วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การบัญชีบริหาร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821606462 นางสาวกรกนก    ลิขิตธรรม
2 5821606471 นางสาวกรรณิกา    ปัญญาโรจนกุล
3 5821606489 นายกิตติธัช    มุตตามระ
4 5821606497 นางสาวกิติมา    แก้วดี
5 5821606501 นางสาวคณิตา    ชูมาศ
6 5821606519 นายจักรินทร์    บำรุงตน
7 5821606527 นางสาวจินตนา    ป้านสวาท
8 5821606535 นางสาวจุรีรัตน์    สังวาลย์วงษ์
9 5821606543 นางสาวชนิดาภา    คิ้วมณฑล
10 5821606551 นางสาวณัฐกาญจน์    ดิษสง่า
11 5821606560 นางสาวณัฐนรี    วงศ์เลิศประยูร
12 5821606578 นางสาวณัฐพร    พื้นดอนเค็ง
13 5821606586 นายณัฐพล    มัคสิงห์
14 5821606594 นางสาวทักษพร    กลิ่นอุดมสุข
15 5821606608 นายธนัท    เรืองทอง
16 5821606616 นายธนากร    ขันรุ่ง
17 5821606632 นางสาวธิติยา    นิลปัทมอมร
18 5821606641 นางสาวนัชชา    สมคะเนย์
19 5821606659 นางสาวธมกร    ธรรมโสดาบัน
20 5821606667 นางสาวนิรัชพร    เส็งเจริญ
21 5821606675 นางสาวปวริตา    มูลสิงห์
22 5821606683 นางสาวปัณฑิตา    จิตรมั่น
23 5821606691 นางสาวปาริฉัตร    อรุณโชติ
24 5821606705 นายพิชเยศ    เรือนใจมั่น
25 5821606713 นางสาวพิมพ์ภรณ์    ตั้งสุนันท์ธรรม
26 5821606721 นางสาวพีรยา    พลอยอรุณรุ่ง
27 5821606730 นายภัทรดนัย    วงศ์ศิริ
28 5821606748 นายมงคล    คงนัทธี
29 5821606756 นางสาวมีนา    เรืองวัฒนกุล
30 5821606764 นางสาวรวิวรรณ    พณิชไพโรจน์
31 5821606781 นางสาววรัญญา    คงรักษ์
32 5821606799 นางสาววริษฏา    นิสสัยดี
33 5821606802 นางสาววริษา    ทะวาศิริ
34 5821606811 นายวสุรัตน์    กำเหนิดนนท์
35 5821606829 นายวัชระ    พัชรวัฒนพงศ์
36 5821606837 นางสาววีรยา    ถนอมพงษ์
37 5821606845 นางสาวศิริภัทร์    ชวยบุญชุม
38 5821606853 นางสาวอรพิมล    จอมพุก
39 5821606861 นางสาวเกตน์สิรี    แก้วใสย์
40 5821606870 นางสาวเจนจิรา    พรรณ์พุทธ
41 5821606888 นางสาวเบญญาภา    ต้นสายเพ็ชร
42 5821606896 นางสาวเพชรรัตน์    ศรีระบุตร
43 5821653789 นางสาวกชกร    แก้วจันทร์เหนือ
44 5821653797 นางสาวกนิษฐา    โพธิ์ศิริ
45 5821653801 นางสาวกมลพร    วัชรินทร์
46 5821653819 นางสาวกรรณิการ์    หิรัญภูวฐิติโชติ
47 5821653827 นางสาวกัลยรัตน์    ชวะนา
48 5821653835 นายคุณภัทร    กิ่งแก้วห้อย
49 5821653843 นางสาวชนนี    กรนานันท์
50 5821653851 นางสาวชนิกานต์    ลิ้มหลี
51 5821653860 นางสาวชนิษฐา    คล้ายคลึง
52 5821653894 นางสาวณัฐภัสสร    วิชัยวงษ์วัฒน์
53 5821653908 นางสาวณิชาภัทร    บุญธรรม
54 5821653916 นางสาวธนพร    สิงหพันธุ์
55 5821653924 นายธนพล    วิริยะสาร
56 5821653932 นางสาวนิลธศร    แก้วประเสริฐ
57 5821653941 นางสาวภาพิมล    สุนทรสุวรรณ
58 5821653959 นางสาวลภัสรดา    แซ่คู
59 5821653967 นางสาววิรัญญา    ชุมบัวจันทร์
60 5821653975 นายวีระศักดิ์    ฐิติกาญจนคุณ
61 5821653983 นายสุทธินันท์    บุญบันดล
62 5821653991 นางสาวสุนิสา    กรอบกระจก
63 5821654009 นางสาวสุภานันท์    จิรชัยยิ่งเจริญ
64 5821654017 นางสาวแคทรียา    เจตสรณ์
65 5821654025 นายไกรพิชญ์    ภาคย์เติมพงศ์
66 5821660491 นางสาวกนกพร    วุฒิวัฒน์โกวิท
67 5821660505 นางสาวกิตยาภรณ์    ธนนภากุล
68 5821660513 นางสาวจารุวรรณ    ส่งศิลปวัฒน์
69 5821660521 นางสาวจุฑาภรณ์    จันทร์ซ้าย
70 5821660530 นางสาวชนมพรรษ    ศรีสุข
71 5821660548 นายชวิน    นิลดำ
72 5821660556 นางสาวฐานิดา    เหมมาลา
73 5821660564 นางสาวฐิตินัน    เดชดวง
74 5821660572 นางสาวณัฐวรา    ทองจำรูญ
75 5821660581 นางสาวธัญชนก    อินทร์ใจเอื้อ
76 5821660599 นางสาวนภัสวรรณ    ดิษกุล
77 5821660602 นางสาวนิชาดา    ชอบทางศิลป์
78 5821660611 นางสาวบุศยรินทร์    เดชดิษฐวัฒน์
79 5821660629 นางสาวปนัสยา    มีสุข
80 5821660637 นางสาวปพิชญา    ตามเพิ่ม
81 5821660645 นายปริชญ์    ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
82 5821660653 นางสาวปวีณา    ชุติวรเจริญชัย
83 5821660661 นางสาวปวีณ์ธิดา    นามสุข
84 5821660670 นายพงศ์พล    อินประสิทธิ์
85 5821660688 นางสาวพรรษพร    น้ำพลอยเทศ
86 5821660696 นายพุทธวัฒน์    เกิดผล
87 5821660700 นางสาวมณีกานต์    นาคกระสันต์
88 5821660718 นางสาวมินตรา    เพ็ชรประดิษฐ
89 5821660726 นางสาวศตพร    วงศ์ถาวร
90 5821660742 นายสรรพกร    ตรีนันทวัลย์
91 5821660751 นางสาวสุดารัตน์    อมรนพรัตนกุล
92 5821660769 นายอินทัช    เสริมวิลาสกุล
93 5821660777 นางสาวโยษิตา    ชมภูมิ่ง
94 5821660785 นายไตรภพ    ทองบุญอยู่
95 5821660793 นางสาวไอลดา    บุญคง