วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830500019 น.ส.กชกร    ศรีประดู่
2 5830500027 น.ส.กนกลดา    ติ้วสกุล
3 5830500035 น.ส.กนกวรรณ    สิทธิบุญมา
4 5830500043 น.ส.กนกศิลป์    ว่องธนาการ
5 5830500051 น.ส.กมลลักษณ์    สุระกิจ
6 5830500078 นายกฤษฎากร    คงโนนกอก
7 5830500094 นายกษิดิ์เดช    อินมาก
8 5830500108 น.ส.กัญญาวีร์    แปลงดี
9 5830500124 น.ส.กันติชา    พลเจียก
10 5830500132 นางสาวกชพร    สุภัตราภรรณ์
11 5830500141 น.ส.กาญจนา    ดาบปี
12 5830500167 น.ส.กาญจนา    ศรีนาค
13 5830500175 น.ส.กาญจนา    สีหานารถ
14 5830500183 นางสาวกาญจนาถ    นิ่มเหมกร
15 5830500191 น.ส.กาญจนาพร    ธรรมโล
16 5830500205 นายกิตติพงศ์    เหล่าอารยะ
17 5830500213 น.ส.กุลวดี    บัวศรี
18 5830500221 น.ส.เกตน์สิริ    อ่อนตา
19 5830500230 น.ส.เกวลี    เก้าเอี้ยน
20 5830500264 นายจักรพัฒน์    ศักดิ์เพชร
21 5830500272 น.ส.จารุวรรณ    ช้อยโพธิ์ทอง
22 5830500281 นายจิณณวัตร    คลล้ำ
23 5830500299 น.ส.จิดาภา    เดชะบุญ
24 5830500311 น.ส.จิภานันท์    สาลา
25 5830500329 น.ส.จิราพร    ถาวรศักดิ์
26 5830500337 นายจิรายุส    จรูญศักดิ์
27 5830500345 น.ส.จุฑารัตน์    ทองแดง
28 5830500353 นายเจษฎา    จิตแกล้ว
29 5830500361 นายเจษฎา    วัฒนาพร
30 5830500370 น.ส.แจ่มจันทร์    พุ่มพวง
31 5830500388 น.ส.ชนากานต์    ศุภศิริสมบัติ
32 5830500396 นายชนาเมธ    เทศวิเชียรชัย
33 5830500400 น.ส.ชนิกา    ปทุมโชติ
34 5830500418 น.ส.ชนิกานต์    อรอินทร์
35 5830500426 น.ส.ชนิดา    จันทร์เกิด
36 5830500434 น.ส.ชลธิชา    ชูรอด
37 5830500442 น.ส.ชลธิชา    พิกุล
38 5830500451 นายชลธิป    ศรีตุลาการ
39 5830500477 น.ส.ชัญญา    เดชกล้า
40 5830500485 น.ส.ชัญญานาถ    วิบุลย์ศิลป์
41 5830500493 น.ส.ชัญญาภัค    บุญช่วย
42 5830500507 นายชิตชัย    ตันมี
43 5830500515 นายชิษณุพงศ์    อุ่ยประพัฒน์
44 5830500523 น.ส.ชื่นชีวัน    วิมล
45 5830500531 นายชุติพัฒน์    น้อยกร
46 5830500540 นางสาวชุติภา    สุคนธนเสนีย์
47 5830500558 น.ส.ชุติมา    รัตนคช
48 5830500566 น.ส.ชุติรัตน์    สังข์แก้ว
49 5830500574 น.ส.โชติกา    ตันอึ๊ง
50 5830500582 น.ส.ญาณิศา    เขื่อนคำแสน
51 5830500591 น.ส.ญาดา    โอศิริ
52 5830500604 น.ส.ณภัทรา    ภูวราห์
53 5830500612 น.ส.ณัชชา    ทองศรี
54 5830500621 น.ส.ณัฎฐ์ชนก    เพชรฑูรย์
