วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การท่องเที่ยว
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821609011 นางสาวกชพรรณ    ประทุยโย
2 5821609020 นางสาวกนกพร    แสงดี
3 5821609038 นางสาวกนกวรรณ    ทั่งปราณี
4 5821609046 นางสาวกรชนก    สามารถเลิศดี
5 5821609062 นายกันทธา    ขัดกันทะ
6 5821609071 นางสาวกาญจนา    ไชยวิเศษ
7 5821609089 นางสาวจนัญญา    อุดาการ
8 5821609097 นางสาวจิณห์วรา    หลอดทองหลาง
9 5821609127 นางสาวจุฑาทิพ    พุ่มพวง
10 5821609143 นางสาวชนธิภา    ม่วงพุ่ม
11 5821609160 นางสาวชลธิชา    ชารีรื่น
12 5821609186 นางสาวฐิตินันท์    ชูจันทร์
13 5821609194 นางสาวฑิตฐิตา    พุฒภา
14 5821609208 นางสาวณัฎฐณิชา    ช่วยกอง
15 5821609224 นายณัฏฐ์    มีสาวงษ์
16 5821609232 นางสาวณัฐมน    กาญจนะ
17 5821609241 นางสาวณิชกานต์    พึ่งพันธ์
18 5821609259 นางสาวดาริณี    กสิกรรังสรรค์
19 5821609267 นายธนาธร    วิเศษดี
20 5821609275 นางสาวธัชพรรณ    จรูญวงศ์
21 5821609283 นางสาวธัญลักษณ์    แจ้งสุวรรณ
22 5821609305 นางสาวน้ำหอม    น้อยสุวรรณ
23 5821609330 นางสาวนิรชา    นันทอนันต์
24 5821609348 นายปฐวี    สีกลาง
25 5821609356 นางสาวปณิตา    รัตนพงศ์
26 5821609364 นายปริญญ์    พูลทรัพย์
27 5821609372 นางสาวปริยากร    แก้วไทย
28 5821609381 นางสาวปิยะชาติ    พฤกษ์เลิศตระกูล
29 5821609429 นางสาวพัชรมัย    วงศ์ทอง
30 5821609437 นางสาวพัทธิชา    วงศ์ประเสริฐ
31 5821609453 นางสาวภัณฑิลา    ธนกิจธวัช
32 5821609461 นางสาวภัสสราภรณ์    อากาศสุภา
33 5821609496 นางสาวมาริสา    พวงศรี
34 5821609500 นางสาวมุฑิตา    หนูดอนทราย
35 5821609518 นางสาวรัตติกร    ลิขิตนภาเวทย์
36 5821609534 นางสาวลีลา    ชูดวง
37 5821609551 นายวรรธนัย    ทองอ่อน
38 5821609569 นางสาววรัตวรรณ    เอื้อน้อมจิตต์กุล
39 5821609585 นางสาววริศรา    สำอางค์
40 5821609593 นางสาววริศรา    เพ็ชร์คงแก้ว
41 5821609607 นางสาววันวิสา    ชำนาญกุล
42 5821609615 นางสาววิมลสิริ    รัตนกุล
43 5821609623 นางสาวศิริขวัญ    เปรื่องระบิน
44 5821609631 นางสาวศิริญญา    อารมณ์สวะ
45 5821609640 นางสาวศิรินญา    คำกองแก้ว
46 5821609666 นางสาวศิริลักษณ์    ลงลา
47 5821609674 นายศุภณัฏฐ์    บุญผดุง
48 5821609682 นางสาวศุภร    ขมประเสริฐ
49 5821609691 นางสาวสัตตกมล    จิตมั่น
50 5821609704 นางสาวสุทธิมา    จุ่งสกุล
51 5821609712 นางสาวสุภาณี    ทันตจิรานุวัฒน์
52 5821609721 นายสุริยะ    จันทร์อ่อน
53 5821609739 นางสาวสโรชา    พงนาค
54 5821609747 นางสาวอรัญญา    ดูเบย์
55 5821609755 นางสาวอาภากร    พรมลี
56 5821609771 นางสาวเบญญาภา    ภาคย์เมธานุกรณ์
57 5821609780 นางสาวเปมิกา    เศรษฐไกรเลิศ
58 5821609798 นางสาวเมธาวี    ทองโชติ
59 5821609801 นางสาวโยษิตา    เชื่องช้าง