วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600201 นางสาวกาญจน์    ศรีเหรา
2 5821600219 นางสาวณัฐฐินันท์    ยันเยี่ยม
3 5821600227 นายธีรยุทธ    นิลห้อย
4 5821600235 นางสาวชุติมณฑน์    ภัทรวรเดช
5 5821600782 นายอมรพจน์    จันทร์พฤกษ์
6 5821600791 นายโอฬาร    จิตรสูงเนิน
7 5821603463 นางสาวกรวรรณ    ภัทรดิษย์
8 5821603471 นายกฤษณล    โมกขะสมิต
9 5821603480 นายกัญจน์    สุขสังวร
10 5821603498 นางสาวกิ่งกาญจน์    พิณทอง
11 5821603501 นางสาวกิ่งนภา    กุตะนันท์
12 5821603528 นางสาวจรัสพร    วีระพันธ์
13 5821603536 นางสาวจริญญา    ปิยะเกศิน
14 5821603544 นางสาวจันทรัตน์    เข็มทอง
15 5821603552 นางสาวจารุวรรณ    ว่องวงค์อารี
16 5821603561 นางสาวชนม์นิภา    อ่ำใจ
17 5821603579 นางสาวชนม์นิภา    อินทมี
18 5821603609 นายชินพร    สุวรรณวาทิน
19 5821603617 นายณัชพงศ์วุฒิ    สุริยาโรจน์
20 5821603625 นางสาวณัฐธยาน์    กวีกิจโยธา
21 5821603633 นางสาวณัฐพร    โชคมีทรัพย์
22 5821603641 นายทศวรรต    ปล้องทอง
23 5821603650 นายทัศน์สรณ์    ไชยสมชาย
24 5821603668 นางสาวธัญวรัตน์    โลหกุล
25 5821603684 นายนนทวัฒน์    บุญเขตต์
26 5821603692 นางสาวนฤมล    เริงรัมย์
27 5821603706 นางสาวปณิดา    รักคง
28 5821603714 นางสาวปภัชญา    โอภาสธัญวุฒิ
29 5821603722 นางสาวปวิตา    วิริชัย
30 5821603731 นางสาวปารมี    ทองเทพ
31 5821603749 นางสาวปุณยวีร์    เชื้อชาติ
32 5821603757 นางสาวพัชราวดี    จิตต์พิทักษ์
33 5821603773 นายพิจักษณ์    ตั้งพานิชยานนท์
34 5821603790 นางสาวรัฐนันท์    แป้นถนอมนิษฐ์
35 5821603803 นางสาวรุจิรา    สิงห์สุวรรณ
36 5821603811 นางสาวลักษณา    พรมเมือง
37 5821603820 นางสาววนิดา    ธมธาราธิคุณ
38 5821603838 นายวรพรต    ลือชาเกียรติศักดิ์
39 5821603846 นางสาววรากร    ศรีม่วง
40 5821603854 นายวรายุทธ    เหมะธุลิน
41 5821603862 นางสาววิภาพร    กิตติเดชา
42 5821603871 นางสาววิลาสินี    ศิริมงคล
43 5821603897 นายศิริพงศ์    สาลาด
44 5821603901 นางสาวพัสวีร์ภัค    หงษ์ทองนพคุณ
45 5821603919 นายสมยศ    เพชรไทรแก้ว
46 5821603927 นายสิทธิกร    จิรปรีดา
47 5821603935 นางสาวอทิตยา    เขียนทอง
48 5821603943 นายอธิวัฒน์    ทองคำ
49 5821603951 นางสาวอภิญญา    น้อยเนียม
50 5821603960 นายอมรชัย    หอมกรุ่น
51 5821603978 นายอัจฉรีย์    น้ำค้าง
52 5821603994 นายเอกพศุตม์    วงษ์วาลจันทร์
53 5821604001 นางสาวแพรวลี    ศิลปวัฒนากิติ
54 5821608392 นายณัฐกิตติ์    เจริญกิจกำจรชัย
55 5821608406 นายณัฐพล    กิ่งแก้ว
56 5821608414 นางสาวพรกนก    เจนบุญทรัพย์
57 5821650879 นางสาวกนกวรรณ    พึ่งสังวาลย์
