วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : การขนส่งทางทะเล
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830407019 นางสาวกณิษา      กล่ำภู่
2 5830407027 นางสาวกัญญารัตน์    แดงจันทร์
3 5830407035 นางสาวกัญญาวีร์    คำเขื่อน
4 5830407043 นางสาวเกษสุดา      รสศิริ
5 5830407051 นายคณิน      เวียงคำมา
6 5830407060 นายจักริน    ช่างปลูก
7 5830407078 นางสาวจันทร์จิรา    ปราณีจิต
8 5830407086 นางสาวจารุวรรณ      แข็งขัน
9 5830407094 นางสาวชไมพร    สุขกาหวาน
10 5830407108 นายชรินทร์      สาสูงเนิน
11 5830407116 นายชาญวิทย์    เชื้อวังคำ
12 5830407124 นางสาวชาลินี      แสงปุก
13 5830407141 นางสาวฐิตินันท์    เพื่อมเสม
14 5830407159 นางสาวฐิมาวรรณ      ธารายศ
15 5830407167 นางสาวณัฏฐวิตรา    แสงจ้า
16 5830407175 นางสาวดวงสุรีย์    พูลศรี
17 5830407183 นางสาวถกลรัตน์      ศักดิ์ศิริ
18 5830407191 นายทัชเทพ    ไล่ทัน
19 5830407205 นายทัศรินทร์    ช่างสิริมงคล
20 5830407213 นางสาวทิพย์ยากร      นราศร
21 5830407221 นายธนโชติ      บุญศักดิ์ศรี
22 5830407230 นายธนบดี      นิมา
23 5830407248 นายธนพล      กิ่งเพชรเสรีชน
24 5830407256 นายธนภัทร      แป้งสี
25 5830407272 นางสาวธัญมน      อึ้งวนิชบรรณ
26 5830407281 นางสาวธัญวรัตม์    นิยมค้า
27 5830407299 นางสาวธิดารัตน์      ศรีสวัสดิ์
28 5830407302 นายธีรภัทร    ขูรูรักษ์
29 5830407311 นายนนทวัฒน์      เมฆา
30 5830407329 นางสาวนันทนัช      สุขพอดี
31 5830407337 นายนันทวัฒน์      นาคโต
32 5830407345 นางสาวนัสรินทร์    ตาพา
33 5830407353 นางสาวบุณยวีร์    สุทธิบุตร
34 5830407361 นางสาวปวันรัตน์    คันธไพโรจน์
35 5830407388 นางสาวพรทิพย์    ผิวงาม
36 5830407418 นางสาวพัณณิตา      มณฑาทอง
37 5830407426 นางสาวพิชชาภา      ติแก้ว
38 5830407434 นายภัทรชน      ยนต์สุวรรณ์
39 5830407442 นางสาวภัทรสุดา      เฉิน
40 5830407451 นางสาวภัทราพร    ภูผิว
41 5830407469 นางสาวมนัญชยา      ตรงบรรทัด
42 5830407477 นางสาวมยุริญ    วรพล
43 5830407493 นางสาวมาลินี      พากวัด
44 5830407507 นางสาวเมธารี      มาอู๋
45 5830407515 นางสาวเมธาวี    แสงขาว
46 5830407523 นางสาวเมธินี      ปูรณัน
47 5830407531 นางสาววชิรา    พุทธาผาย
48 5830407540 นางสาววรวรางค์      ศรีภูธรสถิตย์
49 5830407558 นางสาววรันธร      ดินสีวิจิตร
50 5830407566 นายศุภวรรธก์    จันทคัด
51 5830407574 นางสาวสุธิตา      กรินีชีวะพันธุ์
52 5830407582 นางสาวสุปรียา      พุ่มทอง
53 5830407591 นางสาวเสาวลักษณ์    หนุนทรัพย์
54 5830407604 นางสาวอภิชญา    พิทยภูวไนย
55 5830407612 นางสาวอรญา      มีทอง
56 5830407621 นางสาวอรทัย      วัฒนลาภมงคล