วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600618 นางสาวกัลยานิษฐ์    สังข์ป้อม
2 5821601754 นางสาวมัทนียา    ปิ่นแก้ว
3 5821605636 นางสาวกัญญารัตน์    ขัดคำ
4 5821605661 นางสาวกัลยารัตน์    เพ็งลอย
5 5821605679 นางสาวกาญจนา    หนูใจหาญ
6 5821605687 นางสาวกุลนาถ    มรรยาวุฒิ
7 5821605695 นางสาวจันทกานต์    ทิพยเนตร
8 5821605709 นางสาวจุฬาพรรณ    จันทร์โท
9 5821605717 นางสาวชนากานต์    เทียนคำ
10 5821605725 นางสาวชลิตา    สารักษ์
11 5821605733 นางสาวณัฏฐา    ธวัชวดีวงศ์
12 5821605741 นางสาวณัฐกานต์    แป้นพันธุ์
13 5821605750 นางสาวดวงกมล    พิมพ์เดช
14 5821605776 นางสาวตวงพร    อินทร์เพ็ญ
15 5821605784 นายติณภพ    เหล่าชูชัยสกุล
16 5821605792 นายธนเดช    น้ำทรัพย์
17 5821605822 นายปฐวีชัย    สุดสวาสดิ์
18 5821605849 นางสาวพรณภา    ผุยพรม
19 5821605857 นางสาวพรนภา    ราชบัณฑิตย์
20 5821605865 นายพรพิทักษ์    เติมเกียรติไพบูลย์
21 5821605881 นายพุฒิเมธ    สวนแก้ว
22 5821605890 นางสาวมูรณี    อาแว
23 5821605903 นางสาวรุ่งนภา    คำตา
24 5821605911 นางสาววรดา    ทัศมาลา
25 5821605920 นายวรวัฒน์    พูนพรมราช
26 5821605938 นางสาววรวีร์    จันทร์แดง
27 5821605946 นางสาวศิริทร    ศรัทธาผล
28 5821605954 นางสาวศิริรัตน์    อิ่มอาบ
29 5821605971 นางสาวสินารัตน์    กอบประดิษฐ์
30 5821605989 นายสิรวิชญ์    แก้วเกิด
31 5821605997 นางสาวสิริขวัญ    สารวรรณ
32 5821606004 นางสาวสุทธิดา    สุทธิสน
33 5821606012 นางสาวสุทธิดา    แสนประสิทธิ์
34 5821606021 นางสาวสุพิชชา    เอี่ยมเกษม
35 5821606039 นางสาวสุภาภรณ์    ศรีสงคราม
36 5821606047 นางสาวสุวนันท์    จันทร์โท
37 5821606055 นางสาวอรสินี    อินทร์ดี
38 5821608783 นางสาวช่อผกา    แก้วยอด
39 5821608791 นางสาวธนาภรณ์    นิลบุตร
40 5821608813 นายนพรัตน์    ปิ่นชัย
41 5821608821 นางสาวปวารี    หวลระลึก
42 5821608848 นายภาณุพงศ์    เอี่ยมวงษา
43 5821608856 นางสาวยุวดี    ลี้บรรจง
44 5821608864 นายศักดา    พันธุ์สุรินทร์
45 5821608872 นางสาวสโรชา    แดงดำรงค์
46 5821609810 นายบุรินทร์    ยีทองภา