วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600031 นางสาวณัทสุข    ไชยเพ็ชร
2 5821600626 นางสาวธันย์ชนก    ทับทิมศรี
3 5821600634 นางสาวนงเยาว์    บุญรอด
4 5821600651 นางสาวรุ่งทิพย์    เยี่ยมญาติ
5 5821600669 นางสาวสิริรัตน์    เรืองรัตน์
6 5821601142 นางสาวกัญญารัตน์    กายงาม
7 5821601151 นางสาวชนากานต์    ดำเนินเกษตร์
8 5821601169 นางสาวชุลีกร    มั่นคง
9 5821601177 นางสาวณัฐนิชา    แขสว่าง
10 5821601185 นางสาวณัฐมล    คงบุญ
11 5821601207 นายธนากร    บุญยงค์
12 5821601215 นางสาวนภอร    มูลกลาง
13 5821601231 นางสาวนิตย์รดี    ผกาแดง
14 5821601240 นางสาวนิรมล    ฮี้ตั้ง
15 5821601258 นางสาวบัณฑิตา    จงประสพโชคชัย
16 5821601266 นางสาวปาลิดา    จิรธีรติ
17 5821601274 นางสาวพรพิตรา    ยินดีเขต
18 5821601282 นางสาวพลอยไพลิน    สูงศักดิ์
19 5821601291 นางสาวพินทุสร    ปุ้ยทองดี
20 5821601304 นายพีรณัฏฐ์    เกตุเกษร
21 5821601347 นางสาววราภรณ์    ภูสุวรรณ
22 5821601355 นางสาวศรกัญณา    แสงอุทัย
23 5821601380 นางสาวศิริรัตน์    ม่วงฉ่ำ
24 5821601398 นางสาวศิริลักษณ์    คล้ายสุบรรณ
25 5821601410 นางสาวสิริรัตน์    อินล้วน
26 5821601428 นางสาวสุฐิตา    ทองศรี
27 5821601436 นางสาวอารยา    แซ่ลิ้ม
28 5821601622 นางสาวณัฐกฤตา    ทองกลัด
29 5821601631 นางสาวธิติสุดา    เจริญสุข
30 5821601649 นายภาณุวัฒน์    เกียรติสกุลทอง
31 5821601657 นางสาวมาธิชา    ธงกิ่ง
32 5821601665 นายธนวิตต    มีใย
33 5821601771 นางสาวณิชากร    ศรีเอนกราธา
34 5821601789 นางสาวสาธิตา    ธนสารจาตุรนต์
35 5821601797 นางสาวเขมจิรา    วิเศษทอง
36 5821606071 นางสาวกชพร    แสงสีงาม
37 5821606080 นางสาวกนกวรรณ    สุคนธ์เขต
38 5821606098 นางสาวจันทร์จิรา    ท้วมทอง
39 5821606101 นางสาวจิตรานุช    ธรรมยุติสัตย์
40 5821606110 นางสาวจิตสุภา    เวสารัชกิตติ
41 5821606128 นางสาวจิรภิญญา    กุญชร ณ อยุธยา
42 5821606136 นางสาวจิราวรรณ    แก้วสิงห์
43 5821606144 นางสาวชญาณิณ    ทวีโชคชาญชัย
44 5821606161 นางสาวฐิฎาพร    พืชพา
45 5821606179 นางสาวณัฐนิชา    สัจจศิลา
46 5821606187 นางสาวณัฐพร    แซ่เตียว
47 5821606195 นางสาวณิชากร    หาญชีวกุล
48 5821606209 นายธนัท    ตั้งเรืองสิน
49 5821606217 นางสาวนภาฎา    กุลเกียรติงามดี
50 5821606241 นางสาวพลอยไพลิน    คนดี
51 5821606250 นายภูมิพัฒน์    อัศวโชติวัฒน์
52 5821606268 นางสาวมนรดา    ศรีเรือง
53 5821606284 นางสาวรมย์ธีรา    สิงห์แก้ว
54 5821606306 นางสาววิภาวรรณ    รอดชีวา
55 5821606314 นายวุฒิชัย    ชมภูนิตย์
