วิทยาเขต : ศรีราชา
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5830500019 นางสาวกชกร    ศรีประดู่
2 5830500027 นางสาวกนกลดา    ติ้วสกุล
3 5830500035 นางสาวกนกวรรณ    สิทธิบุญมา
4 5830500043 นางสาวกนกศิลป์    ว่องธนาการ
5 5830500051 นางสาวกมลลักษณ์    สุระกิจ
6 5830500078 นายกฤษฎากร    คงโนนกอก
7 5830500094 นายกษิดิ์เดช    อินมาก
8 5830500108 นางสาวกัญญาวีร์    แปลงดี
9 5830500124 นางสาวกันติชา    พลเจียก
10 5830500132 นางสาวกชพร    สุภัตราภรรณ์
11 5830500141 นางสาวกาญจนา    ดาบปี
12 5830500167 นางสาวกาญจนา    ศรีนาค
13 5830500175 นางสาวกาญจนา    สีหานารถ
14 5830500183 นางสาวกาญจนาถ    นิ่มเหมกร
15 5830500191 นางสาวกาญจนาพร    ธรรมโล
16 5830500205 นายกิตติพงศ์    เหล่าอารยะ
17 5830500213 นางสาวกุลวดี    บัวศรี
18 5830500221 นางสาวเกตน์สิริ    อ่อนตา
19 5830500230 นางสาวเกวลี    เก้าเอี้ยน
20 5830500264 นายจักรพัฒน์    ศักดิ์เพชร
21 5830500272 นางสาวจารุวรรณ    ช้อยโพธิ์ทอง
22 5830500281 นายจิณณวัตร    คลล้ำ
23 5830500299 นางสาวจิดาภา    เดชะบุญ
24 5830500311 นางสาวจิภานันท์    สาลา
25 5830500329 นางสาวจิราพร    ถาวรศักดิ์
26 5830500337 นายจิรายุส    จรูญศักดิ์
27 5830500345 นางสาวจุฑารัตน์    ทองแดง
28 5830500353 นายเจษฎา    จิตแกล้ว
29 5830500361 นายเจษฎา    วัฒนาพร
30 5830500370 นางสาวแจ่มจันทร์    พุ่มพวง
31 5830500388 นางสาวชนากานต์    ศุภศิริสมบัติ
32 5830500396 นายชนาเมธ    เทศวิเชียรชัย
33 5830500400 นางสาวชนิกา    ปทุมโชติ
34 5830500418 นางสาวชนิกานต์    อรอินทร์
35 5830500426 นางสาวชนิดา    จันทร์เกิด
36 5830500434 นางสาวชลธิชา    ชูรอด
37 5830500442 นางสาวชลธิชา    พิกุล
38 5830500451 นายชลธิป    ศรีตุลาการ
39 5830500477 นางสาวชัญญา    เดชกล้า
40 5830500485 นางสาวชัญญานาถ    วิบุลย์ศิลป์
41 5830500493 นางสาวชัญญาภัค    บุญช่วย
42 5830500507 นายชิตชัย    ตันมี
43 5830500515 นายชิษณุพงศ์    อุ่ยประพัฒน์
44 5830500523 นางสาวชื่นชีวัน    วิมล
45 5830500531 นายชุติพัฒน์    น้อยกร
46 5830500540 นางสาวชุติภา    สุคนธนเสนีย์
47 5830500558 นางสาวชุติมา    รัตนคช
48 5830500566 นางสาวชุติรัตน์    สังข์แก้ว
49 5830500574 นางสาวโชติกา    ตันอึ๊ง
50 5830500582 นางสาวญาณิศา    เขื่อนคำแสน
51 5830500591 นางสาวญาดา    โอศิริ
52 5830500604 นางสาวณภัทรา    ภูวราห์
53 5830500612 นางสาวณัชชา    ทองศรี