55 5830500647 น.ส.ณัฏฐริญา    สุขเสมอ
56 5830500655 นางสาวณัฎฐา    ประชุมทอง
57 5830500663 นายณัฐกิตติ์    กาใจ
58 5830500671 น.ส.ณัฐชยา    ทองอินทร์
59 5830500680 น.ส.ณัฐชา    กวาวสิบสอง
60 5830500698 น.ส.ณัฐชา    โต๊ะเจริญ
61 5830500701 น.ส.ณัฐธาดา    ตีรณะชัยดีกุล
62 5830500710 น.ส.ณัฐนรี    เงินสุข
63 5830500728 น.ส.ณัฐพร    สวัสดี
64 5830500736 น.ส.ณัฐมน    สีหะวงค์
65 5830500744 นายณัฐเลิศ    โรจน์รุ่งเรืองกิจ
66 5830500752 นายณัฐวัชร์    ศรีละมุล
67 5830500795 น.ส.ทิพยาภรณ์    โอฬารเลิศอาทร
68 5830500809 นายทีปกร    ศรีอารีย์
69 5830500817 นายธนกร    แก้วรักษ์
70 5830500825 นายธนกร    วงค์ตั้นหิ้น
71 5830500841 นายธนพล    ไสว
72 5830500850 นายธนภัทร    เอกสิริกุลทรัพย์
73 5830500868 นายธนภูมิ    นำไพศาล
74 5830500876 นายธเนศพล    สุขช่วยชู
75 5830500892 น.ส.ธมลวรรณ    เชื้อเงิน
76 5830500906 น.ส.ธวัลพร    เขียวคล้าย
77 5830500914 น.ส.ธัญพิชชา    คุ้มพุ่ม
78 5830500922 น.ส.ธัญพิชชา    จตุพรวิพัฒน์
79 5830500931 น.ส.ธัญลักษณ์    คาภูน้อย
80 5830500949 น.ส.ธันย์ชนก    ไชยพงษ์
81 5830500965 นายธิติพล    หยิบงามเจริญสุข
82 5830501007 น.ส.นพวรรณ    ประเสริฐเชี่ยวชาญ
83 5830501015 นายนภสินธุ์    คามะปะโส
84 5830501023 น.ส.นภัส    จำรูญศาสน์
85 5830501031 นายนราทร    เงาศิริกาญจนกุล
86 5830501040 นายนราวิชญ์    พุทธสุวรรณ
87 5830501058 นายนราวิชญ์    วินิจสร
88 5830501066 น.ส.นฤมล    นามชัยภูมิ
89 5830501074 น.ส.นันท์นภัส    สุตวัฒน์
90 5830501082 น.ส.นันทิชา    แก้วหนองยาง
91 5830501091 น.ส.น้ำฝน    สาดตะคุ
92 5830501104 นายนิธินันท์    ถิ่นทวี
93 5830501112 นายนิธิศ    ฉัตร์ธนะกุล
94 5830501121 น.ส.นินนนีย์    ซีเดะ
95 5830501139 น.ส.นิษฐกานต์    สุริยรัฐวุฒิธร
96 5830501147 น.ส.นุชนาฎ    สิงห์ทองลา
97 5830501155 น.ส.เนตรนภา    คำเชียงเงิน
98 5830501163 นายบวรศักดิ์    จินดาเลิศอุดมดี
99 5830501171 น.ส.บุญญิสา    สารสุวรรณ
100 5830501198 น.ส.เบญจวรรณ    หวังรักกลาง
101 5830501201 นายปฏิภาณ    แพรอัตถ์
102 5830501210 น.ส.ปณาลี    ศรีใหม่
103 5830501228 น.ส.ปภาวิชญ์    กาฎีโรจน์
104 5830501244 น.ส.ประภัสสร    ขันทะเสน
105 5830501252 น.ส.ประภาสิริ    นวลละออง
106 5830501279 นายจิรายุส    วงศ์คลัง
107 5830501287 น.ส.ปวฑิษา    เอ้งฉ้วน