56 5821606322 นางสาวศิรกาญจน์    จิระประเสริฐสุข
57 5821606331 นางสาวชัญญาภัค    ชุ่มดี
58 5821606349 นางสาวสุทธิตา    เซ็งประเสริฐ
59 5821606357 นางสาวหทัยรัตน์    วรศิลป์
60 5821606365 นางสาวหิรัณยา    ชัยศิริ
61 5821606381 นางสาวเกศริน    เจริญรัตน์
62 5821606390 นายเจตธวัช    ปัญญา
63 5821606403 นางสาวเจนจิรา    วะระสิน
64 5821606411 นางสาวเบญจมาภรณ์    บุญรื่น
65 5821606420 นางสาวเปรมกมล    โสดา
66 5821606446 นางสาวแพร์    หิรัญญการ
67 5821606454 นางสาวโสภิดา    ใจงาม
68 5821608881 นางสาวขวัญชนก    พฤกษ์วรุณ
69 5821608899 นางสาวฐิตินุช    นวมวงษ์
70 5821608929 นางสาวอัยย์ฉมา    เจริญชนม์
71 5821650011 นางสาวจิราพัชร    แย้มเยื้อน
72 5821650038 นางสาวณรินทร์ณิชา    แม้นทิม
73 5821650054 นางสาวพัชรินทร์    บุญนิยม
74 5821650062 นางสาวรมย์ธีรา    บุญเศษฐ
75 5821650071 นางสาวศศิธร    วะน้ำค้าง
76 5821650097 นางสาวสิริยากร    วงศ์แสวงกิจ
77 5821650101 นางสาวกชกร    ช่วยทองมา
78 5821650119 นางสาวกรพินธุ์    หาญรัตนะ
79 5821650127 นายกานต์นิธิ    เตชรัตน์
80 5821650135 นางสาวชนิกานต์    อนุชาผัด
81 5821650143 นางสาวชุติกาญจน์    พูลพืชชนม์
82 5821650151 นางสาวณัฐกานต์    สายชล
83 5821650160 นายณัฐกิตติ์    เอี่ยมฤทธิ์
84 5821650178 นายธนากร    สินอมรเวช
85 5821650194 นางสาวศุภิสรา    อ่อนเลิศ
86 5821650208 นางสาวอาภาภัส    สีมารักษ์
87 5821650216 นางสาวโชติรส    วงศ์คุณธรรม
88 5821650224 นางสาวญานิกา    ประดิษฐวงค์
89 5821652464 นางสาวกฤติญา    ชมชื่น
90 5821652481 นายกษิดิศ    กาญจนเวนิช
91 5821652499 นายกาญจนฤกษ์    โกศลวรรธนะ
92 5821652511 นางสาวกิ่งกาญจน์    โสภา
93 5821652537 นางสาวกุลณัฐ    ขจรกาญจนรักษ์
94 5821652545 นางสาวขวัญชนก    สิทธะเมธา
95 5821652553 นางสาวคชาภรณ์    เพลียโคตร
96 5821652561 นายจตุรงค์    วงษ์วิศาลสุข
97 5821652570 นางสาวจริญญา    สิริพรรณยศ
98 5821652588 นายจักรพันธ์    อินทไทร
99 5821652600 นางสาวจิดาภา    ไชยมงคล
100 5821652618 นางสาวจิตรวิภา    นาคจั่น
101 5821652626 นางสาวจิรัศยา    วงศ์มาก
102 5821652634 นางสาวจิรายุ    สุรวัฒนวิเศษ
103 5821652642 นางสาวจุฑามาศ    เพิ่มเติม
104 5821652651 นางสาวชญาธร    ฆังคะมะโน
105 5821652669 นางสาวชญานี    นาคจำศิล
106 5821652677 นางสาวชนัญชิดา    จันดาเรียง
107 5821652685 นางสาวชนาภัทร    ช้างจวง
108 5821652693 นางสาวชวัลณัฎฐ์    ธนพรวุฒิภัทร
109 5821652723 นางสาวซโรเบียร์    โต๊ะกา
110 5821652740 นางสาวณภัคมน    แซ่ลิ้ม
111 5821652758 นายณัชพล    คุณวงศ์
