วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600499 นางสาวธัญชนก    เอมอิ่ม
2 5821600502 นางสาวพีรพรรณ    กลิ่นสน
3 5821600511 นายภานุวัฒน์    กู้อัจฉริยกุล
4 5821600537 นางสาววิภา    เข็มดี
5 5821600545 นางสาวศรีผกาภรณ์    คำพิรา
6 5821600880 นางสาวกุลณัฐ    ผลอินทร์
7 5821600898 นางสาวจันทร์เพ็ญ    เรืองทอง
8 5821600901 นางสาวจารุนันท์    นักรำ
9 5821600936 นางสาวณัฏฐิยา    อินลอย
10 5821600944 นายณัฐวุฒิ    ลิ้มศิริสัมพันธ์
11 5821600952 นางสาวณิชกมล    เทพวัชรการุณ
12 5821600961 นายธนวุฒิ    โชตินุกูล
13 5821600979 นางสาวธัญญรัตน์    นาคเกษม
14 5821600987 นางสาวนภัสสร    วิริยะปานนท์
15 5821600995 นายนันทวัตร    จันดรา
16 5821601002 นางสาวบุษยพรรณ    ลาภสวัสดิ์
17 5821601011 นางสาวพรทิพย์    เฉยฉาย
18 5821601029 นางสาวพิมพ์วิภา    ศรีธิ
19 5821601037 นางสาวมลเฑียร    พักกระสา
20 5821601045 นายวีระพล    อุประแสน
21 5821601070 นายสุรศักดิ์    ทรัพย์มีพร้อม
22 5821601088 นางสาวอฐิตยา    แซ่เตียว
23 5821601096 นางสาวอลิสา    อุบลน้อย
24 5821601100 นางสาวอาภัสรา    โฉมยา
25 5821601118 นางสาวโศภิษฐา    โสภณพุทธพร
26 5821601614 นายชวนาท    เย็นฉ่ำ
27 5821601738 นายชนกานต์    ชั้นบุญใส
28 5821604788 นางสาวธนพร    สังข์ทิตนุ
29 5821604826 นางสาวนิภาวรรณ    อินทะ
30 5821604834 นายบุญสิริ    จุฬาศินนท์
31 5821604842 นางสาวปฏิมาพร    อินทร์เกลี้ยง
32 5821604851 นางสาวพรรณนิภา    ปานคำ
33 5821604869 นางสาวพัชราภรณ์    เอี่ยมมี
34 5821604877 นางสาวภวิตา    ชีวะถาวร
35 5821604885 นายยศกร    นนทราช
36 5821604893 นางสาววรัญญา    ปทุมยา
37 5821604923 นางสาวสิริกร    สินเจริญ
38 5821604940 นางสาวสุณิษา    คำเบิก
39 5821608490 นางสาวกมลพรรณ    กมลมาลี
40 5821608503 นางสาวกมลพัชร    วงษ์คลัง
41 5821608511 นางสาวกวีพร    สุขรัตน์
42 5821608520 นางสาวกัญญารัตน์    วงค์ยศ
43 5821608538 นางสาวจิลดา    ตันไพศาล
44 5821608546 นางสาวชนนิกานต์    พนมรัตน์
45 5821608554 นางสาวชลิตา    แซ่จันทร์
46 5821608571 นางสาวทิพวรรณ    พงศ์เมืองทอง
47 5821608597 นางสาวนภสร    มานอก
48 5821608601 นางสาวปภัสสร    ทองแจ่ม
49 5821608627 นางสาวรวีวรรณ    พลายระหาร
50 5821608635 นางสาวรุจิราภรณ์    พรมสนธิ
51 5821608643 นางสาววรดา    ชินวร
52 5821608660 นางสาววิรมล    มีมากบาง
53 5821608678 นางสาวสุธาวดี    เล็กอึ่ง
54 5821608686 นางสาวอภัสรา    กล้าหาญ
55 5821608694 นางสาวอรยา    ใจหลัก
56 5821608708 นางสาวอัญญ์รัศมิ์    พรหมมา
57 5821608716 นางสาวอุษณีย์    จันทร์พฤกษ์
58 5821608724 นางสาวเพชรมณี    และสำราญ
59 5821609828 นางสาวยุพเรศ    แก้วสุวรรณ์