108 5830501295 นายปวร    อนุสรหิรัญการ
109 5830501309 นายปวริศ    อัศวชัยเดช
110 5830501317 น.ส.ปวันรัตน์    ขันชะลี
111 5830501325 น.ส.ปวีณา    ศรีกุล
112 5830501333 นายปัญญวัฒน์    ชาญศิริวัฒน์
113 5830501350 น.ส.ปัณพร    ตั้งอมรศิริ
114 5830501368 นายปารเมศ    เกินสอน
115 5830501384 น.ส.ปิยดา    สยะนานนท์
116 5830501392 น.ส.ปิยธิดา    ยิ้มศรวล
117 5830501414 น.ส.ปิยสิริ    มาเสถียร
118 5830501422 น.ส.ปิยะธิดา    ชัยสิทธิ์
119 5830501431 น.ส.ปิยะธิดา    นะราศรี
120 5830501457 น.ส.ปิยาพร    แสวงมิ้ม
121 5830501465 น.ส.ปิยาพัชร    ประดิษฐ์ขวัญ
122 5830501473 น.ส.ปุณณรัตน์    สงยัง
123 5830501481 น.ส.พรธิดา    นิลบุตร
124 5830501490 น.ส.พรรณจิรา    แสงงาม
125 5830501503 น.ส.พรรณนารายณ์    เอี่ยมประโคน
126 5830501511 นายพฤทธิ์    สิงหฬ
127 5830501520 น.ส.พลอยพชร    ศตรัศมีพงศ์
128 5830501562 น.ส.พิชญธิดา    คงคา
129 5830501571 น.ส.พิชญาพร    ทองดารา
130 5830501589 น.ส.พิชญาภา    พุ่มวิวัฒนา
131 5830501597 น.ส.พิมพ์ชนก    ถิ่นจอม
132 5830501619 นายพิมาย    พุกต่อม
133 5830501627 นายพีรภาส    ธรรมธารา
134 5830501635 นายพีระพงศ์    วัชรสินธุ์
135 5830501643 นายพีระศักดิ์    สังข์เครือ
136 5830501660 น.ส.เพชรรินทร์    เวชกามา
137 5830501686 น.ส.แพรใจ    ไพรศรี
138 5830501708 น.ส.ภัณฑิรา    แดงบุญศรี
139 5830501716 นายภัทรดนัย    สุขบุญส่ง
140 5830501741 นายภูริพัฒน์    พลแสน
141 5830501759 น.ส.ภูษณิศา    นิลรอด
142 5830501767 น.ส.มณฑกานต์    สิงห์สวัสดิ์
143 5830501775 น.ส.มติมนต์    พงศ์จันทรเสถียร
144 5830501783 นายเมฆินทร์    ศรีสร้อย
145 5830501791 น.ส.ยมนา    กลิ่นอบเชย
146 5830501805 น.ส.ยุลาภา    ศรีไพบูลย์
147 5830501813 นายรชพล    นาคโชติ
148 5830501821 น.ส.ระวีวรรณ    ศิวิลัย
149 5830501830 น.ส.รักษิณา    คงฤทธิ์
150 5830501848 น.ส.รัฐนันท์    วงษ์สมาน
151 5830501856 น.ส.ลลิตา    คำโมง
152 5830501864 นายลายศิลป์    ตังเซ่งกี้
153 5830501872 นายวรรณพงศ์    เกษสัญชัย
154 5830501881 น.ส.วรรณรัตน์    สายสุวรรณ์
155 5830501899 น.ส.วรรณวิไล    ใจหาญ
156 5830501902 น.ส.วราภรณ์    วงษ์สวรรค์
157 5830501911 น.ส.วรินทร    แย้มผกา
158 5830501929 น.ส.วริศรา    ยืนยาว
159 5830501945 น.ส.วิศา    ศิริ
160 5830501953 นายวีรภัทร    เอมอิ่ม
161 5830501961 นายศรัณย์    นกกระจิบ
