วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600413 นางสาวจันทนา    สุขคง
2 5821600430 นางสาวชนัญญา    ตั้งถาวร
3 5821600448 นายนที    ยุ้งศิริ
4 5821600456 นางสาววชิรา    พลับวังกล่ำ
5 5821600464 นางสาววชิรินทรา    ศรีอุทมาลย์
6 5821600472 นายศุภมิตร    แจ้งอุบล
7 5821600847 นางสาวทิพวัลย์    วงษ์สง่า
8 5821600855 นางสาวมนัสนันท์    นิจจะยะ
9 5821600863 นางสาวอจลญา    จันทรขจร
10 5821604320 นางสาวกันติชา    ลอองจันทร์
11 5821604338 นายจิติศักดิ์    โอษฐาภรณ์ชัย
12 5821604346 นางสาวจุฑามาส    หงส์นพคุณ
13 5821604354 นางสาวชญาน์นันท์    เชาวน์ดี
14 5821604362 นายชินกฤต    อนุรพันธ์
15 5821604371 นางสาวฐิตาพร    เติมเลิศมนัสวงษ์
16 5821604389 นางสาวฐิตารีย์    วัฒนาถิรพงศ์
17 5821604397 นางสาวณัฐชา    ถิรธนกุล
18 5821604419 นายณัทกฤช    กิตติชาญวุฒิ
19 5821604435 นางสาวธัญลักษณ์    เพ็งไพบูลย์
20 5821604443 นายธีรรัตน์    สืบเสียง
21 5821604451 นายนภดล    ธีรพงศ์
22 5821604460 นางสาวนัชชา    คำแดง
23 5821604478 นางสาวนัชนันท์    บูแอ
24 5821604486 นางสาวนิชา    ฉัตรสุวรรณ
25 5821604494 นายปรัญชัย    อบเชย
26 5821604508 นางสาวปิยาภรณ์    มนต์ทิพย์
27 5821604516 นายศักรนันทน์    ธรรมศิริวงศ์
28 5821604524 นางสาวพรชิตา    บัวกลาง
29 5821604541 นางสาวพศวีร์    ตั้งพานิชยานนท์
30 5821604559 นางสาวพิชชานันท์    ตันตินันทตระกูล
31 5821604567 นางสาวพิมพกานต์    สุขจินดา
32 5821604575 นางสาวมณีรัตน์    รอดบำรุง
33 5821604583 นายรณกฤต    เดชบุญ
34 5821604613 นางสาววรรณพร    แซ่ตั้น
35 5821604621 นางสาววรินทร    เจริญสุข
36 5821604630 นางสาววศินี    ปรีชา
37 5821604656 นางสาวสร้อยสุวรรณ    งามแสง
38 5821604664 นางสาวสริณญา    ศักดิ์ยุพาชูสกุล
39 5821604681 นางสาวสิริวิมล    ปาเปีย
40 5821604699 นางสาวสุทธิดา    รอดวงษ์
41 5821604702 นายอรรถพล    ถนอมทรัพย์
42 5821604711 นางสาวอริสา    พิมพ์จันทร์
43 5821604729 นางสาวอัญธิกา    จำปีเจริญสุข
44 5821604737 นางสาวเซินเซิน    แซ่เต๋ง
45 5821604745 นางสาวเบญญา    กฤษฎาธาร
46 5821604753 นางสาวเฟื่องฟู    แก้วบุตรดี
47 5821604761 นางสาวแก้วการดี    สุจริตธรรม
48 5821651450 นางสาวกฤติยา    ฐิตยานุวัฒน์
49 5821651468 นางสาวกัญนชารัตน์    ชูช่วย
50 5821651476 นางสาวกัลยาภัสร    ดีบัว
51 5821651484 นายกิตติคุณ    ชิ้นไทย
52 5821651492 นายกุศล    ศิริมงคล
53 5821651506 นางสาวจริยา    ศรีเฟื่องฟุ้ง
54 5821651514 นายจักริน    อินทศเพชร
55 5821651531 นางสาวจิราพร    แก้วแสนเมือง
56 5821651549 นายชณัฐภัทร    กมลศิลป์
57 5821651557 นางสาวชวัลรัตน์    ขวัญเมือง
58 5821651581 นางสาวทิพย์อาภา    จ่าจำรูญ
59 5821651590 นางสาวธัญญา    ยอแซฟ
60 5821651603 นางสาวนภา    โรจน์อรุณ
61 5821651620 นางสาวปณัฐกานต์    สุวรรณรัตน์
62 5821651646 นางสาวปัญจรัตน์    กลั่นประชา
63 5821651654 นางสาวปัทมวรรณ    น้อยอินทร์
64 5821651662 นายพงศภรณ์    อาริยะ
65 5821651671 นางสาวพรสุฎา    เสนะวัต
66 5821651697 นางสาวพิรญาณ์    ทับไกร
67 5821651701 นายภัทรกร    สามารถ
68 5821651719 นางสาวมณีรัตน์    ใจผ่องใส
69 5821651735 นางสาวมินยา    ชายสิทธิ์
