วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830400022 นายกรภัฏ    ประจันทร์เสน
2 5830400049 น.ส.ชลธิชา    จันทร์ไพจิตร
3 5830400057 น.ส.ชลิตา    เป็นเอก
4 5830400073 น.ส.ญาณิมินทร์พร    วัฒนะศิริ
5 5830400090 น.ส.ณัฐนรีย์    ฉายศรีศิริ
6 5830400103 นายติรพิทย์    เกตุมณี
7 5830400120 นายธนกร    สงวนสุข
8 5830400146 นายธัชพล    ภู่ไชย
9 5830400154 นายนพดล    แสงสุข
10 5830400162 นายนรวรรธน์    เจริญธนวิธ
11 5830400171 นายปฏิพล    ขุนเพชร
12 5830400189 นายปฏิภาณ    บุญจันทร์
13 5830400197 นายปณิธาน    ปราบเสร็จ
14 5830400201 นายประภาคาร    รับพรพระ
15 5830400227 นายปัณณรุจน์    อนันตชัยศักดิ์
16 5830400251 นายพิบูลพัฒน์    พรหมเมือง
17 5830400260 นายพูวดล    บุญชะนะ
18 5830400278 นายภาณุพงศ์    บุญมี
19 5830400316 น.ส.วรรณลดา    แท่นนิล
20 5830400324 นายวสุธา    พรรณาภพ
21 5830400332 นายศุภณัฐ    จูมจันทร์
22 5830400341 น.ส.สาธินี    นัดสูงวงศ์
23 5830400359 น.ส.สุชญา    ไชยวงค์
24 5830400367 นายเสฏฐวุฒิ    สุขุมะ
25 5830400375 นายเหนือฟ้า    ชื่นอารมย์
26 5830400383 นายอภินันท์    เสพสุข
27 5830400391 นายอาดัม    ศานติสาธิตกุล
28 5830400405 นายอิลฮาม    อารมย์
29 5830400413 น.ส.ไอลดา    จันทร์แจ่มดารา