วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600146 นางสาวจริญญา    หงษ์เวียงจันทร์
2 5821600154 นางสาวณัฐศุภร    แสงสว่าง
3 5821600162 นางสาวธนพร    อ่วมตานี
4 5821600171 นางสาวศิรภัสสร    พงษ์ประเสริฐ
5 5821600189 นางสาวอัญชลี    สาวะรักษ์
6 5821600197 นางสาวเอมอร    มังกรทอง
7 5821600774 นางสาวภัณฑิลา    พันธ์ชัยทิพย์
8 5821601584 นางสาวปฏิมากร    หาระบุตร
9 5821601592 นายภิเษก    ใจมั่น
10 5821603021 นางสาวจิราภรณ์    เรียนเวช
11 5821603056 นางสาวณัฐกมล    อยู่คำ
12 5821603064 นางสาวณัฐกฤตา    ภูมิพฤฒภณ
13 5821603081 นางสาวณัฐติกาญจน์    วิเชียรสรรค์
14 5821603099 นางสาวณัฐธิดา    มณีพิทักษ์
15 5821603102 นางสาวณัฐวดี    ทับทิม
16 5821603111 นายณัฐวัตร    ภู่พันธ์ศรี
17 5821603137 นางสาวทักษพร    แว่นถิน
18 5821603161 นายนครินทร    มาตะโก
19 5821603200 นางสาวปนัดดา    เพ็ญศรี
20 5821603269 นางสาวณิรณรา    เจริญปิณชาน์พงศ์
21 5821603277 นางสาวรัตนมน    เพ็ญพัก
22 5821603285 นางสาววราพร    ยิ่งคุ้ม
23 5821603293 นางสาววริศรา    เลิศวิมล
24 5821603307 นางสาววันวิสา    นาคเส็ง
25 5821603315 นางสาววิไลลักษณ์    ขจรวศิน
26 5821603323 นางสาวศศิณา    บุญกว้าง
27 5821603331 นางสาวศิริรัตน์    บุญคุ้ม
28 5821603340 นางสาวสภาวิณี    นาคบำรุง
29 5821603374 นายสุประดิษฐ์    เอี่ยมเปี่ยม
30 5821603382 นางสาวสุภาพร    ชุมเชื้อ
31 5821603391 นางสาวสโรชา    ชมใจ
32 5821603412 นางสาวอมรรัตน์    นินอ่อน
33 5821603439 นางสาวเก็จมณี    ตรีพาทย์
34 5821603447 นางสาวเกศินี    คิอินธิ
35 5821608244 นางสาวกัลยารัตน์    อนุแก่นทราย
36 5821608252 นางสาวขวัญฤดี    ทองสุก
37 5821608279 นางสาวณัฐนรี    อุดมสุข
38 5821608287 นางสาวทศวรรณ    จำเล
39 5821608295 นางสาวธนัชชา    ศรสุนทร
40 5821608317 นางสาวนัฐธิญา    ฤทธิ์สิงห์
41 5821608325 นางสาวปฐมพร    ศรีสุวัจรีย์
42 5821608350 นางสาวสุดารัตน์    พลไทร
43 5821608368 นางสาวสุปรียา    เฉื่อยฉ่ำ
44 5821608384 นางสาวเกวลิน    ณ รังสิทธิ์