54 5830500621 นางสาวณัฎฐ์ชนก    เพชรฑูรย์
55 5830500647 นางสาวณัฏฐริญา    สุขเสมอ
56 5830500655 นางสาวณัฎฐา    ประชุมทอง
57 5830500663 นายณัฐกิตติ์    กาใจ
58 5830500671 นางสาวณัฐชยา    ทองอินทร์
59 5830500680 นางสาวณัฐชา    กวาวสิบสอง
60 5830500698 นางสาวณัฐชา    โต๊ะเจริญ
61 5830500701 นางสาวณัฐธาดา    ตีรณะชัยดีกุล
62 5830500710 นางสาวณัฐนรี    เงินสุข
63 5830500728 นางสาวณัฐพร    สวัสดี
64 5830500736 นางสาวณัฐมน    สีหะวงค์
65 5830500744 นายณัฐเลิศ    โรจน์รุ่งเรืองกิจ
66 5830500752 นายณัฐวัชร์    ศรีละมุล
67 5830500795 นางสาวทิพยาภรณ์    โอฬารเลิศอาทร
68 5830500809 นายทีปกร    ศรีอารีย์
69 5830500817 นายธนกร    แก้วรักษ์
70 5830500825 นายธนกร    วงค์ตั้นหิ้น
71 5830500841 นายธนพล    ไสว
72 5830500850 นายธนภัทร    เอกสิริกุลทรัพย์
73 5830500868 นายธนภูมิ    นำไพศาล
74 5830500876 นายธเนศพล    สุขช่วยชู
75 5830500892 นางสาวธมลวรรณ    เชื้อเงิน
76 5830500906 นางสาวธวัลพร    เขียวคล้าย
77 5830500914 นางสาวธัญพิชชา    คุ้มพุ่ม
78 5830500922 นางสาวธัญพิชชา    จตุพรวิพัฒน์
79 5830500931 นางสาวธัญลักษณ์    คาภูน้อย
80 5830500949 นางสาวธันย์ชนก    ไชยพงษ์
81 5830500965 นายธิติพล    หยิบงามเจริญสุข
82 5830501007 นางสาวนพวรรณ    ประเสริฐเชี่ยวชาญ
83 5830501015 นายนภสินธุ์    คามะปะโส
84 5830501023 นางสาวนภัส    จำรูญศาสน์
85 5830501031 นายนราทร    เงาศิริกาญจนกุล
86 5830501040 นายนราวิชญ์    พุทธสุวรรณ
87 5830501058 นายนราวิชญ์    วินิจสร
88 5830501066 นางสาวนฤมล    นามชัยภูมิ
89 5830501074 นางสาวนันท์นภัส    สุตวัฒน์
90 5830501082 นางสาวนันทิชา    แก้วหนองยาง
91 5830501091 นางสาวน้ำฝน    สาดตะคุ
92 5830501104 นายนิธินันท์    ถิ่นทวี
93 5830501112 นายนิธิศ    ฉัตร์ธนะกุล
94 5830501121 นางสาวนินนนีย์    ซีเดะ
95 5830501139 นางสาวนิษฐกานต์    สุริยรัฐวุฒิธร
96 5830501147 นางสาวนุชนาฎ    สิงห์ทองลา
97 5830501155 นางสาวเนตรนภา    คำเชียงเงิน
98 5830501163 นายบวรศักดิ์    จินดาเลิศอุดมดี
99 5830501198 นางสาวเบญจวรรณ    หวังรักกลาง
100 5830501201 นายปฏิภาณ    แพรอัตถ์
101 5830501210 นางสาวปณาลี    ศรีใหม่
102 5830501228 นางสาวปภาวิชญ์    กาฎีโรจน์
103 5830501244 นางสาวประภัสสร    ขันทะเสน
104 5830501252 นางสาวประภาสิริ    นวลละออง
105 5830501279 นายจิรายุส    วงศ์คลัง
106 5830501287 นางสาวปวฑิษา    เอ้งฉ้วน
107 5830501295 นายปวร    อนุสรหิรัญการ
