วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830400022 นายกรภัฏ    ประจันทร์เสน
2 5830400049 นางสาวชลธิชา    จันทร์ไพจิตร
3 5830400057 นางสาวชลิตา    เป็นเอก
4 5830400090 นางสาวณัฐนรีย์    ฉายศรีศิริ
5 5830400103 นายติรพิทย์    เกตุมณี
6 5830400120 นายธนกร    สงวนสุข
7 5830400146 นายธัชพล    ภู่ไชย
8 5830400154 นายนพดล    แสงสุข
9 5830400162 นายนรวรรธน์    เจริญธนวิธ
10 5830400171 นายปฏิพล    ขุนเพชร
11 5830400189 นายปฏิภาณ    บุญจันทร์
12 5830400197 นายปณิธาน    ปราบเสร็จ
13 5830400201 นายประภาคาร    รับพรพระ
14 5830400227 นายปัณณรุจน์    อนันตชัยศักดิ์
15 5830400251 นายพิบูลพัฒน์    พรหมเมือง
16 5830400260 นายพูวดล    บุญชะนะ
17 5830400278 นายภาณุพงศ์    บุญมี
18 5830400316 นางสาววรรณลดา    แท่นนิล
19 5830400324 นายวสุธา    พรรณาภพ
20 5830400332 นายศุภณัฐ    จูมจันทร์
21 5830400341 นางสาวสาธินี    นัดสูงวงศ์
22 5830400359 นางสาวสุชญา    ไชยวงค์
23 5830400367 นายเสฏฐวุฒิ    สุขุมะ
24 5830400375 นายเหนือฟ้า    ชื่นอารมย์
25 5830400383 นายอภินันท์    เสพสุข
26 5830400391 นายอาดัม    ศานติสาธิตกุล
27 5830400405 นายอิลฮาม    อารมย์
28 5830400413 นางสาวไอลดา    จันทร์แจ่มดารา