70 5821651743 นายรัตนชัย    มากมณี
71 5821651751 นางสาววรรณนภา    เปี่ยมทอง
72 5821651778 นางสาววัชรภรณ์    ไม้ทอง
73 5821651786 นายวีรภัทร    พรายพัทธยา
74 5821651794 นายวุฒิชัย    อภิชัย
75 5821651808 นางสาวศศิธร    ชาครตระกูล
76 5821651816 นางสาวสขิลา    หลอยส่วน
77 5821651824 นางสาวสุริตา    พึ่งพุ่ม
78 5821651867 นางสาวเมธาวี    ฟักหอม
79 5821656001 นางสาวกมลชนก    เลิศอภิวรกร
80 5821656010 นายกมลภพ    แสวงสุข
81 5821656028 นางสาวกฤติพร    วิภาภรณ์พรรณ
82 5821656036 นายกสิณพจน์    สินธุชัยวงศ์
83 5821656061 นางสาวกุลยรัฐ    อั้นจุกฉุน
84 5821656079 นางสาวขวัญจิรา    แก้วคัลณา
85 5821656087 นายคทาวุธ    เกษมชัยนันท์
86 5821656095 นางสาวจงรักษ์    จองวรรณศิริ
87 5821656117 นางสาวจิรติ    ศิริสันติกุล
88 5821656125 นางสาวจิรศรี    ศรีโตกลิ่น
89 5821656133 นางสาวจิราภรณ์    ศรีวิไลเจริญ
90 5821656141 นางสาวจุฑามณฑ์    ช่วยประสาทวัฒนา
91 5821656150 นายชญานนท์    ศรีสมรทอง
92 5821656168 นางสาวชนนิกานต์    ศรีพิทักษ์
93 5821656176 นางสาวชนันนัส    วิเชียรวงศ์
94 5821656184 นางสาวชวิศา    จ่างทอง
95 5821656192 นายชาสิคุณ    ขาวนวล
96 5821656206 นางสาวชุลีนาถ    คงฟู
97 5821656231 นางสาวณัฏฐา    สามงามทอง
98 5821656257 นางสาวณัฐวิภา    วรพลาวุฒิ
99 5821656273 นายทศพล    การมานะกิจกุล
100 5821656281 นางสาวทักษิณา    พานิช
101 5821656338 นายธีรภัทร    วงษ์สุข
102 5821656346 นายนนท์พิสิฐ    สุยะผัน
103 5821656354 นายนนธชัย    เพิกแย้ม
104 5821656362 นางสาวนภัสนันท์    เอี่ยมสอาด
105 5821656389 นางสาวนภัสสร    ทินจันทร์
106 5821656401 นางสาวนัสรี    วันทอง
107 5821656419 นางสาวนิรชา    เทียนฉิมพลี
108 5821656443 นางสาวปุณรดา    หิตะวัฒนกุล
109 5821656451 นางสาวพรปวีณ์    พีรพงศ์พรรณ
110 5821656460 นางสาวพรปวีณ์    แป้นภู
111 5821656478 นางสาวพัชรินทร์    ตารพล
112 5821656486 นางสาวภัทราภรณ์    อ่อนศิริ
113 5821656508 นางสาวมีนธิรารัตน์    สารทอง
114 5821656516 นางสาวมุกกรินทร์    มอญสวัสดิ์
115 5821656524 นางสาวรวิกานต์    ดีเส็ง
116 5821656567 นางสาววรรณะระตี    ไกยชาติ
117 5821656575 นางสาววรานิษฐ์    ปิยะวิทย์มงคล
118 5821656583 นายวริศ    พันธุ์ไพโรจน์
119 5821656591 นายวิวิธวินท์    รอดไสว
120 5821656605 นางสาวศรินทิพย์    แสงฤทธิ์
121 5821656613 นางสาวศศิชา    อยู่สบาย
122 5821656630 นายสถิต    คำเลิศ
123 5821656648 นางสาวสรัญญา    ขนอม
124 5821656656 นางสาวสริญา    พริ้งพร้อม
125 5821656664 นายสิทธิวัฒน์    สิงตะบุตร์
126 5821656672 นางสาวสิริกุล    สอพิมาย
127 5821656681 นางสาวสุจิตรา    อ้นลำบอง
128 5821656699 นางสาวสุทธดา    ชมมะลิ
129 5821656711 นางสาวสุวนันท์    เขียนถนอม
130 5821656729 นางสาวสโรชา    คำบาง
131 5821656737 นางสาวสโรชา    ปานจันทร์
132 5821656745 นางสาวอภิชา    สถิตเสถียร
133 5821656753 นางสาวอริสสรา    ศิริรังษี
134 5821656761 นายอัฎฐพร    ตั้งสุวรรณพานิช
135 5821656770 นางสาวอาภาภรณ์    ดาบณรงค์
136 5821656788 นางสาวอินทุอร    สมบุญ
137 5821656796 นางสาวอิสรีย์    ไชยนาพงษ์
138 5821656800 นางสาวเมวิกา    ผลเจิม