วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การตลาด
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600561 นางสาวทิพวรรณ    มั่นคง
2 5821600570 นายธวัชชัย    พรสง่า
3 5821600588 นางสาวธัญชนก    สิงห์ประเสริฐ
4 5821600596 นายพรเทพ    สาทประสม
5 5821600600 นางสาวสุภารดี    โพธิ์ศรี
6 5821601126 นายภาณุพงศ์    นันทสินธ์
7 5821604958 นางสาวกชกร    กิจฉลอง
8 5821604966 นายกฤชณัท    สายบัวทอง
9 5821604974 นางสาวจันทร์ทรา    พงษ์ไพบูลย์
10 5821604982 นางสาวจิรัชญา    ทองเกิด
11 5821605008 นางสาวชณิกา    จันทะสอน
12 5821605016 นางสาวชยุดา    แซ่โง่ว
13 5821605024 นายชลธรรณ์    ศรีสุข
14 5821605041 นางสาวชุลีกร    เทพบุรี
15 5821605059 นายฐิรพงศ์    ลาภส่งผล
16 5821605067 นางสาวณภัทรา    จิตติเดชา
17 5821605075 นางสาวณัฏชยา    รวีโภชน์ศิริ
18 5821605083 นายณัฐกิจ    แซ่ตัน
19 5821605091 นายณัฐชา    ชีวเลิศปัญญา
20 5821605105 นางสาวณัฐพร    ผูกพานิช
21 5821605113 นายณัฐพล    ศักดาสุคนธ์
22 5821605130 นายดนัย    นิลสุวรรณ
23 5821605148 นางสาวธณัฐฐา    ตาทอง
24 5821605156 นางสาวธนกาญจน์    ฉุยฉาย
25 5821605164 นางสาวธนาภรณ์    ปอยบี
26 5821605172 นางสาวธัญญ์ธิชา    ศรีคำ
27 5821605181 นางสาวนภัสสร    แซ่ลิ้ม
28 5821605199 นางสาวนันท์นภัท    วงษ์ไม่น้อย
29 5821605202 นางสาวปราชญ์กวี    ธรรมวาโร
30 5821605211 นางสาวปัทธิตา    มิตรดี
31 5821605229 นายปิติภัทร    แก้วเริงฤทธิ์
32 5821605245 นางสาวปุญญิศา    ตีวารี
33 5821605261 นางสาวพรนภา    ไชยไพบูลย์วงศ์
34 5821605270 นางสาวพรวิภา    จงอ้อมกลาง
35 5821605288 นายพรอนันต์    กิจอมรชัย
36 5821605296 นางสาวพัชรกมล    ม่วงสกุล
37 5821605318 นางสาวพิมพ์ชนก    นิ่มวรรณัง
38 5821605326 นางสาวพีรดา    จิระอนันต์กุล
39 5821605334 นางสาวภิชาภรณ์    ทรงเจริญ
40 5821605342 นายภูรี    เต็มบุญศักดิ์
41 5821605351 นายภูสิทธิ    แก้วผลึก
42 5821605369 นางสาวมนัสนันท์    เซี่ยงว่อง
43 5821605377 นางสาวมีนา    มั่งมีธนสกุล
44 5821605385 นางสาวรภัสธร    ล้อธรรมคุณ
45 5821605393 นางสาวรัชติมา    กอวิเศษชัย
46 5821605423 นางสาววรรณกาญจน์    ศรีคำ
47 5821605431 นางสาววราพร    จงอรุณรุ่งโรจน์
48 5821605474 นายศิรวัช    สิมะสุนทร
49 5821605482 นายศิรวิชญ์    เพชรลาย
50 5821605491 นายศุภกร    เจียรนันทพิสุทธิ์
51 5821605504 นายสิปปภาส    สิริเกษมสุข
52 5821605512 นายสิริชัย    จุ่นขจร
53 5821605521 นายสุกฤษฏิ์    ชัยวงศ์วุฒิกุล
54 5821605539 นายสุกฤษฏิ์    หัตถกิจจำเริญ
55 5821605547 นางสาวสุทธิดา    เอกสินิทธ์กุล
56 5821605555 นางสาวอภิญญา    จะมะรี
57 5821605571 นางสาวเกวลี    โปรยเงิน
58 5821605580 นางสาวเพชรพลอย    ธรรมบันดาลสุข
59 5821605598 นางสาวเมทิกา    ศรีวิเชียร
60 5821605601 นางสาวแพรพลอย    มิ่งเมือง
61 5821651875 นางสาวกชกร    เกิดศักดิ์สิทธิ์
62 5821651905 นางสาวกันห์กมล    สนจีน
63 5821651913 นางสาวกัลย์รวีภัค    คุนาพงษ์กิติ
64 5821651921 นางสาวพัทธ์ปิยา    กนกศิริอัคริมา
65 5821651930 นางสาวกาญจนา    มีวัฒนะ
66 5821651948 นายกิตติพงษ์    ตาลกุล
67 5821651956 นางสาวกุลภรณ์    คงสอน
68 5821651964 นายครองทรัพย์    ดั่งธนกุล
69 5821651972 นางสาวจิรภัทร    ธัญธนภัทร
70 5821651981 นายจิรวัฒน์    ชมชิด
71 5821651999 นางสาวชนิตา    น้อยประเสริฐ
72 5821652006 นายชยังกูร    น้อยพันธ์
73 5821652014 นายชวลิต    หวันมะหยอ
74 5821652022 นายชัชวาล    เผ่าวณิชย์
75 5821652031 นายชัยภัทร    สิทธิวราเดช
76 5821652057 นางสาวชุติกาญจน์    อินสว่าง
77 5821652065 นายชุติมันต์    เผือกกะจี