162 5830501988 น.ส.ศริญญา    พุกเงิน
163 5830501996 น.ส.ศริมน    นิ่มน้อย
164 5830502003 น.ส.ศรีกมล    อุดมมั่นถาวร
165 5830502011 น.ส.ศวิตา    รัตนกิจ
166 5830502020 น.ส.ศศิธร    คุณเงิน
167 5830502038 น.ส.ศศินา    โรจนพงษ์
168 5830502046 น.ส.ศิรภัสสร    เรืองนก
169 5830502054 น.ส.ศิริพร    อ่อนสมกิจ
170 5830502062 น.ส.ศิริฤทัย    ปรีชาจารย์
171 5830502071 น.ส.ศิริลักษณ์    ขำบุญรอด
172 5830502097 น.ส.ศิริวรรณ    สมุทรนาวิน
173 5830502101 น.ส.ศุภิสรา    ผ่องใสฤทธิรงค์
174 5830502127 นายสรชัช    สารชุม
175 5830502135 นายสหรัถ    อารีวงษ์
176 5830502151 นายสิทธิรักษ์    ลาภศรี
177 5830502160 นายสิรพงศ์    จันทร์เจริญ
178 5830502186 น.ส.สิริกร    เล็กสุธี
179 5830502194 นายสุกฤษฏิ์    แซ่ด่าน
180 5830502208 น.ส.สุชาดา    ฉัตรนิรัติศัย
181 5830502216 น.ส.สุดาพร    ครองชนม์
182 5830502224 น.ส.สุดารัตน์    ยอดคำ
183 5830502232 น.ส.สุทธิดา    จิตกระแสร์
184 5830502241 นายสุทธิพงษ์    อินไชยทอง
185 5830502259 น.ส.สุธิดา    กงแก้ว
186 5830502267 น.ส.สุธิดา    ถาวระ
187 5830502275 น.ส.สุธินี    ภักดีนอก
188 5830502283 น.ส.สุประภาดา    สายะพันธ์
189 5830502291 น.ส.สุพัตรา    วังคะวิง
190 5830502305 น.ส.สุพิชญา    ทองนวล
191 5830502313 น.ส.สุพิชญา    ประหวั่น
192 5830502321 นายสุภาชัย    ชัยกุลศิริ
193 5830502330 น.ส.สุภาพร    หุภาทิพย์
194 5830502348 น.ส.สุภาวดี    ขุงชัยภูมิ
195 5830502356 น.ส.สุรินธร    เสริมศิริ
196 5830502364 น.ส.สุรีรัตน์    ดวงภักดี
197 5830502399 น.ส.สุวพัชร    ศรีนางแย้ม
198 5830502411 น.ส.เสาวลักษณ์    ไมปอง
199 5830502429 นายโสภณวิชญ์    เกษพิทักษ์นนท์
200 5830502437 นายอติวัชญ์    มังษะชาติ
201 5830502445 นายอธิศ    ชินธนวัฒน์
202 5830502470 น.ส.อภิชญา    ศรีสวัสดิ์
203 5830502488 น.ส.อภิญญา    อุดมเวช
204 5830502496 นายอภิสิทธิ์    ปิ่นทองดี
205 5830502500 น.ส.อมรรัตน์    เกตุแก้ว
206 5830502518 น.ส.อมลรุจี    เนียมใจอาจ
207 5830502534 น.ส.อรวรรณ    นามใหม่
208 5830502542 น.ส.อรวรรยา    อภิญญากุล
209 5830502551 น.ส.อริสรา    หิรัญลักษณ์ชัย
210 5830502569 น.ส.อารยา    อรรนพ
211 5830502577 น.ส.อารีญา    บัวทอง
212 5830502585 น.ส.อารีรัตน์    กลิ่นสนธิ์
213 5830502593 น.ส.อารีรัตน์    เหลาไผ่
214 5830502607 น.ส.อุมาพร    จงเหมือนหยก