112 5821652774 นางสาวณัฐกานต์    เมืองปรางค์
113 5821652791 นางสาวณัฐณิชา    เลิศยิ่งเจริญ
114 5821652804 นางสาวณัฐธยาน์    หน่อแก้ว
115 5821652812 นางสาวณัฐพิชา    กิตติพันธ์วรกุล
116 5821652821 นางสาวณัฐมล    พัชรปิยพร
117 5821652839 นางสาวณัฐวดี    วรพลาวุฒิ
118 5821652847 นายณัฐวร    วลัยรัตน์
119 5821652863 นางสาวณิชกานต์    ใจกว้าง
120 5821652898 นายทองสุธี    แตงอำไพ
121 5821652901 นางสาวทิพย์ลดา    สุขใหญ่
122 5821652928 นางสาวธนสิตา    ตั้งเจริญ
123 5821652936 นางสาวธนัชชา    เชาว์มีเพิ่ม
124 5821652944 นางสาวธิติมา    ศุภสิริพิพัฒน์
125 5821652979 นางสาวนฤวรรณ    อิ่มมาก
126 5821652987 นางสาวนัฐธิณี    มีทอง
127 5821652995 นางสาวนันทิยา    บุญยปรารภชัย
128 5821653002 นางสาวนาตยา    พูลกำลัง
129 5821653011 นางสาวนิรัญดา    บุญส่ง
130 5821653029 นางสาวนิสาชล    แซ่เจียม
131 5821653037 นางสาวบุษกร    ชุ่มปรีชา
132 5821653045 นางสาวบุษยมาศ    ธนศิลป์
133 5821653053 นางสาวปณิตา    นามทัศน์
134 5821653061 นางสาวปนิตา    มีสมตัว
135 5821653070 นางสาวปภัสสร    วงเวียน
136 5821653088 นางสาวปภัสสร    ใจหาญ
137 5821653096 นายปรัชญา    พจนะศิลป
138 5821653134 นางสาวปาณิสรา    สมจิตต์
139 5821653142 นายปิยพัทธ์    พงศ์พฤกษา
140 5821653151 นางสาวปุณณภัสสร    เจษฎานรเสฏฐ์
141 5821653177 นางสาวพชรธร    ธรรมาธร
142 5821653185 นางสาวพรจรัส    วัฒนาเอกสกุล
143 5821653193 นายพรรณพศิน    ตั้งสิริสมบัติ
144 5821653207 นางสาวพรวดี    สอนวิชา
145 5821653215 นางสาวพลอย    ลักขณาศรีวงศ์
146 5821653231 นางสาวพิชญ์สินี    ชัยจุฑาทิพย์
147 5821653240 นางสาวพิรญาณ์    สุขสนาน
148 5821653258 นายภากรณ์    ตั้งใจตรง
149 5821653266 นางสาวมนัญชยา    หอฉัตรนุกุล
150 5821653274 นางสาวมิ่งกมล    เทียนงาม
151 5821653282 นางสาวมุกธิดา    ขนอม
152 5821653321 นางสาวลภัสรดา    เฟื่องฟุ้ง
153 5821653371 นางสาววรันธร    แย้มเวช
154 5821653398 นายวสุพล    โพธิขำ
155 5821653401 นายวัชรพงษ์    มีวัฒนะ
156 5821653410 นางสาวศิริลักษณ์    น้ำฉ่ำ
157 5821653428 นางสาวศิริลักษณ์    อบมาพันธ์
158 5821653444 นางสาวศุภิสรา    บรรลือทรัพย์
159 5821653452 นางสาวสกาวฟ้า    สาอุดม
160 5821653479 นางสาวสริญญา    งามแสงสิริทรัพย์
161 5821653495 นางสาวสิรภัทร    มั่นสาคร
162 5821653509 นางสาวสิริกร    บ่อเกิด
163 5821653517 นางสาวสิริพร    ลือมอญ
164 5821653533 นางสาวสิริยากร    ธนถิรกุล
165 5821653541 นางสาวสิริลักษณ์    พวงเขียว
166 5821653550 นางสาวสุธาดา    โชคชยุตพงศ์
