วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600332 นางสาวธวัลรัตน์    สุวรรณธรรมา
2 5821600359 นางสาวมนต์นภา    จงเสริมกลาง
3 5821600367 นายศัจกร    คำเมือง
4 5821600375 นายศุภฤกษ์    อุ่นจิตร
5 5821600383 นางสาวสุกัญญา    นิลเพ็ชร
6 5821600405 นางสาวอารีรัตน์    มากมี
7 5821600821 นางสาวกมลวรรณ    สระทองฮ่วม
8 5821600839 นางสาวมนัสชนก    มีทองคำ
9 5821604150 นางสาวชนิสรา    จงพัฒนะสินสุข
10 5821604184 นางสาวธนัญญา    ชลปรีชา
11 5821604192 นางสาวธนาพร    ข่อยแก้ว
12 5821604214 นางสาวปานวาด    พราหมณ์คล้ำ
13 5821604231 นายมันตรัฐ    ฤทธิ์รักษา
14 5821604249 นายวงศธร    บุญชัยยะ
15 5821604265 นางสาววิไลพร    บุญมาก
16 5821604273 นางสาวสมปรารถนา    คงดี
17 5821604281 นางสาวสายสุนีย์    ปัททุม
18 5821604290 นางสาวสุชาดา    โพธิ์พายุห์
19 5821604311 นางสาวอริยา    ม่วงคล้าย
20 5821608465 นางสาวญาณิศา    เฉลิมวรรณ