วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830402025 นายจิตรกร      ไชยฤกษ์
2 5830402033 นายจิรพนธ์    จงใจลาน
3 5830402050 นายณัฐพงศ์      ตันสมรส
4 5830402076 นายธนกฤต      แสงศิโรเวฐน์
5 5830402084 นายนภเกตน์      ดวงดารา
6 5830402092 นายนภัทร      พ้นภัย
7 5830402106 นายปฏิภาณ      สันติการัณย์
8 5830402122 นายเปรม    แก้วมะลิ
9 5830402131 นายพงศ์พิชญะ      อุปกรณ์ศิริการ
10 5830402149 นายพุฒิเมธ      ชื่นมนัส
11 5830402157 นายภัทรพงศ์    นุชเขียว
12 5830402165 นายภาณุพงศ์      จันทร์จวนสุข
13 5830402173 นายภีมพล    โทนปั่น
14 5830402181 นายภูริณัฐ      ต่างพันธุ์
15 5830402190 นายยงยศ      การดี
16 5830402203 นายรัชมงคล      ประพฤติชอบ
17 5830402211 นายวุฒิพร      ฉลองไกรเดช
18 5830402220 นายศุภกฤต      ฟักขำ
19 5830402238 นายศุภกิตต์    สุระขันธุ์
20 5830402246 นายศุภโชค    โชคศิริวรางค์
21 5830402254 นายเศรษฐวุฒิ      นาเวศน์
22 5830402262 นายสิทธิกร      พูลตะโหนด
23 5830402271 นายสิทธิโชค      โลนุชิต
24 5830402289 นายสิทธิธรรม      คงมีสุข
25 5830402297 นายสุภชัย      มอยฟู
26 5830402301 นายหนึ่งนที      พิชัย
27 5830402319 นายอดิศร    คำจันทร์