167 5821653568 นางสาวสุพรรษา    บุญมา
168 5821653592 นางสาวสุวิมล    เกิดบุตร
169 5821653614 นางสาวสโรชา    สนธิ
170 5821653622 นางสาวอทิตยา    ธรรมสังวาลย์
171 5821653631 นายอนุรักษ์    ด่านวิไล
172 5821653649 นางสาวอรปรียา    ปิยะวุฒินันท์
173 5821653681 นางสาวเจนจิรา    ครุฑเสม
174 5821653690 นางสาวเบญจมาพร    ปีตะวนิค
175 5821653720 นางสาวเพ็ญภัค    ปั้นเปรม
176 5821653738 นางสาวเพ็ญศิริ    จักรวาลวิวัฒน์
177 5821653746 นางสาวเหมรัตน์    มั่งมูล
178 5821653762 นางสาวไอรดา    ทิพมลทา
179 5821657351 นางสาวกชกร    ทองท่าพญา
180 5821657369 นางสาวกชมน    ศิวะยุทธกิจ
181 5821657385 นางสาวกนกวรรณ    นกงาม
182 5821657393 นางสาวกนิษฐนันท์    ประสาทเขตต์การ
183 5821657407 นางสาวกมลชนก    คิ้มแหน
184 5821657415 นางสาวกมลทิพย์    ชื่นใจ
185 5821657423 นางสาวกมลลักษณ์    โสฬศ
186 5821657431 นางสาวกรรณิกา    บุญเพลิง
187 5821657440 นางสาวกริษฐา    ปินตาคำ
188 5821657474 นางสาวกวินทรา    ธุวะชาวสวน
189 5821657482 นางสาวกัญญามาศ    อำพรรณ
190 5821657504 นางสาวกัลญาณิน    รูปสวย
191 5821657512 นางสาวกาญจนา    เมฆมูสิก
192 5821657539 นางสาวกาญจนาภรณ์    เนียมกลั่น
193 5821657555 นางสาวกิตติภรณ์    ประมาณ
194 5821657563 นายชนันธร    คิดถึงคุณ
195 5821657571 นางสาวกีรติกา    อุรัสยะนันทน์
196 5821657580 นางสาวกุลิสรา    จันทวัฒน์
197 5821657598 นางสาวขจีพรรณ    ทองอิ่น
198 5821657610 นางสาวขนิษฐา    แก้วจินดา
199 5821657628 นางสาวขวัญตะวัน    คำเหลา
200 5821657636 นางสาวจณิสตา    คำภาพันธ์
201 5821657644 นางสาวนันท์ณรัตน์    พิรุณย้อย
202 5821657652 นางสาวจันทร์ทิพย์    ธรรมวงค์
203 5821657661 นางสาวจารุวรรณ    มณีอินทร์
204 5821657679 นางสาวจารุวรรณ    สระทองนวน
205 5821657687 นางสาวจิตรรัตน์    แก้วพรม
206 5821657695 นางสาวจิตราพร    จันทกล
207 5821657709 นายจินดาวัฒน์    สามงาม
208 5821657717 นางสาวจิรา    เพ็ญตระกูลชัย
209 5821657725 นางสาวจุฬาลักษณ์    พิทักษ์พูลศิลป์
210 5821657733 นางสาวจุฬาลักษณ์    แย้มนิล
211 5821657741 นางสาวฉัฐวัสส์    รัตนา
212 5821657768 นางสาวฉันท์ชนก    พงษ์วิทยภานุ
213 5821657792 นางสาวชนกนันท์    แก้วกระจ่าง
214 5821657806 นางสาวชนิกานต์    สังวาลย์พานิช
215 5821657814 นางสาวณัฐวีร์วรรณ    ธนกรเกียรติกุล
216 5821657831 นางสาวชยาภรณ์    อู่วิเชียร
217 5821657849 นางสาวชลธิชา    พุกสุริวงศ์
218 5821657857 นางสาวชลธิชา    ลัดดากลม
219 5821657865 นางสาวชวิศา    ชูศิลปกิจเจริญ
