วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600014 นางสาวสิรีรัตน์    อึ้งรังษี
2 5821600073 นางสาวชุลีพร    สมเหมาะ
3 5821600081 นางสาวรังสิมา    ใจวงค์
4 5821600090 นายวาณิชย์    ตู้แก้ว
5 5821600103 นายสุกนต์ธี    ครุฑเลิศ
6 5821600120 นายอนุสรณ์    นาทิพย์
7 5821600138 นางสาวอัยนันท์    สาลีผล
8 5821600731 นางสาวนิรชา    สุวรรณหงษ์
9 5821600740 นายปฏิภาณ    แย้มจินดา
10 5821600758 นางสาวปภาดา    ค้าผล
11 5821601681 นายณัฐวีร์    พูลสมบัติภิญโญ
12 5821601690 นายศุภโชค    รองาม
13 5821602491 นางสาวกนกวรรณ    เหมะ
14 5821602505 นายกฤษณ    เทียนชัยแสง
15 5821602521 นางสาวจงใจ    ปัญญาสิทธิ์
16 5821602548 นางสาวจันทิมา    คุณกะมุท
17 5821602556 นางสาวจารุวรรณ    บุญเสนันท์
18 5821602564 นางสาวจิณณรัตน์    รินทรทา
19 5821602572 นางสาวจุฑามาศ    เผือกงาม
20 5821602581 นางสาวจุฑารัตน์    อาจแก้ว
21 5821602599 นายชนาทร    ทินกร ณ อยุธยา
22 5821602602 นางสาวชนาธิป    อรุณโชติ
23 5821602637 นายณัฐวุฒิ    เจริญประเสริฐกุล
24 5821602661 นายธนบดี    คงเกตุ
25 5821602670 นายธนภัทร    น้อยแสง
26 5821602688 นายธนาธิป    ศรีสวัสดิ์พัฒนา
27 5821602696 นายนพปฎลกร    นาคพลั้ง
28 5821602700 นางสาวชนัญญ์พัชญ์    ขจีรัตน์วัฒนา
29 5821602718 นายนิธิพันธุ์    ผิวเหลือง
30 5821602734 นางสาวบุษยามาส    สาวเพชร
31 5821602742 นายปฏิภาณ    สมดุลยกนก
32 5821602751 นายปฏิภาณ    สุขะนาคินทร์
33 5821602769 นางสาวปราณี    รูปคม
34 5821602777 นางสาวปิยธิดา    เสาวคนธ์
35 5821602793 นายพรธัช    ลีลานุช
36 5821602807 นางสาวพรนัชชา    กลั่นเกษตรวิทย์
37 5821602815 นายพีรทัต    มันทะกะ
38 5821602823 นายภาณุพงศ์    เต่าแก้ว
39 5821602831 นางสาวมณีรัตน์    แก้วหอม
40 5821602840 นายยศภัทร    อิสริยะ
41 5821602858 นายวงศพัทธ์    ภัทราบุญญากุล
42 5821602866 นายวรปรัชญ์    ไทยถาวร
43 5821602891 นายสิทธินนท์    ชนะฤทธิชัย
44 5821602904 นางสาวสุณัฏฐา    ไวธัญญะกรรม
45 5821602912 นางสาวสุพิชญา    โรมสุข
46 5821602947 นายอาคม    ควงยุทธมงคล
47 5821602955 นายอาทิตย์    ขจัดสารพัดภัย
48 5821602963 นางสาวอาริญา    มั่นใจ
49 5821602971 นายเกรียงศักดิ์    งามพิศ
50 5821602980 นางสาวเบญจวรรณ    รุ่งศรัทธาธรรม
51 5821602998 นางสาวเบญจวรรณ    เพชรหยอย
52 5821603005 นายเมธี    ทรัพย์งามศิริ
53 5821608201 นางสาวจริยากร    สุขะพละ
54 5821608210 นายพชร    สุประดิษฐอาภรณ์
55 5821608228 นายรณกฤต    ศรียวง
56 5821608236 นางสาวอภิญญา    ตั้งวงศ์