58 5821650933 นางสาวจิราพร    พงษ์จุ้ย
59 5821650941 นายจิโรจ    ศรีโยธิน
60 5821650950 นางสาวชนาภา    อรรถหิรัญ
61 5821650968 นางสาวชัญญา    สุดวีระ
62 5821651018 นางสาวณิชนันท์    ศรีวัชรพงศ์
63 5821651026 นายทศพล    ลิ้มกูล
64 5821651069 นายบุญฤทธิ์    เพ็ญศรี
65 5821651077 นายปฏิภาณ    ชูวัลย์
66 5821651107 นางสาวปิยนาถ    เจริญมูล
67 5821651115 นางสาวปิยพร    สำเร็จงาน
68 5821651158 นางสาวพิมพ์ชนก    ศรีพารา
69 5821651166 นายพีรกร    วิมลอักษร
70 5821651174 นายพีระศักดิ์    ลาภจิตรกุศล
71 5821651182 นายภควัต    ละมูลเจริญ
72 5821651191 นายภัชร    รามจุล
73 5821651212 นายยศวัฒย์    เชตุใจ
74 5821651221 นางสาวลักษมณ    ปณิธิกุล
75 5821651239 นายวรวุฒิ    ชาดารา
76 5821651255 นางสาววิจิตรา    ทิวัฑฒานนท์
77 5821651271 นางสาวศศิธร    วิไลย
78 5821651298 นายสรศิษฎ์    โอสถานุเคราะห์
79 5821651301 นายสหชาติ    เต่าทอง
80 5821651352 นายอนุชิต    นพมณีกร
81 5821651361 นางสาวอรญา    อุษณะอำไพพงษ์
82 5821651395 นายอัครชัย    กาญจนกฤษรากุล
83 5821651409 นางสาวอัญชริกา    มุกเมธีเสถียร
84 5821651425 นางสาวเฟื่องฟ้า    เหล็งสา
85 5821655382 นางสาวกนกอร    รัศมีเฉลิมลาภ
86 5821655391 นายกิตติธร    อมรสิริกาญจน์
87 5821655404 นายกิตติธัช    สายยนต์
88 5821655412 นายจิรภัทร    ศิลาทอง
89 5821655455 นายชลสิทธิ์    โพธิปัญญา
90 5821655463 นายณัฐนนท์    ชำนาญชล
91 5821655471 นายณัฐนนท์    วชิราปัญญาวงศ์
92 5821655510 นายทศพล    เข็มศรี
93 5821655528 นายธนกฤต    กลางอรัญ
94 5821655536 นายธนธรณ์    จันทร์เพ็ง
95 5821655552 นายธนพล    สุรางค์วัฒนกุล
96 5821655561 นายธนภัทร    แหวนทอง
97 5821655587 นายธนวันต์    ธรรมสินพงศ์
98 5821655595 นางสาวธนัชพร    แก้วกอง
99 5821655633 นางสาวนภัสสร    สูญกิ่ง
100 5821655668 นายปฐาพร    สุทธสิงห์
101 5821655684 นายปัณณวัฒน์    ศรีวะรมย์
102 5821655692 นายพีรมินทร์    ผิวงาม
103 5821655714 นายภานุวัฒน์    วิกยานนท์
104 5821655731 นายรัฐวิทย์    ชังคะรัตน์
105 5821655781 นายวรายุทธ    อุบาลี
106 5821655803 นางสาววิรินทิรา    กิจเจริญ
107 5821655811 นายวิศรุต    โพธิ์พ่วง
108 5821655820 นางสาวศิริพร    คัดนาหงษ์
109 5821655897 นายสุทธิพันธ์    เรืองผล
110 5821655901 นายอดิศักดิ์    ชำนาญ
111 5821655919 นายอธิกพงศ์    จูด้วง
112 5821655935 นางสาวอรไพลิน    ถนอมกล่อม
113 5821655943 นายอลงกรณ์    เอี่ยมสุดแสง
114 5821655951 นายเมธา    ตันธวัช
115 5821655960 นางสาวเมธาวี    แสงธรรมนาถ
116 5821655986 นายเอกสิทธิ์    พุทธา
117 5821655994 นายแทนไท    สะราคำ