220 5821657873 นางสาวช่อผกา    ต้นยาง
221 5821657881 นางสาวชัญญามาศ    ไชยจารีย์
222 5821657903 นายชิษณุ    เอี่ยมสะอาด
223 5821657911 นางสาวชุติกานต์    รุ่งวัฒนากร
224 5821657920 นางสาวชไมพร    คงคาหลวง
225 5821657938 นางสาวญานิกา    แก้วนพคุณ
226 5821657954 นางสาวฐปนรรฑฐ์    แสนสุมาย์
227 5821657962 นางสาวฐิตาภา    ดุริยะชีวิน
228 5821657971 นางสาวฐิติพร    แซ่จิว
229 5821657997 นายณภันต์    ตันพานิช
230 5821658004 นางสาวณัชชา    วิบูลย์วัชรา
231 5821658012 นางสาวณัฐกมล    พยมพฤกษ์
232 5821658039 นางสาวณัฐนรี    ท่อแก้ว
233 5821658047 นางสาวณัฐนรี    วัยวัฒน์
234 5821658055 นางสาวณัฐนรี    ศฤงคาร
235 5821658063 นางสาวณัฐนันท์    ขุนเพชร
236 5821658071 นางสาวณัฐนันท์    ทองคำ
237 5821658101 นางสาวณัฐสรัญ    เนตรสมสว่าง
238 5821658110 นางสาวณัฐสุดา    ก้อนทอง
239 5821658136 นางสาวณิชชาพัชญ์    อัครวนิชนันท์
240 5821658144 นางสาวณิชาภัทร    เนียรภาค
241 5821658161 นางสาวดนยา    พึ่งสุข
242 5821658179 นางสาวดนิตา    จีระประภาพงศ์
243 5821658187 นางสาวดรัลรัตน์    รวีเดชดำรง
244 5821658209 นางสาวดลชา    แก้วม่วง
245 5821658225 นางสาวถิรดา    สวัสดิผล
246 5821658233 นายทวีโชคชัย    ธัญมาศกวิน
247 5821658241 นางสาวทอฝัน    ยังวิเศษ
248 5821658250 นางสาวทิพาพร    เตี้ยเนตร
249 5821658268 นางสาวธนชพร    แก้วกอง
250 5821658284 นางสาวธนพรรณ    กูลอิสสริยะ
251 5821658292 นางสาวธนวรรณ    วิทยาวุฒิอนันต์
252 5821658314 นางสาวธนัชพร    เอื้อพีระพัฒนา
253 5821658322 นางสาวธนัฐฐา    จันทร์ประเสริฐ
254 5821658349 นางสาวธนาภรณ์    เทพอวยชัย
255 5821658357 นางสาวธนาภา    สมตน
256 5821658373 นางสาวธรรมาภรณ์    ว่องไวพาณิชย์
257 5821658381 นางสาวธัญญรัตน์    ยอดแก้ว
258 5821658390 นางสาวธัญญารัตน์    ฉ่ำคร้าม
259 5821658403 นางสาวธันยพร    สว่างศรี
260 5821658411 นางสาวธิรดา    ชมใจ
261 5821658438 นางสาวธีรดา    ลิขิตธรรมวาณิช
262 5821658446 นายนที    แซ่เฮ้ง
263 5821658454 นายนนทวัฒน์    อนันสลุง
264 5821658462 นางสาวนภัสวรรณ    เจียมสกุล
265 5821658471 นายนรินทร์    เกศเกื้อวิริยะนนท์
266 5821658489 นางสาวนริสา    ตันมันทอง
267 5821658501 นางสาวนฤภร    โพธิปกรณ์กุล
268 5821658519 นางสาวนฤมล    ผลพูนทวี
269 5821658527 นางสาวนัจนันท์    เกิดเจริญ
270 5821658543 นางสาวนัฐวินุช    สุขเครือเกิด
271 5821658551 นางสาวน้ำทิพย์    เรืองพยุงศักดิ์
272 5821658578 นายนิธิกร    ละอองนวล
273 5821658586 นางสาวนิธิญา    ทรัพย์ไพศาล
274 5821658608 นางสาวนิสา    นุ่มภิลัย