57 5821650470 นางสาวกนกลดา    ธนเกียรติทวีกิจ
58 5821650488 นางสาวกมลรัตน์    อินทรสอาด
59 5821650496 นายกันทรากร    โพธยานุวัตร
60 5821650500 นางสาวกาญจนาวดี    โคตรเสนา
61 5821650518 นางสาวกุลณัฐ    ศรีประเสริฐ
62 5821650526 นางสาวคันธมาทน์    หล้าแหล่ง
63 5821650534 นายจิระพงศ์    ชินเจริญทรัพย์
64 5821650542 นายชานุวัฒน์    ช่างประดับ
65 5821650569 นายณัฐชนน    สิงห์ไฝแก้ว
66 5821650593 นางสาวธมลวรรณ    เอกศรี
67 5821650607 นางสาวธัญชนก    มงคลยศ
68 5821650615 นางสาวธันยมัย    แซ่จิว
69 5821650623 นายประสพพร    สรรค์พิพัฒน์
70 5821650640 นางสาวปิยสุภา    มณีศรีบุญเรือง
71 5821650674 นายพีรพัฒน์    ตั้งเขียวเจริญ
72 5821650691 นายภานรินทร์    กิตติวาส
73 5821650704 นางสาวรัฐวาโย    บุญมาก
74 5821650712 นายราชนิพนธ์    สมพงษ์ชัยกุล
75 5821650721 นายวชิรวิทย์    ทองแก้ว
76 5821650739 นางสาววณิชชา    เจริญรักษ์
77 5821650747 นายวทัญญู    ระหัส
78 5821650755 นายวิชญ์พล    บุญชู
79 5821650763 นายศรัณย์    หลวงอำมาตย์
80 5821650771 นายศรีพิพัฒน์    ศรีสวย
81 5821650780 นายศุภากร    เนาวรัตน์พูลสิน
82 5821650798 นายสาริน    แต้เจริญ
83 5821650801 นายสิทธิโชติ    โชตินุชิตตระกูล
84 5821650828 นางสาวสุภารัตน์    ชัยชนะกุล
85 5821650836 นางสาวอภิชญา    รุหะถาวรกุล
86 5821650844 นางสาวอรศิริ    ปั้นศิริ
87 5821650852 นายอัคร    ศรีชัย
88 5821654963 นายกิตติพันธ์    ทองสวัสดิ์
89 5821654980 นายชลดรงค์    ลิ้มรักษา
90 5821654998 นายชิษณุชา    รุตแพ
91 5821655013 นายณฐกานต์    ภูศรี
92 5821655021 นายทิวากร    ช่วยเกิด
93 5821655056 นางสาวธนัชพร    นิลรอด
94 5821655064 นางสาวธนัชพร    พิริยะพงษ์พันธ์
95 5821655072 นายธนาธิป    ธงชัย
96 5821655081 นายนครินทร์    สมิตเวช
97 5821655111 นางสาวนัทธ์ชนัน    อยู่เต็มสุข
98 5821655129 นายนันฐวุฒิ    เดชะราช
99 5821655145 นายประมุท    รุจนเวชช์
100 5821655153 นายปรัชญา    สุขเสนา
101 5821655161 นางสาวปารวี    รามจันทร์
102 5821655170 นายปิยังกูร    เจนใจ
103 5821655188 นางสาวพนิดา    เกตุบุญลือ
104 5821655196 นางสาวพัชณัฐฎ์    หงษ์ยนต์
105 5821655200 นายพีรเชษฐ์    จินตสถาพร
106 5821655218 นายภูริช    ประวัติเลิศวัฒนา
107 5821655277 นายวีรวัฒน์    ทองประเทศ
108 5821655285 นางสาวศศิวิมล    บ่อพิมาย
109 5821655307 นายศุภฤกษ์    ศรัทธาสุจริต
110 5821655331 นายสุเมธ    ป้อมเย็น
111 5821655340 นายอลงกต    สสิโรจน์
112 5821655358 นางสาวอังคณา    พานัง
113 5821655374 นายเดชบดี    กิตติพิชัย