108 5830501309 นายปวริศ    อัศวชัยเดช
109 5830501317 นางสาวปวันรัตน์    ขันชะลี
110 5830501325 นางสาวปวีณา    ศรีกุล
111 5830501333 นายปัญญวัฒน์    ชาญศิริวัฒน์
112 5830501350 นางสาวปัณพร    ตั้งอมรศิริ
113 5830501368 นายปารเมศ    เกินสอน
114 5830501384 นางสาวปิยดา    สยะนานนท์
115 5830501392 นางสาวปิยธิดา    ยิ้มศรวล
116 5830501414 นางสาวปิยสิริ    มาเสถียร
117 5830501422 นางสาวปิยะธิดา    ชัยสิทธิ์
118 5830501431 นางสาวปิยะธิดา    นะราศรี
119 5830501457 นางสาวปิยาพร    แสวงมิ้ม
120 5830501465 นางสาวปิยาพัชร    ประดิษฐ์ขวัญ
121 5830501473 นางสาวปุณณรัตน์    สงยัง
122 5830501481 นางสาวพรธิดา    นิลบุตร
123 5830501490 นางสาวพรรณจิรา    แสงงาม
124 5830501503 นางสาวพรรณนารายณ์    เอี่ยมประโคน
125 5830501511 นายพฤทธิ์    สิงหฬ
126 5830501520 นางสาวพลอยพชร    ศตรัศมีพงศ์
127 5830501562 นางสาวพิชญธิดา    คงคา
128 5830501571 นางสาวพิชญาพร    ทองดารา
129 5830501589 นางสาวพิชญาภา    พุ่มวิวัฒนา
130 5830501597 นางสาวพิมพ์ชนก    ถิ่นจอม
131 5830501619 นายพิมาย    พุกต่อม
132 5830501627 นายพีรภาส    ธรรมธารา
133 5830501635 นายพีระพงศ์    วัชรสินธุ์
134 5830501643 นายพีระศักดิ์    สังข์เครือ
135 5830501660 นางสาวเพชรรินทร์    เวชกามา
136 5830501686 นางสาวแพรใจ    ไพรศรี
137 5830501708 นางสาวภัณฑิรา    แดงบุญศรี
138 5830501716 นายภัทรดนัย    สุขบุญส่ง
139 5830501741 นายภูริพัฒน์    พลแสน
140 5830501759 นางสาวภูษณิศา    นิลรอด
141 5830501767 นางสาวมณฑกานต์    สิงห์สวัสดิ์
142 5830501775 นางสาวมติมนต์    พงศ์จันทรเสถียร
143 5830501783 นายเมฆินทร์    ศรีสร้อย
144 5830501791 นางสาวยมนา    กลิ่นอบเชย
145 5830501805 นางสาวยุลาภา    ศรีไพบูลย์
146 5830501813 นายรชพล    นาคโชติ
147 5830501821 นางสาวระวีวรรณ    ศิวิลัย
148 5830501830 นางสาวรักษิณา    คงฤทธิ์
149 5830501848 นางสาวรัฐนันท์    วงษ์สมาน
150 5830501856 นางสาวลลิตา    คำโมง
151 5830501864 นายลายศิลป์    ตังเซ่งกี้
152 5830501872 นายวรรณพงศ์    เกษสัญชัย
153 5830501881 นางสาววรรณรัตน์    สายสุวรรณ์
154 5830501899 นางสาววรรณวิไล    ใจหาญ
155 5830501902 นางสาววราภรณ์    วงษ์สวรรค์
156 5830501911 นางสาววรินทร    แย้มผกา
157 5830501929 นางสาววริศรา    ยืนยาว
158 5830501945 นางสาววิศา    ศิริ
159 5830501953 นายวีรภัทร    เอมอิ่ม
160 5830501961 นายศรัณย์    นกกระจิบ
