วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การขนส่งทางทะเล
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830407019 น.ส.กณิษา      กล่ำภู่
2 5830407027 น.ส.กัญญารัตน์    แดงจันทร์
3 5830407035 น.ส.กัญญาวีร์    คำเขื่อน
4 5830407043 น.ส.เกษสุดา      รสศิริ
5 5830407051 นายคณิน      เวียงคำมา
6 5830407060 นายจักริน    ช่างปลูก
7 5830407078 น.ส.จันทร์จิรา    ปราณีจิต
8 5830407086 น.ส.จารุวรรณ      แข็งขัน
9 5830407094 นางสาวชไมพร    สุขกาหวาน
10 5830407108 นายชรินทร์      สาสูงเนิน
11 5830407116 นายชาญวิทย์    เชื้อวังคำ
12 5830407124 น.ส.ชาลินี      แสงปุก
13 5830407141 น.ส.ฐิตินันท์    เพื่อมเสม
14 5830407159 น.ส.ฐิมาวรรณ      ธารายศ
15 5830407167 น.ส.ณัฏฐวิตรา    แสงจ้า
16 5830407175 น.ส.ดวงสุรีย์    พูลศรี
17 5830407183 น.ส.ถกลรัตน์      ศักดิ์ศิริ
18 5830407191 นายทัชเทพ    ไล่ทัน
19 5830407205 นายทัศรินทร์    ช่างสิริมงคล
20 5830407213 น.ส.ทิพย์ยากร      นราศร
21 5830407221 นายธนโชติ      บุญศักดิ์ศรี
22 5830407230 นายธนบดี      นิมา
23 5830407248 นายธนพล      กิ่งเพชรเสรีชน
24 5830407256 นายธนภัทร      แป้งสี
25 5830407272 น.ส.ธัญมน      อึ้งวนิชบรรณ
26 5830407281 น.ส.ธัญวรัตม์    นิยมค้า
27 5830407299 น.ส.ธิดารัตน์      ศรีสวัสดิ์
28 5830407302 นายธีรภัทร    ขูรูรักษ์
29 5830407311 นายนนทวัฒน์      เมฆา
30 5830407329 นางสาวนันทนัช      สุขพอดี
31 5830407337 นายนันทวัฒน์      นาคโต
32 5830407345 น.ส.นัสรินทร์    ตาพา
33 5830407353 น.ส.บุณยวีร์    สุทธิบุตร
34 5830407361 น.ส.ปวันรัตน์    คันธไพโรจน์
35 5830407388 น.ส.พรทิพย์    ผิวงาม
36 5830407418 น.ส.พัณณิตา      มณฑาทอง
37 5830407426 น.ส.พิชชาภา      ติแก้ว
38 5830407434 นายภัทรชน      ยนต์สุวรรณ์
39 5830407442 น.ส.ภัทรสุดา      เฉิน
40 5830407451 น.ส.ภัทราพร    ภูผิว
41 5830407469 น.ส.มนัญชยา      ตรงบรรทัด
42 5830407477 น.ส.มยุริญ    วรพล
43 5830407493 น.ส.มาลินี      พากวัด
44 5830407507 น.ส.เมธารี      มาอู๋
45 5830407515 น.ส.เมธาวี    แสงขาว
46 5830407523 น.ส.เมธินี      ปูรณัน
47 5830407531 น.ส.วชิรา    พุทธาผาย
48 5830407540 น.ส.วรวรางค์      ศรีภูธรสถิตย์
49 5830407558 น.ส.วรันธร      ดินสีวิจิตร
50 5830407566 นายศุภวรรธก์    จันทคัด
51 5830407574 น.ส.สุธิตา      กรินีชีวะพันธุ์
52 5830407582 น.ส.สุปรียา      พุ่มทอง
53 5830407591 น.ส.เสาวลักษณ์    หนุนทรัพย์
54 5830407604 น.ส.อภิชญา    พิทยภูวไนย
55 5830407612 น.ส.อรญา      มีทอง
56 5830407621 น.ส.อรทัย      วัฒนลาภมงคล