นางสาวณัฐวดี    ใจประสพ
25 5830104318 นางสาวดวงชนก    ผาณิตสุคนธ์
26 5830104326 นางสาวดวงพร    นากปาน
27 5830104342 นางสาวธันย์ชนก    อภิชิตวงศ์นุชิต
28 5830104351 นางสาวธันยมัย    บุญยาศวิน
29 5830104369 นางสาวธียารัก    จุฑามณี
30 5830104385 นางสาวนรีกานต์    ใจมั่น
31 5830104393 นางสาวนิลาวัณย์    วิชัยดิษฐ์
32 5830104407 นางสาวนิศารัตน์    ขัดมัน
33 5830104415 นางสาวนีรชา    มาวิน
34 5830104431 นางสาวเบญจรัตน์    ปรางยะพันธ์
35 5830104440 นางสาวเบญจวรรณ    จอมพงษ์
36 5830104458 นางสาวปริญาณี    บุญชะโด
37 5830104474 นางสาวปวีณา    ศรีพระจันทร์
38 5830104482 นางสาวปัณชนิตย์    จันทร์สุวรรณรัตน์
39 5830104491 นางสาวปิยาภรณ์    อาทิตย์
40 5830104504 นายพชรพล    พรหมบังเกิด
41 5830104521 นายพัชระ    สุขเกิดกิจพิบูลย์
42 5830104539 นางสาวพัทธวรรณ    ผ่องบุรุษ
43 5830104555 นายภัคพล    จันทร์มี
44 5830104563 นางสาวภัศรา    ธีรสุรศาศวัต
45 5830104571 นางสาวภิกษุณี    หวังสวัสดิ์
46 5830104580 นายภิญโญ    หอยสังข์
47 5830104598 นางสาวมณีรัตน์    รุดบุญ
48 5830104601 นางสาวมาริสา    ด่านรัตนสุนทร
49 5830104610 นางสาวรวีพร    คล้ามทิม
50 5830104628 นายวรปรัชญ์    ชินสร้อย
51 5830104644 นางสาววรรณศิชล    เอื้อสุขชัยกูล
52 5830104652 นายวรศักดิ์    พิทักษ์มวลชน
53 5830104661 นายวริทธิ์    วัชรรุจิ
54 5830104679 นางสาววรินดา    ผดุงพันธ์
55 5830104687 นายวรุตม์    จิตราม
56 5830104695 นายวัชรพล    โพธิ์คำ
57 5830104709 นางสาววัชรากร    เปรมเดช
58 5830104717 นางสาวศศิวรรณ    อ่อนเหลือ
59 5830104733 นางสาวศุภลักษณ์    ปัญญาวชิรญาณ
60 5830104741 นางสาวสรัลดา    เอี่ยมหร่าย
61 5830104750 นางสาวสาธิตา    กลิ่นหอม
62 5830104768 นายสิรวิชญ์    เสถียรุจิกานนท์
63 5830104776 นายสุกฤษฎิ์    โลหิตานนท์
64 5830104792 นางสาวสุชาวลี    ชนะภัย
65 5830104806 นางสาวสุทัตตา    เถียนติธรรม
66 5830104814 นางสาวสุธิดา    ปัญญาขัน
67 5830104849 นายเสฏฐนันท์    ตันติสกุลธรรม
68 5830104857 นางสาวหทัยกานต์    ภูคำ
69 5830104865 นางสาวอภิชญา    แก้วศรีนนท์
70 5830104873 นางสาวอภิญญา    หลิน
71 5830104881 นายอภิสิทธิ์    เทพวงศ์
72 5830104890 นางสาวอรกานต์    สถาพรพิริยะเดช
73 5830104903 นางสาวอังคณา    ข่ายสุวรรณ์
74 5830104911 นางสาวอารายา    ยิ้มเจริญ
75 5830104938 นางสาวอุบลรัตน์    สาลีพัฒนา
76 5830104946 นายกันตพงศ์    ซุ่นห้อง
77 5830300923 นางสาวสิริมา    เพิ่มพูล