275 5821658616 นางสาวนุสรา    มิตตัสสะ
276 5821658624 นางสาวบุณฑรีก์    อิ่มทวีกุล
277 5821658632 นางสาวบุษกร    ไต๋เจริญ
278 5821658641 นางสาวบุษยภรณ์    รวยเรืองรุ่ง
279 5821658659 นางสาวบุษยมาส    โพธิ์เงิน
280 5821658667 นางสาวปณิดา    สุขเสริม
281 5821658675 นางสาวปภัศรา    กลิ่นพยอม
282 5821658683 นางสาวปภาวี    กุลชนะไพโรจน์
283 5821658691 นางสาวประภัสสร    ตั้งสถิตย์วัฒนากุล
284 5821658705 นางสาวประภาสิริ    ประสิทธิ์วัฒนเสรี
285 5821658713 นายปรัชญา    พุ่มภักดี
286 5821658721 นางสาวปรียา    ดวงภุมเมศ
287 5821658730 นางสาวปรียาณัฐ    อริยานนท์
288 5821658748 นางสาวปรียานุช    จันทร์หอม
289 5821658756 นางสาวปรุงจันทร์หอม    ธนิกกุล
290 5821658764 นางสาวปวีณา    กลิ่นนิ่มนวล
291 5821658772 นางสาวปวีรภา    โพธิอาศัย
292 5821658781 นายปัญญพนต์    หาญเสน่ห์ลักษณ์
293 5821658799 นายปัฐน์    มีอาษา
294 5821658802 นางสาวปัฐมาภรณ์    สัตตบุศย์
295 5821658811 นายปัณณธร    ประทาน
296 5821658829 นางสาวปาจรีย์    สมร
297 5821658837 นางสาวปาณิสรา    ภู่เงิน
298 5821658853 นางสาวปาริชาติ    คุณรักษ์
299 5821658861 นางสาวปิญชาน์    เจียมตน
300 5821658888 นางสาวปิยธิดา    อ่อนนิ่ม
301 5821658896 นางสาวปิยะพร    ศรีรางกูล
302 5821658900 นางสาวปิยะวรรณ    เนตรประไพ
303 5821658918 นายปุญญเดช    วารัตน์ฉาย
304 5821658926 นางสาวปุณยนุช    แก้วคง
305 5821658942 นางสาวพรชิตา    รักตสันติ
306 5821658951 นายพรณรงค์    มณีเทศ
307 5821658969 นางสาวพรธิชา    นิลหัต
308 5821658977 นางสาวพรนภา    รัตนบำรุงวงศ์
309 5821658985 นางสาวพรพิมล    พัฒนวงศ์งาม
310 5821658993 นางสาวพรรณิภา    เงินแจ่ม
311 5821659001 นางสาวพราวเพชร    เปาอินทร์
312 5821659019 นางสาวพฤกษา    คุณารยกุล
313 5821659035 นางสาวพัชญา    คงคณาสิน
314 5821659043 นางสาวพัชรีพร    ทะธาศรัย
315 5821659060 นางสาวพัทธนันท์    สถิตานุชิต
316 5821659078 นางสาวพัทธ์ธีรา    กันนุช
317 5821659094 นางสาวพิชชา    ดีมั่นคงวณิช
318 5821659108 นางสาวพิชชากร    ปรุงเกียรติ
319 5821659116 นางสาวพิชญา    ทองเจริญ
320 5821659124 นางสาวพิชญา    ลาภทิพมนต์
321 5821659132 นางสาวพิชญ์สินี    ทรัพย์จอเพชร
322 5821659141 นางสาวพิทยารัตน์    หมื่นยา
323 5821659167 นางสาวพิมพ์พิชชา    เทศสมบูรณ์
324 5821659175 นางสาวพิมพ์วิภา    พราหมพันธุ์
325 5821659183 นางสาวพิรญาณ์    ลาภทิพมนต์
326 5821659191 นายพุฒิพงศ์    สมนิล
327 5821659213 นายภวินท์    สุทธิ
328 5821659221 นางสาวภัทรสุดา    จำปาอ่อน
