วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821601444 นายกวินท์    นิลประสิทธิ์
2 5821601461 นายจรุพงศ์    นิลดำ
3 5821601479 นายจักรกฤษณ์    อินทร์รอด
4 5821601487 นายณพจน์    จงรุ่งโรจน์
5 5821601495 นางสาวนันทิดา    รื่นเกิด
6 5821601509 นางสาวพรทิพา    ไทรชมภู
7 5821601517 นายจิรนนท์    หงษ์ทอง
8 5821601533 นางสาวมณธิตา    ปัฐวณิณ
9 5821601550 นายสหรัฐ    สุขมาก
10 5821601801 นางสาวจุฑามาศ    ประทีปพรศักดิ์
11 5821601819 นางสาวณัฐชา    กนิษฐสุต
12 5821601827 นายธนภัทร    ลิ้นหล่อ
13 5821601835 นายนาวิน    กฐินะเสถียร
14 5821601843 นางสาวนุชนาฏ    ผิวอ่อน
15 5821601851 นายพงศกร    สัญญาลักษณ์ฤาชัย
16 5821601860 นางสาวพรพิมล    มณีวาส
17 5821601878 นางสาวพรรษพร    ศุภพล
18 5821601886 นางสาวพรวลี    จงดำเกิง
19 5821601908 นางสาวสิริรัตน์    พรหมศร
20 5821601916 นางสาวอาภารัตน์    พูลปาน
21 5821601924 นางสาวเมธิดา    กัลโยธิน
22 5821606900 นางสาวกนกนิษก์    ฟูเต็มวงค์
23 5821606918 นางสาวกมลพรรณ    อดิเรกธนสาร
24 5821606926 นางสาวกาญจนา    เปรมใจชน
25 5821606951 นางสาวจิดาภา    ทองหอม
26 5821606969 นางสาวจุฑาทิพย์    เครือโสม
27 5821606977 นางสาวศุภมิษา    ผลเพิ่ม
28 5821606985 นางสาวชนุดา    ธีระชาติ
29 5821606993 นางสาวชริญา    ซื่อสัตย์
30 5821607001 นางสาวณฐพร    สุราศรี
31 5821607019 นางสาวณัฐชยา    สังข์เกษม
32 5821607027 นางสาวณัฐชา    เทศเพ็ญ
33 5821607035 นางสาวตวงรัตน์    ตะโกแก้ว
34 5821607043 นางสาวทองใบ    ซิบเข
35 5821607051 นางสาวทิพย์นรี    จกโป
36 5821607060 นายธนภูมิ    กาลพงษ์นุกุล
37 5821607078 นางสาวนภสร    โฉมศรี
38 5821607086 นายนัทดนัย    แสงทอง
39 5821607108 นางสาวปริชญา    หัสวรชัย
40 5821607116 นางสาวปรียานาฎ    ตุ้ยหล้า
41 5821607124 นายพงศ์รพี    เนตรอาภา
42 5821607141 นางสาวพิมพ์พิศา    เศละพฤกษ์กุล
43 5821607159 นายภัทราวุธ    ศรีต่างวงษ์
44 5821607167 นางสาวมณีรัตน์    อินแสง
45 5821607175 นางสาวมัณฑนา    เมียนเกิด
46 5821607183 นางสาวยุวพิชญา    ปทุมสูติ
47 5821607191 นายรวิศร    กาลปักษ์
48 5821607205 นางสาวลัดดาวัลย์    คนไว
49 5821607213 นางสาววรรณนภา    แม้นสุรินทร์
50 5821607230 นางสาววิรตา    มงคลการ
51 5821607248 นางสาวศศิธร    อินทราภา
52 5821607256 นางสาวศิริวรรณ    รุ่งอุดมเจริญ
53 5821607264 นางสาวสภัสสร    สาครสินธุ์
54 5821607272 นางสาวสาธิตา    จันทระ
55 5821607281 นางสาวสุทาทิพย์    เตชะธัญญะพงศ์
56 5821607302 นางสาวหทัยรัตน์    บำรุงศร
57 5821607311 นายอมรเทพ    ศรีวิเชียร
58 5821607329 นางสาวอรุชา    เสมาพรหม
59 5821607345 นายอุ้มบุญ    ตั้งบุณยเกียรติ
60 5821607353 นายเอกรัฐ    พูลประเสริฐ
61 5821608937 นางสาวณัฏฐ์พัชร์    แย้มวงค์
62 5821608953 นางสาวธิดารัตน์    รักษาจิตร
63 5821608961 นางสาวพิชญ์สุรีย์    วรรณพงษ์
64 5821608988 นางสาวฬุริยา    ใกล้ชิด
65 5821608996 นางสาวอภิชญา    กาญจนกิจสกุล