วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830560046 นายกรวิชญ์    อิทธิสิริกุลชัย
2 5830560054 นายกฤตภาส    เวชวิทยาขลัง
3 5830560062 นายกฤตยชญ์    พิบูลรังสรรค์
4 5830560071 นายกฤติน    จันทร์เจ้าฉาย
5 5830560089 นายกลวัชร    เพชรสลับแก้ว
6 5830560097 น.ส.กวัญรัตน์    จั่นประเสริฐ
7 5830560101 น.ส.กัญญารัตน์    พันฆ้อง
8 5830560119 น.ส.กาญจนา    แหวนประดับ
9 5830560127 น.ส.กิดาการ    คำภู
10 5830560135 นายกิตติพงษ์    เตียวสิทธิโชค
11 5830560151 น.ส.เกตน์ปรียา    ทองท้วม
12 5830560160 น.ส.ขวัญจิรา    เข็มทอง
13 5830560186 นายจิรกิตติ์    กฤษณา
14 5830560208 น.ส.จิราพร    เขมะจารี
15 5830560216 น.ส.จิรารัตน์    วงศ์พิมพ์
16 5830560224 น.ส.ชญาดา    วิรุฬห์ชาตะพันธ์
17 5830560241 น.ส.ชนิกานต์    ธรรมเจริญ
18 5830560275 นายชลันธร    ศรีประสาร
19 5830560283 นางสาวชณัฏทิพพ์    เตชะปรีชาพงษ์
20 5830560291 นายไชยนันท์    ทรัพย์วิโรจน์
21 5830560305 น.ส.ฐิติชญา    สายศิริ
22 5830560313 น.ส.ณภัชฐ์ศริน    กะโห้ทอง
23 5830560321 นายณรงค์    ชินมณีวงศ์
24 5830560348 น.ส.ณัฏฐณิชา    พวงชื่น
25 5830560364 น.ส.ณัฐณิชา    มาปลูก
26 5830560372 นายณัฐพงศ์    ร่มลำดวน
27 5830560381 นายณัฐภัทร    เพ็ชรสีงาม
28 5830560399 น.ส.ณัฐมน    วิชิตกุล
29 5830560411 นายไตรรัตน์    สร้อยแสงทอง
30 5830560429 น.ส.ธนัชชา    พรมบำรุงสุข
31 5830560437 น.ส.ธวัลรัตน์    เลิศนภาทรัพย์
32 5830560445 น.ส.ธัญญ์ณภัส    บัณฑุกุล
33 5830560488 นายธีรภัทร    สุวรรณา
34 5830560496 นายธีรวัฒน์    ภูปัญญาพงษ์
35 5830560526 น.ส.นิติรัฐ    เจริญเส็ง
36 5830560534 น.ส.นิติรัตน์    พิชยะปัญญาวัฒน์
37 5830560542 นายนิธิภัทร    ชอบสูงเนิน
38 5830560551 นายบัญชา    ปักโคทะกัง
39 5830560569 น.ส.เบญจรัตน์    แย้มกลิ่น
40 5830560585 นายปภพ    ใจกิจสุวรรณ
41 5830560607 น.ส.ปิยพร    คล้ายอักษร
42 5830560615 นายปุญญพัฒน์    กิตติกาญจนนนท์
43 5830560623 น.ส.พนิดา    ไซลิ้ม
44 5830560631 น.ส.พรชนิตว์    เด่นประภัสร์
45 5830560640 น.ส.พรหมพร    อนุศาสนนันท์
46 5830560658 น.ส.พัชนิดา    จันทร์กลางเดือน
47 5830560666 น.ส.พัชพร    จุฑาทิพยวงศากุล
48 5830560682 น.ส.พัณณิตา    บุญประสิทธิ์
49 5830560691 น.ส.พิชญา    ขาวโต
50 5830560704 น.ส.พิมพ์ภัทรา    ธนพัฒน์รักดำรง
51 5830560712 นายพิษณุ    ธารีวิบูลย์
52 5830560721 น.ส.เพียงพิมพ์    พิภักดี
53 5830560739 น.ส.แพรววรัตน์    คำดี
54 5830560747 น.ส.ฟารีดา    ทองประสิทธิ์
55 5830560755 นายภวัต    ดิษฐานุพงศ์
56 5830560780 น.ส.ภัทราพร    เฮ็งไล้
57 5830560798 นายภาณุเดช    อ่อนละมูล
58 5830560801 นายภานุวิทย์    พันธ์สวัสดิ์
59 5830560810 น.ส.ภิญญาพัชญ์    วรัณวงศ์เจริญ
60 5830560828 นายภิรเดช    โพธิ์มณี
61 5830560844 น.ส.มัลลิกา    ศรีทอง
62 5830560861 นายรชต    พะวง
63 5830560887 น.ส.รัตติกาล    มีชูพร้อม
64 5830560895 น.ส.รัตนาพร    จูเจี่ย
65 5830560933 นายวทัญญู    นวลปาน
66 5830560941 น.ส.วนิดา    ใจคำแผง
67 5830560950 นายวรพล    พุทธชาติภิญโญ
68 5830560968 นายวรวีร์    สุขมี
69 5830560992 นายวสุนธรา    แสงสกุลศรี
70 5830561000 น.ส.วาสนา    สุระเสียง
71 5830561034 น.ส.ศรุตา    พยัคฆ์ฤทธิ์
72 5830561042 น.ส.ศิริลักษณ์    แก้วแหวน
73 5830561051 น.ส.ศิวาพร    เกิดดำ
74 5830561077 นายศุภณัฐ    เป็งยา
75 5830561085 น.ส.ศุภามาศ    ชื่นสุภัค
76 5830561093 นายสมรักษ์    จิ๋วนารายณ์
77 5830561107 นายสิรภพ    แซ่ตัน
78 5830561123 น.ส.สุชาวดี    ปุยอรุณ
79 5830561131 น.ส.สุดารัตน์    ทิมกลับ
80 5830561140 น.ส.สุทธิดา    ศรีน้ำอ้อม
81 5830561158 นายสุทธิศักดิ์    ศรีน้ำอ้อม
82 5830561166 น.ส.สุธาสินี    บัวเพ็ง
83 5830561174 น.ส.โสรยา    บำรุงวงศ์
84 5830561182 น.ส.หทัยรัตน์    ทองนาค
85 5830561204 นายอภิวัช    ซื่อตรง
86 5830561212 น.ส.อรนลิน    ปัตถา
87 5830561221 น.ส.อรสา    พรมโสภา
88 5830561239 น.ส.อริยาพร    ศรีเพ็ชร์
89 5830561247 น.ส.อัจจิมาพร    กลางพิมาย