329 5821659230 นางสาวภัทรานิษฐ์    ตรีสินทวี
330 5821659248 นางสาวภัทราพร    บุญเตียง
331 5821659256 นางสาวภัสสรา    ปราบใหญ่
332 5821659264 นายภูวดล    ชัยศิลปีชีวะ
333 5821659272 นายภูวเมศฐ์    อำนาจนันทสิทธิ์
334 5821659281 นางสาวมณิศา    แสงนิล
335 5821659299 นางสาวมนท์วรี    สุขมาก
336 5821659302 นางสาวมนิษา    ชื่นประไพ
337 5821659329 นางสาวมารศรี    ศรีหรั่ง
338 5821659345 นางสาวยติกา    อุบลชลเขต
339 5821659361 นางสาวรติยาพร    ชำนาญหมอ
340 5821659370 นางสาวรติรส    ดีคุ้ม
341 5821659388 นางสาวรมณ    เกษรมาลา
342 5821659396 นางสาวรยาสร    พรธัญมงคล
343 5821659400 นางสาวรสมล    ประสานจิตร์
344 5821659426 นางสาวรักษิตา    แก้วเจริญ
345 5821659434 นายรัชวุฒิ    สิริมณีกร
346 5821659442 นายรัฐศาสตร์    สารีคำ
347 5821659451 นางสาวรินทร์วดี    นันทกุลเวโรจน์
348 5821659469 นางสาวรุจิกาญจน์    วรรณศิริ
349 5821659477 นางสาวลลิตา    ชาละนันท์
350 5821659485 นางสาววจภิส    วิศวพิพัฒน์
351 5821659493 นายวชิรวัตติ์    สุวพรกุลรัตน์
352 5821659507 นางสาววนิดา    สมหวาน
353 5821659515 นางสาววรณัน    รอดปฐม
354 5821659523 นางสาววรดา    มหาพรหม
355 5821659531 นางสาววรรณพร    คันฉ่อง
356 5821659540 นางสาววรรษพร    บุญอ่อน
357 5821659558 นางสาววรวีร์    ภูวพานิช
358 5821659566 นางสาววรัฎฐา    อนันต์ศรี
359 5821659574 นางสาววศินา    แจ่มแจ้ง
360 5821659582 นางสาววิจิตรา    มั่นบุญมาก
361 5821659591 นางสาววิภาวดี    ศิริยงค์
362 5821659604 นางสาววิภาวี    ด้วงช้าง
363 5821659612 นางสาววิรมน    รอดปฐม
364 5821659621 นางสาววิลาสินี    อินทรกำแหง
365 5821659639 นางสาววิศารัตน์    รัตนะ
366 5821659647 นางสาววีรินทร์    วิเชียรสมุทร
367 5821659655 นางสาวศรัญญา    เชียงกา
368 5821659663 นายศรัณย์    มุขศรีใส
369 5821659671 นางสาวศศกรณ์    ณัฎฐานาค
370 5821659698 นางสาวศศิวิมล    รัตนะศักดิ์ศรี
371 5821659710 นายศิรชัช    ดีเลิศพิพัฒน์กุล
372 5821659728 นางสาวศิรประภา    ปานแจ่ม
373 5821659744 นางสาวศิริรัตน์    เสมแก้ว
374 5821659752 นางสาวศิริลักษณ์    แซ่ลี้
375 5821659761 นางสาวศิวรักษ์    ส่งเสียง
376 5821659779 นางสาวศุภรดา    กระจ่าง
377 5821659787 นางสาวศุภรัตน์    สมณะ
378 5821659795 นายศุภวัฒ    ล้อประเสริฐ
379 5821659825 นางสาวสกาวรัตน์    สระทองพูน
380 5821659833 นางสาวสกาวเดือน    เปี่ยมมณี
381 5821659841 นายสรรพวัฒน์    จรามรบูรพงศ์
382 5821659850 นางสาวสวรส    แก้วช่วย
383 5821659868 นางสาวสวรส    ใจรัตน์สุขศรี
