วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมต่อเรือและเครื่อกลเรือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830401011 นายกฤตภพ      เพื่อนฝูง
2 5830401029 นายกฤษณะ      รอดภัย
3 5830401037 นายนวโกวิท      คุ้มเทียน
4 5830401045 นายปัญจพาณ์นนท์      ชัยวาณิชยา
5 5830401070 นายภาคภูมิ      ทองบริบูรณ์
6 5830401088 นายรัชชานนท์      ประทวน
7 5830401096 น.ส.สรัลยา      จะมะรี
8 5830401100 น.ส.สุภชา      ศรีอ่อนคง
9 5830401118 นายอาณัติ      ฉัตรปทุมทิพย์
10 5830401126 น.ส.อารยา    พูลศิริ