วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมต่อเรือและเครื่อกลเรือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830401011 นายกฤตภพ      เพื่อนฝูง
2 5830401029 นายกฤษณะ      รอดภัย
3 5830401037 นายนวโกวิท      คุ้มเทียน
4 5830401045 นายปัญจพาณ์นนท์      ชัยวาณิชยา
5 5830401088 นายรัชชานนท์      ประทวน
6 5830401096 นางสาวสรัลยา      จะมะรี
7 5830401118 นายอาณัติ      ฉัตรปทุมทิพย์
8 5830401126 นางสาวอารยา    พูลศิริ