161 5830501988 นางสาวศริญญา    พุกเงิน
162 5830501996 นางสาวศริมน    นิ่มน้อย
163 5830502003 นางสาวศรีกมล    อุดมมั่นถาวร
164 5830502011 นางสาวศวิตา    รัตนกิจ
165 5830502020 นางสาวศศิธร    คุณเงิน
166 5830502038 นางสาวศศินา    โรจนพงษ์
167 5830502046 นางสาวศิรภัสสร    เรืองนก
168 5830502054 นางสาวศิริพร    อ่อนสมกิจ
169 5830502062 นางสาวศิริฤทัย    ปรีชาจารย์
170 5830502071 นางสาวศิริลักษณ์    ขำบุญรอด
171 5830502097 นางสาวศิริวรรณ    สมุทรนาวิน
172 5830502101 นางสาวศุภิสรา    ผ่องใสฤทธิรงค์
173 5830502127 นายสรชัช    สารชุม
174 5830502135 นายสหรัถ    อารีวงษ์
175 5830502151 นายสิทธิรักษ์    ลาภศรี
176 5830502160 นายสิรพงศ์    จันทร์เจริญ
177 5830502186 นางสาวสิริกร    เล็กสุธี
178 5830502194 นายสุกฤษฏิ์    แซ่ด่าน
179 5830502208 นางสาวสุชาดา    ฉัตรนิรัติศัย
180 5830502216 นางสาวสุดาพร    ครองชนม์
181 5830502224 นางสาวสุดารัตน์    ยอดคำ
182 5830502232 นางสาวสุทธิดา    จิตกระแสร์
183 5830502241 นายสุทธิพงษ์    อินไชยทอง
184 5830502259 นางสาวสุธิดา    กงแก้ว
185 5830502267 นางสาวสุธิดา    ถาวระ
186 5830502275 นางสาวสุธินี    ภักดีนอก
187 5830502283 นางสาวสุประภาดา    สายะพันธ์
188 5830502291 นางสาวสุพัตรา    วังคะวิง
189 5830502305 นางสาวสุพิชญา    ทองนวล
190 5830502313 นางสาวสุพิชญา    ประหวั่น
191 5830502321 นายสุภาชัย    ชัยกุลศิริ
192 5830502330 นางสาวสุภาพร    หุภาทิพย์
193 5830502348 นางสาวสุภาวดี    ขุงชัยภูมิ
194 5830502356 นางสาวสุรินธร    เสริมศิริ
195 5830502364 นางสาวสุรีรัตน์    ดวงภักดี
196 5830502399 นางสาวสุวพัชร    ศรีนางแย้ม
197 5830502411 นางสาวเสาวลักษณ์    ไมปอง
198 5830502429 นายโสภณวิชญ์    เกษพิทักษ์นนท์
199 5830502437 นายอติวัชญ์    มังษะชาติ
200 5830502445 นายอธิศ    ชินธนวัฒน์
201 5830502470 นางสาวอภิชญา    ศรีสวัสดิ์
202 5830502488 นางสาวอภิญญา    อุดมเวช
203 5830502496 นายอภิสิทธิ์    ปิ่นทองดี
204 5830502500 นางสาวอมรรัตน์    เกตุแก้ว
205 5830502518 นางสาวอมลรุจี    เนียมใจอาจ
206 5830502534 นางสาวอรวรรณ    นามใหม่
207 5830502542 นางสาวอรวรรยา    อภิญญากุล
208 5830502551 นางสาวอริสรา    หิรัญลักษณ์ชัย
209 5830502569 นางสาวอารยา    อรรนพ
210 5830502577 นางสาวอารีญา    บัวทอง
211 5830502585 นางสาวอารีรัตน์    กลิ่นสนธิ์
212 5830502593 นางสาวอารีรัตน์    เหลาไผ่
213 5830502607 นางสาวอุมาพร    จงเหมือนหยก