วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การจัดการ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830102013 นายกฤตยา    ขันติ
2 5830102021 นางสาวกวินทรา    เกื้อหนุน
3 5830102030 นางสาวกัญญาณัฐ    คงสกุล
4 5830102048 นางสาวกัญญาณัฐ    ฟ้าขาว
5 5830102056 นายกันตพงษ์    ประเสริฐวิทย์
6 5830102072 นางสาวเกศราภรณ์    กมลเวศ
7 5830102081 นางสาวขวัญฤทัย    ช้างเย็นฉ่ำ
8 5830102099 นางสาวจันทร์ฉาย    พิทักษ์ภาวศุทธิ
9 5830102102 นางสาวจิตติมา    หวังผล
10 5830102129 นางสาวเจนจิรา    แย้มคำ
11 5830102137 นางสาวชนนิกานต์    พรมโลก
12 5830102145 นางสาวชัชชฎา    สีพลอย
13 5830102153 นายชินพันธุ์    หมื่นรัตน์ธนากร
14 5830102161 นางสาวชิสา    อินสว่าง
15 5830102170 นายฐิติวัสส์    พงษาพันธ์
16 5830102188 นางสาวณัฐกฤตา    ใบใหญ่
17 5830102196 นางสาวณัฐธิดา    ลูกเต้า
18 5830102200 นายณัฐนนท์    ศรีพรประเสริฐ
19 5830102218 นายณัฐพงศ์    หนูศรีแก้ว
20 5830102234 นางสาวณิชกมล    แก้วแท้
21 5830102242 นายทศพล    จันทร์กระจ่าง
22 5830102269 นายธนบดี    โป้บุญส่ง
23 5830102277 นายธนพงษ์    องค์แช่ม
24 5830102285 นายธนวันต์    ก้อนกั้น
25 5830102293 นางสาวธนัชพร    วัชรสิทธิกร
26 5830102315 นางสาวธัชพรรณ    ไกรจิตต์
27 5830102331 นายนครินทร์    คุณาบริมาส
28 5830102340 นายนนธวัช    ชูศิริโรจน์
29 5830102358 นายนพดล    ไกรพูล
30 5830102366 นางสาวนภัสนันท์    นาคเพ็ชร
31 5830102382 นางสาวนภัสสร    รักกลิ่น
32 5830102391 นางสาวนภัสสร    สิทธิ
33 5830102404 นายนัตพล    โพธิ์สุวรรณ
34 5830102439 นางสาวเบ็ญวริศร์    ยิ่งรวีจิต
35 5830102447 นายปกรณ์    ปานเผือก
36 5830102455 นายปณิธาน    ธรรมเที่ยง
37 5830102463 นางสาวปภัสรา    บุญประสพ
38 5830102471 นางสาวปรียนันท์    ทวีจุฬาวงศ์
39 5830102480 นางสาวปัณณพร    กลิ่นศรีสุข
40 5830102498 นางสาวปาจรีย์    ใจคำ
41 5830102501 นางสาวปิยฉัตร    จาตกะวร
42 5830102510 นางสาวปิยะดา    แก้วเสมา
43 5830102528 นางสาวพจณิชา    เชยเดช
44 5830102536 นางสาวพรชิตา    เนียมตะเคียน
45 5830102544 นายภัทรวุฒิ    ธนพาทอาชีวะ
46 5830102587 นางสาวมาริษา    บรรเทิงจิตร
47 5830102595 นางสาวมินตรา    ชูประเสริฐ
48 5830102609 นางสาวเมธาวี    สำเภาทอง
49 5830102617 นายยศพร    มณีจอม
50 5830102625 นางสาวรุ่งรัตน์    อุไร
51 5830102633 นางสาววชิราภรณ์    สองห้องนอก
52 5830102641 นายวรรณพงษ์    เอมพงษ์
53 5830102650 นางสาววรรณพร    แพงแซง
54 5830102668 นางสาววรรณรัตน์    วุฒิกุล
55 5830102676 นายวรรธนะ    บัวลอย
56 5830102684 นางสาววรัญชลี    วุฒาพาณิชย์
57 5830102692 นางสาววิชญา    เฉลียว
58 5830102706 นายวีรชา    ทองเป้อ
59 5830102714 นางสาวศกลวรรณ    เปรียงกระโทก
60 5830102722 นายศราวุฒิ    หอมขจร
61 5830102731 นายศุภกิจ    สอนสระคู
62 5830102749 นายศุภโชค    หงษ์ทอง
63 5830102757 นางสาวศุภิสรา    ทวาเตชานนท์
64 5830102765 นางสาวสกาวเดือน    เคารพไมตรี
65 5830102773 นางสาวสริตา    น้อยประเสริฐ
66 5830102790 นางสาวสิรินญา    หนองใหญ่
67 5830102803 นางสาวสิรินยา    พงษ์สีดา
68 5830102811 นางสาวสุกัญญา    รัตนวัน
69 5830102820 นางสาวสุกัญญา    หลักกำแพง
70 5830102838 นางสาวสุกัญญา    ฮ่อบุตร
71 5830102846 นางสาวสุดารัตน์    แสนสง่า
72 5830102862 นางสาวสุนิตา    อิศรางกูล
73 5830102871 นางสาวสุพรรณษา    สงวนมาก
74 5830102889 นางสาวสุภิญญา    เสียงล้ำ
75 5830102897 นางสาวสุรัญชนา    เพิ่มพูลผลิตผล
76 5830102901 นางสาวสุวดี    แสงบุญ
77 5830102927 นางสาวสุวิมล    โอฬารนรานนท์
78 5830102935 นายอภิชา    อารีวโรดม
79 5830102943 นางสาวอรณิชา    เสวกอาภรณ์
80 5830102951 นางสาวอรนุช    สำราญใจ
81 5830102960 นางสาวอริตา    ทรายขาว
82 5830102978 นางสาวอริสา    หะรีเมา
83 5830102986 นางสาวอัจฉรา    ราชวงษ์
84 5830102994 นางสาวอัซมาอ์    หะยีเหาะ
85 5830103001 นางสาวอารีรัตน์    เขียวแดง
86 5830103010 นายเอกพล    สนใจ
87 5830110458 นางสาวธนภรณ์    แสงทิตย์
88 5830110946 นายวิศรุต    ฐปนานนท์