วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : เคมี
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600243 นางสาวชญานิศ    จันทโรทัย
2 5821600260 นายสรศักดิ์    กลิ่นยอด
3 5821600278 นางสาวสายรุ้ง    ทองแผ่น
4 5821600286 นางสาวสุกัญญา    หนองหลวง
5 5821600308 นางสาวอารยา    อชพงศ์สิน
6 5821601606 นายธนัท    ชินวงศ์อมร
7 5821601720 นายกาญจน์    หอมละม้าย
8 5821603145 นางสาวธนภรณ์    แย้มชุ่ม
9 5821604010 นางสาวกฤษณา    สายสอาด
10 5821604028 นางสาวชุติมา    ปู่เมือง
11 5821604044 นางสาวนัฐภรณ์    กันสุข
12 5821604052 นางสาวนัยนา    แซ่เซี้ยน
13 5821604061 นางสาวนิภาพรรณ    ทองคำ
14 5821604079 นายปฏิพัทธ์    บุษยะธีรศานติ์
15 5821604087 นายปัณณธร    สุรัตนารักษ์
16 5821604109 นางสาวมัณฑิรา    มาเสือ
17 5821604125 นางสาวสุวนันท์    เด่นชัย
18 5821604133 นายเกษม    พูลสวัสดิ์
19 5821604141 นางสาวเบญจรัตน์    ดอนรอดไพร
20 5821608422 นางสาวชนกนันท์    แป้งปรุงจันทร์
21 5821608431 นางสาวดวงหทัย    รักนวล
22 5821608457 นางสาวเบญจวรรณ    บุญยะสิงห์