วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830404028 นายกฤษฎา    ชนะบุญ
2 5830404044 นายเกริกวิชญ์      สุวรรณน้อย
3 5830404052 นายเกรียงศักดิ์      จันทมา
4 5830404061 นายเขมราชย์    ดีคำ
5 5830404095 นายจิรภัทร      คงท่าเรือ
6 5830404109 นายจิรวัฒน์    รักอยู่
7 5830404117 นายจิรายุทธ      พลกล้า
8 5830404125 นายเฉลิมวุฒิ      ชาโคตร
9 5830404141 นายชัยณรงค์    พรหมมี
10 5830404150 นายชัยธัช    แก้วอินทร์
11 5830404168 นายณภัทร    ชัญญาวงศ์
12 5830404184 นายดาเนียล    จอห์น
13 5830404192 นายดุสิต      จิตไทย
14 5830404206 นายตาณ    โฉสูงเนิน
15 5830404214 นายทรงกฎ    วิชัย
16 5830404222 นายธนพล      บุญแก้วสุข
17 5830404249 นายธนภัทร      มั่นคง
18 5830404265 นายธนา      นุภักดิ์
19 5830404281 นายนฤสรณ์      สวัสดิสาร
20 5830404290 นายบารมี    สีสาคูคาม
21 5830404303 นายปฏิภาณ    จงกลสภาพร
22 5830404311 นายปรวรรษ      จันทา
23 5830404320 นายปริวรรต      บุญยิ่ง
24 5830404354 นายพงศ์ปณต      วชิรวงศ์วรัณ
25 5830404362 นายพชรพล    ชุมจูด
26 5830404371 นายพรภวิษณ์    ชอบใจ
27 5830404389 นายพิพัฒนพงศ์      ชลายนนาวิน
28 5830404397 นายพีรวิชญ์      จริตงาม
29 5830404401 นายพูลศักดิ์      ขำสำอางค์
30 5830404419 นายฟ้าสั่ง      สงวนศรี
31 5830404435 นายรุจิกร    ชุติมาแสงตระกูล
32 5830404443 นายวชิรวิทย์      มณีรักษ์
33 5830404451 นายวัฒนา    หีบเงิน
34 5830404460 นายวันชนะ      ประนอมศิลป์
35 5830404478 นายวารินทร์      เชื้อทอง
36 5830404486 นายวิวัฒนศักดิ์    ถวิลการ
37 5830404494 นายวิษณุ    ปัตตา
38 5830404508 นายศิราเมษฐ์      เงินถาวรญาพัฒน์
39 5830404516 นายศุภกิจ    คล้ำศิริ
40 5830404541 นายศุภวิชญ์      หาญสูงเนิน
41 5830404559 นายศุภวุฒิ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
42 5830404567 นายสรวิศ    อินทรสุวรรณ
43 5830404583 นายสุมิตร    ชังชั่ว
44 5830404605 นายอรรคพล    สืบสุข
45 5830404613 นายเอกพล    พาราทอง