วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830560046 นายกรวิชญ์    อิทธิสิริกุลชัย
2 5830560054 นายกฤตภาส    เวชวิทยาขลัง
3 5830560062 นายกฤตยชญ์    พิบูลรังสรรค์
4 5830560071 นายกฤติน    จันทร์เจ้าฉาย
5 5830560089 นายกลวัชร    เพชรสลับแก้ว
6 5830560097 นางสาวกวัญรัตน์    จั่นประเสริฐ
7 5830560101 นางสาวกัญญารัตน์    พันฆ้อง
8 5830560127 นางสาวกิดาการ    คำภู
9 5830560135 นายกิตติพงษ์    เตียวสิทธิโชค
10 5830560151 นางสาวเกตน์ปรียา    ทองท้วม
11 5830560160 นางสาวขวัญจิรา    เข็มทอง
12 5830560186 นายจิรกิตติ์    กฤษณา
13 5830560208 นางสาวจิราพร    เขมะจารี
14 5830560216 นางสาวจิรารัตน์    วงศ์พิมพ์
15 5830560224 นางสาวชญาดา    วิรุฬห์ชาตะพันธ์
16 5830560241 นางสาวชนิกานต์    ธรรมเจริญ
17 5830560275 นายชลันธร    ศรีประสาร
18 5830560283 นางสาวชณัฏทิพพ์    เตชะปรีชาพงษ์
19 5830560291 นายไชยนันท์    ทรัพย์วิโรจน์
20 5830560305 นางสาวฐิติชญา    สายศิริ
21 5830560313 นางสาวณภัชฐ์ศริน    กะโห้ทอง
22 5830560321 นายณรงค์    ชินมณีวงศ์
23 5830560348 นางสาวณัฏฐณิชา    พวงชื่น
24 5830560364 นางสาวณัฐณิชา    มาปลูก
25 5830560381 นายณัฐภัทร    เพ็ชรสีงาม
26 5830560399 นางสาวณัฐมน    วิชิตกุล
27 5830560411 นายไตรรัตน์    สร้อยแสงทอง
28 5830560429 นางสาวธนัชชา    พรมบำรุงสุข
29 5830560437 นางสาวธวัลรัตน์    เลิศนภาทรัพย์
30 5830560445 นางสาวธัญญ์ณภัส    บัณฑุกุล
31 5830560488 นายธีรภัทร    สุวรรณา
32 5830560496 นายธีรวัฒน์    ภูปัญญาพงษ์
33 5830560526 นางสาวนิติรัฐ    เจริญเส็ง
34 5830560534 นางสาวนิติรัตน์    พิชยะปัญญาวัฒน์
35 5830560551 นายบัญชา    ปักโคทะกัง
36 5830560569 นางสาวเบญจรัตน์    แย้มกลิ่น
37 5830560585 นายปภพ    ใจกิจสุวรรณ
38 5830560607 นางสาวปิยพร    คล้ายอักษร
39 5830560615 นายปุญญพัฒน์    กิตติกาญจนนนท์
40 5830560623 นางสาวพนิดา    ไซลิ้ม
41 5830560631 นางสาวพรชนิตว์    เด่นประภัสร์
42 5830560640 นางสาวพรหมพร    อนุศาสนนันท์
43 5830560658 นางสาวพัชนิดา    จันทร์กลางเดือน
44 5830560666 นางสาวพัชพร    จุฑาทิพยวงศากุล
45 5830560682 นางสาวพัณณิตา    บุญประสิทธิ์
46 5830560691 นางสาวพิชญา    ขาวโต
47 5830560704 นางสาวพิมพ์ภัทรา    ธนพัฒน์รักดำรง
48 5830560712 นายพิษณุ    ธารีวิบูลย์
49 5830560721 นางสาวเพียงพิมพ์    พิภักดี
50 5830560739 นางสาวแพรววรัตน์    คำดี
51 5830560747 นางสาวฟารีดา    ทองประสิทธิ์
52 5830560755 นายภวัต    ดิษฐานุพงศ์
53 5830560780 นางสาวภัทราพร    เฮ็งไล้
54 5830560798 นายภาณุเดช    อ่อนละมูล
55 5830560801 นายภานุวิทย์    พันธ์สวัสดิ์
56 5830560810 นางสาวภิญญาพัชญ์    วรัณวงศ์เจริญ
57 5830560828 นายภิรเดช    โพธิ์มณี
58 5830560844 นางสาวมัลลิกา    ศรีทอง
59 5830560861 นายรชต    พะวง
60 5830560887 นางสาวรัตติกาล    มีชูพร้อม
61 5830560895 นางสาวรัตนาพร    จูเจี่ย
62 5830560933 นายวทัญญู    นวลปาน
63 5830560941 นางสาววนิดา    ใจคำแผง
64 5830560950 นายวรพล    พุทธชาติภิญโญ
65 5830560968 นายวรวีร์    สุขมี
66 5830560992 นายวสุนธรา    แสงสกุลศรี
67 5830561000 นางสาววาสนา    สุระเสียง
68 5830561034 นางสาวศรุตา    พยัคฆ์ฤทธิ์
69 5830561042 นางสาวศิริลักษณ์    แก้วแหวน
70 5830561051 นางสาวศิวาพร    เกิดดำ
71 5830561077 นายศุภณัฐ    เป็งยา
72 5830561085 นางสาวศุภามาศ    ชื่นสุภัค
73 5830561093 นายสมรักษ์    จิ๋วนารายณ์
74 5830561107 นายสิรภพ    แซ่ตัน
75 5830561123 นางสาวสุชาวดี    ปุยอรุณ
76 5830561131 นางสาวสุดารัตน์    ทิมกลับ
77 5830561140 นางสาวสุทธิดา    ศรีน้ำอ้อม
78 5830561158 นายสุทธิศักดิ์    ศรีน้ำอ้อม
79 5830561166 นางสาวสุธาสินี    บัวเพ็ง
80 5830561174 นางสาวโสรยา    บำรุงวงศ์
81 5830561182 นางสาวหทัยรัตน์    ทองนาค
82 5830561204 นายอภิวัช    ซื่อตรง
83 5830561212 นางสาวอรนลิน    ปัตถา
84 5830561221 นางสาวอรสา    พรมโสภา
85 5830561239 นางสาวอริยาพร    ศรีเพ็ชร์
86 5830561247 นางสาวอัจจิมาพร    กลางพิมาย