วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830102013 นายกฤตยา    ขันติ
2 5830102021 น.ส.กวินทรา    เกื้อหนุน
3 5830102030 น.ส.กัญญาณัฐ    คงสกุล
4 5830102048 น.ส.กัญญาณัฐ    ฟ้าขาว
5 5830102056 นายกันตพงษ์    ประเสริฐวิทย์
6 5830102072 น.ส.เกศราภรณ์    กมลเวศ
7 5830102081 น.ส.ขวัญฤทัย    ช้างเย็นฉ่ำ
8 5830102099 น.ส.จันทร์ฉาย    พิทักษ์ภาวศุทธิ
9 5830102102 น.ส.จิตติมา    หวังผล
10 5830102129 น.ส.เจนจิรา    แย้มคำ
11 5830102137 น.ส.ชนนิกานต์    พรมโลก
12 5830102145 นางสาวชัชชฎา    สีพลอย
13 5830102153 นายชินพันธุ์    หมื่นรัตน์ธนากร
14 5830102161 น.ส.ชิสา    อินสว่าง
15 5830102170 นายฐิติวัสส์    พงษาพันธ์
16 5830102188 น.ส.ณัฐกฤตา    ใบใหญ่
17 5830102196 น.ส.ณัฐธิดา    ลูกเต้า
18 5830102200 นายณัฐนนท์    ศรีพรประเสริฐ
19 5830102218 นายณัฐพงศ์    หนูศรีแก้ว
20 5830102234 น.ส.ณิชกมล    แก้วแท้
21 5830102242 นายทศพล    จันทร์กระจ่าง
22 5830102269 นายธนบดี    โป้บุญส่ง
23 5830102277 นายธนพงษ์    องค์แช่ม
24 5830102285 นายธนวันต์    ก้อนกั้น
25 5830102293 น.ส.ธนัชพร    วัชรสิทธิกร
26 5830102315 น.ส.ธัชพรรณ    ไกรจิตต์
27 5830102331 นายนครินทร์    คุณาบริมาส
28 5830102340 นายนนธวัช    ชูศิริโรจน์
29 5830102358 นายนพดล    ไกรพูล
30 5830102366 น.ส.นภัสนันท์    นาคเพ็ชร
31 5830102382 น.ส.นภัสสร    รักกลิ่น
32 5830102391 น.ส.นภัสสร    สิทธิ
33 5830102404 นายนัตพล    โพธิ์สุวรรณ
34 5830102439 น.ส.เบ็ญวริศร์    ยิ่งรวีจิต
35 5830102447 นายปกรณ์    ปานเผือก
36 5830102455 นายปณิธาน    ธรรมเที่ยง
37 5830102463 น.ส.ปภัสรา    บุญประสพ
38 5830102471 น.ส.ปรียนันท์    ทวีจุฬาวงศ์
39 5830102480 น.ส.ปัณณพร    กลิ่นศรีสุข
40 5830102498 น.ส.ปาจรีย์    ใจคำ
41 5830102501 น.ส.ปิยฉัตร    จาตกะวร
42 5830102510 น.ส.ปิยะดา    แก้วเสมา
43 5830102528 น.ส.พจณิชา    เชยเดช
44 5830102536 น.ส.พรชิตา    เนียมตะเคียน
45 5830102544 นายภัทรวุฒิ    ธนพาทอาชีวะ
46 5830102587 น.ส.มาริษา    บรรเทิงจิตร
47 5830102595 น.ส.มินตรา    ชูประเสริฐ
48 5830102609 นางสาวเมธาวี    สำเภาทอง
49 5830102617 นายยศพร    มณีจอม
50 5830102625 น.ส.รุ่งรัตน์    อุไร
51 5830102633 น.ส.วชิราภรณ์    สองห้องนอก
52 5830102641 นายวรรณพงษ์    เอมพงษ์
53 5830102650 น.ส.วรรณพร    แพงแซง
54 5830102668 น.ส.วรรณรัตน์    วุฒิกุล
55 5830102676 นายวรรธนะ    บัวลอย
56 5830102684 น.ส.วรัญชลี    วุฒาพาณิชย์
57 5830102692 น.ส.วิชญา    เฉลียว
58 5830102706 นายวีรชา    ทองเป้อ
59 5830102714 น.ส.ศกลวรรณ    เปรียงกระโทก
60 5830102722 นายศราวุฒิ    หอมขจร
61 5830102731 นายศุภกิจ    สอนสระคู
62 5830102749 นายศุภโชค    หงษ์ทอง
63 5830102757 น.ส.ศุภิสรา    ทวาเตชานนท์
64 5830102765 น.ส.สกาวเดือน    เคารพไมตรี
65 5830102773 น.ส.สริตา    น้อยประเสริฐ
66 5830102790 น.ส.สิรินญา    หนองใหญ่
67 5830102803 น.ส.สิรินยา    พงษ์สีดา
68 5830102811 น.ส.สุกัญญา    รัตนวัน
69 5830102820 น.ส.สุกัญญา    หลักกำแพง
70 5830102838 น.ส.สุกัญญา    ฮ่อบุตร
71 5830102846 น.ส.สุดารัตน์    แสนสง่า
72 5830102862 น.ส.สุนิตา    อิศรางกูล
73 5830102871 น.ส.สุพรรณษา    สงวนมาก
74 5830102889 น.ส.สุภิญญา    เสียงล้ำ
75 5830102897 น.ส.สุรัญชนา    เพิ่มพูลผลิตผล
76 5830102901 น.ส.สุวดี    แสงบุญ
77 5830102927 น.ส.สุวิมล    โอฬารนรานนท์
78 5830102935 นายอภิชา    อารีวโรดม
79 5830102943 น.ส.อรณิชา    เสวกอาภรณ์
80 5830102951 น.ส.อรนุช    สำราญใจ
81 5830102960 น.ส.อริตา    ทรายขาว
82 5830102978 น.ส.อริสา    หะรีเมา
83 5830102986 น.ส.อัจฉรา    ราชวงษ์
84 5830102994 น.ส.อัซมาอ์    หะยีเหาะ
85 5830103001 น.ส.อารีรัตน์    เขียวแดง
86 5830103010 นายเอกพล    สนใจ
87 5830110458 น.ส.ธนภรณ์    แสงทิตย์
88 5830110946 นายวิศรุต    ฐปนานนท์