78 5821652073 นางสาวชุลีพร    ทองบ้านกวย
79 5821652081 นางสาวคณินญา    สุขคำมีภัธ
80 5821652120 นายดลฉัตร    ส่งสุข
81 5821652146 นางสาวนภสร    ดอกบัว
82 5821652154 นางสาวนิตธิญา    ทัพนาค
83 5821652162 นางสาวนิรชา    ยศศักดิ์ศรี
84 5821652171 นางสาวพิชญา    บำรุงธนสารกิจ
85 5821652197 นายปัญญาวุธ    ทอดสูงเนิน
86 5821652219 นายพงษ์พิสิทธิ์    อมรพงษ์ไพศาล
87 5821652227 นางสาวพรทวี    ไกรทอง
88 5821652243 นางสาวพัชราภรณ์    พร้อมหมู่ญาติ
89 5821652251 นางสาวพัชรียา    ทองพันธ์
90 5821652260 นายภาณุวัฒน์    หวลบุดตา
91 5821652278 นายมานวงศ์    ธนิกกุล
92 5821652286 นางสาวยุพารัตน์    บุญฤกษ์
93 5821652294 นางสาวรวิสรา    เพชรทอง
94 5821652308 นายรุ่งรวิน    นุเวที
95 5821652316 นายลัทธวัฒน์    พงศ์พนมเวช
96 5821652332 นายวริศ    รุ่งโรจน์วัฒนา
97 5821652341 นางสาวศิรภัสสร    เติมศรีเจริญพร
98 5821652359 นายศุภวิชญ์    สกูลคง
99 5821652367 นายสถาพร    เทียนพจน์
100 5821652383 นางสาวสุชานาถ    ชัยชโลทรกุล
101 5821652391 นายสุพรรณ    ปานอุทัย
102 5821652405 นางสาวสุมณฑกานต์    เจริญธนวานิชย์
103 5821652413 นางสาวอรปวีณา    บุญเสริม
104 5821652430 นายอานนท์    หยิบพฤกษ์ทอง
105 5821652456 นายไชยพล    ภุมรินทร์
106 5821656818 นางสาวกมลวรรณ    อาภาวงศ์กวิน
107 5821656834 นางสาวกานต์ธิดา    ทองน้อย
108 5821656842 นางสาวจริยา    ปัญญาเฉียบ
109 5821656851 นางสาวจิตรลดา    ตั้งภากรณ์
110 5821656869 นางสาวชฎาพร    ปิยอนันตกุลชัย
111 5821656877 นายชานนท์    หัตถกิจโกวิท
112 5821656885 นางสาวชีวรัต    ศรีณรงค์
113 5821656893 นางสาวชุติพร    เชื่อมสุข
114 5821656907 นางสาวฐิติกา    สุวรรณชาศรี
115 5821656915 นางสาวฐิตาพร    สัตนาวุฒิ
116 5821656923 นางสาวฐิตาภา    เติมเลิศมนัสวงษ์
117 5821656931 นางสาวณฤชล    ทรัพย์มี
118 5821656940 นายณัฐพล    พึ่งประเสริฐ
119 5821656958 นางสาวทยาภา    ชีวะนานนท์
120 5821656966 นางสาวธนวรรณ    หลักฐานดี
121 5821656974 นายธนวัฒน์    อารีวรารักษ์
122 5821656982 นางสาวนันชลีพร    ภู่ระหงส์
123 5821656991 นายนิติศาสตร์    เดโชวิบูลย์
124 5821657008 นายนิธิ    คุมตะวิชัย
125 5821657016 นางสาวประภัสสร    ข้องม่วง
126 5821657024 นายปองพล    กิ่มมณี
127 5821657032 นายปองภพ    ปิยภัณฑ์
128 5821657041 นางสาวปัญญาพร    กาญจนปัญญาพงศ์
129 5821657059 นางสาวปัทมวรรณ    โยนกลอง
130 5821657067 นางสาวปาริฉัตร    ฉัตรผดุงธรรม
131 5821657075 นางสาวพัชราภรณ์    ตันจินดา
132 5821657083 นางสาวพิชามญชุ์    โพธิ์ศรี
133 5821657091 นางสาวภัทรา    วุฒิชัยศรี
134 5821657105 นางสาวภาณุมาศ    พันธุ์สุวรรณ์
135 5821657113 นางสาวมินตรา    วิสารทพงศ์
136 5821657121 นางสาวรติมา    จตุรอุบลวิศิษฏ์
137 5821657130 นางสาวจุริญญา    ดุษฎีวิโรจน์
138 5821657148 นางสาวรัชฎาภรณ์    ตรีสมุทรกุล
139 5821657156 นางสาวลลิตา    เริงรุ่งเรือง
140 5821657164 นายวรปัญญา    โสภณไพศาลกิจ
141 5821657172 นายวรปัญโญ    โสภณไพศาลกิจ
142 5821657199 นางสาวศิริพร    โพธิ์พันธ์
143 5821657202 นายศุภกิตติ์    ศักดิ์เสถียรพงศ์
144 5821657229 นายสิทธิ์ชนน    สิทธิชัยนันทน์
145 5821657237 นางสาวสุพัตตรา    โทสุวรรณ
146 5821657253 นางสาวสุภิญญา    นุชเครือ
147 5821657261 นางสาวสุรีวรรณ    งามจำเนียร
148 5821657270 นางสาวอนัญญา    วิทยาคม
149 5821657296 นางสาวอรอนงค์    คำพูเพชร
150 5821657318 นายเกียรติศักดิ์    เลิศวิรัตน์
151 5821657326 นางสาวเจติยา    ดีคำ
152 5821657334 นางสาวเจนจิรา    ชัยวิวัฒน์
153 5821657342 นายไกรศรี    ศรีเมือง