วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : ภาษาตะวันออก
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821607361 นางสาวกชวรรณ    หมวดจันทร์
2 5821607370 นางสาวกชวรรณ    เจริญสุขใส
3 5821607388 นางสาวกมลวรรณ    นิภาธรจรัส
4 5821607396 นางสาวกรรณิการ์    ศรีอวบ
5 5821607400 นางสาวกัญญาทิพย์    ประชุมผล
6 5821607418 นางสาวกัลยรัตน์    เกษมราษฎร์
7 5821607426 นางสาวกาญจนา    ประสงค์สุข
8 5821607442 นางสาวขวัญฤดี    สิงหาทอ
9 5821607451 นางสาวชัชพร    ใบผ่อง
10 5821607469 นางสาวชัญญา    สัตตบรรณานนท์
11 5821607477 นางสาวญาณินท์    ตันติสังวรากูร
12 5821607485 นางสาวฐานิต    เพชรแอน
13 5821607493 นางสาวฐิติพรรณ    ทองหนัก
14 5821607507 นายฐิติวัชร์    ชยกรอธิพันธ์
15 5821607531 นางสาวณภัทร    พัฒนพิชัย
16 5821607540 นางสาวณัฏฐนิชา    โคธิเสน
17 5821607558 นายณัฐชนน    คงสม
18 5821607566 นางสาวณัฐชา    สุดฟุ้ง
19 5821607574 นางสาวณัฐณิชา    เมลานีกุล
20 5821607582 นางสาวธนพร    พุทธผล
21 5821607591 นางสาวธนัชชา    ศิริสุจริตกุล
22 5821607604 นางสาวธนัชพร    พิริยะกูลธร
23 5821607612 นางสาวธนัชพร    มาตำนาน
24 5821607621 นางสาวธัญชนก    สุบรรณภาส
25 5821607639 นางสาวธัญชนก    อำนวยพร
26 5821607647 นายนภพล    แพนพันธ์อ้วน
27 5821607663 นางสาวนันทินี    บุญยปรารภชัย
28 5821607671 นางสาวปฐมาวดี    ผิวงาม
29 5821607680 นางสาวปวรรณรัตน์    กรุดแก้ว
30 5821607698 นางสาวปาริชาติ    ฉัตรผดุงธรรม
31 5821607701 นางสาวปาริชาติ    ปัจฉิม
32 5821607710 นางสาวปิยะธิดา    แย้มมาลี
33 5821607728 นางสาวพภัสสรณ์    งามรัศมีวงศ์
34 5821607744 นายพายุ    กลีบบัว
35 5821607752 นางสาวพิมพ์พร    นพกร
36 5821607761 นางสาวพิมพ์วิภา    ห้วยหงษ์ทอง
37 5821607779 นางสาวพีรกานต์    ศิริกาญจนโกวิท
38 5821607787 นายพีรพล    นุ่มคง
39 5821607795 นางสาวภาขวัญ    ยอดปืนธรกุล
40 5821607809 นายภูวกาฬณ์    ตันติฤทธินนท์
41 5821607825 นางสาวมณฑ์สัชฌา    จิตวิริยนนท์
42 5821607833 นางสาวมณีวรรณ    เล่าเรื่อง
43 5821607841 นางสาวมทินา    ลิ่มวานิชรัตน์
44 5821607850 นางสาวมนัญชยา    ศัลย์วิวรรธน์
45 5821607868 นางสาวมัลลิกา    มีทรัพย์
46 5821607876 นางสาวรัตฏิยากร    บุญสนอง
47 5821607884 นางสาวรุจิรา    วิทยรุ่งโรจน์
48 5821607949 นายวัชรพล    จิตราพิเนตร
49 5821607957 นางสาววันดี    รอดไสว
50 5821607981 นางสาวศิรดา    แสงอริยวนิช
51 5821607990 นางสาวศิรินภา    มณีวรรณ
52 5821608007 นางสาวสกลวรรณ    เอมศรี
53 5821608015 นางสาวสาวินี    รสหอม
54 5821608031 นางสาวสิรีธร    ลาภานันท์
55 5821608040 นางสาวสุทธิดา    พันแสน
56 5821608066 นางสาวสุภาพร    จันทวารี
57 5821608074 นางสาวสุวดี    พจน์ประสาท
58 5821608104 นางสาวอรวรา    พูลบำเพ็ญ
59 5821608112 นางสาวอรอนงค์    ขุนโนนเขวา
60 5821608121 นางสาวแก้วตา    ไชยพลงาม