384 5821659876 นางสาวสาธิกา    แสงสว่าง
385 5821659892 นางสาวสายน้ำผึ้ง    ปารีเสน
386 5821659906 นายสิทธิชัย    เพิ่มฉลาด
387 5821659914 นายสิรภพ    อัมพรไพโรจน์
388 5821659922 นางสาวสิรินยา    เดชประสาท
389 5821659931 นางสาวสิริรัตน์    คำดี
390 5821659949 นางสาวสิริรัตน์    จันทร์ชาดา
391 5821659957 นางสาวสุกัญญา    สิงห์เมือง
392 5821659965 นางสาวสุดารัตน์    บัวนวล
393 5821659973 นางสาวสุทธิกานต์    มูลสวัสดิ์
394 5821659990 นางสาวสุธากร    จันทเลิศ
395 5821660009 นางสาวสุธาสินี    สุทธยากรณ์
396 5821660017 นางสาวสุประวีณ์    วงศ์พันธุ์
397 5821660025 นางสาวสุปรียา    อังคารชุน
398 5821660033 นางสาวสุพัตรา    วิเชียรรัตนพงษ์
399 5821660041 นางสาวสุพาวดี    ขาวสอาด
400 5821660050 นางสาวสุภัทรา    อรรคทิมากูล
401 5821660068 นางสาวสุภัสสร    ขุนเครือ
402 5821660084 นางสาวสุภาวดี    แพงสา
403 5821660092 นางสาวสุมิตตา    จินดาวงศ์
404 5821660106 นางสาวสุมิตรา    รวีเดชดำรง
405 5821660122 นางสาวหัทญา    คงคณาสิน
406 5821660149 นายอธิคม    จายะกัน
407 5821660157 นางสาวอนัญญา    วารสิทธิ์
408 5821660165 นางสาวอภิชา    เหลืองช่างทอง
409 5821660173 นางสาวอรทัย    คูประสิทธิ์
410 5821660181 นางสาวอรนลิน    มูลคลัง
411 5821660190 นายอรรถพล    อ่อนสำอางค์
412 5821660203 นางสาวอรวรรณ    เอียดสุย
413 5821660211 นางสาวอรวิภา    ผลน้ำอ้อม
414 5821660220 นางสาวอัจฉราพรรณ    สุขสำราญ
415 5821660238 นางสาวอัญลักษณ์    เจริญมโนพุทธิ
416 5821660246 นายอัณณพ    สุนทรี
417 5821660254 นางสาวอารยา    จิตตประมวลบุญ
418 5821660262 นางสาวอารียา    เกิดไธสงค์
419 5821660271 นายอิทธิกร    แสงเพลิง
420 5821660289 นางสาวอินทิรา    อารีพันธุ์
421 5821660297 นางสาวอินทิรา    แพงสุข
422 5821660301 นางสาวอิสริยาภรณ์    อ่อนศิริ
423 5821660319 นางสาวกัญญ์วรา    เกิดโภคา
424 5821660327 นางสาวเขมจิรา    ศรีวิชา
425 5821660335 นางสาวเครือวัลย์    อภิรตกาญจน์
426 5821660343 นางสาวเจนจิรา    นุชเจริญ
427 5821660351 นางสาวเจนจิรา    เจริญสุข
428 5821660360 นางสาวเบญจรัตน์    ชูราศรี
429 5821660386 นางสาวเวธกา    วุฒิวรรธนะ
430 5821660416 นางสาวแพรตะวัน    เกียรติกรชูวงษ์
431 5821660424 นางสาวโขษมแข    ปัทมะเศรษฐ
432 5821660432 นางสาวโชติรส    ทองหล่อ
433 5821660441 นางสาวโชติรส    ลูกรักษ์
434 5821660459 นางสาวโชติรส    เอี๊ยวอำไพ
435 5821660467 นางสาวโปรดปราน    ศาลิคุปต
436 5821660475 นางสาวโยธิตา    ทวีสวัสดิ์
437 5821660483 นายไชยากร    แดงรักษา